ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА КОНСТРУКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ БУДІВЕЛЬ, СПОРУД, БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ОСНОВ

ДБН В.1.2-14-2009

+3міна №1

Спеціально для dbn.at.ua

1 РОЗРОБЛЕНО:

Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського"

РОЗРОБНИКИ:

В. Гордеєв, докт.техн.наук; М. Микитаренко, канд.техн.наук; А. Перельмутер, докт.техн.наук (науковий керівник); В. Шимановський], чл.-кор. НАН України; О. Шимановський, докт.техн.наук

За участю:

Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (А. Бамбура, докт.техн.наук; В. Тарасюк, канд.техн.наук; В. Пошивач, канд.техн.наук);

Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань Мінрегіонбуду України (Г. Стрижельчик, канд.геол.-мін.наук);

Національний транспортний університет (А. Лантух-Лященко, докт.техн.наук);

Полтавський національний технічний університет ім. Ю Кондратюка (В. Латинський, докт.техн.наук; С. Пічугін, докт.техн.наук),

Науково-виробниче товариство СКАД Софт (В. Карпіловський, канд.техн.наук; Е. Криксунов, канд.техн.наук)

2 ПОГОДЖЕНО:

З ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

МНС України, Державний департамент пожежної безпеки лист від 15.10.2008 р. № 31/4/6984

Державний департамент промислової безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду МНС України,

лист від 15.08.2008 р. № 01/03-10в-13/7178

накази Мінрегіонбуду України від ЗО грудня 2008 р. № 709,

від 22 червня 2009 р. № 245 з наданням чинності з 01.12.2009 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 27751, СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83, СТ СЭВ 4417-83, СТ СЭВ 4868-84)

Право власності на цей документ належить українському народу.

Цей документ може бути повністю, частково чи ще якимсь боком відтворений, тиражований ї розповсюджений як офіційно-неофіційно роздовбано-склепане видання без дозволу Міністерства будівництва освітнього маразму України. Це продукт творчого надбання розуму автора після ознайомлення з офіційною версією. До створення даного варіанту документа також залучались дійсно розумні люди, і навіть автори оригіналу. Документ створено з застосуванням ліцензійного софту та ніяким боком не порушує закони України чи буржуйських держав.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів

ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

Уведено вперше

зі скасуванням в Україні ГОСТ 27751,

СТ СЭВ 3972-83, СТ СЭВ 3973-83,

СТ СЭВ 4417-83, СТ СЭВ 4868-84

Чинні з 2009-12-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Дані Норми розповсюджуються на:

- будівельні об'єкти (будівлі і споруди) різного призначення. Орієнтовний перелік будівельних об'єктів наведений у додатку А;

- складові частини об'єктів, їх основи і конструкції з різних матеріалів.

1.2 Дані Норми встановлюють загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд, будівельних конструкцій та основ (далі – конструкції замість конструкції та основи) на основі регулювання надійності їх складових частин.

1.3 Ці Норми призначені для використання в якості керівного документа при розробленні будівельних норм, стандартів і інших документів (технічних умов, технічних регламентів) з вишукування, проектування, будівництва, технічної експлуатації або припинення експлуатації будівельних об’єктів та їх складових частин.

Зазначені документи можуть містити доповнення і конкретизацію вимог цих Норм, а також пропонувати інші засоби щодо забезпечення надійності і безпеки, але без зниження рівня надійності, визначеного вимогами цих Норм.

Якщо вимоги до забезпечення надійності і безпеки не надані у чинних нормах проектування будівель, споруд або конструкцій, то ці Норми можуть бути також використані безпосередньо як підстава для:

– визначення класу наслідків відмови (класу відповідальності) будинків і споруд;

– формулювання вимог щодо забезпечення надійності та безпеки конкретного об’єкта.

Такі відомості можуть бути зазначені у технічному завданні на проектування.

