Міністерство аграрної політики України

Наказ

від 14 грудня 2006 року N 769

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна

З метою забезпечення в Міністерстві єдиного системного підходу до підготовки та розгляду матеріалів щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна (далі - Методичні рекомендації), що додаються.

2. Методологічне супроводження Методичних рекомендацій покласти на Департамент економіки та управління державною власністю (Дробот В. І.).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лузана Ю. Я.

 

Міністр 

Ю. Ф. Мельник 

 

Методичні рекомендаціїщодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна

1. Загальні положення

Ці Методичні рекомендації щодо порядку передачі в оренду майна державних підприємств, які входять до сфери управління Мінагрополітики, та надання згоди на здійснення поліпшень орендованого майна (далі - Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про оренду державного та комунального майна", постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786 "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна", постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів", з метою надання практичної допомоги керівникам підприємств, установ та організацій (далі - Підприємство), які входять до сфери управління Міністерства аграрної політики України, щодо передачі в оренду нерухомого та іншого державного майна та проведення невід'ємних поліпшень орендованого майна.

2. Орендодавці та орендарі щодо державного майна

Орендодавцями є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва (Орендодавець) - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

державні підприємства (далі - Підприємство-орендодавець) - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує . на одне підприємство.

Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу державного підприємства, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (далі - Орендар).

При передачі в оренду нерухомого та іншого державного майна, яке знаходиться на балансі підприємств, необхідне погодження органу управління державним майном (далі - Мінагрополітики).

3. Оцінка нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається в оренду

У разі оренди державного нерухомого майна здійснюється його незалежна оцінка відповідно до пункту 19 Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 N 629 "Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів".

У разі передачі в оренду нерухомого майна площею понад звіт про незалежну оцінку майна розглядається та рецензується Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями та представництвами.

У разі передачі в оренду нерухомого майна площею до висновок про вартість майна затверджується Мінагрополітики.

У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) за заявою Підприємства комісією, що утворюється Мінагрополітики, здійснюється самостійна оцінка майна на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням всіх передбачених законодавством переоцінок і дооцінок.

При проведенні незалежної оцінки нерухомого майна складається звіт про оцінку майна, який підписується оцінювачем і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності, після чого затверджується Мінагрополітики.

При самостійній оцінці нерухомого майна складається відповідний акт його оцінки, який затверджується Мінагрополітики.

4. Порядок укладання договору оренди

У разі надання в оренду нерухомого майна площею понад 200 кв. м:

1. Орендарі, які бажають укласти договір оренди, направляють відповідну заяву до Підприємства.

2. Підприємство звертається до Мінагрополітики для попереднього погодження оренди і після отримання листа-погодження спільно з Орендарем готує пакет документів, відповідно до додатка 1.

3. Підприємство направляє до Орендодавця зазначений пакет документів та лист попереднього погодження оренди Мінагрополітики.

4. Орендодавець протягом 5 днів після отримання пакета документів надсилає його до Мінагрополітики для опрацювання.

5. Після надходження зазначених матеріалів до Мінагрополітики Департамент економіки та управління державною власністю спільно з галузевими департаментами Міністерства протягом 15 днів розглядає подані матеріали і готує висновок про умови договору оренди або про відмову в його укладенні.

6. Опрацьований пакет документів та висновок із зауваженнями та пропозиціями щодо оренди державного майна Мінагрополітики повертає Орендодавцю.

7. Орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з Мінагрополітики дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це Підприємство та Орендаря.

У разі надання в оренду нерухомого майна площею до 200 кв. м:

1. Орендарі, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву до Підприємства-орендодавця.

2. Підприємство-орендодавець звертається до Мінагрополітики щодо погодження оренди і після отримання листа-погодження спільно з Орендарем готує пакет документів.

Для погодження орендних відносин до Мінагрополітики подаються такі документи:

2.1. Лист-звернення Орендаря щодо надання в оренду майна, в якому обов'язково вказується адреса та загальна площа об'єкта оренди, назва підприємства, мета використання орендованого майна.

2.2. Лист-погодження Підприємства-орендодавця щодо надання в оренду майна з обов'язковим уточненням інформації про площу, яка передається в оренду, її балансову вартість та адреси об'єкта оренди.

