НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЛІЯ ПАЛЬМОВА

Загальні технічні умови

ю

см

о

о

см

І

го

І!

го

ш

ДСТУ 4306:2004

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) і асоціація «Укроліяпром»

РОЗРОБНИКИ: Т. Бевзюк; Л. Горшкова; В. Гладка; Л. Зінченко; П. Петік, канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Рубіна; З. Чайка

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Класифікація2
 4. Технічні вимоги3
 5. Вимоги безпеки та охорони довкілля6
 6. Правила приймання6
 7. Методи контролювання6
 8. Транспортування та зберігання7
 9. Гарантії виробника8

Додаток А Коди ДКПП згідно з ДК 016-978

Додаток Б Анізидинове число пальмової олії8

Додаток В Харчова та енергетична цінність пальмової олії9

Додаток Г Визначання густини за допомогою пікнометрів9

Додаток Д Склад пальмової олії 12

Додаток Е Бібліографія13

ДСТУ 4306:2004 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ОЛІЯ ПАЛЬМОВА

Загальні технічні умови

МАСЛО ПАЛЬМОВОЕ Общие технические условия

OIL PALM

General technical specifications

Чинний від 2005-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на пальмову олію, яка призначена для виробництва маргаринової продукції, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських та для молочної промисловості і для виробництва інших харчових продуктів, а також для процесів переетерифікації і гідрогенізації. Пальмову олію виготовляють із м’якоті плодів олійної пальми. Пальмову олію виготовляють в неочи- щеному вигляді — сира пальмова олія, в очищеному — пальмова олія нейтралізована та пальмова олія рафінована, вибілена, дезодорована.

Вимоги щодо безпеки пальмової олії викладені у 4.2.3—4.2.5.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 662:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту вологи та летких речовин

ДСТУ EN 1528-1-2002 Продукти харчові жирові. Визначення пестицидів і поліхлорованих біфенілів (ПХБ)

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок Е AN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ ISO 3596:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту неомильних речовин. Метод з використанням екстрагування діетиловим ефіром

ДСТУ ISO 3657:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання числа омильності ДСТУ ISO 3960-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання пероксидного числа ДСТУ ISO 3961:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання йодного числа ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа ДСТУ ISO 5555-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Відбирання проб ДСТУ ISO 6320-2001 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання показника заломлення ДСТУ ISO 6321-2003 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання точки плавлення у відкритому капілярі (точка плину)

ДСТУ ISO 6885-2002 Жири та олії тваринні і рослинні. Визначання анізидинового числа ДСТУ ISO 8292:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу

Видання офіційне

ДСТУ ISO 8294:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту міді, заліза і нікелю. Метод атомної абсорбції з використанням графітової печі

ДСТУ ISO 12193:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту свинцю методом атомно-абсорбційної спектрометрії з використанням графітової печі

ДСТУ ЕN 12955-2001 Продукти харчові. Визначення афлатоксину В! та суми афлатоксинів В!, В2, 0! та G2 у зернових культурах, фруктах із твердою шкіркою та похідних від них продуктах. Метод високоефективної рідинної хроматографії за допомогою постколонкової дериватизації та очищення на імунній колонці

ДСТУ iSo 18609:2004 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначання вмісту неомильних речовин з використанням екстрагування гексаном

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний

ГОСТ 5037-97 Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия ГОСТ 5475-69 Масла растительные. Методы определения йодного числа ГОСТ 5476-80 Масла растительные. Методы определения кислотного числа ГОСТ 5478-90 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения числа омыления

ГОСТ 5479-64 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ

ГОСТ 5482-90 Масла растительные. Метод определения показателя преломления (рефракции) ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия

ГОСТ 9338-80 Барабаны фанерные. Технические условия

ГОСТ 10674-97 Вагоны-цистерны магистральные железных дорог колеи 1520 мм. Общие технические условия

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 17133-83 Пластины резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми продуктами. Технические условия

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Методы определения железа

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка ГОСТ 26931 -86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения цинка ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов.

3 КЛАСИФІКАЦІЯ

Пальмову олію залежно від способу обробляння поділяють на такі види: сира (неочищена) — С; нейтралізована — Н; рафінована, вибілена, дезодорована — РВД.

4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Пальмова олія, призначена для виробництва маргаринової продукції, жирів кулінарних, кондитерських, хлібопекарських та для молочної промисловості і для виробництва інших харчових продуктів, а також для процесів переетерифікації і гідрогенізації, повинна відповідати вимогам цього стандарту.

Коди ДКПП подано у додатку А.

