НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будинки і споруди

ГРОМАДСЬКІ БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

Основні положения

ДБН В.2.2-9-99

До тексту внесена поправка

(лист Держбуду України від 15 березня 2002 року № 4/2-99).

Внесено до документу: ЗМІНА № 1 ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди. Основні положення ", затверджена наказом Держбуду України від 25 липня 2001 року № 151 і введена в дію з 1 серпня 2001 року

Зміна № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Наказом Держбуду України від 29.12.03 № 225 строк введення в дію встановлений з 1 березня 2004 р.

Текст зміни

„3.3 У громадських будинках і спорудах, а також у приміщеннях громадського призначення, вбудованих у будинки іншого призначення, крім розташованих у IVB кліматичній зоні, при кожному зовнішньому вході слід передбачати тамбури для теплового та вітрового захисту.

Ширина тамбура повинна перевищувати ширину прорізу не менше ніж на 0,25 м з кожного боку, а глибина тамбура повинна перевищувати ширину полотна дверей не менше ніж на 0,2 м.

Мінімальна глибина тамбура – 1,2 м.

Тамбури допускається не влаштовувати на виходах із будинків та приміщень, якщо ці виходи є лише евакуаційними, а також при входах до неопалюваних приміщень. За відповідного обґрунтування допускається також не передбачати тамбур при зовнішньому вході до приміщення громадського призначення площею до 100 м2 включно. В цьому випадку на вході необхідно передбачати повітряно-теплову завісу та обладнувати зовнішні двері пристроями самозачинення.”

_______________

Текст изменения

“3.3 В общественных зданиях и сооружениях, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в здания иного назначения, кроме расположенных в IVB климатической зоне, при каждом наружном входе следует предусматривать тамбуры для тепловой и ветровой защиты.

Ширина тамбура должна превышать ширину проема не менее чем на 0,25 м с каждой стороны, а глубина тамбура должна превышать ширину полотна двери не менее чем на 0,2 м.

Минимальная глубина тамбура – 1,2 м.

Тамбуры допускается не устраивать на выходах из зданий и помещений, если эти выходы являются только эвакуационными, а также при входах в неотапливаемые помещения. При соответствующем обосновании допускается также не предусматривать тамбур при наружном входе в помещение общественного назначения площадью до 100 м2 включительно. В этом случае на входе необходимо предусматривать воздушно-тепловую завесу и оборудовать наружные двери устройствами самозакрывания”.

Зміна № 3 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення”

Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року № 195 строк введення в дію встановлений з 1 квітня 2005 р.

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 2.10. Друге речення другого абзацу викласти в новій редакції: "Несучі конструкції, суміщені покриття стилобату або прибудованих частин повинні мати вогнестійкість не менше REI 60 (для несучих стін), R 60 (для колон), RE 60 (для суміщеного покриття) і групу М0 за межею поширення вогню".

Пункт 3.13. Слово "евакуації" замінити словом "рятування".

Пункт 3.15. Слова: "в будинках заввишки більше 26,5 м від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього" замінити словами: "в будинках з умовною вистою більше 26,5 м (за винятком випадків, обумовлених будівельними нормами за видами будинків)".

Значення вантажопідйомності ліфта "800 кг" замінити на "1000 кг".

Пункт 3.17. У першому абзаці слова: "згідно з протипожежними нормативами СНіП 2.01.02" замінити словами: "згідно з вимогами пожежної безпеки, встановленими ДБН В.1.1-7".

У другому абзаці слова: "заввишки до позначки підлоги верхнього поверху менше 26,5 м" замінити словами: "з умовною висотою до 26,5 м включно".

Останній абзац викласти в новій редакції:

"У будинках з незадимлюваними сходовими клітками не допускається влаштовувати вихід з приміщень безпосередньо до ліфтового холу. У будинках із звичайними сходовими клітками вихід безпосередньо до ліфтового холу не допускається влаштовувати з комор та інших приміщень, призначених для зберігання та переробки горючих матеріалів".

Пункт 3.19 викласти в новій редакції:

"3.19 Двері шахт ліфтів і підйомників у підземних, підвальних і цокольних поверхах повинні виходити до протипожежних тамбур-шлюзів 1-го типу. У таких тамбур-шлюзах повинен бути передбачений підпір повітря під час пожежі не менше 20 Па".

Пункт 3.28. Слова у дужках: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,6 м або двері)” замінити словами: "(через люки розміром не менше 0,6 м х 0,8 м або через двері розміром не менше 0,75 м х 1,5 м)".

