Зміна № 2 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення". Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 28.11.2000 р. № 262. Дата введення 2001-01-01

Текст зміни

Додаток 1. Підклас Д.2 класу Д Схеми класифікації нормативних документів України в галузі будівництва доповнити комплексами Д.2.7, Д.2.8 і викласти у вигляді:

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

Таблицю "Класифікація нормативних документів України в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту:

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

Напрямки стандартизації та нормування

Д.2.7

Ресурсні кошторисні норми експлуатації

Ресурсні кошторисні нормативи

будівельних машин і механізмів

на експлуатацію будівельних машин і механізмів

Д.2.8

Ресурсні елементні кошторисні норми на

Ресурсні елементні кошторисні нормативи

ремонт устаткування

на ремонт устаткування

Изменение № 2 ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения". Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 28.11.2000 г. № 262. Дата введения 2001-01-01

Текст изменения

Приложение 1. Подкласс Д.2 класса Д Схемы классификации нормативных документов Украины в области строительства дополнить комплексами Д.2.7, Д.2.8 и изложить в виде:

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

Таблицу "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" дополнить строками следующего содержания:

Шифр

Наименование классов,подклассов и комплексов документов

Направления стандартизации и нормирования

Д.2.7

Ресурсные сметные нормы эксплуатации

Ресурсные сметные нормативы на

строительных машин и механизмов

эксплуа тацию строительных машин и

механизмов

Д.2.8

Ресурсные элементные сметные нормы на

Ресурсные элементные сметные нормативы

ремонт оборудования

на ремонт оборудования