Код Назва
ДНАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам
ДНАОП 0.00-5.33-80 Инструкция по безопасному ведению горных работ на рудных и нерудных месторождениях (объектах строительства подземных сооружений), склонных к горным ударам
ДНАОП 0.00-5.34-93 Інструкція щодо організації та проведення масових вибухів на підприємствах з підземним способом розробки
ДНАОП 0.00-5.35-92 Инструкция по организации и ведению массовых взрывов скважиннsх зарядов на открытых горных работах
ДНАОП 0.00-5.36-92 Технологічна інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації свердловинних зарядів вибухових речовин, що відмовили, на відкритих гірничих роботах
ДНАОП 0.00-6.01-04 Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці
ДНАОП 0.00-6.02-04 Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
ДНАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
ДНАОП 0.00-6.03-93 Порядок разработки и утверждения собственником нормативных актов об охране труда, действующих на предприятии
ДНАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержаннім ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом міністрів України)
ДНАОП 0.00-6.06-02 Порядок контроля соблюдения лицензионных условий ведения хозяйственной деятельности по производству взрывчатых веществ и материалов (согласно перечню, который определяется Кабинетом Министров Украины)
ДНАОП 0.00-6.06-02 Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається кабінетом міністрів україни)
ДНАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности
ДНАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведения учета данных о техническом состоянии машин, механизмов, оборудования повышенной опасности
ДНАОП 0.00-6.07-04 Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-6.08-07 Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-6.10-97 Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведения и оформления результатов надзора (инспекционного контроля) за деятельностью сертифицированного персонала
ДНАОП 0.00-6.11-97 Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
ДНАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведения и публикации реестра сертифицированного персонала в области неразрушающего контроля
ДНАОП 0.00-6.12-97 Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-6.13-97 Порядок залучення екзаменаторів і експертів до робіт з сертифікації персоналу у галузі неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-6.14-97 Порядок сертификации персонала по неразрушающему контролю
ДНАОП 0.00-6.14-97 Порядок сертифікації персоналу з неруйнівного контролю
ДНАОП 0.00-6.21-02 Порядок ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-6.22-02 Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
ДНАОП 0.00-6.23-92 Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
ДНАОП 0.00-7.02-93 Проведение работ по оценке остаточной работоспособности технологического оборудования нефтепререрабатывающих, нефтехимических и химических производств
ДНАОП 0.00-7.03-94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону
ДНАОП 0.00-7.04-96 Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і те
ДНАОП 0.00-7.04-96 Методические указания по организации роботы технического эксперта Госнадзорохрантруда по вопросам оценки безопасности технических средств производства и технологических процессов в агропромышленном комплексе и при испытании (проверке) т
ДНАОП 0.00-7.05-97 Методика оцінки технічного стану та безпеки обладнання і трубопроводів, що працюють в середовищі хлору:
ДНАОП 0.00-7.05-97 Методика оценки технического состояния и безопасности оборудования и трубопроводов, работающих в среде хлора
ДНАОП 0.00-7.06-94 Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці
ДНАОП 0.00-7.07-87 Вимоги безпеки при роботі на висоті
ДНАОП 0.00-7.08-07 Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
ДНАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці
ДНАОП 0.00-8.01-93 Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці
ДНАОП 0.00-8.09-04 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України
ДНАОП 0.00-8.09-95 Порядок организации государственного надзора за охраной труда в системе Госнадзорохрантруда
ДНАОП 0.00-8.09-95 Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці
ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведення експертизи газотранспортного обладнання
ДНАОП 0.00-8.15-97 Порядок проведения экспертизы газотранспортного оборудования
ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведения экспертного обследования лифтов
ДНАОП 0.00-8.16-98 Порядок проведення експертного обстеження ліфтів
ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
ДНАОП 0.00-8.19-99 Порядок проведения освидетельствования электроустановок потребителей
ДНАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведения экспертизы электроустановок потребителей
ДНАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів
ДНАОП 0.00.1.21-98 Про затвердження правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДНАОП 0.00–1.21–98 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ДНАОП 0.00–1.21–98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ДНАОП 0.03-1.28-84 (СП 2984-84) Санитарные правила по гигиене труда для предприятий белково-витаминных концентратов
ДНАОП 0.03-1.75-89 Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства,оборудования и эксплуатации
ДНАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони
ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
ДНАОП 0.03-3.28-93 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
ДНАОП 0.03-3.29-94 Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
ДНАОП 0.03-3.29-94 (ДНАОП 0.03-8.07-94) Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
ДНАОП 0.03-3.29-94 (ДНАОП 0.03-8.07-94) Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда несовершеннолетних
ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
ДНАОП 0.03-3.29-96 Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положение о медицинском осмотре работников определенных категорий
ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
ДНАОП 0.03-8.06-94 Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
ДНАОП 0.03-8.06-94 Перечень работ, где необходим профессиональный отбор
ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
ДНАОП 0.03-8.08-93 Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок
ДНАОП 0.03-8.08-93 Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин
ДНАОП 0.04-1.01-74 (ПБЯ 04-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций.