 1. Характеристика
 2. За органолептичними показниками пальмова олія повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники пальмової олії

Назви показників

Характеристика

Пальмова олія

сира (неочищена) — С

нейтралізована — Н

рафінована, вибілена, дезодорована — РВД

Смак і запах

Властивий пальмовій олії, із специфічним приємним запахом

Властивий нейтралізованій пальмовій олії, без сторонніх присмаків та запахів

Смак знеособленої олії, без запаху

Колір за температури (15 — 20) °С

Від червоного до оранжевого

Від оранжевого до жовтого

Від білого до білого з жовтуватим відтінком

Консистенція за температури 20 °С

Напівтверда, рухома, неоднорідна

 1. За фізико-хімічними показниками пальмова олія повинна відповідати вимогам, що наведені в таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники пальмової олії

Назва показників

Норми

Методи

контролювання

Пальмова олія

сира (неочищена) — С

нейтралізована — Н

рафінована, вибілена, дезодорована — РВД

Показник рефракції nD50 °С

1,4544 — 1,4560

1,4544 — 1,4560

1,4544 — 1,4560

ГОСТ 5482, ДСТУ ISO 6320

Густина кг/м3

918 — 922

918 — 922

918 — 922

Додаток Г

Число омилення, мг КОН/г

190 — 202

190 — 202

190 — 202

ГОСТ 5478, ДСТУ ISO 3657

Масова частка неомилених речовин, %

0,15 — 0,99

0,15 — 0,99

0,15 — 0,99

ГОСТ 5479, ДСТУ ISO 3596, ДСТУ ISO 18609

Кислотне число, мг КОН/г, не більше

10,0

0,5

0,2

ДСТУ 4350

Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше

0,2

0,1

0,1

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 662

Температура плавлення, °С

33 — 39

33 — 39

33 — 39

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 6321

Масова частка твердих тригліцеридів, %

за температури 15 °С за температури 20 °С

33 — 50 22 — 31

33 — 50 22 — 31

33 — 50 22 — 31

ГОСТ 976, ДСТУ ISO 8294

Йодне число, %, г І2/100 г (за Війсом)

50 — 55

50 — 55

50 — 55

ГОСТ 5475, ДСТУ ISO 3961

Перекисне число, ммоль/кг 1/2 О, не більше

10,0

10,0

3,0

ГОСТ 26593, ДСТУ ISO 3690

 1. Вміст токсичних елементів, мікотоксинів, пестицидів, радіонуклідів регламентовано МБТиСН № 5061 [1], ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2], ДР 97 [3], і він повинен відповідати вимогам, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3 — Показники безпеки пальмової олії

Допустимі рівні

Методи контролювання

Назви токсичних елементів

0,03****)

5,0****)

0,1****)

0,5****)

0,1****)

0,05****)

5,0****)

Токсичні елементи, мг/кг, не більше:

ртуть

залізо

миш'як

мідь

свинець

кадмій

цинк

ГОСТ 26927

ГОСТ 26928, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 8294 ГОСТ 26930

ГОСТ 26931, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 8294 ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ДСТУ ISO 12193 ГОСТ 26933, ГОСТ 30178 ГОСТ 26934, ГОСТ 30178

Мікотоксини, мг/кг, не більше: афлатоксин В1

зеараленон

)

МУ 4082 [4], МР 2273 [5] ДСТУ EN 12955

МР 2964 [6]

0,005*

)

1,0

Пестициди, мг/кг, не більше: гексахлорциклогексан (а, р, у-ізомери) гексахлорциклогексан (а, р, у-ізомери) ДДТ та його метаболіти ДДТ та його метаболіти гептахлор

) )

0,2*

0,05*

МР 4.4.4-108 [7] ДСТУ EN 1528-1

) )

0,2*

0,1***)

не допустимо*

Радіонукліди, Бк/кг, не більше: цезій — 137 стронцій — 90

600**

200**

МУ 5779 [8] МУ 5778 [9]

)

Маса нетто пальмової олії повинна бути однакова у всіх пакувальних одиницях однієї партії і складати, кг, не більше ніж:

 • під час пакування в бочки і барабани — 50;
 • під час пакування у дерев’яні бочки згідно з ГОСТ 8777 — 100.
 1. Згідно з вимогами Р 50-056 [11] значення допустимих відхилів кількості фасованої продукції у пакувальній одиниці від номінальної кількості повинне бути не більше ніж границя допустимих мінусових і плюсових відхилів Т, значення яких наведено у таблиці 4.

Таблиця 4 — Значення межі допустимих відхилів

Номінальне значення кількості продукції в пакувальній одиниці, г

Значення межі допустимого відхилу Т від номінального значення

%

1,0

Від 15000 до 50000 включ.

500,0

Понад 50000 » 100000

 1. Перед пакуванням пальмової олії барабани і дерев’яні бочки повинні мати мішки-вклад- ники з полімерних плівкових матеріалів згідно з ГОСТ 19360. Можна використовувати інші полімерні матеріали, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для пакування жирових продуктів.
 2. Олію пальмову за температури вище ніж температура плавлення на (5 — 10) оС наливають у:
 • автоцистерни для харчових рідин згідно з ГОСТ 9218, а також за узгодженням із замовником наливають у тару замовника, яка придатна для перевезення олій автотранспортом;
 • залізничні цистерни згідно з ГОСТ 10674.
 1. Можна використовувати інші види тари і пакування як вітчизняного, так і закордонного виробництва, дозволені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я для контакту з харчовими продуктами, які забезпечують збереженість продукції під час транспортування і зберігання.
 2. Тара для пакування пальмової олії повинна бути чиста, суха, не мати сторонніх запахів. Дозволено використовувати багатооборотну тару.
 3. Не дозволено продувати жиропровід безпосередньо в тару (бочку, цистерну тощо) до і після її заповнювання пальмовою олією.
 4. Маркування
 5. Маркувати треба державною мовою України або мовою, обумовленою у контракті.
 6. Щоб забезпечити чітке читання кожної пакувальної одиниці, на етикетку чи ярлик або на поверхню тари будь-яким способом наносять марковання, яке містить таку інформацію: