5.10    В результаті проведення діагностичних операцій складається діагностична карта, в якій фіксуються результати діагнозу, даються рекомендації щодо необхідного обсягу робіт по технічному обслуговуванню або ремонту та загальна оцінка технічного стану машин (додаток 7).

б. ПЛАНУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

6.1      Власники будівельних машин складають річний план і місячний план-графік технічного обслуговування і ремонту будівельних машин.

6.2  Річним планом встановлюється кількість технічних обслуговувань і ремонтів для кожної машини, групи однотипних машин і парку машин в цілому (додаток 8). На підставі річного плану визначається потреба в матеріальних і трудових ресурсах на виконання технічних обслу говувань і ремонтів, а також потреба в виробничих площах ремонтних майстерень, техноло гічному обладнанні, пересувних засобах технічного обслуговування і ремонту.

6.3   Для розробки річного плану необхідні по кожній машині такі дані:

*    фактична наробка на початок року;

*    запланована наробка на рік;

*    періодичність технічних обслуговувань і ремонтів.

При визначенні складу парку машин слід враховувати списання та надходження машин, що передбачається в розрахунковому році.

Фактична наробка на початок року визначається з часу проведення останнього відповідного виду технічного обслуговування, ремонту або з початку експлуатації, якщо таке технічне обслуговування і ремонт не проводились.

6.4  Кількість технічних обслуговувань і ремонтів кожного виду для окремої машини (А) розраховується за формулою:

де Тф - фактична наробка машини на початок року, мото-години; Тпл - запланована наробка на рік, мото-години; Тп - періодичність виконання відповідного технічного обслуговування або ремонту, мото-години; К0 - кількість усіх видів технічних обслуговувань і ремонтів, що перевищує періодичність даного виду (при визначенні кількості капітальних ремонтів К0дорівнює 0). Розрахунок за формулою (1) виконується в такій послідовності: капітальний ремонт, поточний ремонт, технічні обслуговування ТО-2, ТО-1.

Якщо Тф перевищує Тn, що має місце при порушенні строків проведення відповідного технічного обслуговування чи ремонту, в формулі (1) слід замінити Тф на Тn.

Примітка. Результати розрахунків за формулою (І) і далі за формулами (2), (3), (5) потрібно округляти в менший бік.

6.5 Порядковий номер місяця року (nм), в якому повинен проводитись капітальний ремонт, визначається за формулою:

Капітальний ремонт машини переноситься на наступний рік, якщо номер місяця виявиться більше 12. Допускається коригування строків капітального ремонту в межах найближчих місяців з урахуванням технічного стану машини.

6.6 На основі розрахунків за формулою (1) слід визначити сумарну потребу в технічних обслуговуваннях і ремонтах для груп однотипних машин і для парку машин в цілому.

Для великих парків машин кількість технічних обслуговувань і ремонтів для груп однотипних машин доцільно визначати за формулою:

де М - кількість однотипних машин у групі.

6.7    Затрати праці (3) на виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту визначаються за формулою:

3 = К • з,                                                                                    (4)

де з - затрати праці на певний вид робіт при виконанні одного технічного обслуговуваня чи ремонту, людино-години.

За формулою (4) розраховуються затрати праці на слюсарні, станочні та інші види робіт для кожної машини парку. За результатами цих розрахунків визначаються сумарні затрати праці на виконання необхідних видів робіт для груп однотипних машин і для парку машин в цілому.

6.8  Місячний план-графік визначає строки постановки машини на технічне обслуговування та ремонт (додаток 9).

Для розробки місячного плану-графіка необхідні по кожній машині такі дані:

*    фактична наробка на початок місяця;

*    запланована наробка на місяць;

*    періодичність технічних обслуговувань і ремонтів;

*    тривалість технічних обслуговувань і ремонтів.

Порядковий робочий день місяця постановки машини на технічне обслуговування чи ремонт (Д) визначається за формулою:

де N- кількість робочих днів у місяці; Тф.м. - фактична наробка на початок місяця, мото-години; Тпл.м. - запланована наробка на місяць, мото-години; m - номер чергового одноіменного технічного обслуговування (m - 1,2 ...). Для ремонтів m = 1.

Якщо розрахункова величина Д виявиться більшою ніж кількість робочих днів у місяці, відповідний вид технічного обслуговування чи ремонту переноситься на наступний місяць.

Для визначення дати проведення технічного обслуговування і ремонту необхідно до розрахункової величини порядкового робочого дня додати відповідну кількість попередніх святкових і вихідних днів.

7. ОРГАШЗАЩЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

7.1    Власники машин забезпечують проведення технічного обслуговування і ремонту у відповідності з річним планом і місячним планом-графіком.

7.2           Операції технічного обслуговування та ремонту мають виконуватися у відповідності з вимогами технологічних карт, технічних описів і інструкцій по експлуатації будівельних машин.

7.3    Організація технічного обслуговування та ремонту будівельних машин забезпечується завчасною інженерно-технологічною підготовкою виробництва, що включає:

 

*    забезпечення експлуатаційною та ремонтною документацією;

*    оснащення технологічних процесів спеціальним обладнанням, оснасткою та інс трументом;

*    матеріально-технічне забезпечення запасними частинами, комплектуючими виро бами та ремонтно-експлуатаційними матеріалами;

* підготовку та підвищення кваліфікації робітників, які зайняті технічним обслуговуванням та ремонтом, і машиністів будівельних машин;

*    удосконалення ремонтно-експлуатаційної бази;

*    контроль якості робіт по технічному обслуговуванню та ремонту.

7.4   Розмір виробничих площ баз механізації, їх призначення та оснащення технологічним обладнанням визначаються структурою та кількісним складом парку машин, умовами його експлуатації і прийнятою формою організації технічного обслуговування та ремонту.

7.5   Власник будівельних машин доводить замовнику місячний план-графік технічного обслуговування і ремонту за три дні до початку місяця, на який його розроблено.

При виробничій необхідності і погодженні з замовником власник машин може змінювати строки проведення технічного обслуговування, але не більш як на три дні.

7.6   При виході будівельної машини на плановий ремонт вона, як правило, повинна бути замінена іншою машиною того ж призначення.

7.7         Технічне обслуговування та поточний ремонт будівельних машин доцільно виконувати централізовано спеціалізованими бригадами (ланками), що входять до складу підрозділів або організацій по технічному обслуговуванню та ремонту будівельних машин.

7.8         В залежності від складу та структури парку машин, умов його експлуатації визначається кількість бригад (ланок) технічного обслуговування, їх кваліфікаційний склад.

7.9         Для проведення технічного обслуговування складається заявка, в якій міститься інфор мація про види та строки проведення технічного обслуговування, місце знаходження буді вельної машини, її технічний стан і додаткові операції, які необхідно провести в процесі тех нічного обслуговування.

7.10    Обсяг фактично виконаних бригадою (ланкою) робіт фіксується в журналі обліку технічного обслуговування і ремонту або в журналі обліку усунення несправностей і відказів будівельних машин (додатки 11, 12).

7.11             Технічне обслуговування та поточний ремонт будівельних машин виконуються як в умовах стаціонарних майстерень, так і безпосередньо на місцях роботи за допомогою пере сувних засобів технічного обслуговування та ремонту.

7.12             Поточні ремонти будівельних машин повинні виконуватись, як правило, агрегатним методом, при якому складальні одиниці, що відпрацювали свій ресурс, замінюються на нові або з оборотного фонду.

7.13     Оборотний фонд створюється власниками будівельних машин за рахунок нових складальних одиниць або завчасно відремонтованих.

7.14    Найбільш ефективним методом проведення поточних ремонтів будівельних машин слід вважати метод періодичної заміни ремонтних комплектів, при якому замінюються не окремі складальні одиниці, а їх комплекти з однаковим або близьким ресурсом.

7.15   Потреба в оборотному фонді визначається в залежності від структури та складу парку машин, умов експлуатації, ресурсу та часу оборотності складальних одиниць і їх комплектів.

7.16     Приймання машин після технічного обслуговування та поточного ремонту здій снюється механіком власника за участю машиніста (оператора).

Результати зовнішнього огляду будівельної машини та її випробування на холостому ходу та під навантаженням фіксуються в акті проведення технічного обслуговування, в журналі обліку технічних обслуговувань і ремонтів і підписуються особами, які здають і приймають будівельну машину,

7.17   Капітальний ремонт будівельних машин, їх складових частин та складальних оди ниць, як правило, здійснюється централізовано на ремонтних і ремонтно-механічних підпри ємствах, а також на базах механізації агрегатним методом відповідно до вимог ремонтної документації.

7.18    Доцільність постановки будівельної машини в ремонт, передбачений планом-гра- фіком, визначається комісією, очолюваною головним інженером (головним механіком) влас ника. Якщо будівельна машина за своїм технічним станом не потребує ремонту в строки, що передбачені планом-графіком, комісія дає дозвіл на подальше її використання за призначенням і встановлює нову дату огляду. Висновки комісії оформляються відповідним актом.