ДНАОП 0.04-1.03-91 (ПБЯ 06-09-90) Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов
ДНАОП 0.04-1.04-90 (ПНАЭ Г-013-89) Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность
ДНАОП 0.04-1.05-90 (ПНАЭ Г-7-008-89) Правила и нормы в атомной энергетике правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок
ДНАОП 0.04-1.06-90 (ПБЯ РУ АС-89) ПНАЭГ-1-024-90) Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций
ДНАОП 0.04-1.08-78 (ПБЯ-2-78) Правила ядерной безопасности критических стендов
ДНАОП 0.04-1.09-91 (ПНАЭ Г-10-021-90) Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций
ДНАОП 0.04-1.10-83 (ОПБЗ-83) Основные правила безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов
ДНАОП 0.04-6.02-95 (НД 306.608.95) Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронения твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки.
ДНАОП 0.05-3.05-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах
ДНАОП 0.05-3.08-79 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам шахт, розрізів діючих та тих, що будуються, та підприємств вугільної і сланцевої промисловості
ДНАОП 0.05-3.13-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам спеціальних професій (посад) будівництва метрополітенів, тунелів та інших підземних споруд спеціального призначення
ДНАОП 0.05-3.22-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань
ДНАОП 0.05-3.24-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам підприємств нафтової і газової промисловості (буріння свердловин, видобуток нафти, газу, газового конденсату, озокериту, переробка приро
ДНАОП 0.05-3.27-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям рибної промисловості
ДНАОП 0.05-3.36-81 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям хімічних виробництв
ДНАОП 0.05-3.42-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям установ, організацій і підприємств академії наук СРСР
ДНАОП 0.05-3.43-80 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций досааф
ДНАОП 0.05-3.43-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту постійному та змінному складу учбових і спортивних організацій ДТСААФ
ДНАОП 0.05-3.46-82 Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий, учреждений и организаций культуры
ДНАОП 0.05-4.01-90 Положення про державну експертизу умов праці
ДНАОП 0.05-4.01-90 Положення про державну експертизу умов праці
ДНАОП 0.05-8.04-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
ДНАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
ДНАОП 01.1-1.01-00 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
ДНАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті
ДНАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті
ДНАОП 01.1-1.02-01 Правила безпеки праці під час виконання робіт в захищеному грунті
ДНАОП 01.1-1.18-85 Правила безпеки та виробничої санітарії для насіннєвих заводів
ДНАОП 01.1-7.02-84 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве, эфиромасличные культуры. Требования безопасности
ДНАОП 01.2-1.01-67 Техніка безпеки для робітників, якізайняті монтажем технологічного устаткування тваринницьких і птахівничих ферм
ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
ДНАОП 01.41-1.05-72 (ДНАОП 63.12-1.07-72) Правила з безпечного складування, зберігання, перевезення, підготовки і внесення в грунт аміачної селітри
ДНАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною водою)
ДНАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському господарстві
ДНАОП 01.41-1.11-99 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
ДНАОП 01.41-1.11-99 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем меліорації
ДНАОП 01.50-1.02-89 Правила з техніки безпеки при поводженні з мисливською рушницею в побуті та на полюванні
ДНАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва
ДНАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві
ДНАОП 02.0-2.01-89 Зведений перелік професій працівників у пісовій промисловості та лісовому господарстві із зазначенням груп виробничих професій та необхідних спеціальних санітарно-побутових приміщень та обладнання і
ДНАОП 02.0-5.01-88 Типова інструкція з охорони праці при осушенні лісових площ та будівництві доріг
ДНАОП 02.0-5.02-87 Типова інструкція з охорони праці при проведенні лісокультурних робіт на схилах
ДНАОП 02.0-7.04-91 Рекомендації для працюючих у лісовому господарстві щодо надання долікарської допомоги при різних видах травм
ДНАОП 02.1-7.02-82 ССБП. Роботи осмолозаготівельні. Вимоги безпеки
ДНАОП 05.0-1.01-07 Правила безпеки для працівників суден портового і службово-допоміжного флоту рибного господарства
ДНАОП 05.1-1.01-91 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР
ДНАОП 05.1-1.02-79 Правила з техніки безпеки на суднах флоту рибної промисловості СРСР внутрішніх водоймищ та прибережного плавання
ДНАОП 05.1-7.08-86 Судна промислового флоту. Технологічна обробка об’єктів промислу. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
ДНАОП 1.1.10-1.04-01 ПРАВИЛА безопасной работы с инструментом и приспособлениями
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
ДНАОП 1.1.10-1.09-81 (НПАОП 40.3-1.09-81) НАОП 1.1.10-1.09-81 (НПАОП 40.3-1.09-81) ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ, ОБМУРОВОЧНЫХ И АНТИКОРРОЗИОННЫХ РАБОТ
ДНАОП 1.1.10-6.12-85 (РД 34.03.227) Методика организации и проведения обследований состояния техники безопасности и безопасности дорожного движения в строительно-монтажных организациях и на предприятиях стройиндустрии Минэнерго СССР
ДНАОП 1.1.21-1 НАОП 1.1.21-1. 20 - 03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
ДНАОП 1.1.21-1. 20 - 03 Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности украины
ДНАОП 1.1.23-1.06-02 Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (агнкс)
ДНАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому
ДНАОП 1.1.23-1.10-84 Правила техніки безпеки на холодильних станціях підприємств мінгазпрому
ДНАОП 1.1.23-4.06-93 Положення про атестацію зварювального обладнання, яке використовується при зварювальних роботах на будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
ДНАОП 1.1.23-4.07-93 Положение об аттестации сварщиков пластмасс на право выполнения сварочных работ при строительстве и ремонте газопроводов из полиэтиленовых труб
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центрам дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
ДНАОП 1.1.23-4.08-93 Положення про порядок видачі учбовим центром дозволу на право атестації зварників пластмас, що виконують зварювальні роботи при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб
ДНАОП 1.1.23-5.03-91 Инструкция по предупреждению основных видов аварий и выбору методов их ликвидации при бурении скважин предприятиями по «укргазпром»
ДНАОП 1.1.23-5.03-91 Инструкция по предупреждению основных видов аварий и выбору методов их ликвидации при бурении скважин предприятиями ПО «Укргазпром»
ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому срср
ДНАОП 1.1.23-5.06-88 Типова інструкція щодо безпечного ведення вогневих робіт на газових об’єктах мінгазпрому СРСР
ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єкта
ДНАОП 1.1.23-5.10-74 Інструкція щодо організації та методики проведення профілактичної роботи з попередження виникнення газопроявів, відкритих газових і нафтових фонтанів на свердловинах і аварій на об’єктах газової промисловості
ДНАОП 1.1.23-5.12-77 Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів
ДНАОП 1.1.23-5.12-77 Типова інструкція щодо організації безпечного ведення вогневих робіт на магістральних трубопроводах для зріджених газів
ДНАОП 1.1.23-8.02-01 Знаки безпеки для підприємств газової промисловості
ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безпеки у вугільних шахтах
ДНАОП 1.1.30-4.05-78 Тимчасове типове положення з безпечних методів проведення робіт при перекритті стовбурів під час заміни вантажних канатів і посудин
ДНАОП 1.1.30-4.05-78 Тимчасове типове положення з безпечних методів проведення робіт при перекритті стовбурів під час заміни вантажних канатів і посудин
ДНАОП 1.1.30-5.18-96 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних виробках і надшахтних будівлях
ДНАОП 1.1.30-5.19-96 Інструкція з контролю складу рудникового повітря, визначення газовості та встановлення категорій шахт за метаном
ДНАОП 1.1.30-5.20-96 Інструкція із застосування холодильних установок
ДНАОП 1.1.30-5.22-96 Інструкція з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань
ДНАОП 1.1.30-5.24-96 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та обліку пилових навантажень
ДНАОП 1.1.30-5.25-96 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу
ДНАОП 1.1.30-5.30-96 Інструкція з визначення струмів короткого замикання, вибору і перевірки вставок максимального струмового захисту в мережах напругою до 1200 В
ДНАОП 1.1.30-5.31-96 Інструкція з облаштування, огляду і вимірювання опору шахтних заземлень
ДНАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів
ДНАОП 1.1.30-5.35-96 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної безпеки праці у вугільних шахтах
ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
