Кінець таблиці 4

1

2

3

4

5

6

e Якщо дані розподілені не нормально, то вибір методу оцінювання вибирається на індивідуальній основі.

е If the data are not normally distributed then the method of assessment may be decided on a case by case basis.

f Якщо кількість проб впродовж контрольного періоду складає, щонайменше, одну на тиждень, контролювання може здійснюватись за змінними.

f If the number of samples is at least one per week during the control period, the assessment may be made by variables.

g Якщо жоден з результатів випробування за період 12 місяців не перевищує 170 Дж/г, частота може бути зменшена до двох разів на рік.

g When none of the test results within a period of 12 months exceeds 170 J/g, the frequency may be reduced to two per year.


9.2 Підтвердження відповідності механічних, фізичних і хімічних властивостей та процедура оцінювання

9.2.1 Загальні положення

Цемент відповідає вимогам цього стандарту за механічними, фізичними і хімічними властивостями, якщо виконані критерії відповідності, визначені у 9.2.2 і 9.2.3.

Відповідність повинна бути оцінена на основі безперервного здійснення вибірки з використанням точкових проб, відібраних у місці випуску та на основі результатів випробувань, отриманих на всіх зразках, відібраних для внутрішніх контрольних випробувань впродовж контрольного періоду.

9.2.2 Статистичний критерій відповідності

9.2.2.1 Головне

Відповідність повинна бути сформульована в термінах статистичного критерію, що базується на:

  • вказаних характеристичних значеннях механічних, фізичних та хімічних властивостей, наведених у 7.1, 7.2 та 7.3 цього стандарту;

  • перцентилі Pk, на якому базуються вказані характеристичні значення, наведені у таблиці 5;

  • допустимій ймовірності приймання CR, як наведено у таблиці 5.


9.2 Conformity criteria for mechanical, physical and chemical properties and evaluation procedure

9.2.1 General

Conformity of cement with the requirements for mechanical, physical and chemical properties in this European Standard is assumed if the conformity criteria specified in 9.2.2 and 9.2.3 are met.

Conformity shall be evaluated on the basis of continual sampling using spot samples taken at the point of release and on the basis of the test results obtained on all autocontrol samples taken during the control period.9.2.2 Statistical conformity criteria


9.2.2.1 General

Conformity shall be formulated in terms of a statistical criterion based on:


  • the specified characteristic values for mechanical, physical and chemical properties as given in 7.1, 7.2, and 7.3 of this European Standard;

  • the percentile Pk on which the specified characteristic value is based, as given in Table 5;

  • the allowable probability of acceptance CR, as given in Table 5

Таблиця 5 - Необхідні значення Pk та CR

Table 5 - Required values Pk and CR


Механічні вимоги

Mechanical requirements

Фізичні та хімічні вимоги

Physical and chemical requirements


Стандартна міцність (нижня межа)

Early and standard strength (Lower limit)

Стандартна міцність (верхня межа)

Standard strength (Upper limit)

Перцентиль Pk, на якому базуються характеристичні значення

The percentile Pk on which the characteristic value is based

5%

10%

Допустима ймовірність прийняття CR

Allowable probability of acceptance CR

5%


Примітка. Оцінювання відповідності за допомогою процедури, що базується на кінцевій кількості результатів випробувань, може дати лише приблизне значення розподілу результатів в генеральній сукупності, що лежать за межами встановлених характеристичних значень. Чим більший розмір вибірки (кількість результатів установлених випробувань), тим краще наближення. Обрана ймовірність приймання CR контролює ступінь наближення за даними плану відбирання проб.

Відповідність вимогам цього стандарту повинно бути підтверджено перевіркою або за змінними, або за характеристиками, як описано у 9.2.2.2 і 9.2.2.3 та визначено в таблиці 4.

Контрольний період повинен становити 12 місяців.

9.2.2.2 Перевірка за змінними

Для цієї перевірки вважається, що результати випробувань мають нормальний розподіл.

Відповідність підтверджується, якщо рівняння (1) та (2) задовольняються в залежності від обставин


NOTE Conformity evaluation by a procedure based on a finite number of test results can only produce an approximate value for the proportion of results outside the specified characteristic value in a population. The larger the sample size (number of test results), the better the approximation. The selected probability of acceptance CR controls the degree of approximation by the sampling plan.Conformity with the requirements of this European Standard shall be verified either by variables or by attributes, as described in 9.2.2.2 and 9.2.2.3 as specified in Table 4.

The control period shall be 12 months.


9.2.2.2 Inspection by variables

For this inspection the test results are assumed to be normally distributed.


Conformity is verified when equation(s) (1) and (2), as relevant, are satisfied:

kA- константа приймання;

L - установлена нижня межа, що дана у таблиці 2, на яку посилаються у 7.1;

U - установлена межа, що дана у таблицях 2 і 3, на яку посилаються у розділі 7.

Константа приймання kA залежить від перцентиля Pk, на якому базується характеристичне значення, від допустимої ймовірності приймання CR та від кількості n результатів випробувань. Значення kA наведено у таблиці 6.


Таблиця 6 - Константа приймання kA

Table 6 - Acceptability constant kA

kA is the acceptability constant;

L is the specified lower limit given in Table 2 referred to in 7.1;

U is the specified upper limit given in Tables 2 and 3 referred to in clause 7.

The acceptability constant kA depends on the per-centile Pk on which the characteristic value is based, on the allowable probability of acceptance CR and on the number n of the test results. Values of kA are listed in Table 6.

Кількість результатів випробувань n

Number of test results n

kAa

для (for) Pk= 5 %

для (for) Pk= 10%

Стандарта міцність (нижняя межа)

Standard strength (lower limit)

(інші властивості)

(other properties)

20-21

2,40

1,93

22-23

2,35

1,89

24-25

2,31

1,85

26-27

2,27

1,82

28-29

2,24

1,80

30-34

2,22

1,78

35-39

2,17

1,73

40-44

2,13

1,70

45-49

2,09

1,67

50-59

2,07

1,65

60-69

2,02

1,61

70-79

1,99

1,58

80-89

1,97

1,56

90-99

1,94

1,54

100-149

1,93

1,53

150-199

1,87

1,48

200-299

1,84

1,45

300-399

1,80

1,42

>400

1,78

1,40

a Значення kA, дійсні для проміжних значень n, також можуть бути використані

а Values of kA valid for intermediate values of n may also be used.

Примітка. Значення, наведені в цій таблиці, дійсні для CR = 5 %.

NOTE Values given in this table are valid for CR = 5 %.

9.2.2.3 Контроль за характеристиками

Кількість сD результатів випробувань, що знаходяться за межами характеристичного значення, має бути підрахована та порівняна з приймальним числом са, обчисленим з кількості n результатів внутрішнього контрольного випробування та перцентиля Pk, як зазначено у таблиці 7.

Відповідність підтверджена, якщо задовольняється умова (3):

9.2.2.3 Inspection by attributes


The number cD of test results outside the characteristic value shall be counted and compared with an acceptable number ca, calculated from the number n of autocontrol test results and the per-centile Pk as specified in Table 7.Conformity is verified when equation (3) is satisfied:


Значення сА залежить від перцентиля Pk, який визначає характеристичне значення, від допустимої ймовірності приймання CR та від кількості n результатів випробувань. Значення са наведені у таблиці 7.


Таблиця 7 - Значення са

Table 7 - Values of ca

The value of ca depends on the percentile Pk on which the characteristic value is based, on the allowable probability of acceptance CR and on a number n of the test results. Values of ca are listed in Table 7.

Кількість результатів випробувань nа

Number of test results na

ca для (for) Pk= 10%

20-39

0

40-54

1

55-69

2

70-84

3

85-99

4

100-109

5

110-123

6

124-136

7

a Якщо кількість результатів випробувань n < 20 (для Pk= 10 %), статистично обгрунтований критерій відповідності неможливий. Незважаючи на це, у випадках, коли n < 20, має бути застосований критерій са= 0.

а If the number of test results is n < 20 (for Pk= 10 %) a statistically based conformity criterion is not possible. Despite this, a criterion of ca= 0 shall be used in cases where n < 20.

Примітка. Значення, наведені у цій таблиці, дійсні для CR = 5 %.

NOTE Values given in this table are valid for CR = 5 %.


9.2.3 Критерії відповідності одиничного результату

В доповнення до статистичних критеріїв відповідності, відповідність результатів випробувань вимогам цього стандарту вимагає підтвердження того, що кожний результат залишається в межах граничних значень одиничного результату, наведених у таблиці 8.

9.2.3 Single result conformity criteria


In addition to the statistical conformity criteria, conformity of test results to the requirements of this European Standard requires that it shall be verified that each test result remains within the single result limit values specified in Table 8.


Таблиця 8 - Граничні значення для одиничних результатів

Table 8 - Limit values for single results

Властивість

Property

Граничні значення одиничного результату

Single result limit values

Клас за міцністю

Strength class

32,5 N

32,5 L

42,5 N

42,5 L

52,5 N

52,5 L

Міцність у ранньому віці, МПа, нижнє граничне значення

Early strength (MPa) Lower limit value

2 доби

2 days

-

-

8,0

-

18,0

8,0

7 діб

7 days

14,0

10,0

-

14,0

-

-

Стандартна міцність МПа, нижнє граничне значення

Standard strength (MPa), Lower limit value

28 діб

28 days

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

50,0

Початок тужавлення, хв, нижнє граничне значення

Initial setting time (min), lower limit value

60

50

40

Рівномірність зміни об'єму (розширення, мм), верхнє граничне значення

Soundness (expansion mm) upper limit value

10

Вміст сульфату (за % SO3), верхнє граничне значення

Sulfate content (as % SO3), upper limit value

нижнє граничне значення

Lower limit value

4,0

верхнє граничне значення

Upper limit value

13,0

Вміст хлориду, %а, верхнє граничне значення

Chloride content (%)a, upper limit value

0,10

Теплота гідратації, Дж/г, верхнє граничне значення

Heat of hydration (J/g), upper limit value

250

a Цемент типу SSC може містити більше ніж 0,10 % хлориду, але у такому випадку максимальний вміст хлориду повинен бути задекларований.

а Cement type SSC may contain more than 0,10 % chloride but in that case the maximum chloride content shall be declared.

9.3 Критерії відповідності для складу цементу

Не менше ніж один раз на місяць виробник повинен перевіряти склад цементу, використовуючи, як правило, точкову пробу, відібрану в місці відвантаження цементу. Склад цементу має відповідати вимогам, визначеним у таблиці 1. Граничні кількості основних складників, визначені в таблиці 1, це стандартні значення, яким має відповідати середній склад, обчислений на підставі точкових проб, відібраних в контрольний період. Для одиничних результатів допускаються максимальні допустимі відхилення, що становлять -2 для нижнього і +2 для верхнього стандартного значення. Для підтвердження відповідності цій вимозі під час виробництва мають бути застосовані та задокументовані відповідні процедури і належні методи перевірки.