ДНАОП 0.00-8.09-95. Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці


ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ

Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від ЗІ травня 1995 р. № 82

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 1995 р. за № 211/747

 

3 метою забезпечення єдиного підходу щодо організації і здійснення державного нагляду за охороною праці у різних галузях суспільного виробництва, на виконання Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. №  328, та Закону «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці, що додається.

2. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та державних інспекцій охорони праці, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці забезпечити здійснення нагляду за охороною праці згідно з цим Порядком.

3. Визнати такими, що втратили чинність Рекомендації по організації контрольно-профілактичної роботи в системі Держгіртехнагляду УРСР, схвалені колегією Комітету Держгіртехнагляду 14 червня 1989 р. (протокол №  6).

 

Голова Комітету

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ

Затверджено

наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31 травня 1995 р. № 82

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 11 липня 1995 р. за № 211/747

Про внесення змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 6 квітня 1998 року N 54

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9.03.98 р. N 182/98, та на виконання Указу Президента України від 21 січня 1998 року N 41/98 "Про впровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі" значно скорочено витрати на функціонування органів виконавчої влади.

Асигнування на утримання органів Держнаглядохоронпраці зменшено на 38,5%, що потребує перебудови організації і здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт, охороною надр та комплексним управлінням охороною праці.

З метою виконання завдань, покладених на Держнаглядохоронпраці в умовах реформування економіки, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці (додаються).

2. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці провести в першому півріччі 1998 р. перебудову організації державного нагляду за безпечним веденням робіт, охороною надр та комплексним управлінням охороною праці у відповідності з, внесеними змінами до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Міністра праці та соціальної політики України, Голову Комітету по нагляду за охороною праці С.П. Ткачука.

 

 

Віце-прем'єр-міністр України, Міністр праці та соціальної політики України

  М.П. Білоблоцький

 

 

 

 

 

    

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства праці та соціальної політики України 6 квітня 1998 р. N 54

 

   

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 1998 р. за N 389/2829

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 N 82 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за N 211/747

Пункт 1.2 розділу 1 доповнити новим абзацом:

"При цьому органи Держнаглядохоронпраці в обов'язковому порядку виконують такі роботи:

здійснюють безпосередній періодичний нагляд за виконанням установлених вимог щодо безпечного ведення робіт, технічного стану обладнання та ін. на підприємствах і об'єктах, що становлять підвищену небезпеку для працюючих та навколишнього середовища, а також за безпечним веденням підривних робіт (додаток 1);

проводять на всіх інших підприємствах, установах та організаціях вибіркову перевірку стану та ефективності роботи системи управління охороною праці, а також профілактичної роботи щодо попередження аварійності і виробничого травматизму;

організовують і очолюють роботу комісій з спеціального розслідування смертельних і групових нещасних випадків, контролюють розслідування аварій 1 і 2 категорій, під час яких не сталося нещасних випадків, а також вжиття заходів щодо попередження на всіх підприємствах, в установах і організаціях випадків травматизму і аварій;

беруть участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом підприємств і об'єктів;

під час проведення комплексних обстежень підприємств, спеціальних розслідувань смертельних і групових нещасних випадків та аварій дають оцінку роботи державних галузевих органів, що здійснюють контроль за станом безпеки по окремих напрямках виробничої діяльності галузі, а також внутрівідомчих контрольних органів, служб охорони праці об'єднань, підприємств та місцевих органів виконавчої влади щодо виконання ними покладених функціональних обов'язків".

Пункт 1.4 доповнити словами "і визначається планами робіт" та доповнити новим абзацом:

"Питання періодичності перевірки стану обліку, зберігання, перевезення і використання вибухових матеріалів, виготовлення найпростіших вибухових речовин вирішується начальником територіального управління, але такі перевірки слід проводити не менше як один раз на півроку".

Пункт 4.14 викласти в новій редакції:

"4.14 Комплексні обстеження проводяться на тих підприємствах і об'єктах, де сталися аварії з смертельними і груповими нещасними випадками, а також на підприємствах, об'єктах і регіонах, де відбулося погіршення стану умов праці або збільшення випадків виробничого травматизму".

Пункт 5.1 викласти в новій редакції:

"5.1 Технічне опосвідчення, технічне діагностування, експертиза проектів, нової техніки і технологій, реєстрація та технічний огляд технологічного транспорту, навчання спеціалістів провадиться експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці (ЕТЦ) відповідно до їхніх Статутів та чинних нормативно-правових актів".

Додатки до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці 1,2,3 вважати відповідно 2,3,4.

 

 

 

 

     

Додаток 1 до пункту 1.2 Змін до Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці

ПЕРЕЛІК підприємств і об'єктів, робота на яких становить підвищену небезпеку і де встановлюється безпосередній інспекторський нагляд за станом безпеки праці

1. Вугільна промисловість:

діючі шахти, а також ті, що будуються, реконструюються або закриваються, розрізи і збагачувальні фабрики.

