ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР

БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ДК 018-2000

Видання офіційне

Київ

Держстандарт України

2000

ДК 018-2000

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР

БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ДК БС

Видання офіційне

Київ

Держстандарт України

2000

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) Держбуду України спільно з управлінням статистики інвестицій та будівництва Головного управління статистики виробництва Держкомстату України

ВНЕСЕНО Державним комітетом статистики України

2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ Наказом Держстандарту України

від 17 серпня 2000 р. № 507

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4. РОЗРОБНИКИ: Чуб В.Ф., канд. техн. наук (керівник розробки), Богатікова Л.В., Васєчко О.О., канд. економ. наук, Луценко Н.Г., Свєшнікова Т.Й.

© Держстандарт України, 2000

Право власності на цей документ належить українському народу.

Слава Україні!

ЗМІСТ

1. ВСТУП1

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД4

Розділ 1. Будівлі4

Підрозділ 1.1. Будівлі житлові4

Підрозділ 1.2. Будівлі нежитлові5

Розділ 2. Інженерні споруди11

Підрозділ 2.1. Транспортні споруди11

Підрозділ 2.2. Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі15

Підрозділ 2.3. Комплексні промислові споруди17

Підрозділ 2.4. Інші інженерні споруди19

Додаток АТаблиця відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП21

(довідковий)

Додаток БТаблиця відповідності кодів ОКСП кодам ДК БС33

(довідковий)

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОРДК 018-2000

БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КЛАССИФИКАТОР

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

CLASSIFICATION OF CONSTRUCTIONS

Чинний від 2001-01-01

1. ВСТУП

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 р. №971 “Про програму реформування державної статистики на період до 2002 року”.

ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.

Використання ДК БС забезпечує умови для вирішення таких завдань:

  • виконання комплексу облікових функцій щодо будівельної діяльності в рамках робіт з державної статистики, включаючи статистику цін на будівельну продукцію;
  • проведення робіт з перепису, оцінки та переоцінки вартості і стану будівель та споруд;
  • проведення зіставлення національних статистичних даних щодо продукції будівництва з даними Статистичної комісії Європейського Союзу (Євростату) та ООН;
  • проведення соціологічних досліджень з питань будівництва, забезпечення житлом і різними послугами населення України;
  • розроблення аналітичних показників та прогнозування інвестицій в економіку України.

Об’єктами класифікації в ДК БС є будівлі виробничого та невиробничого призначення та інженерні споруди різного функціонального призначенння.

Споруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт.

Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти тощо.

Інженерні споруди - це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

Інженерні споруди класифікуються в основному за інженерним задумом, що визначається цільовим призначенням об'єкта.

До інженерних споруд відносяться: транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди тощо.

Одиницею класифікації в класифікаторі є в основному окрема будівля чи інженерна споруда (будинок, дорога, трубопровід тощо). Для комплексних будівель, що складаються з декількох будівель, кожна будівля може класифікуватися окремо. Якщо, наприклад, комплекс професійно-технічного навчального закладу складається з будинку для навчання та гуртожитку, то будинок для навчання в цьому випадку буде позначений кодом 1263, тоді як гуртожиток слід позначити кодом 1130. Проте, якщо дані не деталізовані чи відсутні, то комплекс відносять до класифікаційного угруповання за кодом 1263.

Як констатовано вище, будівлі класифікуються за їх функціональним призначенням. Будівлі, що використовуються або запроектовані для декількох призначень (комбіноване житло, готель і контора), повинні бути ідентифіковані за однією класифікаційною ознакою відповідно до головного призначення. Головне призначення повинно бути визначене таким чином:

  • обчислюється відсоткове співвідношення площ різних за призначенням приміщень будівлі в складі повної загальної площі з віднесенням цих приміщень згідно з їх призначенням чи використанням до відповідного класифікаційного угруповання;
  • потім будівля класифікується за методом “зверху - вниз”. Будівлю спочатку відносять до розділу (один розряд коду), що охоплює всю чи більшу частку всієї її загальної площі. Далі їх відносять до підрозділу (два розряди коду) - житлові будівлі, нежитлові будівлі за найбільшою питомою вагою площі в цій будівлі. Наступним кроком визначається група (три розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі в межах підрозділу. Нарешті, вибирається належність будівлі до класу (чотири розряди коду) за найбільшою часткою всієї загальної площі у межах групи.

Ця методика може бути проілюстрована за допомогою наступного теоретичного прикладу.

Розглянемо будівлю, загальна площа якої складається з таких приміщень:

Тип використання

% від загальної площі

Клас ДК БС

4 квартири

30%

1122

Офіси кредитної установи

10%

1220

Магазин

20%

1230

Бібліотека

30%

1262

Кабінет лікаря

10%

1264

У цьому випадку будівля класифікується таким чином:

  • на рівні двох розрядів коду будівля відноситься до підрозділу 12 “Будівля нежитлова”, оскількі офіси, магазин, бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цього підрозділу, займають найбільший відсоток (70%) загальної площі;
  • на рівні трьох розрядів - до групи 126 “Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення”, тому що бібліотека та кабінет лікаря, що відносяться до цієї групи, займають найбільший відсоток (40%) загальної площі в межах розділу;
  • нарешті на рівні чотирьох розрядів - до класу 1262 - “Музеї та бібліотеки”, тому що бібліотека займає найбільший відсоток (30%) загальної площі в межах групи.

Таким чином означену будівлю належить віднести до нежитлових приміщень, до класу 1262 – “Музеї та бібліотеки”.

ДК БС побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування.

Кожна позиція у ДК БС містить п’ятизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угруповань.

Загальна структура цифрового коду ДК БС відповідає такій схемі:

Х - розділ;

ХХ - підрозділ;

ХХХ - група;

ХХХХ - клас;

ХХХХ.Х - підклас.

Цифрові коди ДК БС, що охоплюють класифікаційні угруповання “розділ – клас”, повністю відповідають Класифікації типів споруд Євростату (СС).

Гармонізація ДК БС з СС на рівні чотирьох знаків дасть змогу використовувати національні статистичні дані для зіставлення із статистичними даними Євростату без перехідних таблиць, а також забезпечить можливість входження через систему перехідних ключів до центральної класифікації товарів ООН (СРС).

На рівні класифікаційного угруповання “підклас” забезпечується деталізація класифікаційних угруповань з урахуванням вимог національної економіки та статистики. Рівень підкласу має значення від “1” до “9”, причому значення “9” завжди визначає іншу продукцію в межах конкретного класу.

В цілях забезпечення однозначного віднесення об’єктів класифікації до певних класифікаційних угруповань, полегшення та зручності використання ДК БС в практичній діяльності, на рівні класів в ДК БС до класифікаційних угруповань даються пояснення, що за будівлі чи споруди включає чи не включає конкретний клас.

Введення в дію ДК БС в Україні припиняє чинність “Общесоюзного классификатора строительной продукции” (ОКСП – 1-88-17) а також групи 45.6 – “Будинки, будівлі, промислові та інженерні споруди” (Державний класифікатор продукції та послуг - ДК 016-97).

Таблиці відповідності кодів ДК БС кодам ОКСП та кодів ОКСП кодам ДК БС подані відповідно в довідкових додатках А та Б.

Ведення Державного класифікатора будівель та споруд здійснює Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві Держбуду України. Підставою для змін ДК БС можуть бути зміни в Європейській класифікації СС та пропозиції міністерств і відомств, внесені та погоджені за установленим порядком.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Код

Назва

Код СРС

1

БУДІВЛІ

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

52 111.p1

Цей клас включає:

- відокремлені житлові будинки садибного типу (міські, позаміські, сільські), вілли, дачі, будинки для персоналу лісового господарства, літні будинки для тимчасового проживання, садові будинки тощо

Цей клас включає також:

- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці

Цей клас не включає:

- нежитлові сільськогосподарські будинки (1271)

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1110.3

Будинки садибного типу

1110.4

Будинки дачні та садові

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

52111.p2

Цей клас включає:

- відокремлені, спарені або зблоковані будинки з двома квартирами

Цей клас не включає:

- спарені або зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці (1110)

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

52119.p1

Цей клас включає:

- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами

Цей клас не включає:

- гуртожитки (1130)

- готелі (1211)

- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212)

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1122.3

Будинки житлові готельного типу

113

Гуртожитки

1130

Гуртожитки

52119.p2

Цей клас включає:

- житлові будинки для колективного проживання, включаючи будинки для людей похилого віку та інвалідів, студентів, дітей та інших соціальних груп, наприклад, будинки для біженців, гуртожитки для робітників та службовців, гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, сирітські будинки, притулки для бездомних тощо

Цей клас не включає:

- лікарні, клініки (1264)

- в'язниці, казарми (1274)

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

52 124.p1

Цей клас включає:

- готелі, мотелі, кемпінги , пансіонати та подібні заклади з надання житла з рестораном або без нього

Цей клас включає також:

- окремі ресторани та бари

Цей клас не включає:

- ресторани в житлових будинках (1122)

- туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку (1212)

- ресторани в торгових центрах (1230)

1211.1

Готелі

1211.2

Мотелі

1211.3

Кемпінги

1211.4

Пансіонати

1211.5

Ресторани та бари

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

52 124.p2

Цей клас включає:

- туристичні бази, гірські притулки, дитячі та сімейні табори відпочинку, будинки відпочинку та інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

Цей клас не включає:

- готелі та подібні заклади з надання житла (1211)

- парки для дозвілля та розваг (2412)

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

52 122.p1

Цей клас включає:

- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та адміністративних цілей, в тому числі для промислових підприємств, банків, поштових відділень, органів місцевого управління, урядових та відомчих департаментів тощо

Цей клас включає також:

- центри для з'їздів та конференцій, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі

Цей клас не включає:

- офіси в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1220.3

Будівлі органів правосуддя

1220.4

Будівлі закордонних представництв

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

52 122.p2

Цей клас включає:

- торгові центри, пасажі, універмаги, спеціалізовані магазини та павільйони, зали для ярмарків, аукціонів, виставок, криті ринки, станції технічного обслуговування автомобілів тощо

Цей клас включає також:

- підприємства та установи громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні тощо)

- приміщення складські та бази підприємств торгівлі й громадського харчування

- підприємства побутового обслуговування

Цей клас не включає:

- невеликі магазини в будівлях, що призначені (використовуються), головним чином, для інших цілей

- ресторани та бари, розміщені в готелях або окремо (1211)

- лазні та пральні (1274)

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1230.9

Будівлі торговельні інші

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

52 122.p3

Цей клас включає:

- будівлі цивільних та військових аеропортів, міського електротранспорту, залізничних станцій, автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерних та підіймальних станцій канатних доріг

- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

Цей клас включає також:

- ангари для літаків, будівлі залізничних блокпостів, локомотивні та вагонні депо, трамвайні та тролейбусні депо

- телефонні кіоски

- будівлі маяків

- диспетчерські будівлі повітряного транспорту

Цей клас не включає:

- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

- резервуари, силоси та товарні склади (1252)

- залізничні колії (2121, 2122)

- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130)

- телекомунікаційні лінії та щогли (2213, 2224)

- нафтотермінали (2303)

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

1242

Гаражі

52 122.p4

Цей клас включає:

- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

Цей клас включає також:

- навіси для велосипедів

Цей клас не включає:

- автостоянки в будівлях, що використовуються, головним чином, для інших цілей

- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

1242.1

Гаражі наземні

1242.2

Гаражі підземні

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1242.4

Навіси для велосипедів

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові

52 121.p1

Цей клас включає:

- криті будівлі промислового призначення, наприклад, фабрики, майстерні, бойні, пивоварні заводи, складальні підприємства тощо за їх функціональним призначенням

Цей клас не включає:

- резервуари, силоси та склади (1252)

- будівлі сільськогосподарського призначення (1271)

- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи тощо), які не мають характеристик будівель (230)

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

1252

Резервуари, силоси та склади

52 121.p2

Цей клас включає:

- резервуари та ємності

- резервуари для нафти та газу

- силоси для зерна, цементу та інших сипких мас

- холодильники та спеціальні склади.

