Примітка. H: потребують узгоджування

А: застосовують за будь-яких умов використовування

S: застосовують за специфічних умов використовування

«- -»: означає, що характеристика не стосується цієї функції.а допускають, що деякі типи виробів, наприклад, геогратів не підлягають цьому випробовуванню.

ь якщо механічні властивості (гранична міцність і статичний прокол) у цій таблиці позначені «Н», то виробник має надати дані про обидва показники. В технічних умовах достатньо зазначити тільки один показник: або граничну міцність, або статичний прокол.

 1. Характеристики, що стосуються специфічних умов використовування

У технічних умовах треба зазначити, які функції й умови використовування прийнятні (див. таб­лицю 1). Виробник має надавати дані, які базуються на вимогах і методах випробовування, наве­дених у цьому стандарті.

Перелік характеристик, зазначених в таблиці 1, містить характеристики, що:

 • потребують узгоджування (Н);

 • відповідають усім умовам використовування (А);

 • відповідають специфічним умовам використовування (S).

Ці специфічні умови використовування наведено в 4.2.1—4.2.3.

 1. Гранична міцність швів та стиків

Значення величини граничної міцності швів та стиків необхідні для всіх функцій — якщо виріб з’єднаний механічно, то вантаж переміщується поперек швів і стиків.

 1. Статичний прокол

Значення величини статичного проколу необхідні для функції фільтрування, якщо це зазна­чено в ТУ.

Якщо умови навантажування на ділянках такі, що є потенційний ризик статичного проколу фільтра, то треба надавати значення величини статичного проколу або, як альтернатива, значення величини граничної міцності під час розтягування.

 1. Характеристики тертя

Дані про характеристики тертя, необхідні для функцій відокремлювання і фільтрування, якщо виріб використовують там, де має місце різниця у переміщенні виробу і суміжного матеріалу, що може унебезпечити стабільність роботи.

Характеристики тертя можна виміряти, використовуючи розміщення відповідних матеріалів за допомогою методу направленого зсуву згідно з prEN ISO 12957-1:1997, або у випадку навантаг понад 50 кПа, за допомогою методу похилої площини згідно з prEN ISO 12957-2:1997.

Примітка. Треба також враховувати режим тертя між суміжними матеріалами в конструкції будівлі, наприклад ґрунтом і геомембраною.

5 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

 1. Подання характеристик

Числові значення характеристик, зазначених у таблиці 2, за винятком довговічності, виражають як середнє значення величини із граничними значеннями допусків, що відповідає 95 % імовірності, має надавати виробник, на основі статистичного інтерпретування значень контрольних вимірювань якості, одержаних на своєму виробництві.

Відомості про довговічність треба визначати відповідно до положень, наведених у додатку В.

 1. Контролювання

Треба маркувати й етикетувати сувої й вироби. Марковання виробів має відповідати вимогам EN ISO 10320.

Примітка. Метод, описаний в цьому пункті, не є обов'язковим для контролювання на будівництві.

Відповідність числових значень характеристик значенням, зазначеним у 5.1, має базуватися на вимірюваннях, зроблених на двох типових зразках (А і В), взятих із двох різних сувоїв. Відби­рають проби відповідно до EN 963.

Параметри характеристик, наведених у таблиці 2, треба вимірювати згідно з відповідними Європейськими стандартами на зразках, підготовлених із проби А.

Якщо результат(и) випробувань за окремою характеристикою знаходиться(-яться) в межах допустимих значень, наведених виробником, то виріб приймають як такий, що відповідає цій ха­рактеристиці.

Якщо результат(и) випробувань окремої характеристики більше ніж у 1,5 рази перевищує(-ють) допустимі значення, то це означає, що виріб не відповідає цій характеристиці.

Якщо результат(и) випробувань окремої характеристики знаходиться(-яться) в межах від 1 до 1,5 допустимих значень, то треба випробувати зразки, підготовлені з проби В.

Примітка. 95 % довірчої ймовірності відповідає середньому значенню величини показника мінус (і (або) плюс) значення однієї величини допуска(-ів).

Якщо результат(-и) випробування зразків В за однією і тією самою характеристикою лежить(-ать)' у межах допуску(-ів), числового значення, то виріб прийнято як такий, що відповідає цій харак­теристиці.

