ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сумісність технічних засобів
електромагнітна

СТІЙКІСТЬ ДО ПОТУЖНИХ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД

Загальні положення

ДСТУ 2793—94

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ’ 7 : -' -■ ■■ ■ . ’ •

■ і/Л; ПЕРЕДМОВА . • ■

 1. РОЗРОБЛЕНО Технічним Комітетом України з стандартизації в галузі електромагнітної сумісності та стійкості радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів (ТК 22)

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту Ук­раїни № 241 від ЗО вересня 1994 р.

 3. .СТАНДАРТ ВІДПОВІДАЄ ГОСТ 29073—91, ГОСТ 29280—92

 4. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ■ '■ ;

 5. РОЗРОБНИКИ: В. І. Кравченко (керівник теми), канд. техн* наук, Г. В. Височін, . Ю. В. Голодняк, Н. Г. Єремєєва, Г. В. Кравченко, Г. Ф. Нескородов ' ' , - 'Видання офіційне'. © Держстандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України . •

с.

> . 1

З МІСТ '

 1. Галузь використання . . . . . . .

 2. Нормативні посилання

З Визначення, позначення та скорочення

 1. Основні положення ........

 1. Загальні вимоги до забезпечення електромагнітної. . д: СТІЙКОСТІ ТЗ ( 4 7-4

 2. Випробування ТЗ на електромагнітну стійкість .6

 3. Оцінка результатів випробувань .... . ■;< . . . ; -. . j

Додаток А Перелік видів ТЗ, які підлягають випробуванням > на відповідність вимогам електромагнітної стійкості до впливу ПЕМП природного та штучного походження . . .9

Додаток Б Класифікація джерел ненавмисних ПЕМП -У природного та штучного походження . ,;?і*. 10 *

Додаток В Взаємозв’язок між видами ТЗ ■

та джерелами ПЕМП і . ; . . '.-...•'Л. 11

Додаток Г Перелік технічних характеристик, .

що визначають електромагнітну стійкість ТЗ . .12

Додаток Д Класифікація ЗДЧ ЕМП, що впливають і?

на електромагнітну стійкість ТЗ J

: Додаток Е Критерії вибору ступеня жорсткості випробувань ТЗ •.

на .електромагнітну стійкість, .4.,і ?.л;'- АїІ4

ДСТУ 2793—94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІСНІСТЬ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНА
СТІЙКІСТЬ ДО ПОТУЖНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД
Загальні положення

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ
СТОЙКОСТЬ К МОЩНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ
Общие положения

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF TECHNICAL EQUIPMENT
RESISTANCE TO THE POWER ELECTROMAGNETIC INFLUENCE
General introduction

Чинний від 1996—Ot—01

 1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на вперше розроблювані, виготов- лювані та імпортовані технічні засоби (ТЗ), функціювання яких (або їхніх складових частин) грунтується на принципах електротехніки, радіотехніки та електроніки і які в процесі експлуатації, транспор­тування та (або) зберігання перебувають або можуть опинитися під впливом зовнішніх діючих чинників електромагнітного поля (ЗДЧ ЕМП) природного та штучного походження.

Стандарт установлює загальні положення, пов’язані з забезпе­ченням стійкості ТЗ до потужних електромагнітних завад.

Стандарт не поширюється на електромагнітні впливи від джерел рентгенівського випромінювання.

 1. Стандарт придатний для сертифікації.Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ГОСТ 8.326—89 ГСП. Метрологическая аттестация средств из­мерении

ГОСТ 5238—81 Установки проводной связи. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих в линиях

ГОСТ 14857—76 Установки проводного вещания. Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих в линиях

ГОСТ 24555—81 Система государственных испытаний продук­ции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 27049—86 Защита оборудования проводной связи и обс­луживающего персонала от атмосферных разрядов

ГОСТ 29037—91 Совместимость технических средств электро­магнитная. Сертификационные испытания. Общие положения

ГОСТ 29073—91 Совместимость технических средств электро­магнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие по­ложения

ГОСТ 29280—92 Совместимость технических средств электро­магнитная. Испытания на помехоустойчивость. Общие положения

З Визначення, позначення та скорочення

В цьому стандарті подано такі терміни, визначення, позначення та скорочення:

 • електромагнітна сумісність ТЗ — згідно з ГОСТ 29073;

 • електромагнітна стійкість ТЗ (стійкість) — здатність ТЗ протистояти впливу зовнішніх діючих чинників електромагнітного поля до певного їхнього рівня;