Пункт 4.1. Позначення "СНіП 2.01.02" замінити на "ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.5. Слова: "перегородками з дверима, які самі зачиняються" замінити словами: "протипожежними перегородками 2-го типу".

Доповнити другим реченням такого змісту: "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м зазначені перегородки повинні бути протипожежними 1-го типу".

Пункт 4.11. Наведені позначення ступенів вогнестійкості: "І11" та "І1Іа" відповідно замінити римськими цифрами: "ІІІ" та "ІІІа".

Пункт 4.14. Слова: "до незадимлюваних сходів" замінити словами: "до незадимлюваних сходових кліток типу Н1".

Пункт 4.15, перелік а). Слова: "найбільш віддаленого робочого місця" замінити словами: "найвіддаленішої точки підлоги".

Пункт 4.16. У першому абзаці слова: "сходів 3-го типу" замінити словами: "сходів типу С3".

У примітці 1 слова: "по відкритих металевих сходах" замінити словами: "по сходах типу С3".

У примітці 2 слова: "Сходи 3-го типу" замінити словами: "Сходи типу С3".

Пункт 4.17. Слова: "до зовнішніх відкритих сходів" замінити словами: "до сходів типу С3".

Слова: "не менше 0,5 години і нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "не менше 30 хв і групи М0 за межею поширення вогню".

Пункт 4.18. Вилучити слова: "якщо чисельність осіб, які евакуюються, перевищує 50".

Пункт 4.19. Слова: "При висоті будинків до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "У будинках з умовною висотою до 26,5 м включно".

Пункт 4.20. Перше речення після слів: "крім вестибюлю атріума" доповнити словами: ".., за умови дотримання вимог 4.35 та 5.50 ДБН В.1.1-7".

Вилучити останнє речення.

Пункт 4.22. У першому абзаці слова у дужках: "(крім сходів у підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках видовищних закладів)" замінити словами: "(крім сходових кліток типів СК2 та Н4, сходів у підземних, підвальних та цокольних поверхах, а також колосникових сходів у будинках видовищних закладів)".

Другий абзац розпочати словами: "У сходових клітках типу СК1", далі за текстом.

Пункт 4.23. Слова: "звичайних сходових кліток 2-го типу з верхнім природним освітленням" замінити словами: "сходових кліток типу СК2".

Пункт 4.24 викласти в новій редакції:

"4.24 Сходи типу С2 (внутрішні відкриті) влаштовуються в будинках І та ІІ ступенів вогнестійкості з дотриманням вимог 5.52 та 5.53 ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.25. У першому абзаці слова: "до відкритих сходів" замінити словами: "до сходів типу С2".

У другому абзаці слова: "відкриті сходи" замінити словами: "сходи типу С2".

Пункт 4.26. Слова: "зовнішніх відкритих сходів" замінити словами: "сходів типу С3".

Пункт 4.27. Слова: "зовнішні пожежні сходи" замінити словами: "зовнішні пожежні драбини".

Пункт 4.28. Перший абзац викласти в новій редакції:

"У будинках з умовною висотою понад 26,5 м всі сходові клітки належить передбачати незадимлюваними".

У другому абзаці слова: "1-го типу" замінити словами: "типу Н1".

У четвертому абзаці слова: "2-го або 3-го типу" замінити словами: "типів Н2, Н3 або Н4".

П’ятий абзац викласти в новій редакції:

"Сходові клітки типу Н2 необхідно поділяти на секції суцільною протипожежною перегородкою 1-го типу на висоту поверху через кожні 7-8 поверхів. Перехід з однієї секції до іншої такої сходової клітки слід виконувати в її об’ємі".

У шостому абзаці слова: "відсіків", "відсіку" замінити відповідно на "секцій", "секції".

Пункт 4.29. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Вихід із сходової клітки типу Н2 у вестибюль належить виконувати через протипожежний тамбур-шлюз 1-го типу з підпором повітря в разі пожежі".

В останньому абзаці слова: "незадимлюваних сходових кліток 1-го типу" замінити словами: "сходових кліток типу Н1".

Пункт 4.31. Слова: "У будинках заввишки більше 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього) " замінити словами: "У будинках з умовною висотою понад 26,5 м".

Пункт 4.33. Слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Таблиця 1. У заголовку таблиці та у примітках 1, 3, 5, 6 до цієї таблиці слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

У примітці 3 слова: "заввишки більше 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою більше 26,5 м".