Якщо результат(-и) випробувань лежить(-ать) поза граничними значеннями допуску(-ів), то виріб не прийнято.

 1. Типові випробовування

Типові випробовування виконує виробник для визначання відповідності задекларованих по­казників вимогам цього стандарту.

Типовим випробовуванням підлягають наявні вироби в тих випадках, коли заміна основних матеріалів або виробничих процесів призводить до відхилів від декларованих властивостей або застосовування виробу. В цих випадках типові випробовування зразків проводять, щоб визначити ті характеристики, які можуть бути змінені або мають бути підтверджені, а також характеристик, по­трібних з огляду на зміну застосовування.

Випробування треба проводити посилаючись на випробовування, зазначені в цьому стандарті щодо характеристик, наведених у таблиці 2, відповідно до призначення виробу:

Таблиця 2 —Характеристики, необхідні для типового випробовування і оцінювання відповідності

Характеристика

Функції

Гранична міцність

Фільтрування, відокремлювання, армування

Подовження під час максимального навантажування

Армування

Статичний опір проколу (CBR випробування)

Відокремлювання, армування

Динамічний опір перфоруванню (метод упадного конуса)

Фільтрування, армування

Типовий розмір отвору

Фільтрування

Водопроникність матеріалу перпендикулярна до поверхні

Фільтрування

Довговічність3

Фільтрування, відокремлювання, армування

а Щодо аспектів довговічності див. таблицю 1 і додаток В.Результати типових випробувань мають бути зареєстровані і бути доступні під час інспектування.

Пробу для типових випробовувань відбирають згідно з EN 963 із нормальних виробничих партій, для яких використано ті самі матеріали і оброблювальні процеси, використовувані в масо­вому виробництві. Розмір проби має бути достатньо великим, щоб визначити значення характерис­тик, наведених в таблиці 2. Проби ручного виготовляння, малі дослідні партії й інші нові експе­риментальні зразки треба випробовувати тими самими методами, але їх не можна використову­вати для встановляння значень характерних під час типових випробовувань.

 1. Фабричне контролювання виробництва

Схема фабричного контролювання виробництва має бути розроблена і підтверджена керів­ними документами підприємства до того, як певний тип виробу буде розміщено на ринку. В подаль­шому кожна істотна зміна сировини, допоміжних матеріалів, виробничих процесів або схем конт­ролювання, стосовно властивостей або застосовування виробу, мають бути зазначені в керівному документі.

Керівний документ має містити процедури фабричного контролювання виробництва, відпо­відно до декларованих властивостей, що підтверджуються типовими випробуваннями.

Процедури фабричного контролювання виробництва мають містити системи постійного внут­рішнього контролювання виробництва для гарантування відповідності виробу цьому стандарту, а також, що значення виміряних величин відповідають значенням декларованих величин.

У додатку А (обов’язковий) наведено перелік положень, які треба розглянути для того, щоб визначити, які з них прийнятні для контролювання виробу.

Виробник має визначити відповідні положення і зазначати їх у керівному документі фабрич­ного контролювання виробництва.

За потреби, процедура, наведена в 5.2, може бути використана для перевіряння відповідності виробу одній або більше характеристикам.

 1. Інспектування

За потреби, інспектування фабрики і фабричного контролювання виробництва проводять відповідно до 5.4 і додатка А. '

 1. МАРКУВАННЯ

Виробник має чітко і незмивними засобами маркувати геотекстиль і віднесені до геотекстилю вироби відомостями згідно з EN ISO 10320.

Примітка. Маркований СЄ див. у додатку ZA, ZA.3. .

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

СХЕМА ФАБРИЧНОГО КОНТРОЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Положення, на які мають бути посилання в керівному документі фабричного контролювання виробництва стосовно системи контролювання, визначеної в 5.4, наведено нижче:

Примітка. Виробники, які використовують систему якості відповідно до EN ISO 9001, вважаються такими, що виконують всі вимоги цього додатка А. Виробники, які використовують систему якості згідно з EN ISO 9002, вважається такими, що виконують вимоги, наведені в А.2—А.4.

