ATSC System

Advanced Television System Committee system;

ATSC system systeme ATSC (система ATSC Система цифрового ТВ с кодированием видео­информации по стандарту MPEG-2 и звукового сопровождения по стандарту АС-3

Примечание. АС-3 является стандартом кодирования звукового сопровождения, принятым в США)

DVB System

Digital Video Broadcasting system; DVB system systeme DVB

(система DVB

Система цифрового ТВ-вещания, в которой ис­пользуется система ТВ MPEG-2, а также каналь­ное кодирование для передачи по спутниковым, кабельным и наземным линиям и сетям связи по европейскому стандарту DVB

Примечание. Различают:

 • наземные снстемы (DVB-T System);

 • спутниковые системы (DVB-S System);

 • кабельные системы (DVB-C System);

 • спутниково-кабельные системы (DVB-SC System))

Femsehsendungdienst [MPTV Dienst]

TV broadcasting [MPTV] service

service de television de emission [de MPTV]

ги

(служба ТВ вещания [МПТВ]

Организационно-технический комплекс, обеспе­чивающий ТВ-вещание [МПТВ])

5.21 служба ТЕЛЕТЕКСТ

(ДСТУ 3487)

de еп fr ги

Teletext Dienst teletext service service de teletext служба ТЕЛЕТЕКСТ

5.22 система колірного кодування

Колірна координатна система, колірні координа­ти якої визначаються сигналом яскравості та кольорорізницевими сигналами

de еп fr ги

Farbfernsehkodierunssystem color coding system systdme de codage contour (система цветового кодирования Цветовая координатная система, цветовые ко­ординаты которой определяются сигналом яр­кости и цветоразностными сигналами)

5.23 система колірного відтворення

Триколірна колориметрична система, визначу­вана номінальними колірностями трьох основ­них кольорів відтворювального пристрою та колірністю опорного білого

de еп fr ги

Farbfernsehwiederaufgabesystem color playback system systeme de presentation couieur (система цветового воспроизведения Трехцветная колориметрическая система, оп­ределяемая номинальными цветностями трех основных цветов воспроизводящего устройства и цветностью опорного белого)

5.24 ТВ-система передавання додаткової інформації

Система передавання додаткової інформації в складі телевізійного сигналу з можливістю ви­діляння та відтворювання на приймальній сто­роні

еп fr

ги

ancillary information transmission system systdme de transmission d’information comple­ment

(ТВ-система передачи дополнительной инфор­мации

Система передачи дополнительной информа­ции в составе телевизионного сигнала с воз­можностью выделения и воспроизведения на приемной стороне)

5.25 система ТЕЛЕТЕКСТ

Сукупність характеристик і параметрів, що виз­начають спосіб кодування, поширення в складі телевізійного сигналу й відображання даних те­летексту

(ДСТУ 3487)

de еп fr ги

Teietextverkehrsystem

teletext system systdme de tetetexte система ТЕЛЕТЕКСТ

Совокупность характеристик и параметров, оп­ределяющих способ кодирования, распростра­нения в составе телевизионного сигнала и ото­бражения данных телетекста

5.26 система умовного доступу

Повна система забезпечення доступності послуг ТБ тільки користувачам, які мають допуск, і за­хисту розподілу послуг від модифікації або ска­сування

еп ги

conditional Access System (СА) (система условного доступа Полная система обеспечения доступности услуг ТВ только пользователям, имеющим допуск, и защиты распределения услуг от модификации или отмены)

еп ru

еп ru

еп ги

еп ги

еп ги

еп ги

еп ги

еп ги


 1. неоднорідна мережа

Змішана аналого-цифрова мережа кабельного телебачення, в якій в основному розподільчому тракті використовують цифрові лінії, а для роз­ведення в приміщеннях користувача як кінцеві використовують аналогові лінії

 1. гібридна аналого-цифрова лінія

Лінія, в якій можуть передаватися аналогові сиг­нали в деяких областях ІЇ смуги частот і цифрові сигнали в інших областях

 1. гібридна опто-коаксіальна мережа

Змішана мережа кабельного ТБ, в якій в основ­ному розподільчому тракті використовують оп­тичні лінії, а для розведення в приміщеннях ко­ристувача як кінцеві використовують коаксіальні лінії

 1. (ТВ-) мовна організація

Організація, пов'язана з (ТВ-) мовленням

 1. (ТВ-) ланцюг керування

Телефонна лінія між точкою джерела програми й точкою переривання передавання програми (обладнання записування, студія, центр кому­тації, передавач та Ін.), яку використовує мов­на організація для керування та координування (ТВ-) передач

 1. центр звітів про збої

Центр у країні, яка приймає, що аналізує І звітує про збої під час передавання на супутникові земні приймальні станції, що не належать до МТС

 1. гіпотетичний еталонний ланцюг

Модель послідовно підімкнених каналів ТВ-пере- давання з їх технічними характеристиками, яку використовують для нормування й порівняння

 1. міжнародна станція супутникового пере­давання

Станція в країні, що веде передачу і має мож­ливість поширення ТВ-програм у національних межах й передавання їх на супутник, який веде

non-homogeneous network; NHM network (неоднородная сеть

Смешанная аналого-цифровая сеть кабельно­го телевидения, в которой в основном распре­делительном тракте используются цифровые линии, адля разводки в помещениях пользова­теля в качестве оконечных используются ана­логовые линии)

hybrid analogue/dlgital link; HAD link (гибридная аналого-цифровая линия Линия, в которой могут передаваться аналого­вые сигналы в некоторых областях ее полосы частот и цифровые сигналы в других областях)

hybrid fibre/coaxial network; HFC network (гибридная опто-коаксиальная сеть Смешанная сеть кабельного телевидения, в ко­торой в основном распределительном тракте используются оптические линии, а для развод­ки в помещениях пользователя в качестве око­нечных используются коаксиальные линии)

(TV) broadcasting organization ((ТВ-) вещательная организация Организация, связанная с (ТВ-) вещанием)

control circuit

((ТВ-) цепь управления

Телефонная пиния между точкой источника про­граммы и точкой прерывания передачи програм­мы (записывающее оборудование, студия, центр коммутации, передатчик и др.), использу­емая вещательной организацией для управле­ния и координации (ТВ-) передач)

fault reporting centre; FRC (центр отчетов о сбоях Центр в принимающей стране, занимающийся анализом и отчетами о сбоях при передаче на спутниковые земные приемные станции, не от­носящиеся к МТС)

hypothetical reference circuit

(гипотетическая эталонная цепь

Модель последовательно подключенных кана­лов ТВ-передачи с их техническими характерис­тиками, используемая для нормирования и срав­нения)

international satellite transmission centre; ISTC (международная станция спутниковой передачи Станция в стране, ведущей передачу, имеющая возможность распространения ТВ-программ в национальных границах и передачи их на спут-

передачу на супутникові земні приймальні ТВ- станції в інших країнах, що не належать до МТС

 1. міжнародна (ТВ-) станція; МТС

Станція, в якій закінчується принаймні один між­народний ТВ-ланцюг, в якому можуть здійснюва­тися міжнародні ТВ-сполучення

 1. міжнародний (ТВ-) ланцюг

Т

еп

ГЦ

еп
ги

елевізійний тракт між двома МТС, що скла­дається з однієї чи декількох ділянок (національ­них або міжнародних) разом з необхідним ТВ- обладнанням і буває наземним або супутнико- вим з однією точкою приймання ник, ведущий передачу на спутниковые земные приемные ТВ-станции в других странах, не от­носящиеся к МТС)

international television centre; ІТС (международная (ТВ-)станция; МТС

Станция, в которой оканчивается хотя бы одна международная ТВ-цепь, в которой могут осу­ществляться международные ТВ-соединения)

international television circuit

(международная (ТВ-)цепь

Телевизионный тракт между двумя МТС, состо­ящий из одного или нескольких участков (наци­ональных или международных) вместе с необ­ходимым ТВ-оборудованием, создаваемый на­земным или спутниковым с одной точкой при­ема

)

еп ги

еп ги

еп ги

еп


 1. міжнародне (ТВ-) сполучення

Однонапрямлений тракт передавання між (ТВ-) мовною передавальною організацією й мовною приймальною організацією, до складу якого вхо­дить міжнародна ТВ-лІнІя, розширювана на обох кінцях через національні ланцюги на (ТВ-) мов­ну організацію

 1. міжнародна (ТВ-) лінія

Однонапрямлений тракт передавання між МТС двох країн, охоплених міжнародною ТВ-переда- чею, який містить один чи більше міжнародних ланцюгів, зв’язаних безпосередньо через МТС цих країн, І національні ланцюги в країнах тран­зитного передавання

 1. міжнародний багатоділянковий (ТВ-) ланцюг

Однонапрямлений тракт передавання від однієї МТС до двох або декількох МТС, який об’єднує ділянки ТВ-ланцюга (національні або міжнарод­ні), одна з яких є ділянкою міжнародного бага- тоділянкового ланцюга разом з необхідним ТВ- обладнанням

 1. ділянка міжнародного багатоділянково- го (ТВ-) ланцюга

Однонапрямлений тракт передавання від однієї ги прикордонної станції до двох або більше прикор­донних станцій, у якому взаємозв'язок здійсню­ється на відеочастотах

International television connection (международное (ТВ-) соединение Однонаправленный тракт передачи между (ТВ-) вещательной передающей организацией и ве­щательной приемной организацией, включаю­щий международную ТВ-линию, расширяемую на обоих концах через национальные цепи на (ТВ-)вещательную организацию)

international television link (международная (ТВ-)линия Однонаправленный тракт передачи между МТС двух стран, охваченных международной ТВ-пе­редачей, включающий одну или более между­народных цепей, связанных непосредственно через МТС этих стран, и национальные цепи в странах транзитных передач)

international multiple destination television circuit (международная многоучастковая (ТВ-) цепь Однонаправленный тракт передачи от одного МТС к двум или нескольким МТС, объединяю­щий участки ТВ-цепи (национальные или меж­дународные), один из которых является участ­ком международной многоучастковой цепи вме­сте с необходимым ТВ-оборудованием)

international multiple destination television circuit section

(участок международной многоучастковой (ТВ-) цепи

Однонаправленный тракт передачи от одной пограничной станции к двум или более погра­ничным станциям, в котором взаимосвязь осу­ществляется на видеочастотах

)

5.41 міжнародне багатоділянкове (ТВ-) сполу­чення

Однонапрямлений тракт передавання між пере­давальною мовною організацією та двома або більше приймальними мовними організаціями, до складу якого входить міжнародна багатоді- лянкова ТВ-лінія, розширювана на її кінцях на мовні організації через мовні ланцюги


еп

гц


international multiple destination television con­nection

(международное многоучастковое (ТВ-) соеди­нение

Однонаправленный тракт передачи между пере­дающей вещательной организацией и двумя или более принимающими организациями, включа­ющий международную многоучастковую ТВ-ли­нию, расширяемую на ее концах на вещательные организации через вещательные цепи)


 1. міжнародна багатоділянкова (ТВ-) лінія Однонапрямлений тракт передавання між МТС країн, охоплених міжнародною багатоділянко- вою ТВ-передачею, що поєднує міжнародні лан­цюги, один з яких є міжнародним багатоділянко- вим ланцюгом

 2. міжнародна (ТВ-) передача

Передавання (ТВ-) сигналів міжнародною мере­жею зв’язку для обміну програмним матеріалом між мовними організаціями в різних країнах


еп ru


еп
ru


 1. національна телевізійна станція; НТС

Станція, в якій закінчуються два чи більше на­ціональних ТВ-ланцюги, яка має можливість сполучення національних ТВ-ланцюгів

 1. національний (ТВ-) ланцюг

Тракт передавання, який поєднує міжнародні ТВ-станції з національною станцією (ТВ-) мов­лення, що належить до передавальної та прий­мальної сторін, І може з'єднувати дві МТС в одній країні

 1. система МАТУ

Система колективного приймання радіосигналів наземного ТБ, яка складається з колективного антенного терміналу та локальної розподільчої мережі

 1. система SMATV

Система колективного приймання радіосигналів супутникового мовлення, яка складається з ко­лективного антенного терміналу для прийман­ня сигналів ТБ, звукового мовлення й даних від одного чи декількох супутників та локальної роз­подільчої мережі


еп
ru


еп
ги


еп
ги


еп
ги


international multiple destination television link (международная многоучастковая (ТВ-) линия Однонаправленный тракт передачи между МТС стран, охваченных международной многоучаст­ковой ТВ-передачей, объединяющей междуна­родные цепи, одна из которых — многоучастко­вая международная цепь)

international television transmission (международная (ТВ-) передача

Передача (ТВ-) сигналов по международной сети связи для обмена программным материа­лом между вещательными организациями в разных странах)

national television centre; NTC

(национальная ТВ-станция; НТС

Станция, в которой оканчиваются две или более национальные ТВ-цепи, имеющая возможность соединения национальных ТВ-цепей)

national circuit

(национальная (ТВ-)цепь

Тракт передачи, соединяющий международные ТВ- станции с национальной станцией (ТВ-) вещания, относящийся к передающей и приемной сторо­нам, и может соединять две МТС в одной стране)