ДНАОП 1.1.30-5.36-96 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального захисту шахтарів
ДНАОП 1.1.30-5.37-96 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та розбирання породних відвалів
ДНАОП 1.1.30-5.38-96 Інструкція з огляду та ревізії рудникового вибухобезпечного електроустаткування
ДНАОП 1.1.70-1.01-97 (НПАОП 0.00-1.32-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСHОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАHИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦИКЛИЧHО-ПОТОЧHОЙ ТЕХHОЛОГИИ ОТКРЫТЫХ ГОРHЫХ РАБОТ
ДНАОП 1.2.00-5.01-96 Инструкция по безопасному ведению взрывных работ на металлургических предприятиях министерства промышленности Украины
ДНАОП 1.2.10-1-04-97 Правила безпеки у прокатному виробництві
ДНАОП 1.2.10-1-96 Правила безпеки у сталеплавильномувиробництві
ДНАОП 1.2.10-1.02-97 (НПАОП 27.1-1.02-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ДОМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДНАОП 1.2.10-1.03-97 (НПАОП 27.1-1.03-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДНАОП 1.2.90-1.07-93 (НПАОП 0.00-1.37-93) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ
ДНАОП 1.4.50-2.13-84 (ОСТ 22-1626-84) ССБП. Машини будівельно-обробні. Загальні вимоги безпеки
ДНАОП 1.6.10-1.02-00 Правила охраны труда для работников бетонных и железобетонных заводов
ДНАОП 1.7.30-2.05-85 (ОСТ 17-625-85) Устаткування для виробництва штучної шкіри і плівкових матеріалів. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.10-1.03-83 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації складів нафтопродуктів і автозаправних станцій мінхарчопрому СРСР
ДНАОП 1.8.10-1.06-97 (НПАОП 15.4-1.06-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МАСЛО-ЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДНАОП 1.8.10-1.09-97 (НПАОП 15.4-1.09-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ГИДРОВАНИХ ЖИРОВ
ДНАОП 1.8.10-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
ДНАОП 1.8.10-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
ДНАОП 1.8.10-1.10-76 Правила безопасности в производстве растительных масел методом прессования и экстракции
ДНАОП 1.8.10-1.11-97 (НПАОП 15.9-1.11-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СПИРТНОГО И ЛИКЕРО-ВОДОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДНАОП 1.8.10-1.13-97 (НПАОП 15.9-1.13-97) ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДА, ПИВА И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ДНАОП 1.8.10-1.19-98 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДНАОП 1.8.10-1.24-97 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРОХМАЛЕ-ПАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ДНАОП 1.8.10-1.27-02 Д Н А О П 1.8.10-1.27-02 Правила безопасности для производства хлеба, хлебобулочных и макаронных виробів
ДНАОП 1.8.10-2.23-84 (ОСТ 111-13-84) Ємкості для антисептичного зберігання томат-пасти, рідких та пюреподібних напівфабрикатів. Експлуатація та ремонт. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.10-2.31-83 (ОСТ 18-407-83) Устаткування технологічне спеціальне для соляної промисловості. Загальні вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.10-2.32-84 (ОСТ 18-425-84) Машини та устаткування для видобування солі у соляних озерах. Вимоги безпеки
ДНАОП 1.8.10-3.01-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників цукрової промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.02-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників кондитерської промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.04-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників дріжджового виробництва
ДНАОП 1.8.10-3.05-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників парфумерно-косметичної промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.06-73 Норми санітарного одягу та санітарного ззуття для робітників олійно-жирової промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.07-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для робітників наскрізних професій та молодшого обслуговуючого персоналу підприємств харчової промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.08-73 Норми санітарного одягу та санітарного взуття для інженерно-технічних працівників підприємств харчової промисловості
ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, кондитерське, тютюнове та
ДНАОП 1.8.10-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійножирове, спиртове, лікерогорілчане, пивобезалкогольне, кондитерське, т

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11