А.1 Проектування виробу

А.1.1 Виробник має описати, яким чином проектні вимоги та критерії до виробу ідентифікуються, перевіряються, контролюються і оновлюються, щоб однозначно і доречно використати виріб і технічні умови на нього.

А.1.2 Виробник повинен в проекті описати взаємозв’язок між виробничими підрозділами або із зовнішніми субпідрядниками.

А.2 Виробництво

А.2.1 Сировина або матеріали, що надходять:

виробник повинен визначити критерії приймання сировини або матеріалів, що надходять, і використовуваної процедури, що гарантують їх виконання.

А.2.2 Процес виробництва: мають бути визначені прийнятні особливості обладнання та вироб­ничих процесів, мають зазначати частоту інспектування, оглядання і випробування разом із зна­ченнями величин або необхідними критеріями щодо устатковання і процесів обробляння. Мають бути вжиті заходи в разі, якщо контрольовані величини або критерії не одержано, що треба зареє­струвати. Ці записи мають бути доступні для інспектування зацікавленими сторонами.

А.З Готові вироби

А.3.1 Під час випробування готового виробу треба зазначити: розміри зразків і частоту відби­рання разом із одержаними результатами. Ці записи мають бути доступні для інспектування заці­кавленими сторонами.

А.3.2 Альтернативні випробовування: в тих випадках, коли проведено альтернативні випро­бовування відносно еталонних випробовувань, деталі альтернативних випробовувань і процедур разом із правилами для еталонних випробовувань треба зареєструвати, щоб вони були доступними, за потреби, зацікавленим сторонам.

А.3.3 Устатковання: випробовувальне устатковання, яке впливає на результати випробову­вань, має бути відкаліброване відповідно до чинних національних або міжнародних стандартів у сфері контролювання.

Виробник повинен мати відповідні пристрої, устатковання і персонал, які дозволяють йому проводити необхідні перевіряння і випробовування. Він виконує ці вимоги, укладаючи субпідрядні договори з однією чи більше організаціями або людьми, що мають необхідні навики і устатковання.

Виробник повинен калібрувати або вивіряти вимірювальне або випробовувальне устатковання і підтримувати його в експлуатаційному режимі, чи належить воно йому, чи ні, щоб підтвердити відповідність виробу технічній документації на нього.

Відповідні калібрування виконують за допомогою визначених вимірювальних і контрольно-ви­мірювальних приладів відповідно до чинних стандартів або випробовувальних процедур виробника.

Устатковання треба використовувати відповідно до технічних умов або випробовувальною еталонною системою, на яку є посилання в технічних умовах.

А.4 Придатний, зазначеному в А.1, А.2 і А.З (для відповідного використовування)

А.4.1 Звіти. Дані разом із подробицями і результатами інспектування, перевіряння і випробу­вання, виконані протягом фабричного контролювання виробництва, треба належним чином зареє­струвати.

Ці звіти треба зберігати протягом 10 років.

Описи виробу, дата виготовлення, прийнятий випробовувальний метод, результати випробу­вання, критерії прийняття або відхилення треба заносити до звітів за підписом особи, відповідаль­ної за контролювання, і яка здійснювала перевіряння.

А.4.2 Оцінюванняа результатів: коли це можливо і застосовно, результати інспектування, перевіряння і випробування, треба статистично інтерпретувати суттєвими ознаками або відхилами для визначання того, чи зазначена продукція відповідає вимогам до виробів і задекларованим зна­ченням величин.

А.4.3 Єдність вимірювання: систему єдності вимірювання і контролювання проектів, матеріа­лів, що надходять, використовування матеріалів треба зазначати в керівному документі. Систему складського контролювання виготовлених виробів треба також зазначати в керівному документі.

А.4.4 Коригувальні дії щодо матеріалів і виробів, що не є відповідними: треба описати і зареє­струвати конкретні заходи, які треба вжити в разі невідповідності вихідних матеріалів і кінцевих виробів зазначеним вимогам. Ці заходи мають вжити, щоб: виправити недоліки, внести зміни до керівного до­кумента, за потреби, ідентифікувати і вилучити неякісні сировину або вихідні матеріали і готові вироби, а також визначати, чи треба їх забракувати чи ні, або поширити на них більш пільгові технічні умови.