ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Інженерне обладнання будинків i споруд

ПРИЛАДИ

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ СТАЛЕВІ Емальовані

Технічні умови

ДСТУ Б В.2.5-1-95

(ГОСТ 23695-94)

Видання офіційне

Державний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1996

Передмова

І РОЗРОБЛЕНИЙ

Науково-дослідним інститутом санітарної техніки (НДІсантехніки) Російської Федерації

ВНЕСЕНИЙ

Держбудом Російської Федерації 2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково- технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ) 17 березня 1994 р. За прийняття стандарту

проголосували:

Найменування держави

|Найменування |органу держав- |ного управління |будівництвом

Азербайджанська Республіка

|Держбуд |

Республіка Вірменія

|Держупр-

|архітектури

Республіка

Казахстан

|Мінбуд |

Киргизька Республіка

|Держбуд |

Республіка Молдова

|Мінархбуд |

Російська

Федерація

|Мінбуд |

Республіка Таджикістан

|Держбуд |

Республіка

Узбекістан

|Держкомархі- |тектбуд

ПРИБОРЫ
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ
Технические условия
ГОСТ 23695-94

Издание официальное Межгосударственная научно­техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве Предисловие 1 РАЗРАБОТАН

Научно-исследовательским институтом санитарной техники (НИИсантехники) Российской Федерации ВНЕСЕН Госстроем Российской Федерации

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно­технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 17 марта 1994 г.

За принятие стандарта

проголосовали:

Наименование государства

|Наименование ор- |гана государств- |енного управления |строительством

Азербайджанская Республика

|Госстрой |

Республика Армения

|Госупр- |архитектуры

Республика

Казахстан

|Минстрой |

Киргизская Республика

|Госстрой |

Республика Молдова

|Минархстрой |

Российская Федерация

|Минстрой |

Республика Таджикистан

|Госстрой |

Республика

Узбекистан

|Госкомархи-

|тектстрой

Україна |Держкоммісто-

|будування

З ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 23695-79 та ГОСТ 24843-81 наказом

Держкоммїстобудування України від 16 листопада 1995р. 224

Даний державний стандарт Украї­ни не може бути повністю або ча стково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне ви дання без дозволу Держкоммісто- будування України.

Видавництво

Зміст


Украина |Госкомградо-

|строительства

3 ВЗАМЕН ГОСТ 23695-79, ГОСТ 24843-81

Настоящий стандарт не может быть

полностью или частично воспроиз­веден, тиражирован или распро­странен в качестве официально­

го издания без разрешения МНТКС.

"Укрархбудінформ"

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) Содержание

 1. Галузь застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Класифікація і основні

розміри 2

 1. Технічні вимоги 10

  1. Загальні положення ... 10

  2. Характеристики 10

  3. Вимоги до сировини,

матеріалів і комп­

лектуючих виробів .... із

 1. Комплєктність ІЗ

  1. Маркування 14

  2. Пакування 14

 1. Правила приймання 14

 2. Методи випробувань 16

 3. Транспортування і

зберігання 22

 1. Вказівки щодо монтажу

та експлуатації 22

 1. Гарантії виготовлювача ... 23

Додаток А Номенклатура показників якості санітарно-технічних сталевих емальованих приладів 24

Додаток Б

Розподіл поверхонь сталевих

емальованих приладів на

прикладі ванни за призначен­ням, умовами монтажу та

експлуатації 25

 1. Область применения 1

 2. Нормативные ссылки 1

 3. Классификация и основные

размеры 2

 1. Технические требования 10

  1. Общие положения 10

  2. Характеристики 10

  3. Требования к сырью, ма­

териалам и комплектую­щим изделиям 13

  1. Комплектность 13

  2. Маркировка 14

  3. Упаковка 14

 1. Правила приемки 14

 2. Методы испытаний 16

 3. Транспортирование и

хранение 22

 1. Указания по монтажу

и эксплуатации 22

9 Гарантии изготовителя 23

Приложение А

Номенклатура показателей качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов 24

Приложение Б

Распределение поверхностей стальных эмалированных прибо­ров на примере ванны по наз­начению, условиям монтажа и эксплуатации 2

5Додаток В

Порівнювач електричних потенціалів між корпусом ванни і водопровідною трубою 26

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Приложение В

Уравнитель электрических по­тенциалов между корпусом ванны и водопроводной

трубой 26

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Інженерне обладнання будинків і споруд ПРИЛАДИ

С

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94)

АНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ СТАЛЕВІ ЕМАЛЬОВАНІ Технічні умови Инженерное оборудование зданий и сооружений ПРИБОРЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ Технические условия Еngineeriпg еguinment cf buildiRgs and constructions Enamelled steel sanitary appliances

SpecificatiQn

s

Чинний від 1996-04-01

Дата введения 1995-01-0

1

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИ

Я

| Технические

измерительные условия.

ГОСТ

503-81

| Лента холоднокатанная из низкоуглеродистой ста-

| ли. Технические условия.

ГОСТ

1145-80

| Шурупы с потайной головкой. Конструкция и размеры
Даний стандарт поширюється на санітарно-технічні сталеві емальовані прилади (далі - при­лади): ванни, душові піддони,

мийки, раковини, що встановлюю­ться в будівлях різного призна­чення

Стандарт не поширюється на прилади спеціального призначен­ня, що підлягають впливу

морської або мінеральної води, а також інших агресивних середо­вищ.

Обов'язкові вимоги до якос­ті продукції викладені в 3.2 (в частині граничних відхилень і висоти), 3.3-3.6; 4.2.5; 4.2.13;

4.2.16-4.2.21.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті викори­стані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 427-75 | Линейки

Настоящий стандарт распрос­траняется на санитарно-техничес­кие стальные эмалированные при­боры (далее - приборы): ванны, душевые поддоны, мойки, ракови­ны, устанавливаемые в зданиях различного назначения.

Стандарт не распространяет­ся на приборы специального наз­начения, подвергаемые воздейс­твию морской или минеральной во­ды, а также других агрессивных сред.

Обязательные требования к качеству продукции изложены в 3.2 (в части предельных отклоне­ний и высоты), 3.3-3.6; 4.2.5;

4.2.13; 4.2.16-4.2.21.

- 2 -

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94) 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте ис­пользованы ссылки на следующие стандарты:

металлические

.

ГоСТ

2405-88

| Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, | напорометры, тягомеры и тягонапоромеры.

| общие технические условия.

ГоСТ

4404-78

| Графит для производства карандашных стержней.

| Технические условия.

ГоСТ

4470-79

| Марганца (IY) окись. Технические условия.

ГоСТ

5915-70

| Гайки шестигранные класса точности В.

| Конструкция и размеры.

ГоСТ

6613-86

| Сетки проволочные тканые с квадратными

| ячейками. Технические условия.

ГоСТ

7798-70

| Болты с шестигранной головкой класса точности В.

| Конструкция и размеры.

ГоСТ

10905-86

| Плиты поверочные и разметочные.Технические условия

ГоСТ

11371-78

| Шайбы. Технические условия.

ГоСТ

12026-76

| Бумага фильтровальная. Технические условия.

ГоСТ

13451-77

| Материалы полевошпатные и кварц - полевошпатные

| для стекольной промышленности.Технические условия.

ГоСТ

14192-77

| Маркировка грузов.

ГоСТ

15150-69

| Машины, приборы и другие технические изделия.

| Исполнения для различных климатических районов.

| Категории, условия эксплуатации, хранения и

| транспортирования в части воздействия климати-

| ческих факторов внешней среды.

ГоСТ

15846-79

| Продукция, отправляемая в районы Крайнего | Севера и труднодоступные районы. Упаковка, | маркировка, транспортирование и хранение.

ГоСТ

16523-89

| Прокат тонколистовой из углеродистой стали

| качественной и обыкновенного качества общего

| назначения. Технические условия.

ГоСТ

23932-90

| Посуда и оборудование лабораторные стеклянные.

| общие технические требования.Видання офіційне | Издание официальное

- 3 -

ДСТУ Б В.2.5-1-95 (ГОСТ 23695-94)

З КЛАСИФІКАЦІЯ | 3 КЛАССИФИКАЦИЯ

і основні розміри | И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

 1. За своїм функціональним призначенням прилади поділяють на ванни, душові піддони, мийки і раковини.

 2. Типи і основні розміри ванн, душових піддонів, мийок і раковин повинні відповідати вка­заним на рисунках 1-11і в табли­ці 1.

 1. По своему функциональ­ному назначению приборы подраз­деляют на ванны, душевые подд-

ны, мойки и раковины.

 1. Типы и основные размеры

ванн, душевых поддонов, моек и раковин должны соответствовать указанным на рисунках 1-11 и в таблице 1

.

Таблиця 1

Таблица 1

В міліметрах

В миллиметра

х

| Довжина

| | Глибина |

|Тип приладу

Висота ||

| Длина

| Ширина | Глубина |

Высота ||Тип прибора

| А

| В | Н, |

Н1, ||

|

| не менше,|

не більше,||

|Номін. |Гранич. відхил.

| Номін. |Гранич.відх. | не менее |

не более || |

|Номин. |Пред. откл.

| Номин. |Пред. откл. | |

|

|

|


Ванни

| |

|


Ванны

|

|

|ВСт 1500

| 1500 |

| | | |

|

|

|

| 700 | | |

|

|ВСт І6ОО

| 1600 |

| | | |

||

| +,-5

| | +,-5 | 380 |

600 ||ВСт 1700 |

| 1700 |

| 750 | | |

|

|

|

і


Піддони

| |

|


Поддоны

|

|

|ПДСм 800

| 800 |

| 800 | | |

||

|

| | | 130 |

315 ||ПДСм 900 |

| 900 | +,-5

| 900 | +,-5 | |

|

|

|ПДСг ВОО

|

| 800 |

| | |

| 800 | | 280 |

445 ||

|

|


Мийки

| |

|


Мойки

|

|

|МСУ

- |

| 500 |

| | | |

|

|

|МСУП

|

| 800 | +,-6

| | | |

| | +,-6 | ||

|

|МСУ-2

|

|

| 800 |

| | | 160 |

| | | |

|

|МСВ

| 450 |

|

| 505 | | |

|
| +,-3

| | +,-3 | |

||МСВП, МСВ-2

|

| 750 |

| 520 | | |

|

|


Раковини

|

|

|

|


Раковины