ДБН Г.1-1-93. СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТI РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТI РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТIВ

ДБН Г.1-1-93

Видання офiцiйне

Мiнiстерство України в справах будiвництва i архiтектури

(Мiнбудархiтектури України)

Київ 1993

ДБН Г.1-1-93

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНI: Науково-дослiдним iнститутом будiвельного виробництва

(НДIБВ) Мiнбудархiтектури України (канд.техн.наук

Шаврiн В.I., Полонська С.О., iнж.Клименко В.Г.,

Травiнська Т.Л.)

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВЛЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлiнням державних

нормативiв i стандартiв Мiнбудархiтектури України

ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом Мiнбудархiтектури Украни вiд 27.04.93р. N46

та введенi в дiю з 01.07.93р.

С Видавництво "Укрархбудінформ"

ДБН Г.1-1-93

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

Система стандартизацiї та нормування

в будiвництвi ДБН Г.1-1-93

Порядок визначення вартостi розроблення

нормативних документiв Вводяться вперше

-----------------------------------------------------------------

Дані норми мiстять базовi значення трудомiсткостi та встановлюють

порядок визначення вартостi розроблення нових, перевiрки, перег-

ляду (змiн) дiючих нормативних документiв (НД) в галузi будiвниц-

ва.

Норми призначенi для застосування органiзацiями-розробниками та

органiзацiями-замовниками НД.

-----------------------------------------------------------------

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Норми встановлюють порядок визначення вартостi, а також

базовi значення трудомiсткостi розробки нових, перевiрки, перег-

ляду i змiни дiючих НД всiх видiв згiдно ДБН А.1.1-93.

1.2. Вартiсть створення НД визначають виходячи з трудомiстко-

стi його розроблення, перевiрок, перегляду (змiн) квалiфiкацiйно-

го складу виконавцiв, рiвня оплати працi, вiдрахувань в обов'яз-

ковi платежi, що встановленi законодавством України.

1.3. Оцiнка вартостi та трудомiсткостi повинна передувати роз-

робленню НД, а також проводитись при:

- складаннi перспективних та поточних планiв розроблення но-

вих, переверцi, перегляду (змiнi) дiючих НД;

- прогнозуваннi, встановленнi та контролюваннi строкiв i вит-

рат на розроблення конкретних НД.

1.4. Норми передбачають розроблення, оформлення, узгодження та

затвердження НД вiдповiдно до вимог, що викладенi в основополож-

них органiзацiйно-методичних документах систем стандартизацiї та

нормування в будiвництвi.

2.ТРУДОМIСТКIСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НД

2.1. Трудомiсткiсть розроблення нових, перевiрки, перегляду

(змiн) дiючих НД всiх видiв i типiв визначають як обсяг витрат

робочого часу на виконання етапiв роботи по розробленню, перевiр-

цi та перегляду (змiнi) НД.

2.2. Етапи роботи по розробленню нових НД роздiленi на три

стадiї виконання (додаток 1):

- органiзацiя розроблення НД, складання та затвердження тех-

нiчного завдання на розробку НД;

- розробка першої редакцiї проекту НД та розсилка його на вiд-

гук;

- обробка вiдгукiв, розробка остаточної редакцiї проекту НД,

узгодження та внесення його на затвердження.

Етапи роботи по перегляду дiючих НД роздiленi на три стадiї

виконання (додаток 2):

- органiзацiя перевiрки та перегляду НД;

- провдення перевiрки НД;

- перегляд (змiна) дiючого НД.

2.3. Всi НД, що розроблюються в галузi будiвництва, класифi-

кованi (додатки 1,2,3) по видах та групах зростаючої складностi

як для новорозроблюваних, так i для таких НД, що перевiряють, пе-

реглядають (змiнюють):

ДБН Г.1-1-93 С.2

----------------

I - органiзацiйно-методичнi та загально-технiчнi (ДСТ, ДБН);

будiвельнi норми по органiзацiї, управлiнню та економiцi (ДБН,

ВБН. РБН). Кiлькiсть використаних джерел державних, вiдомчих,

мiжнародних та промислово-розвинутих країн стандартiв, iнструк-

тивно-методичних, рекомендованих та довiдкових матерiалiв) -

до 5;

II - на продукцiю (ДСТ, ТУ); будiвельнi норми по органiзацiї

виконання та прийняття робiт (ДБН, ВБН, РБН) - документи, якi ре-

гламентують до 10 показникiв якостi, коли їх (НД) розроблення по-

в'язане iз застосуванням джерел - до 10;

III - на продукцiю (ДСТ, ТУ); будiвельнi норми по органiзацiї

виконання та прийняття робiт (ДБН, ВБН, РБН) - документи, що рег-

ламентують бiльше 10 показникiв якостi та розроблюються iз засто-

суванням кiлькостi джерел - бiльше 10.

2.4. Базовi значення трудомiсткостей окремих етапiв та стадiй

робiт по розробленню нових, перегляду (змiнi) дiючих НД (додатки

1,2) грунтуються на :

- статистично опрацьованих та проаналiзованих експертних оцiн-

ках трудомiсткостей етапiв та стадiй робiт;

- результатах аналiзу органiзацiї працi та заходiв по удоско-

налюванню в напрямку скорочування трудових витрат на органiзацiй-

нi етапи робiт в нових економiчних умовах.

2.5. В додатках 1,2 наведенi середньовиваженi базовi значення

трудомiсткостей розроблення нових, перевiрки, перегляду та вне-

сення змiн в дiючi НД трьох груп складностi незалежно вiд їх ви-

ду. Пiд час розрахунку трудомiсткостi розроблення, перегляду,

внесення змiн в НД конкретного виду слiд приймати коефiцiєнт К1

(додаток 1, п.1-3). Пiд час розрахунку трудомiсткостi науково-

технiчноЇ та правової експертизи, НД, що виконуються органiзацiєю

по рiшенню замовника, слiд приймати коефiцiнт К1 (додаток 3,

п.5-7).

2.6. Базовi значення трудомiсткостi розробленi на середнiй об-

сяг одного НД - один видавничий аркуш або 24 стор. машинописного

тексту. При вiдмiнностi обсягу розроблюваного документа вiд базо-

вого для етапiв роботи "Розроблення та оформлення технiчного зав-

дання", "Пiдготовка рукопису проекту НД", "Розмноження проекту

НД", "Розроблення остаточної редакцiї проекту НД з урахуванням

зауважень", "Оформлення проекту НД", "Участь у науково-технiчнiй

та правовiй експертизi проекту НД", "Видавниче редагування НД",

для нових та таких НД, що переглядаються, а для етапу "Аналiз ви-

мог НД, що перевiряються"- при їх перевiрцi, переглядi (змiнi)

n

необхiдно застосувати коефiцiєнт Кз. Кз = -- , але не більше 5,

24

де n- кiлькiсть сторiнок НД, що розробляться.

2.7. Базовi значення (додат.1.2) враховують трудомiсткiсть ро-

зроблення НД на українськiй та росiйськiй мовах (в аутентичному

перекладi). При потребi перекладання тексту НД на iноземну мову

застосовують додатковий коефiцiнт К4=1,25 до значень трудомістко-

стi виконання етапiв роботи: "Розробка остаточної редакцiї проек-

ту НД", "Оформлення остаточної редакцiї проекту НД".

2.8. При наявностi iнших, неврахованих в п.п.2.5-2.7 цих норм,

факторiв, якi впливають на трудомiсткiсть робiт по створенню НД,

при вiдповiдному обгрунтуваннi, допускається введення додаткових

значень трудомiсткостi виконання етапiв розроблення НД.

ДБН Г.1-1-93 С.3

----------------

3. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВОЇ ВАРТОСТI РОЗРОБЛЕННЯ НД

3.1 Вартiсть розроблення нових, перевiрки, перегляду (змiнi)

дiючих НД всiх видiв та груп складностi визначають на основi вiд-

повiдних базових значень трудомiсткостi, якi встановленi в роздi-

лi 2 та додатках 1,2,3.

3.2. Вартiсть створення НД розраховують за формулою:

К1 Тнд

В=Зср ------- (1+Вф) (1+Впр) (1+Внв) + M + 34 x вп, тис.крб.,

21,2

де 3ср - середньмiсячний фонд оплати працi колективу виконавцiв,

тис.крб./чол.;

К1 - коефiцiєнт, що враховує вид НД (для визначення базової вар-

тостi розроблення НД К1=1);

Тнд - загальна трудомiсткiсть розроблення конкретного НД, яку ус-

тановлюють у вiдповiдностi до роздiлу 2 цих норм, люд.міс.;

21,2 - коефiцiнт перерахунку люд.днiв у люд.мiс.;

Вф - обов'язковi, встановленi законодавством України, вiдрахуван-

ня iз фонду оплати працi виконавцiв у соцстрах, фонди зайнятостi,

Чорнобиля, послуги банку, податок на доход, частк.од.;

Внв- вiдрахування iз фонду оплати працi виконавцiв на утримання

адмiнiстративно-управлiнського персоналу (АУП) та накладнi витра-

ти, частк.од.;

Впр- вiдрахування у прибуток органiзацiї-розробника вiд фонду оп-

лати працi для створення фонду розвитку виробництва, частк.од.;

М- прямi матерiальнi витрати: матерiали, послуги допомiжних пiд-

роздiлiв, пов'язанi з розробленням НД, витрати на вiдрядження,

експертизу та iн., тис.крб.;

34 - середня виробнича площа, яку займає трудовий колектив розро-

блювачiв НД, м2;

вп - вартiсть 1 м2 виробничої площi за рiк, тис.крб.

3.3. Розроблення НД передбачено трудовими колективами (постiй-

ними або тимчасовими), якi мають такий орiєнтовний квалiфiкацiй-

ний склад: 1) науковий керiвник (10% витрат фонду робочого часу

для участi у розробленнi); 2) завiдуючий вiддiлом, лабораторiю,

сектором; провiдний науковий спiвробiтник, старший науковий спiв-

робiтник, головний спецiалiст, керiвник групи; провiдний iнженер

(35% витрат фонду робочого часу для участi у розробленнi) - фахi-

вець, який має досвiд розроблення НД; 3) науковий спiвробiтник,

молодший науковий спiвробiтник, старший iнженер, iнженер I, II

категорiї (35% витрат фонду робочого часу для участi у розроблен-

нi); 4) iнженер, технік (20% витрат фонду робочого часу для учас-

тi у розробленнi). Разом 4 спiвробiтника.

3.4. При необхiдностi проведення науково-дослiдної роботи

(НДР) пiд час розроблення НД їх вартiсть визначає виконавець ок-

ремо, керуючись розрахунком трудових та матерiальних витрат на

їх виконання, i узгоджує iз замовником як договiрну цiну.

3.5. Приклади розрахунку трудомiсткостi та вартостi розроблен-

ня рiзних НД наведенi у додатку 4.

ДБН Г.1-1-93 С.4

----------------

Додаток 1

Рекомендований

БАЗОВІ ЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ

НОВИХ НД РІЗНИХ ГРУП СКЛАДНОСТІ

-----------------------------------------------------------------

| |Трудомiсткiсть розроблення но-|

| |вих НД в % вiд загальної труд-|

| |омісткості (люд./день) в зале-|

| | жності від групи складності |

| |------------------------------|

| СТАДІЇ ТА ЕТАПИ |Організа-| |

| |ційно ме-| |

| РОЗРОБЛЕННЯ НД |тодичні | |

| |та загаль| На продукцію |

| І ПЕРЕЛІК РОБІТ |но-техніч| (ДСТ, ТУ), |

| |ні (ДСТ, | будівельні норми |

| |ДБН); бу-| по організації, |

| |дівельні | виконання та |

| |норми по | прийняття робіт |

| |організа-| (ДБН, ВБН, РБН) |

| |ції,упра-| |

| |влінню та| |

| |економіці| |

| |(ДБН,ВБН,| |

| | РБН) | |

| |------------------------------|

| | I | II | III |

|---------------------------------------------------------------|

|1.Організація розроблення НД, | 20 | 20 | 20 |

| складання та затвердження | | | |

| технічного завдання | | | |

| | | | |

|1.1.Виконання узгоджень та кон- | 2 | 2 | 2 |

| сультацiй iз замовником i ор| | | |

| ганiзацiями-спiввиконавцями | | | |

|1.2.Визначення обсягiв,строків | 1 | 1 | 1 |

| виконання та вартостi робiт,| | | |

| пiдготування та укладання до| | | |

| говору | | | |

|1.3.Пошук вiтчизняної та зарубіж| 1 | 1,5 | 1,5 |

| ної науково-технiчної iнфор-| | | |

| мацiї вiдносно об'кту норму-| | | |

| вання | | | |

|1.4.Аналiз науково-технiчної ін-| 1 | 1 | 1 |

| формації | | | |

|1.5.Патентний пошук відносно | 2 | 2 | 2 |

| об'єкту нормування | | | |

|1.6.Аналiз патентних дослiджень | 1 | 1 | 1 |

|1.7.Пошук проектно-конструктор- | 1 | 1 | 1 |

| ської документації | | | |

|1.8.Аналіз проектно-конструктор-| 2 | 1 | 1 |

| ської документації | | | |

|1.9.Пошук технологічної докумен-| 1 | 1 | 1 |

| тації | | | |

|1.10.Аналіз технологічної доку- | 1 | 1 | 1 |

| ментації | | | |

|1.11.Вивчення виробничого досві-| 2 | 2 | 2 |

| ду передових пiдприємств | | | |

----------------------------------------------------------------

ДБН Г.1-1-93 С.5

----------------

-----------------------------------------------------------------

| |Трудомiсткiсть розроблення но-|

| |вих НД в % вiд загальної труд-|

| |омісткості (люд./день) в зале-|

| | жності від групи складності |

| |------------------------------|

| СТАДІЇ ТА ЕТАПИ |Організа-| |

| |ційно ме-| |

| РОЗРОБЛЕННЯ НД |тодичні | |

| |та загаль| На продукцію |

| І ПЕРЕЛІК РОБІТ |но-техніч| (ДСТ, ТУ), |

| |ні (ДСТ, | будівельні норми |

| |ДБН); бу-| по організації, |

| |дівельні | виконання та |

| |норми по | прийняття робіт |

| |організа-| (ДБН, ВБН, РБН) |

| |ції,упра-| |

| |влінню та| |

| |економіці| |

| |(ДБН,ВБН,| |

| | РБН) | |

| |------------------------------|

| | I | II | III |

|---------------------------------------------------------------|

| вiдносно об'єкту нормування| | | |

|1.12.Аналiз та узагальнення пере| 1 | 1 | 1 |

| дового виробничого досвiду | | | |

|1.13.Розроблення та оформлення | 2 | 2 | 2 |

| проекту технiчного завдання| | | |

| на створення НД, (Ттз) | | | |

|1.14.Складання перелiку органiза| 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| цiй до яких необхiдно напра| | | |

| вляти проект НД на відгук | | | |

| та узгодження | | | |

|1.15. Узгодження проекту технiч-| 1 | 1,5 | 1,5 |

| ного завдання | | | |

|1.16.Затвердження технiчного | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

| завдання | | | |

| | | | |

|2.Розроблення першої редакцiї | 31 | 31 | 30 |

| проекту НД та розсилання його | | | |

| на відгуки | | | |

| | | | |

|2.1.Пiдготовка рукопису проекту | 12 | 12 | 11 |

| НД (Тпр) | | | |

|2.2.Підготовка графічних матері-| 3 | 3 | 4 |

| алів | | | |

|2.3.Оформлення проекту НД (Тоф1)| 3 | 3 | 3 |

|2.4.Складання пояснювально запи-| 4 | 4 | 4 |

| ски до проекту НД | | | |

|2.5.Розроблення проекту плану ос| 2 | 2 | 2 |

| новних заходів по впроваджен| | | |

| ню розроблюваного документа | | | |

|2.6.Розгляд проекту документа на| 1 | 1 | 1 |

| Вченiй радi або технiчнiй | | | |

| нарадi | | | |

|2.7.Розмноження першої редакцiї | 2 | 2 | 1 |

| проекту НД (Трз) | | | |

|2.8.Розсилання проекту документа| 1 | 1 | 1 |

-----------------------------------------------------------------

ДБН Г 1-1-93 С.6

----------------

-----------------------------------------------------------------

| |Трудомiсткiсть розроблення но-|