технічні засоби (ТЗ) — згідно з ГОСТ 29037;

ПЕМП (потужні електромагнітні поля) — електромагнітні поля, вплив яких на ТЗ обов’язково викликає порушення їхнього нормального функціювання, часткову відмову або повний вихід із _ладу у процесі експлуатації, транспортування та (або) зберігання цих засобів; . • ‘ ’

ЗДЧ ЕМП (зовнішні діючі чинники електромагнітного поля) — електромагнітні явища, зовнішні відносно ТЗ або його складових 2 ' ' " ' ' є' частин, які викликають або можуть викликати погіршення або втрату роботоздатності ТЗ;

 • захист ТЗ від впливу ЗДЧ ЕМП — комплекс заходів та засо­бів, спрямованих на запобігання небезпечного та заважаючого впливу зовнішніх діючих чинників електромагнітного поля на ТЗ;

 • якість функціювання ТЗ — згідно ГОСТ 29073;

 • сприйнятливість ТЗ до ЗДЧ ЕМП (сприйнятливість) — вла­стивість ТЗ знижувати якість функціювання внаслідок впливу ЗДЧ ЕМП з регламентованими значеннями параметрів;

 • ЕМО (електромагнітна обстановка) — сукупність електро­магнітних (електричних і (або) магнітних) полів, струмів (напруг) в розглядуваній зоні;

 • джерело впливу на ТЗ (джерело впливу) — пристрій або явища, що створюють в навколишньому середовищі зовнішні діючі чинники, які впливають на ТЗ;

 • статичне (квазістатичнс) електричне поле — електричне поле, створене нерухомими електричними зарядами;

 • статичне (квазістатичнс) магнітне поле — магнітне поле, створене нерухомими провідниками з постійним струмом або постій­ними магнітами;

 • імпульсна завада — згідно з ГОСТ 29073;

 • постійний струм — струм, який не змінюється з часом ні за силою, ні за напрямком;

 • змінний струм — струм, що періодично змінюється за силою та напрямком;

 • імпульсний струм — відхилення струму від постійного (нульо­вого) значення, яке спостерігається протягом певного проміжку часу;

 • небезпечний тракт ТЗ — зовнішнє електричне коло ТЗ, через яке ЗДЧ ЕМП уражає ці засоби;

 • наводка в колі ТЗ — напруги і струми,, що виникають в колах ТЗ внаслідок непередбачених зв’язків;

 • ступінь жорсткості — згідно з ГОСТ 29280; '

 • імітувальний ЗДЧ ЕМП — чинник, що створюється навмисно з метою визначення рівня електромагнітної стійкості ТЗ під час випробувань цих засобів; .

ГР — грозові розряди;— ECP — розряди статичної електрики; ■

 • РЛС — радіолокаційні станції;

 • ПРПЗ — потужні радіопередавальні засоби;

 • ВЛЕП — високовольтні лінії електропостачання;

 • К М3 — контактна мережа залізниць;

 • ВСО — високовольтне технологічне та медичне обладнання.

 1. Основні положення

  1. Надійність ТЗ під час їхньої експлуатації в складній ЕМО визначається рівнем електромагнітної стійкості цих засобів до ура­жаючого впливу ЗДЧ ЕМП природного та штучного походження.

  2. Вимоги до електромагнітної стійкості ТЗ вважаються вико­наними, якшо критерії якості функціювання ТЗ під час випробувань відповідають вимогам стандартів чи інших нормативних документів.

  3. Випробування ТЗ на відповідність вимогам електромагнітної стійкості є невід’ємною частиною сертифікації ТЗ, яка провадиться для підтвердження надійності та необхідного рівня якості ТЗ.

  4. Перелік видів ТЗ, які підлягають випробуванням на відпо­відність вимогам електромагнітної стійкості до впливу ПЕМП при­родного та штучного походження, наведено у додатку А.

 2. Загальні вимоги до забезпечення електромагнітноїстійкості ТЗ

  1. Радіоелектронне, електронне та електротехнічне обладнання ТЗ повинне бути стійким до уражаючого електромагнітного впливу таких джерел природного та штучного походження:

 • грозових розрядів;

 • розрядів статичної електрики;

І — радіолокаційних станцій;

J потужних радіопередавальних засобів;

У— високовольтних ліній електропостачання;.,

 • контактної мережі залізниць;

 • високовольтного технологічного та медичного обладнання.

Класифікацію джерел ненавмисних ПЕМП природного та штуч­ного походження наведено в додатку Б. - і •

4 ' • • -С’--. ....-і

;міяі видами 'ТЗ» раводенимиі^^рд^гку А, та джвдедрйнПЕМП (вд 3.1> нйведенр уКритичнір'ь ТЗ до уражаючого електромагнітного впливу «влежить «ІД виду ТЗ та джерел ПЕМП. ‘ , "?: ' ’

j ЙИвпдчрннй видів ТЗ, критичних до уражаючого впливу джерел

ПЕМП, .здійснюється шляхом:- *

відокремлення небезпечних трактів, типових кіл та елементів рпдіот та електротехнічного обладнання ТЗ, чутливих до електромаг­нітних впливів джерел ПЕМП; • ' ’

А -г? визначення рівнів прямих та наведених завадних струмів і

напруг, що виникають в цих колах, від впливу ЗДЧ ЕМП та діють ца бхрди (црходр) радіо- та електротехнічного обладнання ТЗ;

порівняння цих струмів та напруг з допустимими за умовами

зберігання роботоздатності ТЗ.

<5,3 Перелік технічних характеристик, що визначають електро­магнітну стійкість ТЗ, раведено у додатку Г.

5.4 Уражаючий електромагнітний вплив джерел ПЕМП на ТЗ визначається такими характеристиками ЗДЧ ЕМП:

статичними (квазістатичними) електричними та магнітними полями;

низькочастотними електромагнітними полями з частотою від 3-Ю4 Гц до 3-Ю5 Гц;

 • високоч.ктої unr.ni електромагнітними полями з частотою від З 106 Ги до З-ІО7 Гц;

 • дуже високочастотними електромагнітними полями з частотою від 3-Ю7’ Гц до 3 10s Ги;

 • ультрависокочастотними електромагнітними полями з часто­тою від 3’10" Гц до 3-Ю9 Гц; .

г- надвисокочастотними електромагнітними полями з частотою від 3-Й Гц ДО З ір10 Ґц; .■ ■■• .

, -т імпульсними електромогнітирми прляМ^ (електромагнітними імпульсами); ■'

Г постійним струмом; .. .■

~ змінним струмом;

■■■ -4- імпульсним струмом. ''І


Класифікацію ЗДЧ ЕМП, що впливають на електромагнітну

стійкість, наведено у додатку Д.

~ 5.5 Досягнення необхідного рівня електромагнітної стійкості ТЗ

І до впливу ЗДЧ ЕМП природного та штучного походження забезпе­

чується реалізацією ефективного захисту таких небезпечних трактів І ТЗ: і-

 • антен та антено-фідерних пристроїв;

 • повітряних провідних та кабельних ліній зв’язку;

і — підземних кабельних ліній зв’язку;

І. — міжблочних ліній зв’язку;

мереж електроживлення;

L? — систем робочих (захисних) заземлювань та спільних точок.

' — 5.6 Захист радіо- та електротехнічного обладнання ТЗ за їхніми

' входами (виходами) від уражаючого впливу ЗДЧ ЕМП виконується

І відповідно до вимог ГОСТ 5238, ГОСТ 14857, ГОСТ 27049.

6 Випробування ТЗ на електромагнітну стійкість

 1. Випробування ТЗ є основним критерієм визначення відпо­відності ТЗ вимогам електромагнітної стійкості.

 2. ТЗ потрібно піддавати випробуванням на стійкість до елек­тромагнітних впливів джерел ПЕМП з регламентованими значеннями параметрів:

 • утворених ГР в разі безпосереднього влучення ТЗ блискавкою;

 • обумовлених ЕСР між транспортними засобами, пристроями або операторами і корпусами ТЗ від накопичених на поверхні тіла людини, пристрою або транспортного засобу зарядів;

 • імпульсних електромагнітних полів .ювнішніх джерел — ГР, ЕСР, РЛС, що впливають в цілому на ТЗ;

 • випромінюваних радіочастотних та індустрійних електромаг­нітних полів ПРПЗ, ВЛЕП, КМЗ та ВСО; -

 • імпульсних струмів та напруг, що впливають на ТЗ по лінії керування та передачі інформації, включаючи кола електроживлення та заземлювання. "

Вид випробувань ТЗ на електромагнітну стійкість і ступінь жорсткості випробувань встановлюється у стандартах і (або), в іншій’ . нормативній документації на ТЗ конкретного типу і вибираються найбільш близькими до реальних умов експлуатації ТЗ.