З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оцінку земель

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 15, ст.229 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1808-IV ( 1808-15 ) від 17.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.471 )

Цей Закон визначає правові засади проведення оцінки земель,

професійної оціночної діяльності у сфері оцінки земель в Україні

та спрямований на регулювання відносин, пов'язаних з процесом

оцінки земель, забезпечення проведення оцінки земель, з метою

захисту законних інтересів держави та інших суб'єктів

правовідносин у питаннях оцінки земель, інформаційного

забезпечення оподаткування та ринку земель.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче основні терміни вживаються в

такому значенні:

бонітування ґрунтів - порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх

основними природними властивостями, що мають сталий характер і

суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур,

вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах;

валовий дохід - сукупні грошові надходження, які очікуються

від реалізації прав на земельну ділянку;

вартість земельної ділянки - еквівалент цінності земельної

ділянки, виражений у ймовірній сумі грошей, яку може отримати

продавець;

дата оцінки земельної ділянки - дата (число, місяць та рік),

на яку проводиться оцінка земельної ділянки та визначається її

вартість. Для нормативної грошової оцінки земельної ділянки -

дата, вказана в технічній документації;

економічна оцінка земель - оцінка землі як природного ресурсу

і засобу виробництва у сільському та лісовому господарствах і як

просторового базису в суспільному виробництві за показниками, що

характеризують продуктивність земель, ефективність їх використання

та дохідність з одиниці площі;

експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат

визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав

оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із

застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур,

що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і

оформлення результатів у вигляді звіту;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими

межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї

правами;

земельні поліпшення - зміна якісних характеристик земельної

ділянки внаслідок розташування в її межах будинків, будівель,

споруд, об'єктів інженерної інфраструктури, меліоративних систем,

багаторічних насаджень, лісової та іншої рослинності, а також

внаслідок господарської діяльності або проведення певного виду

робіт (зміна рельєфу, поліпшення ґрунтів тощо);

капіталізація - визначення вартості об'єкта оцінки на

підставі чистого операційного або рентного доходу від його

використання;

метод оцінки - спосіб визначення вартості об'єкта оцінки,

послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати

певний методичний підхід;

непрофесійна оцінка земель - оцінка, проведена з порушенням

кваліфікаційних вимог, що визначаються цим Законом;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок - капіталізований

рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і

затвердженими нормативами;

оціночні процедури - дії (етапи), виконання яких у певній

послідовності дає можливість провести оцінку земельної ділянки;

рентний дохід (земельна рента) - дохід, який можна отримати

із землі як фактора виробництва залежно від якості та місця

розташування земельної ділянки;

ціна земельної ділянки - фактична сума грошей, сплачена за

перехід прав на земельну ділянку або на подібну до неї земельну

ділянку від продавця до покупця;

чистий операційний дохід - різниця між прогнозованою сумою

надходжень від використання земельної ділянки та операційними

витратами, пов'язаними з одержанням валового доходу.

Стаття 2. Правове регулювання оцінки земель

Правове регулювання оцінки земель здійснюється відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ), Земельного кодексу України

( 2768-14 ), Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та

професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ), цього

Закону, законів України, інших нормативно-правових актів,

прийнятих відповідно до них.

Стаття 3. Об'єкти оцінки земель

Об'єктами оцінки земель є: територія

адміністративно-територіальних одиниць або їх частин, території

оціночних районів та зон, земельні ділянки чи їх частини або

сукупність земельних ділянок і прав на них, у тому числі на

земельні частки (паї), у межах території України.

Стаття 4. Принципи проведення оцінки земель

Оцінка земель проводиться на основі принципів:

законності, додержання законів України, інших

нормативно-правових актів у сфері оцінки земель;

єдності методологічного та інформаційного простору у сфері

оцінки земель;

безперервності процесу оцінки земель;

доступності використання даних з оцінки земель;

рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності у сфері

оцінки земель.

Стаття 5. Види оцінки земель

Залежно від мети та методів проведення оцінка земель

поділяється на такі види:

бонітування ґрунтів;

економічна оцінка земель;

грошова оцінка земельних ділянок.

Дані бонітування ґрунтів є складовою частиною державного

земельного кадастру та є основою проведення економічної оцінки

сільськогосподарських угідь і враховуються при визначенні

екологічної придатності ґрунтів для вирощування

сільськогосподарських культур, а також втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Дані з економічної оцінки земель є основою при проведенні

нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізі

ефективності використання земель порівняно з іншими природними

ресурсами та визначенні економічної придатності земель

сільськогосподарського призначення для вирощування

сільськогосподарських культур.

Грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та

порядку проведення може бути нормативною і експертною.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується

для визначення розміру земельного податку, державного мита при

міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із

законом, орендної плати за земельні ділянки державної та

комунальної власності, втрат сільськогосподарського і

лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та

механізмів економічного стимулювання раціонального використання та

охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них

проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок використовується

при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та

прав на них, крім випадків, визначених цим Законом, а також іншими

законами.

Стаття 6. Суб'єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель

Суб'єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель є:

органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування,

які здійснюють управління у сфері оцінки земель, а також юридичні

та фізичні особи, заінтересовані у проведенні оцінки земельних

ділянок;

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх

організаційно-правової форми та форми власності, що мають у своєму

складі оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

та які отримали ліцензії на виконання землеоціночних робіт у

встановленому законом порядку;

фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які

отримали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової

оцінки земельних ділянок та ліцензію на виконання землеоціночних

робіт у встановленому законом порядку;

юридичні особи - суб'єкти господарювання незалежно від їх

організаційно-правової форми та форми власності, які в

установленому законом порядку отримали ліцензії на проведення

робіт із землеустрою.

Стаття 7. Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних

ділянок та розробники технічної документації

з оцінки земель

Оцінювачами з експертної грошової оцінки земельних ділянок

можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства,

які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне

свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок

відповідно до вимог цього Закону та Закону України "Про оцінку

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"

( 2658-14 ).

Оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок не

може бути особа, яка має судимість за корисливі злочини, якщо ця

судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Розробниками технічної документації з бонітування ґрунтів,

економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних

ділянок є юридичні особи, які отримали ліцензії на проведення

робіт із землеустрою.

Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної

грошової оцінки земельних ділянок

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки

земельних ділянок проводиться навчальними закладами, які уклали

угоди про співробітництво щодо професійної підготовки оцінювачів з

експертної грошової оцінки земельних ділянок з центральним органом

виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних

ресурсів повинен сприяти створенню конкурентного середовища серед

навчальних закладів, які здійснюють професійну підготовку

оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки

земельних ділянок складається з навчання за програмами базової

підготовки та підвищення кваліфікації. Загальні вимоги до змісту

навчальних програм підлягають обов'язковому погодженню Наглядовою

радою з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок, до

якої входять представники центрального органу виконавчої влади з

питань земельних ресурсів, Фонду державного майна України та

саморегулівних організацій оцінювачів у сфері оцінки землі і яка

здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів з

експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Положення про Наглядову раду з питань експертної грошової

оцінки земельних ділянок затверджує Кабінет Міністрів України.

Фізичні особи, які пройшли навчання за програмою базової

підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок та

стажування протягом одного року у складі суб'єкта оціночної

діяльності разом з оцінювачем з експертної грошової оцінки

земельних ділянок, який має не менше ніж дворічний досвід

практичної діяльності з експертної грошової оцінки земельних

ділянок, отримали його позитивну рекомендацію та успішно склали

кваліфікаційний іспит, отримують кваліфікаційне свідоцтво.

Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва приймає

екзаменаційна комісія. Склад цієї комісії формується з

представників органів виконавчої влади, до повноважень яких

належить реалізація державної політики з питань експертної

грошової оцінки земельних ділянок і які мають необхідний рівень

підготовки з цих питань, та представників, делегованих

саморегулівними організаціями оцінювачів у сфері оцінки землі, і

затверджується центральним органом виконавчої влади з питань

земельних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних

ресурсів веде Державний реєстр оцінювачів з експертної грошової

оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне свідоцтво.

Порядок ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної

грошової оцінки земельних ділянок, які отримали кваліфікаційне

свідоцтво, встановлює Кабінет Міністрів України.

Оцінювачі з експертної грошової оцінки земельних ділянок

зобов'язані не рідше одного разу в два роки підвищувати

кваліфікацію за програмою підвищення кваліфікації. Невиконання

цієї вимоги є підставою для зупинення дії кваліфікаційного

свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних

ділянок.

Стаття 9. Позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача

з експертної грошової оцінки земельних ділянок

Рішення про позбавлення оцінювача з експертної грошової

оцінки земельних ділянок кваліфікаційного свідоцтва (його

анулювання) приймає екзаменаційна комісія за письмовим поданням

заінтересованих осіб з таких підстав: неодноразове грубе порушення

оцінювачем нормативно-правових актів з оцінки земель; рішення суду