Цей клас включає також:

- складські майданчики

Цей клас не включає:

- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються для сільського господарства (1271)

- водонапірні башти (2222)

- нафтотермінали (2303)

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1252.2

Резервуари та ємності інші

1252.3

Силоси для зерна

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1252.5

Склади спеціальні товарні

1252.6

Холодильники

1252.7

Складські майданчики

1252.8

Склади універсальні

1252.9

Склади та сховища інші

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

52 123

Цей клас включає:

- кінотеатри, концертні будівлі, театри тощо

- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів

- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради тощо

Цей клас не включає:

- музеї, художні галереї (1262)

- спортивні зали (1265)

- парки для відпочинку та розваг (2412)

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1261.3

Цирки

1261.4

Казино, ігорні будинки

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1262

Музеї та бібліотеки

52 125.p1

Цей клас включає:

- музеї, художні галереї, бібліотеки та технічні центри

Цей клас включає також:

- будівлі архівів

- будівлі зоологічних та ботанічних садів

Цей клас не включає:

- пам'ятки історії (1273)

1262.1

Музеї та художні галереї

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

1262.3

Технічні центри

1262.4

Планетарії

1262.5

Будівлі архівів

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

52 125.p2

Цей клас включає:

- будівлі для дошкільного та початкового навчання, отримання середньої освіти (дитячі ясла та сади, школи, коледжі, ліцеї, гімназії тощо), спеціалізовані (фахові) школи, професійно-технічні навчальні заклади

- будівлі для вищих навчальних закладів, науково-дослідних закладів, лабораторій

Цей клас включає також:

- спеціальні школи для дітей з фізичними або розумовими вадами

- заклади для фахової перепідготовки

- метеорологічні станції, обсерваторії

Цей клас не включає:

- гуртожитки для студентів та учнів (1130)

- бібліотеки (1262)

- лікарні навчальних закладів (1264)

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

52 126

Цей клас включає:

- заклади з надання медичної допомоги хворим та травмованим пацієнтам

- санаторії, профілакторії, спеціалізовані лікарні, психіатричні диспансери, пологові будинки, материнські та дитячі реабілітаційні центри

Цей клас включає також:

- лікарні навчальних закладів, шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил

- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування, функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів донорського грудного молока тощо

Цей клас не включає:

- будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів (1130)

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

1265

Зали спортивні

52 279.p1

Цей клас включає:

- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбол та теніс у приміщеннях, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні майданчики тощо), що передбачають переобладнання з улаштуванням трибун для глядачів, терас для видовищ та демонстраційних цілей тощо

Цей клас не включає:

- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних виступів (1261)

- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі, наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411)

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

1265.2

Басейни криті для плавання

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1265.5

Тири

1265.9

Зали спортивні інші

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

52 129.p1

Цей клас включає:

- будівлі для використання в сільськогосподарській діяльності, наприклад, корівники, стайні, свинарники, кошари, кінні заводи, собачі розплідники, птахофабрики, зерносховища, склади та надвірні будівлі, підвали, винокурні, винні ємності, теплиці, сільськогосподарські силоси тощо

Цей клас не включає:

- споруди зоологічних та ботанічних садів (2412)

1271.1

Будівлі для тваринництва

1271.2

Будівлі для птахівництва

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства

1271.6

Будівлі тепличного господарства

1271.7

Будівлі рибного господарства

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

52 129.p2

Цей клас включає:

- церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо

Цей клас включає також:

- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії

Цей клас не включає:

- світські релігійні будівлі, що використовуються як музеї (1262)

- культові та релігійні будівлі, що не використовуються за призначенням, а є пам’ятками історії та архітектури (1273)

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1272.3

Цвинтарі та крематорії

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою

52 129.p3

Цей клас включає:

- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей

Цей клас включає також:

- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки

- будівлі меморіального, художнього і декоративного призначення, статуї

Цей клас не включає:

- музеї (1262)

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше

52 129.p4

Цей клас включає:

- виправні заклади, в'язниці, слідчі ізолятори, армійські казарми, будівлі міліцейських та пожежних служб

Цей клас включає також:

- будівлі, такі як автобусні зупинки, громадські туалети, пральні, лазні тощо

Цей клас не включає:

- телефонні кіоски (1241)

- госпіталі виправних закладів, в'язниць, збройних сил (1264)

- військові інженерні споруди (2420)

1274.1

Казарми збройних сил

1274.2

Будівлі міліцейських та пожежних служб

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

2

ІНЖЕНЕРНІ СПОРУДИ

21

Транспортні споруди

211

Автостради, вулиці та дороги

2111

Автостради

52 211.p1

Цей клас включає:

- автомобільні шляхи та дороги для магістральних трас, включаючи перехрестя та транспортні розв'язки в різних рівнях

Цей клас включає також:

- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок

Цей клас не включає:

- станції технічного обслуговування автомобілів (1230)

- мости та естакади (2141)

- тунелі та метро (2142)

2111.1

Дороги автомобільні магістральні

2111.2

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на автострадах

2112

Вулиці та дороги

52 211.p2

Цей клас включає:

- міські та сільські вулиці, позаміські дороги та будь-які шляхи (включаючи відкриті транспортні розв'язки, стоянки, перехрестя, об'їзні та окружні дороги), наприклад, проспекти, алеї, провулки, обхідні дороги, під'їзні дороги, польові дороги, доріжки для верхової та велосипедної їзди, майдани, тротуари та пішохідні зони

Цей клас включає також:

- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок

2112.1

Вулиці та дороги міст і населених пунктів

2112.2

Позаміські, об’їзні та окружні дороги

2112.3

Дороги для технологічного автотранспорту промислових підприємств

2112.4

Доріжки для велосипедної та верхової їзди

2112.5

Майдани, тротуари та пішохідні зони

2112.6

Польові дороги

2112.7

Автомобільні дороги сільськогосподарських підприємств

2112.8

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та стоянок на вулицях та дорогах

2112.9

Шляхи, вулиці, дороги та дорожні споруди інші

212

Залізниці

2121

Залізниці магістральні

52 212.p1

Цей клас включає:

- залізничні колії магістральні, під’їзні путі, стрілки, залізничні переїзди, станційні та сортувальні колії

Цей клас включає також:

- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

Цей клас не включає:

- залізничні вокзали (1241)

- залізничні мости (2141)

- залізничні тунелі (2142)

2121.1

Залізничні колії магістральні

2121.2

Під’їзні, станційні та сортувальні колії

2121.3

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

2121.9

Споруди для обслуговування магістральних залізниць інші

2122

Залізниці місцеві

52 212.p2

Цей клас включає:

- залізничні колії метрополітенів (підземні, наземні, надземні); залізниці підвісні та на естакадах, міські системи доріг для громадського рейкового транспорту, наприклад, трамвайні колії

Цей клас включає також:

- пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

2122.1

Залізничні колії метрополітенів

2122.2

Трамвайні колії

2122.3

Залізниці підвісні та на естакадах

2122.4

Залізничні колії промислових підприємств

2122.5

Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації

2122.9

Споруди місцевого рейкового транспорту інші

213

Злітно-посадкові смуги

2130

Злітно-посадкові смуги

52 213

Цей клас включає:

- злітно-посадк