НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-2. Методики випробування
та вимірювання

Випробування на несприйнятливість
до електростатичних розрядів

(

БЗ № 5- 2008/229

ІЕС 61000-4-2:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

8ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-АВТ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ваврів, канд. фіз.-мат. наук; О. Гученко;

В. Князев, канд. техн, наук (науковий керівник); І. Лісной; М. Усатенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 червня 2008 р. з 2008-09-01

З Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на не­сприйнятливість до електростатичних розрядів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91)

Держспоживстандарт України, 2008

ЗМІСТ с.

Національний вступ V

Вступ до ІЕС 61000-4-2 V

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Загальні положення 2

 4. Терміни та визначення понять 2

 5. Випробовувальні рівні З

 6. Випробовувальний генератор 4

  1. Характеристики та параметри генератора ЕСР 5

  2. Перевіряння характеристик генератора ЕСР 6

 7. Випробовувальна установка 8

  1. Випробовувальна установка для випробовувань, які проводять у випробовувальних лабораторіях 8

  2. Випробовувальна установка для випробовувань на місці експлуатування 12

 8. Процедура випробовування 14

  1. Лабораторні нормальні умови 14

  2. Контроль ВО 14

  3. Проведення випробовування 14

 9. Оцінювання результатів випробування 16

 10. Протокол випробовування 17

Додаток А Пояснення 17

Додаток В Деталі конструкції 20

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних МС і розроблених на основі МС, на які є посилання в цьому стандарті 26

Рисунок 1 Спрощена схема генератора ЕСР 4

Рисунок 2 Розрядні електроди генератора ЕСР 5

Рисунок 3 Типова форма хвилі вихідного струму генератора ЕСР 6

Рисунок 4 Приклад установки для перевіряння генератора ЕСР 7

Рисунок 5 Приклад випробовувальної установки для настільного обладнання.

Лабораторні випробовування 9

Рисунок 6 Приклад випробовувальної установки для долішнього обладнання. Лабораторні випробовування 10

Рисунок 7 Випробовувальна установка для неуземленого настільного обладнання 12

Рисунок 8 Випробовувальна установка для неуземленого долішнього обладнання 13

Рисунок 9 Приклад випробовувальної установки для долішнього обладнання, випробовування на місці експлуатування 13

Рисунок А.1 Максимальні значення електростатичної напруги, до якої можуть бути заряджені оператори за контакту з матеріалами, згаданими в розділі А.2 18

Рисунок В.1—В.7 Деталі конструкції активної навантаги 21

Таблиця 1 Випробовувальні рівні 4

Таблиця 2 Параметри форми хвилі 6

Таблиця А.1 Рекомендації щодо вибору випробовувальних рівнів 19НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Електромаг­нітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на не­сприйнятливість до електростатичного розряду).

Проект стандарту ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 замінює ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) Совме­стимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електростатичних розрядів. Технічні вимоги і методи випробувань), який технічно за­старів і не відповідає міжнародним вимогам.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт», «ця секція ІЕС 61000-4» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимога­ми національної стандартизації України;

 • у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

 • нумерацію рисунків змінено відносно оригіналу, як вказано далі у таблиці, що робить вик­ладення змісту послідовнішим.

Номер у оригіналі

2

4

7

8

9

Номер у цьому стандарті

4

2

9

7

8 • цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050 (161) та ІЕС 60068-1, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

Цей стандарт не установлює випробовувань, застосовуваних для конкретного обладнання. Його головною задачею є забезпечення усіх зацікавлених технічних комітетів зі стандартизації, які розробляють стандарти на вироби, загальними посилальними даними. Технічні комітети зі стан­дартизації (або виробники обладнання) несуть відповідальність за вибір методик випробовуван­ня і випробовувальних рівнів, застосовуваних для обладнання.

Випробовувальні рівні на несприйнятливість до електростатичних розрядів та місця введен­ня завади установлюють у стандартах на конкретні види виробів та в технічних документах на об­ладнання згідно з цим стандартом.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-4-2

ІЕС 61000-4 є частиною серії ІЕС 61000, відповідно до такої структури:

Частина 1. Загальні положення

Загальні питання (вступ, основоположні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3. Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за ви­дами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлення обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлення обладнання

Методи і пристрої притлумлення завад

Частина 6. Родові стандарти

Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які було опубліковано як міжнародні стандар­ти чи технічні звіти.

Цей стандарт буде видано у хронологічному порядку та відповідно пронумеровано.

Ця частина є міжнародним стандартом, яка надає вимоги до несприйнятливості та процеду­ри випробовування стосовно електростатичного розряду.ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість
до електростатичних розрядів

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Часть 4-2. Методики испытаний и измерений
Испытания на невосприимчивость
к электростатическому разряду

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

Part 4-2. Testing and measure techniques
Electrostatic discharge immunity test

Чинний від 2008-09-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовувань на несприйнятливість електрич­ного та електронного обладнання до електростатичних розрядів як безпосередньо від оператора, так і від розташованих поблизу обладнання предметів. Стандарт додатково встановлює діапазон випробовувальних рівнів, які стосуються різних умов експлуатування та розміщення, і установлює процедури випробовування.

