Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів


Наказ Міністерства палива та енергетики України

від 25 липня 2006 року № 258


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017


Відповідно до вимог Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 2000 року № 598, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, НАКАЗУЮ:


1. Затвердити Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - Правила), що додаються.

2. Департаменту з питань електроенергетики (Меженний С. Я.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України.

3. Установити, що Правила набирають чинності через 6 місяців після їх державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду Арбузову Є. Л. забезпечити:

- організацію видання Правил, доведення їх до споживачів та здійснення позачергової перевірки знань цих Правил;

- систематичний контроль за дотриманням вимог Правил.

5. З набранням чинності цих Правил уважати такими, що не застосовуються на території України, такі нормативні документи:

- "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", затверджені начальником Головдерженергонагляду Міненерго СРСР 21 грудня 1984 року;

- "Глава Э III.2. Электроустановки во взрывоопасных зонах Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", затверджена начальником Головдерженергонагляду Міненерго СРСР 10 січня 1989 року;

- "Раздел Э III. Электроустановки специального назначения - спецустановки Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", затверджені начальником Держенергонагляду Міненерго СРСР 12 квітня 1969 року.

6. Госпрозрахунковому підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" інституту "Укрсільенергопроект" (Білоусов В. І.) унести Правила до реєстру і комп'ютерного банку даних чинних нормативних документів Мінпаливенерго та забезпечити своєчасне внесення змін і доповнень до них у контрольні примірники Правил.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітенка С. М.


Міністр 

І. Плачков 


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства палива та енергетики України

від 25 липня 2006 р. № 258


Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

25 жовтня 2006 р. за № 1143/13017 


ПРАВИЛА

ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (далі - Правила) установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації електроустановок та електрообладнання (далі - електроустановки) споживачів. Правила поширюються на діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000 В.

Правила поширюються також на електроустановки до 1000 В, які перебувають на правах власності в населення, у частині застосування норм випробувань та вимірювання параметрів електрообладнання.

Вимоги до експлуатації генераторів, синхронних компенсаторів, силових кабельних ліній з маслонаповненими кабелями споживачів будь-якої напруги, а також силових трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів, повітряних ліній електропередавання та електроустановок споживачів напругою понад 150 кВ установлюються відповідно до галузевого керівного документа Міністерства палива та енергетики України ГКД 34.20.507-2003 "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила", затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.

1.2. Правила обов'язкові для працівників, що здійснюють експлуатацію електроустановок споживачів, функції керування, регулювання режимів електроспоживання, інспектування електроустановок споживачів, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт електроустановок споживачів.

1.3. Усі діючі електроустановки споживачів, а також ті, що проектуються, споруджуються, реконструюються чи модернізуються, повинні відповідати чинним "Правилам устройства электроустановок" (далі - ПУЭ) та іншим чинним нормативним документам (далі - НД). Крім того, електрообладнання спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ повинно відповідати також ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272.

1.4. Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватись за спеціальними правилами, установленими в галузі. Галузеві правила не повинні суперечити цим Правилам і ДНАОП 0.00-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

1.5. Експлуатація побутових електроприладів в умовах виробництва здійснюється згідно з вимогами підприємств-виробників та цих Правил.

1.6. Застосування НД, які стосуються експлуатації електроустановок споживачів, визначає Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі - Держенергонагляд).


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


ДНАОП 0.00-1.13-71 "Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок воздухопроводов и газопроводов", затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.71.

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18.10.94 № 104.

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 09.01.98 № 4, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 № 272.

ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 252.

ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.06.2001 № 253.

ДНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

ДСанПіН № 198-97 Державні санітарні норми і правила при виконанні робіт в невимкнених електроустановках напругою до 750 кВ включно, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 09.07.97 № 198.

ДСанПіН № 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18.12.2002 № 476, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13.03.2003 за № 203/7524.

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 37.

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 № 42.

ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів.

ДСТУ 3645-97 Допустимі перевищення температури та методи випробування на нагрівання.

ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів.

ГОСТ 8.010-99 "Методики выполнения измерений. Основные положення"

ГОСТ 9.602-89 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии".

ГОСТ 12.1.002-84 "Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах".

ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".

ГОСТ 12.1.010-76 "Взрывобезопасность. Общие требования".

ГОСТ 12.2.003-91 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".

ГОСТ 12.2.007.8-75 "Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности".

ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности".

ГОСТ 12.3.003-86 "Работы электросварочные. Требования безопасности".

ГОСТ 22782.1-77 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Масляное заполнение оболочки". Технические требования и методы испытаний".

ГОСТ 22782.6-81 "Электрооборудование взрывозащищенное с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка". Технические требования и методы испытаний".

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.509:2005 Експлуатація силових кабельних ліній напругою до 35 кВ. Інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 15.02.2005 № 77.

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2002 № 503.

ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України 27.12.95.

ГКД 34.20.503-97 "Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 - 20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6 - 20 кВ", затверджені Міністерством енергетики і електрифікації Української РСР 22.02.89.

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.

ГКД 34.35.511.2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 29.07.2002 № 449, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.08.2002 за № 667/6955.

ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0.4 - 35 кВ. Правила, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 05.10.95.

ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110 - 750 кВ. Правила, затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України 12.10.95.

ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства палива та енергетики України від 09.02.2004 № 75, зареєстроване в Міністерстві юстиції 05.04.2004 за № 418/9017.

ГНД 34.20.567-2003 Правила застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.12.2003 № 714, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.12.2003 за № 1177/8498.

ГНД 34.50.501-2003 Експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей. Типова інструкція, затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 16.12.2003 № 755.

РД 34.46.301-79 "Методические указания по обнаружению повреждений в силовых трансформаторах с помощью анализа растворенных в масле газов", затверджені Головним технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 25.05.78.

РД 34.46.302-89 "Методические указания по диагностике развивающихся дефектов по результатам хроматографического анализа газов, растворенных в масле силовых трансформаторов (временные)", затверджені Головним науково-технічним управлінням Міністерства енергетики та електрифікації СРСР 21.12.88.

ПУЭ "Правила устройств электроустановок. Шестое издание, М: Энергоатомиздат, 1985", затверджені Міністерством енергетики та електрифікації СРСР 04.07.84.

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 № 126, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009.

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджене наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації, затверджений наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1147/8468.

НАПБ В.01.034-2005/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.10.2005 за № 1230/11510.

ВБН А.3.1-001-99 Правила прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів електричних мереж напругою від 0,38 - 110 (154) кВ, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 20.12.99 № 348.


3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


Наведені нижче терміни та визначення застосовуються в таких значеннях: