ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІї

ТА НОРМУВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОЛОВНУ

І БАЗОВУ ОРГАНІЗАЦІЮ

ПО СТАНДАРТИЗАЦІї ТА НОРМУВАННЮ

ДБН А.1.1-4-93

Видання офіційне

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

/Мінбудархітектури України/

Київ 1993

УДК 69:658.012.224

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА

ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ:

Управлінням державних нормативів і

стандартів Мінбудархітектури України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України

від 27.04.93 N 46 та введені в

дію з 01.07.93

C Видавництво "Укрархбудінформ"

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАїНИ

---------------------------------------------------------------

| Система стандартизації і нормування ДБН А.1.1-4-93 |

| в будівництві. |

| Положення про головну і базову Вводяться вперше |

| організацію по стандартизації та |

| нормуванню |

---------------------------------------------------------------

Дані норми розповсюджуються на діяльність головних і базових

організацій по стандартизації та нормуванню /далі - ГО і БО/, а та-

кож підприємств і організацій, що приймають участь у створенні і

поновленні нормативної бази в галузі будівництва.

Положенням встановлюється порядок визначення ГО і БО, їх

основні функції, права і обов'язки.

Вимоги даного нормативного документу обов'язкові для виконан-

ня ГО і БО по стандартизації та нормуванню в галузі будівництва.

1. Загальні положення.

1.1. ГО і БО здійснюють науково-технічне керівництво роботами

по стандартизації, нормуванню та уніфікації в закріплених за ними

напрямках діяльності /групах продукції/ з метою забезпечення прове-

дення єдиної технічної політики в галузі будівництва України, ство-

рення національної бази нормативних документів /далі НД/ і

підтримування їх на відповідному науково-технічному,

соціальноекономічному та правовому рівні в кожній підгалузі та в

будівництві в цілому.

1.2. ГО і БО призначаються Мінбудархітектури України з числа

найбільш авторитетних науково-дослідних та проектних організацій

або науково-виробничих об'єднань за поданням міністерств, відомств,

концернів, корпорацій, акціонерних, науково-технічних, інженерних

товариств, спілок та включаються у відповідний Перелік, що

видається Мінбудархітектури України.

Звільнення від обов'язків ГО і БО здійснюються за рішенням

Мінбудархітектури України у встановленому порядку.

2. Основні завдання

2.1. ГО і БО керуються в роботі чинним законодавством, норма-

тивними і керівними документами органів державного нагляду та

Мінбудархітектури України.

2.2. Робота по нормуванню та стандлартизації здійснюється ГО і

БО за планом, затвердженим по узгодженню з Мінбудархітектури

України, який складається відповідно до програм і планів робіт по

нормуванню і стандартизації в галузі.

2.3. На базі ГО і БО можуть створюватись технічні комітети по

нормуванню та стандартизації в окремих підгалузях будівництва у

встановленому порядку.

3. Обов'язки і права ГО

ГО по закріплених за нею напрямках діяльності /групах

продукції/:

3.1. Здійснює організаційно-методичне керівництво розробками

загальнотехнічних норм, правил та стандартів.

3.2. Організує і проводить наукові дослідження по визначенню

науково-технічного рівня і перспектив розвитку робіт із

- 2 -

ДБН А.1.1-4-93

стандартизації та уніфікації, аналізує і узагальнює досягнення

будівельної науки і практики.

3.3. Координує діяльність БО по розробках проектів НД і готує

пропозиції про необхідність проведення науково-дослідних та експе-

риментальних робіт, пов'язаних з розробкою, своєчасним внесенням

змін та переглядом НД.

3.4. Розробляє, із залученням БО, та узагальнює пропозиції по

нормуванню та стандартизації для включення їх у відповідні програми

і плани робіт за формою 1 згідно з додатком.

3.5. За узгодженням з Мінбудархітектури України бере участь у

вибіркових перевірках дотримання вимог НД, які організуються Дер-

жстандартом України та іншими органами державного нагляду.

3.5.1. Здійснює планову перевірку державних стандартів та

будівельних норм, підготовляє перелік НД, які підлягають перевірці;

включає завдання по перевірці документів у відповідні програми та

плани робіт по нормуванню та стандартизації; розглядає і затверджує

акти перевірок, здійснює контроль за реалізацією їх результатів.

Акт перевірки НД складається за формою 2 згідно з додатком.

3.6. ГО за дорученням Мінбудархітектури України бере участь в

роботі міжнародних і міждержавних органів та організацій по

стандартизації та нормуванню.

3.7. ГО має право:

- представляти Мінбудархітектури України за його дорученням в

інших організаціях з питань нормування та стандартизації;

- провадити експертизу НД по закріплених напрямках

діяльності;

- приймати рішення зі спірних питань при узгодженні проектів

НД між БО та організаціями-розробниками.

4. Обов'язки и права БО

БО по закріплених за нею напрямках діяльності /групах

продукції/:

4.1. Здійснює науково-технічне забезпечення створення ком-

плексів, підкласів та класів НД згідно "Класифікації нормативних

документів України в галузі будівництва".

4.1.1. Організує проведення науково-дослідних,

дослідно-конструкторських, технологічних та експериментальних

робіт, необхідних для створення та розвитку нормативної бази в

галузі будівництва.

4.1.2. Розробляє проекти НД по стандартизації та нормуванню і

готує пропозиції по їх своєчасному оновленню у встановленому поряд-

ку.

4.2. Проводить науково-технічну та правову експертизу

проектів НД з метою перевірки їх відповідності діючому законодавсту

і сучасному рівню розвитку галузі, з урахуванням передового

вітчизняного і міжнародного досвіду; здійснює контроль з метою по-

передження дублювання вимог НД; несе відповідальність за науко-

во-технічний рівень НТ та техніко-економічне обгрунтування їх роз-

робки.

4.3. Веде роботи по обліку НД та змін до нихх відповідно

"Класифікації нормативних документів України в галузі будівництва"

і подає щорічну інформацію Мінбудархітектури України про діючі НД з

обгрунтуванням необхідності їх оновлення за формою 3 згідно з дода-

тком.

4.4. Бере участь у вибіркових перевірках якості продукції

будівельного призначення і додержання підприємствами і

- 3 -

ДБН А.1.1-4-93

організаціями обов'язкових вимог НД, які провадять органи держнаг-

ляду і Мінбудархітектури України.

За результатами перевірок БО подає Мінбудархітектури України

висновки про стан робіт по стандартизації та уніфікації продукції

та пропозиції про усунення виявлених недоліків.

4.5. За дорученням Мінбудархітектури України бере участь в

роботах по випробуванням, сертифікації та прийняттю продукції,

впровадженню їх у виробництво, а також в роботах по застосуванню

міжнародних та міждержавних НД.

4.6. За дорученням Мінбудархітектури України бере участь в

роботі міжнародних та міждержавних органів та організацій по

стандартизації і нормуванню.

4.7. БО моють право:

- представляти Мінбудархітектури України за його дорученням в

інших організаціях з питань нормування та стандартизації;

- проводити експертизу НД по закріплених напрямках

діяльності;

- узгоджувати проекти НД по закріплених напрямках

діяльності /групах продукції/.

- 4 -

ДБН А.1.1-4-93

ДОДАТОК

Обов'язковий

ФОРМА 1

Пропозиції до програми (плану) стандартизації та нормування

-----------------------------------------------------------------

| Шифр за| Шифр | Орієнтовна | Строки |Ведуча |Обгрун- |

| "Класи-| та | вартість, | виконання |органі-|тування |

| фікаці-| най- | робіт, | робіт |зація- |робіт |

| єю нор-| мену-| тис.крб. | |розроб-| |

| матив- | вання|------------------------------|ник | |

| них до-| НД |Загаль-|на рік,|Поча- | Подан-| | |

| кумен- | |ний об-|що |ток | ня на | | |

| тів | |сяг фі-|плану- |роз- | за- | | |

| Украї- | |нансу- |ється |роб- | тверд-| | |

| ни в | |вання | |ки | ження | | |

| галузі | | | |/квар-| | | |

| будів- | | | |тал, | | | |

| ницт- | | | |рік/ | | | |

| ва" | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------

Примітка

---------

При включенні робіт по перегляду /зміненню/ НД готуються

пропозиції про необхідність перегляду взаємопов'язаних документів.

- 5 -

ДБН А.1.1-4-93

ФОРМА 2

Затверджую _______________________

/керівник організації/

підпис __________________________

"____" _________________

дата

М.П.

АКТ ПЕРЕВІРКИ НД

Цей акт складено у тому, що відповідно до положення про ГО або

-----------------------------------------------------------------

/найменування перевіряючої організації/

БО /ТК/ провела перевірку

-----------------------------------------------------------------

/найменування НД/

Встановлено, що під час перевірки НД

---------------------------

-----------------------------------------------------------------

/навести стислі та конкретні результати оцінки науково-технічного

рівня, технічної експертизи, експертизи метрології та стандартів,

термінологічної експертизи, правової експертизи/

Додатково встановлено, що по взаємозв'язку НД необхідно

---------

-----------------------------------------------------------------

/пропозиції по перегляду або зміні взаємопов'язаних НД,

розробленню нових НД, з зазначенням строку виконання робіт/

Пропозиції

------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

/про подальше застосування без перегляду та змін,

з переглядом та зміною/

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

/ продовженням,обмеженням, або зняттям обмеження

строку дії, відміну/

Додаток:

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

/перелік документів, зумовивших прийняття рішення/

Керівник розробки Особистий підпис Розшифровка

/посада/ підпису

Відповідальний виконавець Особистий підпис Розшифровка

/посада/ підпису

- 6 -

ДБН А.1.1-4-93

ФОРМА 3

ПРОПОЗИЦІЇ

----------------------------------------------------

найменування /ГО,БО/

для включення документів до "Переліку нормативних документів в

галузі будівництва, що діють на території України"

----------------------------------------------------------------

| Код за класифіка- | Шифр | Найменування |Організація- |

| тором продукції | | документу |розробник |

| | | | |

|--------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

----------------------------------------------------------------

Примітка

----------

Перелік складається окремо за видами НД.

- 7 -

ДБН А.1.1-4-93

ЗМІСТ

-----------------------------------------------------------------

стор.

1. Загальні положення...................................... 1

2. Основні завдання ....................................... 1

3. Обов'язки і права ГО ................................... 1

4. Обов'язки і права БО ................................... 2

5. Додаток. Форми 1, 2 та 3 ............................... 4

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ

И НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОЛОВНОЙ И

БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

И НОРМИРОВАНИЮ

ДБН А.1.1-4-93

Издание официальное

Министерство Украины по делам строительства и архитектуры

/Минстройархитектуры Украины/

Киев 1993

УДК 69:658.012.224

РАЗРАБОТАНЫ,ВНЕСЕНЫ Управлением государственных

И ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ: нормативов и стандартов

Минстройархитектуры Украины

УТВЕРЖДЕНЫ: Приказом Минстройархитектуры

Украины от 27.04.93 N 46 и

введены в действие с 01.07.93

Укрархстройинформ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

---------------------------------------------------------------

| Система стандартизации и нормирования ДБН А.1.1-4-93 |

| в строительстве. |

| Положение о головной и базовой Вводятся впервые |

| организации по стандартизации и |

| нормированию |

---------------------------------------------------------------

Настоящие нормы распространяются на деятельность головных и ба-

зовых организаций по стандартизации и нормированию /далее - ГО и

БО/, а также предприятий и организаций, которые принимают участие

в создании и обновлении нормативной базы в области строительства.

Положение устанавливает порядок назначения ГО и БО, их основные

функции, права и обязанности.

Требования данного нормативного документа обязательны для вы-

полнения ГО и БО по стандартизации и нормированию в области

строительства.

1. Общие положения

1.1. ГО и БО осуществляют научно-техническое руководство рабо-

тами по стандартизации, нормированию и унификации закрепленных

за ними областях деятельности /группах продукции/, с целью обес-

печения единой технической политики в области строительства

Украины, создания национальной базы нормативных документов

/далее НД/ и поддержания их на соответствующем научно-техниче-

ском, социально-экономическом и правовом уровне в каждой под-

отрасли и в строительстве в целом.

1.2. ГО и БО назначаются Минстройархитектуры Украины из числа

наиболее авторитетных научно-исследовательских и проектных орга-

низаций или научно-производственных обЪединений по представлению

министерств, ведомств, концернов, корпораций, акционерных, науч-

но-технических, инженерных обществ и союзов и включаются в соот-