PG is the difference in pressure due to change of velocity in the flue gas carrying tube, in Pa, see A.7.6;

SE is the flow safety coefficient, see A.3.8;

SEG is the flow safety coefficient for difference in pressure due to change of velocity;

for PG > 0, SEG = SE applies forPG < 0, SEG =1,0applies

T is the flue friction coefficient, see A.7.4;

H is the effective chimney height, in m;

Dh is the internal hydraulic diameter, in m;

Qn is the individual resistance coefficient, see A.7.5;

pm is the mean density of the flue gas, in kg/m3, see A.5;

wm is the mean flue gas velocity, in m/s, see A.6.

A.7.4 Flue friction coefficient

The flue friction coefficient, T, is calculated for dif­ferent roughness with sufficient accuracy from Equation (A.23)

.

(A.23)


1 oil 2,51 r

-== = -2 x log — ч x 0,269

Vt V Re X Vt D

h

Де:

r — шорсткість внутрішньої стінки газовивідної труби, м, див. таблицю А.З;

Dh- внутрішній гідравлічний діаметр, м.

Re - число Рейнольдса, див. (А.14);

А.7.5 Індивідуальний коефіцієнт опору

Сума окремих коефіцієнтів опору димової труби залежить від змін поперечного перерізу і напрямку всередині газовивідної труби (див. таблицю А.4).

where:

r is the roughness of the inner wall of the flue gas carrying tube, see Table A.3, in m;

Dh is the internal hydraulic diameter, in m;

Re is the Reynolds number, see Equation (A.14).

A.7.5 Individual resistance coefficient

The sum of the individual resistance coefficients of the chimney, , is dependent on the cross­sectional and directional changes inside the flue gas carrying tube (see Table A.4)

.


Окремий коефіцієнт опору для розширення поперечного перерізу у верхній частині ди­мової труби не повинен братися до уваги, і зміна тиску внаслідок зміни швидкості в цій точці не розглядається.

А.7.6 Зміна тиску внаслідок зміни швидкості

Зміна тиску у зв’язку зі зміною швидкості PG, Па, розраховується за формулою (А.24):

Pg

де:

р-і - щільність димового газу перед зміною швидкості, кг/м3;

Р2 - щільність димового газу після зміни швид­кості, кг/м3;

Wf - швидкість димового газу перед зміною швидкості, м/с;

vv2 - швидкість димового газу перед зміною швидкості, м/с.

Середні значення для відповідних секцій мо­жуть бути замінені на щільності і швидкості до і після зміни швидкості.

А.7.7 Тиск, викликаний раптовим перери­ванням потоку димового газу (імплозія)

Раптове переривання потоку димового газу викличе негативний або позитивний тиск.

Це залежить від тривалості зупинки роботи.

Якщо тривалість зупинки менше 1 с, вартість визначається рівнянням (А.25).

The individual resistance coefficient for the cross-sectional extension at the top of the chim­ney shall not be taken into account, nor shall the change in pressure due to a change of velocity at this point be considered.

A.7.6 Change in pressure due to change of velocity

The change in pressure due to change of velocity, PG , in Pa, is calculated from Equation (A.24):

(A.24)

w

P2 2 Pl 2

= x W, - x w; ,
2 2 2 1

here:

p -J is the density of the flue gas before the change of velocity, in kg/m3;

P2 is the density of the flue gas after the change of velocity, in kg/m3;

w1 is the velocity of the flue gas before the change of velocity, in m/s;

w2 is the velocity of the flue gas after the change of velocity, in m/s.

The mean values for the corresponding sections may be substituted for the densities and velocities before and after a change of velocity.

A.7.7 Pressure caused by sudden inter­ruption of the flue gas stream (Implosion)

A sudden interruption of the flue gas stream will cause negative or positive pressure.

This depends on the duration of shut down.

If the duration of shut-down is less than 1 s, the value shall be determined by Equation (A.25).

&Pq ~ Pm

де:

pm- середня щільність димового газу, кг/м3, див. А.5;

wm- середня швидкість димового газу, м/с, див А.6;

cs - швидкість звуку в димовому газі, м/с.

Якщо тривалість зупинки перевищує 10 с, ко­ливаннями тиску можна знехтувати.

Якщо тривалість зупинки перевищує 1 с, але менше ніж 10 с, повинна бути виконана точна перевірка або прийняте значення для відклю­чення, тривалість якого не перевищує 1 с.

х шт х cs, (А.25)

where:

рт is the mean density of the flue gas, in kg/m3, see A.5;

wm is the mean flue gas velocity, in m/s, see A.6;

cs is the velocity of sound in the flue gas, in m/s.

If the duration of shut-down exceeds 10 s, the fluctuation in pressure may be neglected.

If the duration of shut-down exceeds 1 s but is less than 10 s, a precise check shall be carried out or the value for a duration of shut-down of less than 1 s shall be applied

.А.8 Мінімальна швидкість

Щоб забезпечити можливість застосування рівнянь, наведених у цьому додатку, необхідно підтримувати мінімальну швидкість димового газу у верхній частині димової труби. Ця мінімальна швидкість wmin , м/с, як зазна­чено в рівнянні (А.26), також обмежує проник­нення вторинного повітря з верхньої частини димової труби.

wmin

А.8 Minimum velocity

A minimum velocity of the flue gas at the chimney top should be maintained in order to ensure the applicability of the equations given in this annex.

This minimum velocity, wmin , in m/s, as given in Equation (A.26) also limits penetration of second­ary air of the top of the chimney.

= (A.26)

де:

fg- вихідна величина для мінімальної швид­кості = 0,5 м/с;

Ам- чистий поперечний переріз труби для транспортування димового газу у верхній частині димової труби, м2;

Ао - вихідне значення = 0,01 пл2.

where:

fg is the reference value for the minimal velocity = 0,5 m/s;

AMis the clear cross-section of the flue gas carry­ing tube at the top of the chimney, in m2;

Ao is the reference value = 0,01 m2

.Таблиця A.3 - Середня шорсткість матеріалу газоходу

Table А.З - Mean roughness of liner materials

Матеріал газоходу liner material

Шорсткість, ra, M Roughness, ra, m

Зварювана сталь

Welded steel

0,001

Алюміній

Aluminium

0,001

Скло, пластик Glass, plastic

0,001

Листовой метал, шпунтований Sheet metal, rabbeted

0,002

Бетонні блоки заводського виготовлення Pre-cast concrete blocks

0,002

Цегляна кладкаь

Brickwork made of bricksb

0,005

Листовой метал, рифлений Sheet metal, corrugated

0,005

a Ці розрахункові значення застосовуються тільки до чистих поверхонь.

а These design values only apply to clean surfaces.

b Для кладки з фасонної радіальної цегли з товщиною з'єднання менше ніж 5 мм можна прийняти значення шорсткості 0,002 м.

b For brickwork of shaped radial bricks with a joint thickness of less than 5 mm a roughness of 0,002 m may be asumed.Таблиця А.4 - Індивідуальні коефіцієнти опору для деяких форм (Дозволяється інтерполяція між наведеними параметрами)

Table А.4 - Individual resistance coefficient for some forms

(Interpolations between the given parameters are permissible)

Форми Forms

Геометричні параметри Geometric measurements

^-значення ^-values

1

Форма з рівним кутом Straight angle form

кут у, ° angle у in °

10

Ld/Dh >30

30>Ld/Dh >2

0,1

0,130

0,2

0,345

0,3

0,4

60

0,5

0,7

90

1,2

1,6

2

90° дуга

90° arc

R/Dh

0,5

1,0

1,2


I


0,75

1,0

0,4

0,25

0,5

0,3

1,5

0,2

0,2

2,0

0,2

0,2

3

60° дуга

60° arc

R/Dh

0,5

0,6

0,6

0,75

0,3

0,3


/ A/?

I

. Dh


1,0

0,2

0,2

1,5

0,2

0,2

2,0

0,1

0,1

Продовження таблиці А.4


Форми
Forms


90° відвід (відгалуження) 90° deflection


90° відгалуження та з’єднання під кутом 45°

90° branch and 45° junction


Лі


,=А


З


Геометричні параметри Geometric measurements

^-значення ^-values

a = 2 R • tan(a/2)

Кількість сегментів Number of segments

2x45°

3x30°

4x22,5°

а/ОЛ 1,0

0,4

0,25

0,17

1,5

0,3

0,18

0,13

2,0

0,3

0,17

0,12

3,0

0,35

0,19

0,13

5,0

0,4

0,20

0,15


Відносна масова витрата Mass flow ratio

^-значення G values

у = 90°

m2/m3

£2-3

^1-3

Аз/А2 =1>0

0,0

-0,92

0,03

0,2

-0,38

0,20

0,4

0,10

0,35

0,6

0,53

0,47

0,8

0,89

0,56

1,0

1,20

0,62

у = 45°

m2/m3

£2-3

^1-3

Аз/А2 = 1.0

0,0

-0,92

0,03

0,2

-0,42

0,16

0,4

0,04

0,17

0,6

0,22

0,06

0,8

0,35

-0,18

1,0

0,35

-0,53

Формула для розрахунку окремих коефіцієнтів опору на перехрестях Formula for calculating the individual resistance coefficients at junctions


z _ a2 z .2

^2-3 =-0,92 1-^ -Ы

I. m3 ,J Vm3)


М3 Ї

1,2 — cosy-1 +0,8 1- И2


A3

/2


- 1-


A3

/2


A3 x cos V

A2


2-


A3

A2

-п


— 1 -


m
3 I m3

?„=0.03(l+bj|W


(Аз I

1 + 1,62 ——-cosy —1 +0,38 1-

И2 )


I-

ІЛ


-1<


I ^3

2- -­

I A2x —*+ 1 +-


тзІ m3

Кінець таблиці А.4

Форми Forms

Геометричні параметри Geometric measurements

(^-значення ^-values

6

Звуження, пряма форма Reducer, straight form

A2/A1

0,4

0,33

Ai

Q

T ■0,6

0,25

c

N I

0,8

0,15


із закругленою передньою кромкою with rounded lead-in edge ^ = 0


Еталонна швидкість: w2

Reference velocity: w2

7

Розширення, пряма форма Enlargement, straight form


Ai/A2

0

1,0


04 Q


a20,2

0,7Q

0,4

0,4

A1 1


0,6

0,2


0,8

0,1


1,0

0

Еталонна швидкість:

Reference velocity: wy


8

Звуження, кутова форма Reducer, angle form

A2/A1

у = 30°

Y = 60°

Y = 90°

_0,10

0,05

0,08

0,19

- --

a2

0,25

0,04

0,07

0,17

0,45

0,05

0,07

0,14


1,0

0,0

0,0

0,0

Еталонна швидкість: w2

Reference velocity: w2