Метою цього стандарту є встановлення загальних і повторюваних засад для оцінювання тех­нічних характеристик електричного та електронного обладнання у разі впливу електростатичних розрядів. Крім того, стандарт включає електростатичні розряди, які можуть з’явитися від оператора на предмети, що знаходиться поруч із найбільш важливим обладнанням.

Цей стандарт установлює:

 • типову форму струму розряду;

 • діапазон випробовувальних рівнів;

 • випробовувальне обладнання;

 • випробовувальну установку;

 • процедуру випробовувань.

У цьому стандарті наведено умови проведення випробовувань у лабораторіях і випробовувань на місці експлуатування обладнання після його остаточного встановлення.

Цей стандарт не встановлює випробовування для конкретної апаратури і систем. Його голов­ною метою є забезпечення усіх зацікавлених ІЕС комітетів за видами продукції загальними поси­лальними даними. Комітети за видами продукції (або користувачі та виробники обладнання) не­суть відповідальність за вибір випробовувань та випробовувального рівня, що буде застосовано до їх обладнання.Цей стандарт не є перешкодою для задачі координації та стандартизації. Комітетам за вида­ми продукції або користувачам та виробникам наполегливо рекомендується забезпечити (у їх май­бутніх розробках або перегляді старих стандартів) включення випробовувань на несприйнятливість, які регламентовано у цьому стандарті.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Під час публікації зазначені версії були чинні. Всі норма­тивні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованим на цьому стандарті, рекомен­довано застосовувати найостанніші версії видань нормативних документів, зазначених нижче. Чле­ни ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60050 (161):1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro­magnetic compatibility

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60068-1:1988 Випробовування на дію навколишнього середовища. Частина 1. Настанова та загальні положення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей стандарт стосується обладнання, систем, підсистем та зовнішніх пристроїв, які можуть бути піддане дії електростатичного розряду внаслідок умов навколишнього середовища та розмі­щення, таких як низька відносна вологість, використовування покриттів із низькою провідністю (штучне волокно), одягу з вінілу тощо, які можуть існувати у розміщеннях, які класифіковано у стан­дартах, що мають відношення до електричного та електронного обладнання (більш детальну інфор­мацію див. А.1).

Випробовування описані у цьому стандарті розглядають як перший крок у напрямку випробо­вувань, які звичайно застосовують для якісного оцінення функціювання усього електричного та електронного обладнання, яке вказано у розділі 1.

Примітка. З технічної точки зору, точнішим терміном, який відображує цей процес, є термін «розряд статичної електри­ки». Тим не менше термін «електростатичний розряд» (ЕСР) широко застосовують у технічній сфері і технічній літературі. Тому, вирішено зберегти термін ЕСР у назві цього стандарту.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для потреб цього стандарту нижче наведені визначення і терміни застосовують та вико­ристовують в обмеженій області, щодо електростатичних розрядів; не всі терміни наведено в ІЕС 60050 (161) [IEV].

 1. погіршення (робочих характеристик) (degradation (of performance))

Небажаний відхил робочих характеристик пристрою, обладнання чи системи від визначених характеристик

[IEV 161-01-19]

Примітка. Термін «погіршення» може стосуватися тимчасового чи постійного порушення роботи

 1. електромагнітна сумісність (EMC) (electromagnetic compatibility (EMC))

Спроможність обладнання чи системи задовільно функціювати в навколишній електромагнітній обстановці та не створювати недопустимих електромагнітних завад будь-чому в цій обстановці

[IEV 161-01-07]

 1. антистатичний матеріал (antistatic material)

Матеріал який має властивість мінімізувати виникнення заряду при контакті або відокремленні від такого самого або аналогічного матеріалу

 1. накопичувальний конденсатор (energy storage capacitor)

Конденсатор генератора ЕСР, ємність якого відповідає ємності тіла людини, який заряджується до значення випробовувальної напруги. Його може бути представлено як дискретний компонент або як розподілену ємність

 1. ЕСР (ESD)

Електростатичний розряд (див. 4.10)

 1. BO (EUT)

Випробне обладнання

 1. пластина базового уземлення (ПБУ) (ground reference plane (GRP))

Пласка провідна поверхня, потенціал якої використовують як загальний еталон

[IEV 161-04-36]

 1. пластина зв’язку (coupling plane)

Металевий лист або пластина, що піддають електростатичному розряду для імітації електро­статичного розряду на сусідні предмети розташовані поряд із ВО. ГПЗ — горизонтальна пластина зв’язку; ВПЗ — вертикальна пластина зв’язку