ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці України

16.03.94 № 19

ЗАРЕЄСТРОВАНО

В Міністерстві юстиції України

12.05.94 № 94/303

ДНАОП 0.00–4.14–94

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯД

ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗМІСТ

ПРО ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯД ТА СКАСУВАННЯ

ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ І ЗМІНИ ДНАОП

4. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ДЕРЖАВНИХНОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

5. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДНАОП

6. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ І ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТІВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ПРО ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕГЛЯДУ ТА СКАСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ МІЖГАЛУЗЕВИХ І ГАЛУЗЕВИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. № 135

Відповідно до статей 34, 35 Закону України «Про охорону праці «Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Державному комітетові по нагляду за охороною праці до 1 квітня 1994 р. затвердити за погодженням з іншими органами державного нагляду за охороною праці Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Це Положення є обов’язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

2. Установити, що державні стандарти безпеки праці, які є державними нормативними актами про охорону праці, затверджуються Державним комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації за погодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці або іншим органом державного нагляду за охороною праці, до компетенції якого належить об’єкт стандартизації.

Роботи щодо опрацювання проектів стандартів безпеки праці включаються до плану державної стандартизації лише за умов визнання доцільності цих робіт відповідним органом державного нагляду за охороною праці та погодження з ним питання про призначення організації-розробника даного стандарту.

3. Фінансування робіт щодо опрацювання (перегляду) державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці здійснювати за рахунок державного, галузевих фондів охорони праці та інших джерел.

4. Міністерствам, відомствам, а також концернам, корпораціям та іншим об’єднанням підприємств, створеним за галузевим принципом:

визначити до 1 травня 1994 р. базові організації, які будуть займатися нормотворчою діяльністю з питань охорони праці, зміцнивши їх відповідними фахівцями;

опрацювати і затвердити до 1 липня 1994 р. за погодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці галузеві плани розроблення (перегляду) нормативних актів про охорону праці на 1995 рік і на перспективу.

5. Державному комітетові по нагляду за охороною праці скласти до кінця 1994 року зведений план опрацювання, перегляду, затвердження та видання державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів на 1995 рік та на перспективу і разом з органами державного санітарного, пожежного нагляду і Державним комітетом з ядерної та радіаційної безпеки забезпечити виконання запланованих робіт.

6. Державному комітетові з матеріальних ресурсів, Державному комітетові у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження забезпечити виконання

Узгоджуючі органи повинні розглянути проект ДНАОП і підготувати висновок у термін, що не перевищує одного місяця від дня одержання проекту. Лист про узгодження або узгоджений проект ДНАОП підписується керівником або заступником керівника організації.

2.6.3. За наявності суттєвих розбіжностей щодо проекту ДНАОП базова організація (організація-розробник) провадить їх розгляд та усунення.

2.6.4. Остаточна редакція проекту ДНАОП після врахування зауважень і пропозицій узгоджуючих органів обговорюється на засіданні науково-технічної (наукової) ради чи секції ради організації-розробника, яка приймає протокольне рішення про подання його на затвердження органу державного нагляду за охороною праці.

Одночасно базовою організацією (організацією-розробником) виконуються роботи щодо запису тексту нормативного акта, викладеного державною мовою, на магнітну дискету (придатну для обробки на ІВМ-сумісних комп’ютерах), а також щодо аутентичного його перекладу російською мовою.

2.6.5. Проект ДНАОП із супровідним листом, підписаним керівником базової організації (організації-розробника), подається на затвердження у трьох примірниках, виконаних державною мовою (оригінал та дві копії) і кожен з яких супроводжується аутентичним перекладом російською мовою.

Разом з проектом ДНАОП в остаточній редакції надсилається така документація:

пояснювальна записка;

опис проекту;

оригінали документів, що підтверджують узгодження;

зведення відзивів;

протокольне рішення науково-технічної (наукової) ради або секції ради базової організації (організації-розробника).

2.6.6. Для розгляду остаточної редакції проекту ДНАОП рішенням відповідного органу державного нагляду затверджується редакційна комісія. Фахівці від міністерства, базової (головної) організації або організації-розробника включаються до складу редакційної комісії за поданням цих організацій.

2.6.7. За необхідності голова редакційної комісії може прийняти рішення про призначення експертизи проекту ДНАОП і надіслати його до відповідної компетентної організації. У випадках, коли це доцільно, експерти від незалежних компетентних організацій можуть бути включені до складу редакційної комісії.

Експертиза проекту виконується за рахунок коштів, виділених замовником на опрацювання ДНАОП.

2.6.8. Редакційна комісія розглядає проект ДНАОП у термін, що не перевищує півтора місяці, і приймає протокольне рішення про доцільність його затвердження або повернення на доопрацювання.

У разі проведення експертизи проекту ДНАОП зазначений термін може бути продовжено на строк проведення експертизи, але не більш як на один місяць.

Якщо державний галузевий нормативний акт про охорону праці, опрацьований для потреб однієї галузі, необхідно поширити на підприємства, установи, організації інших (суміжних) галузей, редакційна комісія приймає з цього питання відповідне протокольне рішення. В ньому вказуються галузі (підприємства, виробництва), на які доцільно поширити дію даного нормативного акта.

2.7. Затвердження і включення ДНАОП до державного реєстру

2.7.1. Державний нормативний акт про охорону праці затверджується наказом відповідного органу державного нагляду. Підставою для затвердження повинен бути висновок редакційної комісії, а також візи на нормативному акті голови цієї комісії і осіб, відповідальних за розробку.

2.7.2. При затвердженні нормативного акта визначається дата введення його в дію (із врахуванням часу, необхідного на виконання підготовчих заходів щодо впровадження ДНАОП), термін дії та галузі (підприємства, виробництва), на які поширюється нормативний акт. Зазначені дані заносяться до ДНАОП.