7.19            Для визначення технічного стану будівельних машин їх власники проводять сезонні огляди, які виконуються спеціальною комісією. За результатами огляду дається оцінка рівню експлуатації техніки, визначаються недоліки, усунення яких регламентується відповідним нака зом.

7.20            При проведенні технічного обслуговування та всіх видів ремонту будівельних машин як на місцях їх роботи, так і в стаціонарних умовах, необхідно здійснювати заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища (землі, повітряного та водного ба сейнів).

7.21            Організація та проведення робіт по технічному обслуговуванню та ремонту мусить здійснюватись у відповідності з правилами безпеки виконання цих робіт і протипожежної безпеки, що викладені в експлуатаційній та ремонтній документації.

 

 

 

 ДОДАТОК 1

НОРМАТИВИ ПЕРІОДИЧНОСТІ, ТРУДОМІСТКОСТІ ТА ТРИВАЛОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

 

1.1. ЕКСКАВАТОРИ ОДНОКІВШЕВІ

Періодичність у мото-годинах:ТО-1 -50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, CO- два рази на рік

1.2. ЕКСКАВАТОРИ БАГАТОКІВШЕВІ ТА НАВАНТАЖУВАЧІ ОДНОКІВШЕВІ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000: CO- два рази на рік, К-6000

1.3. БУЛЬДОЗЕРИ ТА ТРУБОУКЛАДАЧІ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, CO-два рази на рік

1.4. СКРЕПЕРИ ПРИЧЕШИ ТА АВТОГРЕЙДЕРИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рік

1.5. МАШИНИ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ ПОКРИТТЯ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, СО - два рази на рік

1.6. БУРОВІ МАШИНИ ТА ГРЕЙДЕРИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-І-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, CO-два рази на рік

1.7. СКРЕПЕРИ САМОХІДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ ТРАКТОРИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-100, ТО-2-500, ТО-3 та П-1000, CO- два рази на рік, К-6000

1.8. ПАЛЕБІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

Періодичність у мото-годинах: для дизельних молотів і гідромолотів ТО-50, П-500, К-1000; для копрових установок ТО-250, П-2000, К-6000

1А ТРАКТОРИ БІЛЬШ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, CO- два рази на рік, К-6000

1.10. ЗЕМЛЕСОСНІ ПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ УСТАНОВКИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-160, ТО-2-480, П-960. CO-два рази на рік, К-9600

1.11. КРАНИ БАШТОВІ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-200, ТО-2-600, П-1200, CO - два рази на рік

1.12. КРАНИ СТРІЛОВІ АВТОМОБІЛЬНІ, АВТОНАВАНТАЖУВАЧІ ТА КРАНИ НА КОРОТКОБАЗОВОМУ ШАСІ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, CO-два рази на рік

1.13. КРАНИ НА ПНЕВМОКОЛІСНОМУ ТА ГУСЕНИЧНОМУ ХОДУ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000, CO-два рази на рік

1.14. КРАНИ НА СПЕЦІАЛЬНОМУ ШАСІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТИПУ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-100, ТО-2-400, ТО-3 та Т-2000, СО - два рази на рік

1.15. МОНТАЖНІ МАШИНИ З ШАРНІРНОЮ СТРІЛОЮ ТА РОЗПУШУВАЧІ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рік

1.16. ЛЕБІДКИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-200, П-800, К-6400

1.17. БЕТОНОЗМІШУВАЧІ ТА БЕТОНОНАСОСИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-150, П-І500, К-4500

1.18. АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧІ ТА АВТОБЕТОНОНАСОСИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-150, П-1200, К-4800

1.19. РОЗЧИНОЗМІШУВАЧІ ТА РОЗЧИНОНАСОСИ

Періодичність у мото-годинах: ТО-150, П-1500, К-4500

1.20. ПЕРЕСУВНІ КОМПРЕСОРИ ТА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-150, ТО-2-250, ТО-3 та П-1000 CO-два разии на рік, К-6000

1.21. ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Періодичність у мото-годинах: ТО-І-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рік

1.22. ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Періодичність у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 і П-1000, CO-два рази на рік, К-6000

К

 

Трудомісткість

люд-г.

90

130

170

190

260

300

40

90

120

150

Тривалість

дні

4

5

7

8

10

11

2

5

5

5