У разі відсутності вказаних вище документів вимоги цих Норм є вимогами прямої дії.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008

EN 1990:2002

Система надійності та безпеки у будівництві. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

ДСТУ Б В.2.3-1-95

Споруди транспорту. Габарити підмостові суднохідних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги

ГОСТ 27.002-89

Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения (Надійність у техніці. Основні поняття. Терміни і визначення)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цих Нормах, та визначення позначених ними понять:

3.1 аварія

Пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин.

3.2 проектна аварія (ПА)

Аварія, для якої проектом передбачені спеціальні заходи активного управління і захисту

3.3 безвідмовність

Здатність об'єкта безперервно зберігати роботоздатний стан протягом заданого терміну експлуатації (ГОСТ 27.002)

3.4 безпечність

Властивість об'єкта при експлуатації, а також у випадку порушення роботоздатності не створювати загрози для життя і здоров'я людей, а також загрози для довкілля (ГОСТ 27.002)

3.5 відмова

Подія, що полягає в переході через один із граничних станів (реалізація позаграничного стану)

3.6 відмова-зрив

Відмова, поява якої одразу ж викликає збитки (втрати)

3.7 відмова-перешкода

Відмова, після появи якої починається поступове накопичення збитків (втрат)

3.8 відповідальний елемент

Елемент, руйнування якого призводить до руйнування або загрози руйнування споруди в цілому

3.9 власник

Будь-яка юридична чи фізична особа, яка має законні права на дану власність або діє за дорученням

3.10 вплив

Будь-яка причина, в результаті якої в конструкції змінюються внутрішні напруження, деформації або інші параметри стану

3.11 встановлений термін експлуатації

Календарна тривалість експлуатації об'єкта, при досягненні якої його подальше застосування за призначенням допускається лише після спеціального підтвердження роботоздатності

3.12 втрати

Спричинені відмовою втрати нематеріального характеру (життя та здоров'я людей, культурні та духовні цінності тощо)

3.13 граничний стан

Стан, за якого подальша експлуатація будівельного об'єкта недопустима, пов'язана з труднощами або недоцільна

3.14 довговічність

Властивість об'єкта зберігати роботоздатний стан до настання граничного стану в умовах установленої системи технічного обслуговування та ремонту (ГОСТ 27.002)

3.15 експлуатація будівлі (споруди)

Використання об'єкта за функціональним призначенням (з проведенням необхідних заходів щодо збереження стану конструкцій), за якого він здатен виконувати задані функції, зберігаючи значення параметрів, встановлені вимогами технічної документації

3.16 нормальна експлуатація будівлі (споруди)

Експлуатація об'єкта, здійснювана без обмежень відповідно до передбачених у нормах або в завданні на проектування технологічних чи природних умов

3.17 ефект впливу (навантажувальний ефект)

Реакція (внутрішні зусилля, напруження, переміщення, деформації) будівельних конструкцій на впливи, що враховуються

3.18 живучість

Властивість об'єкта зберігати обмежену роботоздатність під впливами, що не передбачені умовами експлуатації, за наявності деяких дефектів і пошкоджень, а також за відмови деяких компонентів об'єкта (ГОСТ 27.002)

3.19 забезпеченість значення випадкової величини

Якщо несприятливим є перевищення певного значення, це імовірність неперевищення цього значення; якщо несприятливим є зменшення відносно певного значення, це імовірність перебування вище цього значення

3.20 збитки

Матеріальні чи фінансові втрати внаслідок відмови

3.21 катастрофа

Великомасштабна аварія, яка спричинила численні людські жертви, значні матеріальні збитки або інші тяжкі наслідки

3.22 максимально можлива катастрофа (ММК)

Передбачена спеціальними нормами в умовах існування об'єкта природна або техногенна катастрофа, за появи якої головні несучі конструкції повинні забезпечити виконання всіх функцій, пов'язаних із безпекою

3.23 квантиль

Значення випадкової величини, яке відповідає заданому значенню її інтегральної функції розподілу

3.23 коефіцієнт надійності за відповідальністю (коефіцієнт відповідальності)

Коефіцієнт, що враховує значущість конструкції чи об'єкта в цілому, а також можливі наслідки відмови

3.24 коефіцієнт надійності моделі

Коефіцієнт, який враховує невизначеність розрахункової моделі

3.25 мода

Значення випадкової величини, що відповідає найбільшій частоті імовірності

3.26 навантаження

Вплив, під яким розуміють як безпосередньо силові впливи, так і впливи від зміщення опор, зміни температури, усадки та інших подібних явищ, що викликають реактивні сили:

- граничне розрахункове значення

значення навантаження, що відповідає екстремальній ситуації, яка може виникнути не більше одного разу протягом терміну експлуатації конструкції, та використовується, як правило, для перевірки граничних станів першої групи, вихід за межі яких еквівалентний повній втраті робото-здатності конструкції;

- експлуатаційне розрахункове значення

значення навантаження, що характеризує умови нормальної експлуатації конструкції. Як правило, експлуатаційне розрахункове значення використовується для перевірки граничних станів другої групи, пов'язаних із труднощами нормальної експлуатації (виникнення недопустимих переміщень конструкції, недопустима вібрація та недопустимо велике розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях тощо);

- епізодичне

навантаження, яке реалізується надзвичайно рідко (один чи декілька разів протягом терміну експлуатації споруди) і тривалість дії якого незрівнянно мала порівняно з терміном експлуатації Tef. Як правило, епізодичними є аварійні навантаження і впливи;

- змінне

навантаження, для якого не можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього;

- квазіпостійне розрахункове значення

значення навантаження, яке використовується для врахування реологічних процесів, що відбуваються під дією змінних навантажень, і визначається як рівень постійного впливу, еквівалентного за результуючою дією до фактичного випадкового процесу навантаження;

- короткочасне

змінне навантаження, яке реалізується багато разів протягом терміну експлуатації споруди і для якого тривалість дії значно менша за Tef;

- постійне

навантаження, яке діє практично не змінюючись протягом усього терміну експлуатації споруди і для якого можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього;

- схематизоване (еквівалентне) розрахункове значення

значення з ідеалізованою залежністю від часу, яке встановлюється з умови еквівалентності результатів розрахунку до дії реального процесу навантаження;

- тривале

змінне навантаження, тривалість дії якого може наближатися до встановленого терміну експлуатації конструкції Tef,

- характеристичне значення

основне (базове) значення навантаження, встановлене в нормах проектування;

- циклічне розрахункове значення

значення навантаження, яке використовується для розрахунків конструкцій на витривалість і визначається як гармонійний процес, еквівалентний за результуючою дією реальному випадковому процесу змінного навантаження;

3.27 навантажувальний ефект

Зусилля, напруження, деформації, розкриття тріщин, переміщення або інші механічні параметри стану конструкції (основи), які викликаються впливами на неї

3.28 нагляд

Прийнята на об'єкті система спостереження, фіксації та оцінки технічного стану конструкцій та їх частин

3.29 надійність будівельного об'єкта

Властивість об'єкта виконувати задані функції протягом заданого проміжку часу

3.30 нелінійність

Відсутність лінійної залежності між впливами і навантажувальними ефектами, що призводить до порушення принципу незалежності дії сил:

- геометрична

нелінійна залежність між деформаціями і переміщеннями, обумовлена величиною переміщень і поворотів, що розглядаються;

- фізична

нелінійна залежність між деформаціями і напруженнями, обумовлена фізичними властивостями матеріалів, що застосовані в конструкції

3.31 позаграничний стан

Перевищення межі, встановленої нормами для граничного стану

3.32 ремонт

Комплекс операцій із відновлення роботоздатності об'єкта і (або) збільшення його довговічності

3.33 ремонтопридатність

Пристосованість об'єкта до підтримання і відновлення роботоздатого стану за допомогою технічного обслуговування і ремонту (ГОСТ 27.002)

3.34 режим експлуатації нормальний