ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 17, ст.99 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 3853-XII ( 3853-12 ) від 21.01.94, ВВР, 1994, N 17, ст.100 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000, ВВР, 2000, N 10, ст.79

N 1458-III ( 1458-14 ) від 17.02.2000,

ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121

N 1492-III ( 1492-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 21, ст.157

N 1712-III ( 1712-14 ) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.258

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162

N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

( Кодекс в редакції Закону

N 3404-IV ( 3404-15 ) від 08.02.2006, ВВР, 2006, N 21, ст.170 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1483-VI ( 1483-17 ) від 09.06.2009, ВВР, 2009, N 45, ст.684

N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160

N 3530-VI ( 3530-17 ) від 16.06.2011 )

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття про ліс

Ліс - тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно

деревна та чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами,

трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та

іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму

розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне

середовище.

Ліси України є її національним багатством і за своїм

призначенням та місцерозташуванням виконують переважно

водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі,

рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та є джерелом для

задоволення потреб суспільства в лісових ресурсах.

Усі ліси на території України, незалежно від того, на землях

яких категорій за основним цільовим призначенням вони зростають,

та незалежно від права власності на них, становлять лісовий фонд

України і перебувають під охороною держави.

Лісова ділянка - ділянка лісового фонду України з визначеними

межами, виділена відповідно до цього Кодексу для ведення лісового

господарства та використання лісових ресурсів без вилучення її у

землекористувача або власника землі.

Лісові ділянки можуть бути вкриті лісовою рослинністю, а

також постійно або тимчасово не вкриті лісовою рослинністю

(внаслідок неоднорідності лісових природних комплексів,

лісогосподарської діяльності або стихійного лиха тощо). До не

вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок належать лісові

ділянки, зайняті незімкнутими лісовими культурами, лісовими

розсадниками і плантаціями, а також лісовими шляхами та просіками,

лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами

і дренажними системами.

Земельна лісова ділянка - земельна ділянка лісового фонду

України з визначеними межами, яка надається або вилучається у

землекористувача чи власника земельної ділянки для ведення

лісового господарства або інших суспільних потреб відповідно до

земельного законодавства.

Стаття 2. Лісові відносини

Лісові відносини - суспільні відносини, які стосуються

володіння, користування та розпоряджання лісами і спрямовуються на

забезпечення охорони, відтворення та стале використання лісових

ресурсів з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та

інших інтересів суспільства.

Об'єктом лісових відносин є лісовий фонд України та окремі

лісові ділянки.

Суб'єктами лісових відносин є органи державної влади, органи

місцевого самоврядування, юридичні особи та громадяни, які діють

відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України.

Стаття 3. Лісове законодавство України

Лісові відносини в Україні регулюються Конституцією України

( 254к/96-ВР ), Законом України "Про охорону навколишнього

природного середовища" ( 1264-12 ), цим Кодексом, іншими

законодавчими актами України, а також прийнятими відповідно до них

нормативно-правовими актами.

Лісові відносини, що виникають при використанні землі, надр,

вод, а також відносини щодо охорони, використання й відтворення

рослинного та тваринного світу, не врегульовані цим Кодексом,

регулюються відповідними законодавчими актами.

Стаття 4. Склад лісового фонду України

До лісового фонду України належать лісові ділянки, в тому

числі захисні насадження лінійного типу, площею не менше

0,1 гектара.

До лісового фонду України не належать:

зелені насадження в межах населених пунктів (парки, сади,

сквери, бульвари тощо), які не віднесені в установленому порядку

до лісів;

окремі дерева і групи дерев, чагарники на

сільськогосподарських угіддях, присадибних, дачних і садових

ділянках.

Стаття 5. Землі лісогосподарського призначення

До земель лісогосподарського призначення належать лісові

землі, на яких розташовані лісові ділянки, та нелісові землі,

зайняті сільськогосподарськими угіддями, водами й болотами,

спорудами, комунікаціями, малопродуктивними землями тощо, які

надані в установленому порядку та використовуються для потреб

лісового господарства.

Віднесення земельних ділянок до складу земель

лісогосподарського призначення здійснюється відповідно до

земельного законодавства.

Стаття 6. Лісові ресурси

Лісовими ресурсами є деревні, технічні, лікарські та інші

продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб

населення і виробництва та відтворюються у процесі формування

лісових природних комплексів.

До лісових ресурсів також належать корисні властивості лісів

(здатність лісів зменшувати негативні наслідки природних явищ,

захищати ґрунти від ерозії, запобігати забрудненню навколишнього

природного середовища та очищати його, сприяти регулюванню стоку

води, оздоровленню населення та його естетичному вихованню тощо),

що використовуються для задоволення суспільних потреб.

Розділ II

ПРАВА НА ЛІСИ

Глава 1

ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЛІСИ

Стаття 7. Ліси як об'єкт права власності

Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами

права власності Українського народу.

Від імені Українського народу права власника на ліси

здійснюють органи державної влади та органи місцевого

самоврядування в межах, визначених Конституцією України

( 254к/96-ВР ).

Ліси можуть перебувати в державній, комунальній та приватній

власності.

Суб'єктами права власності на ліси є держава, територіальні

громади, громадяни та юридичні особи.