2. Гірничорудна та нерудна промисловість:

гірничозбагачувальні комбінати, діючі рудники та ті, що закриваються; кар'єри з видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солі, калійних добрив, флюсо-доломітів; підприємства з видобутку нерудних будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік, а також ті, де провадяться підривні роботи; об'єкти транспортного будівництва та спеціальні підземні споруди; об'єкти з виготовлення найпростіших вибухових речовин.

3. Нафтогазодобувна промисловість і геологорозвідка:

об'єкти з розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин загальнодержавного значення.

4. Охорона надр:

маркшейдерські і геологічні роботи під час розвідки та розроблення корисних копалин (у тому числі гідромінеральних лікувальних ресурсів); об'єкти з використання надр з метою, не пов'язаною з видобуванням корисних копалин, будівництвом та експлуатацією підземних споруд, захороненням в надра шкідливих речовин, відходів виробництва; використання мінеральної сировини при її збагачуванні; вжиття заходів з охорони будівель і споруд від шкідливого впливу гірничих робіт; забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення; ліквідація чи консервація гірничодобувних об'єктів (у частині охорони надр), надання надр для всіх видів користування та охорона їх у процесі розроблювання корисних копалин загальнодержавного значення.

5. Хімічна та нафтохімічна промисловість:

виробництво хімічних речовин, вибухо- і пожежонебезпечне виробництво на підприємствах хімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, хіміко-фармацевтичної, мікробіологічної, лісохімічної, целюлозно-паперової, масложирової промисловості; підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їхній основі, виготовлення та утилізація боєприпасів, забезпечення нафтопродуктами; магістральні нафтопроводи, нафтопродуктопроводи, аміакопроводи, етиленопроводи; всі об'єкти, де використовуються хлор та аміак.

6. Металургійна промисловість:

коксохімічне, агломераційне, доменне, сталеплавильне, прокатне, кисневе, газове, феросплавне і ливарне виробництва; підприємства кольорової і порошкової металургії, ремонтно-монтажні роботи.

7. Машинобудування:

ливарне та ковальсько-пресове виробництва; об'єкти з термічної обробки, нанесення покриттів, фарбування; газове різання і зварювання металу, об'єкти для газополум'яної та абразивної обробки металу; автоматизовані конвеєрні лінії та устаткування, обладнання для розподілення повітря, отримання кисню, азоту та інших газів; ацетиленові станції стаціонарні та переносні; вибухо- і пожежонебезпечні та шкідливі технологічні процеси; спеціальне технологічне обладнання з горючими, вибухонебезпечними, отруйними газами, з високими робочими напругами; суднобудівне виробництво; цехи та дільниці транспорту.

8. Газова промисловість:

технологічні об'єкти підготовки газу до дальнього транспортування з газових промислів та підземних сховищ газу; магістральні газопроводи та споруди на них, системи газопостачання та газоспоживання природним та зрідженим газом, виробничі газовикористовувальні об'єкти всіх форм власності.

9. Енергетика:

____________________________________________

(кому — посада, підприємство,

____________________________________________

прізвище, ініціали)

Нами ____________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

разом ___________________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

за участю _______________________________________________________________________

(посади, прізвища, ініціали)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

у період з ___________________________ по _________________________________________

проведена комплексна перевірка стану безпеки і умов праці (використання надр) на (в) ___________________________________________________________________________________

(назва підприємства, об’єкта тощо)

__________________________________________________________________________________

 

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:

Структура тексту констатуючої частини акта:

 

1. Оцінка роботи, що проводиться на підприємстві, об’єкті щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов виробництва та функціонування системи управління охороною праці відповідно до Закону «Про охорону праці».

Ця оцінка має бути підтверджена даними аналізу виробничого травматизму, професійних захворювань, аварійності, втрат корисних копалин тощо.

2. Хід виконання раніше опрацьованих заходів щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці (заходи, що передбачені спеціальними програмами, колективним договором, за результатами розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій тощо).

3. Виконання акта за результатами попередньої комплексної перевірки.

4. Оцінка роботи щодо охорони праці, що проводиться на підприємстві службою охорони праці та іншими структурними підрозділами.

5. Загальні відомості про кількість порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, що виявлені на підприємстві під час перевірки, а також відомості про заборону робіт та притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

6. Характеристика стану безпеки і умов праці по окремих технологічних процесах або виробництвах з оцінкою виконання їх керівниками посадових обов’язків з охорони праці.

7. Аналіз стану навчання та інструктажу працівників з питань охорони праці. Результати перевірки Їх знань з питань охорони праці.

8. Інші недоліки в організації роботи з питань охорони праці.

(У кожному з цих тезисів дається узагальнена характеристика стану робіт з охорони праці, наводяться найбільш характерні приклади порушень законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, вказуються основні причини порушень, що були виявлені).

Розпоряджувальна частина повинна викладатися так:

На підставі статті 45 Закону «Про охорону праці», статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. №  328.