ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

“13 “ жовтня 1994 р

№ 103


Про затвердження Орієнтовних нормативів трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці


На виконання вимог Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94, № 19, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці, що додаються.

2. Установити, що зазначені Орієнтовні нормативи набувають чинності з 1 листопада 1994 року.

3. Управлінням і відділам Комітету забезпечити використання Орієнтовних нормативів для визначення вартості робіт при формуванні зведеного плану розроблення ДНАОП на 1995 рік і на перспективу.

4. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці разом з управлінням справами Комітету вжити заходів щодо тиражування та розповсюдження Орієнтовних нормативів у необхідній кількості примірників для забезпечення потреб міністерств, відомств, об’єднань підприємств, базових (головних) організацій з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці та структурних підрозділів Комітету.

5. Редакції журналу “Охорона праці” передбачити включення Орієнтовних нормативів до одного із збірників ДНАОП, що плануються до друку у IV кварталі 1994 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету.

Голова Комітету

С.П. Ткачук


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

==================================================ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці

від 13 жовтня 1994 р № 103
НПАОП 0.00—3.11—94

ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці


Київ

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО

Державним комітетом України по нагляду за охороною праці

2. ВНЕСЕНО

Управлінням нормативно-правового забезпечення охорони праці Держнаглядохоронпраці

3. ВВЕДЕНО

ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 2

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 2

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 2

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО АКТА 3

4.1. Визначення трудомісткості первинного розроблення ДНАОП 3

4.2. Визначення трудомісткості перегляду (перевірки) нормативного акта 5

4.3. Визначення трудомісткості робіт щодо внесення змін (доповнень) 6

4.4. Визначення трудомісткості робіт при запозиченні нормативного акта 6

4.5. Визначення трудомісткості експертизи проекту нормативного акта 7

5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ 7

Додаток 1. ОРІНТОВНІ БАЗОВІ НОРМАТИВИ ТРУДОМІСТКОСТІ РОБІТ 10

Додаток 2. ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ 12


НПАОП 0.00-3.11-94

ОРІЄНТОВНІ НОРМАТИВИ трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці

Дата введення 01.11.94.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний акт поширюється на міністерства, відомства, концерни, корпорації та інші об’єднання підприємств, створені за галузевим принципом, на науково-дослідні, проектно-конструкторські та інші організації і підприємства, які в установленому порядку визначено базовими організаціями з питань нормотворчої діяльності в сфері охорони праці, а також на підрозділи Держнаглядохоронпраці, які займаються опрацюванням державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (далі — ДНАОП).

Нормативний акт встановлює орієнтовні нормативи трудомісткості та методику розрахунку вартості розроблення ДНАОП. Він застосовується як на етапі планування, так і при укладенні договорів на опрацювання нормативних актів.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В даному документі використані такі нормативні акти:

2.1. Рекомендації Держстандарту СРСР. Нормативи трудомісткості та вартості робіт з стандартизації. Р 50-601-17-90.

2.2. Державні будівельні норми України. Порядок визначення вартості розроблення нормативних документів. ДБН Г.1-1-93.

2.3. Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. ДНАОП 0.00-4.14-94.

2.4. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. ДНАОП 0.00-8.02-93.

2.5. Основні положення про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України, затверджені постановою Кабінету Міністрів УкраЇни від 19.09.93 № 764. Зміни і доповнення до них, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.94 № 175. 

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Орієнтовні нормативи опрацьовані на основі аналізу фактичних даних і матеріалів провідних науково-дослідних організацій міністерств, відомств про трудомісткість і вартість робіт щодо опрацювання конкретних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці з використанням рекомендацій Держстандарту СРСР Р 50-601-17-90 та Державних будівельних норм України ДБН Г.1-1-93.

3.2. Під розробленням ДНАОП слід розуміти можливі види робіт:

— первинне розроблення;

— перевірку;

— перегляд;

— внесення змін, доповнень;

— запозичення (пряме застосування);

— експертизу.

3.3. Розроблення ДНАОП здійснюється за стадіями, визначеними Положенням про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (ДНАОП 0.00-4.14-94).

3.4. Трудомісткість конкретного виду робіт — це кількість робочого часу, необхідного на їх виконання.

Трудомісткість визначається на основі базових нормативів Тб1 та Тб2 (додаток 1), які враховують кількість людиноднів (далі — л.дн.), необхідних на розроблення, перевірку, експертизу різних за змістом і призначенням нормативних актів (правил, норм, положень, інструкцій, рекомендацій, керівництв, вказівок тощо) з умовним обсягом в 10 сторінок формату А-4 стандартного машинописного тексту з інтервалом 1,5.

3.5. Вартість конкретного виду робіт визначається на основі їх трудомісткості, середньовиваженого місячного фонду оплати праці розробників і відповідних відрахувань з нього, а також накладних, прямих матеріальних та інших витрат.

Загальна вартість визначається як сума вартостей різних видів робіт, що виконуються в процесі розроблення ДНАОП.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНОГО АКТА

4.1. Визначення трудомісткості первинного розроблення ДНАОП

4.1.1. Трудомісткість первинного розроблення Тр визначається за формулою:


,

(1)

де: Тб1 — базовий норматив трудомісткості розроблення ДНАОП відповідно до додатка 1;

Ко — коефіцієнт обсягу ДНАОП визначається залежно від кількості сторінок “n”, а саме:

при обсязі до 10 сторінок включно — Ко=0,1 x n;

від 11 до 100 сторінок — Ко=1+(n-10):100;

більше 100 сторінок — Ко=1,9+(n-100):200,

при цьому Ко не повинно бути більше 5.

Таким чином:

при n=2 Ко=0,2; при n=5 Ко=0,5; при n=10 Ко=1;

при n=50 Ко=1,4; при n=100 Ко=1,9;

при n=500 Ко=3,9; при n=1000 Ко=5,0.

Км — коефіцієнт мов та вирішення технічних проблем нормотворчого процесу з врахуванням обсягу робіт щодо аутентичного перекладу ДНАОП російською (або навпаки — державною) мовою, запису тексту ДНАОП на магнітну дискету тощо. Для випадку первинного розроблення (коли ДНАОП обов’язково викладається обома мовами) Км=1,2.

Кс — коефіцієнт складності ДНАОП, що враховує зростання трудомісткості його опрацювання залежно від на явності робіт з підвищеною небезпекою, вимоги до яких необхідно викласти в нормативному акті. Він використовується переважно для правил, інструкцій та інших нормативних актів, що містять вимоги безпеки до технологічних процесів, устаткування, до порядку виконання робіт тощо.

Кс визначається за формулою:

,

(2)

де: Рз — загальна кількість робіт, вимоги охорони праці до яких викладено в ДНАОП;

Рн — кількість робіт з підвищеною небезпекою, згідно з Переліком (ДНАОП 0.00-8.02-93), вимоги до яких викладаються у даному нормативному акті.

Для нормативних актів, що регламентують вимоги охорони праці у пожежовибухонебезпечних виробництвах і на об’єктах, Кс доцільно визначати в межах 0,25 — 0,5.

Для положень, рекомендацій, вказівок та інших нормативних актів, що мають організаційний характер, Кс = 0.

Квп — коефіцієнт відзивів і погоджень, що враховує підвищення трудомісткості опрацювання ДНАОП залежно від кількості організацій, яким проект надсилається на відзив та з якими погоджується нормативний акт до затвердження.

Квп визначається за формулою:

,

(3)

де: Кв — коефіцієнт відзивів;

Кп — коефіцієнт погоджень;

В — кількість організацій, яким проект ДНАОП надсилається на відзив;

П — кількість організацій, з якими проект ДНАОП погоджується.

4.1.2. Якщо розробленню ДНАОП передують науково-дослідні роботи (далі-НДР), дослідно-конструкторські і подібні роботи, то їх трудомісткість і вартість обчислюються окремо по чинним методикам. Розрахована сума включається в загальну вартість робіт.

4.2. Визначення трудомісткості перегляду (перевірки) нормативного акта

4.2.1. Перегляд ДНАОП проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 10 років. Перегляд починається з перевірки на відповідність чинному законодавству України, рівню розвитку науки і техніки тощо.

4.2.2. Трудомісткість перевірки Тпер визначається за формулою:

,

(4)

де: Тб2 — базовий норматив трудомісткості перевірки відповідно до додатка 1;

Ко, Кс — коефіцієнти обсягу та складності ДНАОП — визначають згідно з роз’ясненнями до формули 1.

4.2.3. Якщо за підсумками перевірки ДНАОП прийнято рішення про його перегляд із внесенням значних змін або доповнень, то трудомісткість другого (основного) етапу робіт щодо перегляду нормативного акта Тпрг визначається за формулою 1 і коригується відповідно до співвідношення кількості пунктів ДНАОП, в які вносяться суттєві зміни чи доповнення (включаючи й нові пункти) до їх загальної кількості.

Трудомісткість перегляду визначається за формулою:

(5)

де: Тр — трудомісткість робіт, що визначається за формулою 1. При цьому коефіцієнт мов Км має значення:

Км=1,05, якщо наявний ДНАОП, що підлягає перегляду, викладено державною і російською мовами;

Км=1,2 — якщо потрібен аутентичний переклад ДНАОП з однієї мови на другу.

Пп — кількість пунктів, що суттєво змінюються, доповнюються або є новими (переглядаються);

Пз — загальна кількість пунктів ДНАОП.

4.3. Визначення трудомісткості робіт щодо внесення змін (доповнень)

При необхідності внесення окремих змін і доповнень до чинного ДНАОП, яка виникає в зв’язку з конкретною ситуацією (нещасним випадком, аварією, переглядом іншого взаємозв’язаного нормативного акта тощо) без потреби перевірки і перегляду всього тексту ДНАОП трудомісткість цих робіт Тзм визначається за формулою:

(6)

де: Тр — трудомісткість робіт, що визначається за формулою 1;

Пзм — кількість пунктів ДНАОП, в які вносяться зміни;

Пз — загальна кількість пунктів ДНАОП.

4.4. Визначення трудомісткості робіт при запозиченні нормативного акта

4.4.1. При запозиченні нормативного акта, розробленого в іншій державі, проводиться його перевірка, узгодження з відповідними організаціями, переклад на державну (а можливо і російську) мову, запис на магнітну дискету.

Трудомісткість запозичення Тзап визначається за формулою:

,

(7)

де: Тб2 — базовий норматив трудомісткості перевірки відповідно до додатка 1;

Ко, Кс, Кп — коефіцієнти, що визначаються згідно з роз’ясненнями до формули 1;

Км=1,2 , якщо запозичений нормативний акт викладено російською мовою, в інших випадках — Км=1,4.

4.5. Визначення трудомісткості експертизи проекту нормативного акта

Враховуючи певну ідентичність робіт, що проводяться компетентною незалежною організацією при експертизі проекту ДНАОП з роботами щодо перевірки чинного нормативного акта, рекомендується трудомісткість експертизи Те визначати за формулою 4 з використанням базового нормативу трудомісткості Тб2 відповідно до додатка 1.

5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ

5.1. Вартість робіт розраховується на основі трудомісткостей конкретних видів робіт, визначених відповідно до розділу 4, а також з врахуванням вимог “Основних положень про склад витрат виробництва (обігу) і формування фінансових результатів на підприємствах і в організаціях України”.

5.2. Вартість С конкретного виду робіт визначається за формулою:

(8)

де: Зср — середньовиважений місячний фонд оплати праці колективу розробників ДНАОП [крб./л.];

Т — трудомісткість конкретного виду робіт [л.дн.];

Д — середньомісячна кількість робочих днів у поточному році;