2.3. Копія поверхового плану, завірена Підприємством-орендодавцем, на якому вказується місце розташування об'єкта оренди.

2.4. Звіт про експертну оцінку вартості об'єкта оренди з рецензією.

2.5. Проект договору оренди типової форми (додаток 4) (див. окремо в базі), затверджений наказом Фонду державного майна України від 23 серпня 2000 року N 1774.

2.6. Розрахунок плати за перший (базовий) місяць оренди державного нерухомого майна, що передається в оренду (додаток 3). Цей розрахунок складається, виходячи з експертної оцінки вартості об'єкта оренди та орендних ставок за використання нерухомого майна, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2000 року N 75 "Про внесення змін і доповнень до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна".

3. Після надходження зазначених матеріалів до Мінагрополітики Департамент економіки та управління державною власністю спільно з галузевими департаментами Міністерства протягом 15 днів розглядає подані матеріали і готує висновок про умови договору оренди або про відмову в його укладенні.

4. Опрацьований пакет документів та висновок із зауваженнями та пропозиціями щодо оренди державного майна Мінагрополітики направляє Підприємству-орендодавцю.

5. Підприємство-орендодавець протягом п'яти днів після закінчення терміну погодження умов договору оренди з Мінагрополітики дає згоду або відмовляє в укладенні договору оренди майна і повідомляє про це Орендаря.

Передача в оренду нерухомого майна здійснюється шляхом підписання між Орендарем та Орендодавцем акта приймання-передачі нерухомого майна (додаток 5).

5. Порядок надання Орендарю згоди на здійснення поліпшень орендованого державного майна

1. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна орендар подає заяву та такий пакет документів:

1) опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;

2) обґрунтування доцільності здійснення поліпшень орендованого майна;

3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, висновок профільного державного інституту по проектуванню;

4) довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

при оренді цілісного майнового комплексу державного підприємства, у разі здійснення поліпшень за рахунок амортизаційних відрахувань на орендоване державне майно чи коштів, отриманих від відчуження орендованого майна, орендар подає також:

5) завірену копію проектно-кошторисної документації, якщо інше не встановлено договором оренди.

2. Після надходження зазначених матеріалів до Мінагрополітики Департамент економіки та управління державною власністю спільно з галузевими департаментами Міністерства розглядає подані матеріали і готує висновок про надання згоди на проведення невід'ємних поліпшень орендованого державного майна або про відмову в його проведенні.

3. Згода на здійснення поліпшень надається у формі листа органу управління орендарю, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна.

 

Директор Департаменту економіки та управління державною власністю 

  В. І. Дробот 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності

(затверджений наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 року N 2975 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 р. за N 29/11903)

Nз/п 

Назва 

Об'єкт оренди 

нерухоме майно, що перебуває на балансі підприємства (організації), господарського товариства 

інше окреме індивідуально визначене майно, що перебуває на балансі підприємства (організації), господарського товариства 

Заява про намір узяти в оренду майно, що належить до державної власності, із зазначенням найменування, місця знаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника 

Інформація про загальну площу об'єкта оренди 

Проект договору оренди об'єкта 

Розрахунок орендної плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства (подається в одному примірнику) 

+1) 

Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна 

+1) 

Висновок про вартість об'єкта оренди 

Звіти про незалежну оцінку майна, якщо вартість основних засобів переоцінювалася на підставі такої оцінки (стандарт бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби") 

+2) 

Акт оцінки окремого індивідуально визначеного майна, якщо методикою оцінки не передбачена обов'язкова незалежна оцінка 

Копія статуту та установчого договору (у разі звернення господарського товариства із заявою про оренду); копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності для фізичної особи - суб'єкта малого підприємництва; копія паспорта (стор. 1, 2, 11) для фізичної особи 

10 

Довідка підприємства-балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, та про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди (стаття 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") 

11 

Довідка органу статистики про включення орендаря - юридичної особи до ЄДРПОУ 

12 

Копія довідки про взяття на облік платника податку 

13 

Документи, які необхідно надати для нотаріального посвідчення договору оренди згідно з переліком, визначеним в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 N 20/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 03.03.2004 за N 283/8882 

+3) 

14 

Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (форма N 2-р) 

15 

Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого) 

16 

Погодження органу управління у сфері охорони культурної спадщини в разі належності до об'єктів культурної спадщини