ДНАОП може затверджуватися без обмеження терміну дії. Однак щодо будь-якого нормативного акта повинні виконуватися вимоги законодавства про його періодичний перегляд.

2.7.3. Затверджений нормативний акт про охорону праці підлягає включенню до державного реєстру ДНАОП, який ведеться Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.

Інші органи державного нагляду за охороною праці, за необхідності, ведуть облік затверджених ними нормативних актів.

2.7.4. ДНАОІІ, що підлягає включенню в державний реєстр, та його машинно-орієнтований опис подаються до Держнаглядохоронпраці у чотирьох примірниках (оригінал і три копії). Кожен примірник повинен бути виконаний державною мовою з аутентичним перекладом російською мовою. Для можливості машинної обробки ДНАОП подається, крім того, текст нормативного акта, записаний на магнітній дискеті державною мовою.

Оригінал нормативного акта, як контрольний примірник, та магнітна дискета залишаються у підрозділі Держнаглядохоронпраці, що зареєстрував ДНАОП. Другий примірник зареєстрованого документа надсилається видавництву для друку, інші примірники повертаються організації-замовнику (основному користувачу) та відповідному органу державного нагляду.

2.7.5. Зміст опису (карти-паспорта) нормативного акта вводиться в банк даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці України.

2.8. Видання та інформація про ДНАОП

2.8.1. Дані про затвердження та введення в дію державних нормативних актів про охорону праці щоквартально публікуються в покажчику ДНАОП, а також інших виданнях органів державного нагляду та в журналі «Охорона праці».

2.8.2. Органи державного нагляду за охороною праці тиражують і розповсюджують ДНАОП відповідно до встановленого ними порядку. Без дозволу цих органів державний нормативний акт про охорону праці не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ І ЗМІНИ ДНАОП

3.1. Перегляд державних нормативних актів про охорону праці проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на десять років.

Базова організація розпочинає роботу з перевірки нормативного акта на відповідність чинному законодавству України, положенням міжнародних договорів і угод та іншим нормативним актам, рівню розвитку науки і техніки, досягнутому у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на момент перевірки; враховує дані про ефективність дії ДНАОП та про взаємозв’язані з ним аварії, випадки виробничого травматизму, професійних захворювань тощо. За підсумками перевірки подаються відповідні пропозиції до органу, який затвердив нормативний акт.

Роботи щодо перегляду нормативного акта включаються в установленому порядку до плану опрацювання ДНАОП.

Зазначені роботи не проводяться, якщо за підсумками перевірки нормативного акта прийнято рішення про доцільність подальшого його застосування без перегляду і змін.

3.2. Під час перегляду ДНАОП може розроблятися новий нормативний акт замість чинного або вноситися до нього зміни та доповнення. Ця робота повинна проводитися відповідно до вимог розділу 2.

Переглянутий нормативний акт скасовується, а в новому вказується, замість якого ДНАОП він опрацьований. В позначенні нормативного акта змінюються дві останні цифри про рік його затвердження.

3.3. Проекти змін до ДНАОП опрацьовує базова організація (організація-розробник), яка розробляла цей нормативний акт.

У разі необхідності внесення змін до нормативного акта, який опрацьовувався в іншій державі і якому надано чинності в Україні рішенням відповідного органу державного нагляду за охороною праці, проект цих змін готується базовою організацією (організацією-розробником), до компетенції якої належить нормативний акт.

Одночасно з проектом змін до ДНАОП готуються пропозиції щодо змін взаємозв’язаних з ним державних нормативних актів.

3.4. Опрацювання, узгодження і затвердження змін до ДНАОП, а також їх включення до державного реєстру здійснюються в порядку, встановленому для нормативних актів, які розробляються вперше.

Узгодження проекту змін до ДНАОП проводиться з організаціями, переліченими в п.2.4.4., за винятком тих органів державного нагляду чи організацій, до компетенції яких не належать вимоги, передбачені змінами.

3.5. Якщо власник підприємства (уповноважений ним орган) наполягає на змінах до ДНАОП, які були ним внесені в установленому порядку, але не прийняті, його клопотання розглядається в місячний термін органом, що затверджує нормативний акт, з врахуванням висновку редакційної комісії.

У цьому випадку власник подає до відповідного органу державного нагляду заяву і обґрунтування своєї пропозиції, а також висновки, розрахунки та інші матеріали компетентних організацій, експертів про доцільність внесення змін до ДНАОП.

3.6. Кожній зміні надається порядковий номер і визначається дата введення зміни в дію. Термін дії зміни не встановлюється. При її затвердженні позначення нормативного акта не змінюється.

3.7. Кожна зміна фіксується в описі (карті-паспорті) ДНАОП та в банку даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці.

Інформація про зміну ДНАОП та текст цієї зміни публікуються в порядку, передбаченому п.2.8.1.

3.8. За необхідності продовження або скорочення терміну дії ДНАОП це питання розглядається органом, що затвердив ДНАОП, після узгодження з організаціями, які узгоджували нормативний акт. Рішення оформляється наказом зазначеного органу.

Базова організація (організація-розробник) у цьому випадку подає на затвердження не пізніше ніж за 6 місяців такі документи: пояснювальну записку, оригінали документів про узгодження зміни та супровідний лист з пропозиціями і обґрунтуванням доцільності продовження або скорочення терміну дії ДНАОП.

На підставі зазначеного рішення вносяться відповідні зміни в опис (карту-паспорт) ДНАОП та в банк даних автоматизованого інформаційного фонду державних нормативних актів про охорону праці. Інформація про продовження або скорочення терміну дії нормативного акта публікується в покажчику ДНАОП не пізніше ніж за 2 місяці до початку дії цих змін.