Стаття 8. Право державної власності на ліси

У державній власності перебувають усі ліси України, крім

лісів, що перебувають у комунальній або приватній власності.

Право державної власності на ліси набувається і реалізується

державою в особі Кабінету Міністрів України, Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій

відповідно до закону.

Стаття 9. Право комунальної власності на ліси

У комунальній власності перебувають ліси в межах населених

пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній

власності.

У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті

або віднесені до об'єктів комунальної власності в установленому

законом порядку.

Право комунальної власності на ліси реалізується

територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними

органи місцевого самоврядування.

Стаття 10. Право приватної власності на ліси

Ліси в Україні можуть перебувати у приватній власності.

Суб'єктами права приватної власності на ліси є громадяни та

юридичні особи України.

Стаття 11. Набуття права комунальної власності на ліси

Право комунальної власності на ліси набувається при

розмежуванні в установленому законом порядку земель державної і

комунальної власності, а також шляхом передачі земельних ділянок з

державної власності в комунальну та з інших підстав, не

заборонених законом.

Стаття 12. Набуття права приватної власності на ліси

Громадяни та юридичні особи України можуть безоплатно або за

плату набувати у власність у складі угідь селянських, фермерських

та інших господарств замкнені земельні лісові ділянки загальною

площею до 5 гектарів. Ця площа може бути збільшена в разі

успадкування лісів згідно із законом.

Громадяни та юридичні особи можуть мати у власності ліси,

створені ними на набутих у власність у встановленому порядку

земельних ділянках деградованих і малопродуктивних угідь, без

обмеження їх площі.

Ліси, створені громадянами та юридичними особами на земельних

ділянках, що належать їм на праві власності, перебувають у

приватній власності цих громадян і юридичних осіб.

Стаття 13. Виникнення права приватної власності на ліси

Право приватної власності на ліси громадян та юридичних осіб

України виникає з моменту одержання ними документів, що

посвідчують право власності на земельну ділянку, та їх державної

реєстрації.

Ліси, отримані у спадщину іноземними громадянами, особами без

громадянства та іноземними юридичними особами, підлягають

відчуженню протягом одного року.

Документом, що посвідчує право приватної власності на ліси, є

державний акт на право власності на землю, виданий на відповідну

земельну ділянку.

Стаття 14. Права та обов'язки громадян і юридичних осіб, які

мають у приватній власності ліси

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності

ліси, мають право:

1) власності на лісові ресурси та їх використання в порядку,

визначеному цим Кодексом;

2) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

3) продавати або іншим шляхом відчужувати відповідно до

закону земельну лісову ділянку;

4) споруджувати в установленому порядку виробничі та інші

будівлі й споруди, необхідні для ведення лісового господарства і

використання лісових ресурсів.

Громадяни та юридичні особи, які мають у приватній власності

ліси, зобов'язані:

1) вести лісове господарство на основі матеріалів

лісовпорядкування відповідно до цього Кодексу;

2) забезпечувати охорону, захист, відтворення і підвищення

продуктивності лісових насаджень, посилення їх корисних

властивостей та покращання родючості ґрунтів, виконувати інші

заходи відповідно до вимог лісового законодавства;

3) дотримуватися правил і норм використання лісових ресурсів;

4) вести лісове господарство та використовувати лісові

ресурси способами, які не завдають шкоди навколишньому природному

середовищу, забезпечують збереження корисних властивостей лісів і

створюють сприятливі умови для їх охорони, захисту та відтворення;

5) вести первинний облік лісів, надавати в установленому

законодавством порядку статистичну звітність та інформацію про

стан лісів і використання лісових ресурсів;

6) забезпечувати охорону типових та унікальних природних

комплексів і об'єктів, рідкісних і таких, що перебувають під

загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, рослинних

угруповань, сприяти формуванню екологічної мережі відповідно до

природоохоронного законодавства.

Законом можуть бути передбачені й інші права та обов'язки

громадян і юридичних осіб, які мають у приватній власності ліси.

Стаття 15. Припинення права приватної власності на ліси

Право приватної власності на ліси припиняється в разі

припинення права власності на земельну лісову ділянку у випадках і

в порядку, встановлених законом.

Припинення права власності на ліси в разі добровільної

відмови власника від права власності на земельну лісову ділянку на

користь держави або територіальної громади здійснюється за його

заявою до відповідного органу в установленому законом порядку.

Глава 2

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЛІСАМИ

Стаття 16. Право користування лісами

Право користування лісами здійснюється в порядку постійного

та тимчасового користування лісами.

Стаття 17. Постійне користування лісами

У постійне користування ліси на землях державної власності

для ведення лісового господарства без встановлення строку

надаються спеціалізованим державним лісогосподарським

підприємствам, іншим державним підприємствам, установам та

організаціям, у яких створено спеціалізовані лісогосподарські

підрозділи.

У постійне користування ліси на землях комунальної власності

для ведення лісового господарства без встановлення строку

надаються спеціалізованим комунальним лісогосподарським

підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установам та

організаціям, у яких створені спеціалізовані лісогосподарські

підрозділи.

Ліси надаються в постійне користування на підставі рішення