У примітці 6 перед словами: "підвальних і цокольних" доповнити словом "підземних,..", далі за текстом.

У примітці 7 слова: "покриті вогнезахисними фарбами чи лаками, які переводять деревину в групу важкогорючих матеріалів" замінити словами: "оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363".

Таблицю 1 доповнити приміткою 8 такого змісту:

"Примітка 8. Ступінь вогнестійкості будинку визначається межами вогнестійкості у хвилинах його будівельних конструкцій за видами граничних станів (R, E, I) та групою (М0, М1, М2) за межею поширення вогню по цих конструкціях відповідно до табл. 4 ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.36. Значення межі вогнестійкості "2 год." замінити на "REI 120 (для несучих та самонесучих стін), EI 120 (для зовнішніх ненесучих стін)".

Пункт 4.37. Вилучити слова: "а двері – протипожежними 2-го типу з межею вогнестійкості не менше 0,6 години".

Пункт 4.38 викласти в новій редакції:

"4.38 У приміщеннях громадських будинків допускається використовувати для поверхневих шарів конструкцій підлог матеріали, у тому числі килимові покриття, з показниками пожежної небезпеки не вище ніж В2, РП2, Д3, Т2.

Килимові покриття мають бути наклеєні на негорючу основу (крім будинків V ступеня вогнестійкості).

В усіх приміщеннях громадських будинків дозволяється влаштовувати підлоги (окрім підлог ліфтових холів) з деревини.

Примітка. Показники пожежної небезпеки будівельних матеріалів прийняті за ДБН В.1.1-7".

Пункт 4.39. У першому абзаці слова: "важкогорючих або негорючих матеріалів" замінити словами: "негорючих матеріалів або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2".

Другий абзац доповнити словами: "або матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полум’я поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".

У третьому абзаці слова: "важкогорючих матеріалів" замінити словами: "матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г2, В2, Д2, Т2".

Пункт 4.40. Слова: "пожежні відсіки", "пожежного відсіку" відповідно замінити словами: "протипожежні відсіки", "протипожежного відсіку".

Значення межі вогнестійкості "2 год" замінити на "REI 120".

Пункт 4.41. Слова: "1-го та 2-го типу" замінити словами: "типів Н1, Н2, Н4".

Пункт 4.42. У першому та другому реченні слова: "пожежного відсіку" замінити словами: "протипожежного відсіку".

Пункт 4.45. Перший абзац доповнити словами: "або матеріалами з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В1, Д1, Т2 та індексом поширення полум’я поверхнею не більше 10 згідно з ГОСТ 12.1.044".

Другий абзац викласти в новій редакції:

"Для опорядження приміщень будинків допускається застосування матеріалів з показниками пожежної небезпеки не вище ніж Г1, В2, Д2, Т2".

Пункт 4.46 вилучити.

Пункт 4.47. Слова: "пожежний відсік" замінити словами: "протипожежний відсік".

Пункт 4.48. Слова: "бути першої категорії” замінити словами: "забезпечуватись за першою категорією надійності електропостачання".

Пункт 7.16. Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "з умовною висотою до 26,5 м".

Пункт 7.28. Слова: "1 год та нульовою межею розповсюдження вогню" замінити словами: "EI 60 (для перегородок), REI 60 (для перекриттів) та групою М0 за межею поширення вогню".

Пункт 7.33. Позначення "ВСН 59" замінити на "ДБН В.2.5-23".

Після позначення "ВСН 60" доповнити позначенням "ДНАОП 0.00-1.32", далі за текстом.

Доповнити другим абзацом такого змісту:

"У будинках дитячих дошкільних та навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, готелів електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).

Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категоріями А, В, С для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)”.

Пункт 7.35. Слова: "сповіщення про пожежу" замінити словами: "оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей".

Пункт 7.39. Позначення "СНіП 2.04.08" замінити на "ДБН В.2.5-20".

Слова: "заввишки до 26,5 м (від планувальної позначки землі до позначки підлоги верхнього поверху, крім технічного верхнього)" замінити словами: "умовної висоти більше 26,5 м".

Додаток Б. Рядок "СНіП 2.04.08-87 Газоснабжение" замінити рядком "ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання".

Рядок "СНіП 2.01.02-85* Противопожарные нормы" замінити рядком "ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва".

Рядок "ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" замінити рядком "ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення".