НОРМАТИВ™ PRO пользователь:М?нрег?онбуд New edition sn:12345671 31.10.2009

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5-96

РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України

(докт.техн. наук, проф. В.С.Балицький,

докт. техн. наук, проф. О.В.Долотов,

канд. техн. наук В.І.Садовський,

інженери О.Л.Сокол, М.І.Кравець) за

участю інженера А.І.Бічуча

(НДІМЕХМОНТАЖ Української державної

корпорації Укрмонтажспецбуд").

ВНЕСЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України.

ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням економічного аналізу, зміни

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: форм власності та ринкової інфраструктури

у будівництві Держкоммістобудування України

(В.Ф.Коваленко, С.Г.Гроховський,

М.Ф. Дорошенко).

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від

03.04.96 N 49 і введені в дію 01.09.96 р.

3 введенням в дію Державних будівельних норм України

"Організація будівельного виробництва" (шифр ДБН А.3.1-5-96) в

Україні втрачає силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного

производства".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------

|Управління, організація і технологія. ДБН А.3.1-5-96 |

|Організація будівельного виробництва Замість |

| СНиП 3.01.01-85* |

-------------------------------------------------------------

Наказом Держбуду України від 22 серпня 2005 року № 140 затверджена з наданням чинності з1 жовтня 2005 року ЗМІНА № 1 ДБН А. 3.1-5-96 "Управління, організація і технологія.Організація будівельного виробництва ".

ТЕКСТ ЗМІНИ

Пункт 1.1, шостий абзац. Передостаннє перелічення викласти в новій редакції:

"- дотримання правил безпеки та охорони праці відповідно до вимог Закону України „Про охорону праці",пожежної безпеки - відповідно до НАПБ А.01.001-2004 „Правила пожежної безпеки в Україні".

Пункт 1.2 викласти в новій редакції:

"1.2 До початку виконання будівельно-монтажних робіт (у тому числі, підготовчих) на об'єкті замовникповинен одержати дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) у порядку, встановленому „Положенням про порядок надання дозволу навиконання будівельних робіт", затвердженим наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273 (зареєстрованийМіністерством юстиції України 25.12.2000 за № 945/5166), а також передати підрядній організації будівельниймайданчик і оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його повноцінного використання(якщо договором підряду не передбачено інше). При реконструкції (технічному переоснащенні діючихпідприємств) замовник передає також необхідний фронт робіт на об'єкті".

Пункт 1.3, другий абзац. Виноску до слова "проектами" викласти в новій редакції:

"*)Тут і надалі термін "проект" означає проектно-кошторисну документацію, розроблену для конкретного

об'єкта будівництва відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2004 „Проектування. Склад, порядок розроблення,

погодження та затвердження проектної документації для будівництва".

Пункт 1.17. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Прийняття-передача закінчених робіт (об'єкта будівництва) здійснюється відповідно до вимог "Порядкуприйняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", затвердженого постановою Кабінету МіністрівУкраїни від 22.09.2004 № 1243, а також "Форм актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвомоб'єктів", "Переліку виконавчої та іншої документації, що надається державній приймальній, робочій комісіямпри прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів", "Переліку внутрішніх опоряджувальних робіту квартирах, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом житловихбудинків, у яких квартири та інші приміщення побудовані за кошти фізичних та юридичних осіб",затверджених наказом Держбуду України від 27.01.2005 № 21. Прийняття-передача об'єкта оформляєтьсяактом, підписання якого визначає момент його передачі у власність замовника".

Пункт 2.2, перший абзац. Перше речення викласти в новій редакції:

"Загальна організаційно-технічна підготовка будівельного виробництва здійснюється відповідно до поло-жень "Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві", затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668".

Другий абзац викласти в новій редакції:

"Права та обов'язки замовника, підрядника та інших учасників інвестиційного процесу щодо підготовкибудівельного виробництва визначаються умовами договорів підряду з урахуванням вимог, встановлених упроектно-технологічній документації".

Пункт 8.7. Перший абзац викласти в новій редакції:

"Приховані роботи підлягають огляду, про що складається акт за формою, наведеною у додатку 9. Актогляду прихованих робіт повинен складатись на завершені роботи або етап. Перелік видів робіт та конструкцій,на які повинні складатись акти огляду прихованих робіт, наведено у додатку 10. На вимогу інвестораскладаються також акти огляду прихованих робіт на спеціальні види робіт та конструкцій, що визначаютьсявідомчими нормами на проектування та виконання робіт".

Пункт 9.4 викласти в новій редакції:

"9.4 Під час реконструкції об'єктів та технічного переоснащення діючих підприємств необхідно враховуватирезультати обстежень, оцінки й паспортизації технічного стану будівель, споруд та інженерних мережвідповідно до Правил обстеження, встановлених відповідними нормативними актами".

По всьому тексту ДБН замінити у відповідних відмінках слова: "контракт на будівництво об'єкта" на"договір підряду на будівництво об'єкта"; "технічне переозброєння підприємств" на "технічне переоснащеннядіючих підприємств".

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Пункт 1.1, шестой абзац. Предпоследнее перечисление изложить в новой редакции:

"- соблюдение правил безопасности и охраны труда в соответствии с требованиями Закона Украины „Обохране труда", пожарной безопасности - в соответствии с НАПБ А.01.001-2004 „Правила пожарной безопас-ности в Украине".

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

"1.2 До начала выполнения строительно-монтажных работ (в том числе, подготовительных) на объектезаказчик должен получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ в органахгосударственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) в порядке, установленном „Положением опорядке выдачи разрешения на выполнение строительных работ", утверждённым приказом Госстроя Украиныот 05.12.2000 № 273 (зарегистрированный Министерством юстиции Украины 25.12.2000 за № 945/5166), атакже передать подрядной организации строительную площадку и оформленные в установленном порядкедокументы, необходимые для его полноценного использования (если договором подряда не предусмотреноиное). При реконструкци (техническом переоснащении действующих предприятий) заказчик передаёт такженеобходимый фронт работ на объекте".

Пункт 1.3, второй абзац. Сноску к слову "проектами" изложить в новой редакции:

"*) Здесь и далее термин "проект" означает проектно-сметную документацию, разработанную для конкрет-ного объекта строительства в соответствии с требованиями ДБН А.2.2-3-2004 „Проектирование. Состав,порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для строительства".

Пункт 1.17. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Приёмка-передача законченных работ (объекта строительства) осуществляется в соответствии стребованиями "Порядка приёмки в експлуатацию законченных строительством объектов", утверждённогопостановлением Кабинета Министров Украины от 22.09.2004 № 1243, а также "Формами актов по приёмке вексплуатацию законченных строительством объектов", "Перечнем исполнительной и другой документации,предоставляемой государственной приёмочной, рабочей комиссиям при приёмке в эксплуатацию законченныхстроительством объектов", "Перечнем внутренних отделочных работ в квартирах, без выполнения которыхвозможна приёмка в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий, в которых квартиры и другиепомещения построены за средства физических и юридических лиц", утверждённых приказом ГосстрояУкраины от 27.01.2005 № 21. Приёмка-передача объекта оформляется актом, подписание которого определяетмомент его передачи в собственность заказчика".

Пункт 2.2, первый абзац. Первое предложение изложить в новой редакции:

"Общая организационно-техническая подготовка строительного производства осуществляется всоответствии с положениями "Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальномстроительстве", утверждённых постановлением Кабинета Министров Украины от 01.08.2005 № 668".

Второй абзац изложить в новой редакции:

"Права и обязанности заказчика, подрядчика и других участников инвестиционного процесса по подготовкестроительного производства определяются условиями договоров подряда с учётом требований, установленныхв проектно-технологической документации".

Пункт 8.7. Первый абзац изложить в новой редакции:

"Скрытые работы подлежат освидетельствованию, о чём составляется акт по форме, приведенной вприложении 9. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на законченные работы или этап.Перечень видов работ и конструкций, на которые должны составляться акты освидетельствования скрытыхработ, приведен в приложении 10. По требованию инвестора составляются также акты освидетельствованияскрытых работ на специальные виды работ и конструкций, определяемых ведомственными нормами напроектирование и выполнение работ".

Пункт 9.4 изложить в новой редакции:

"9.4 При реконструкции объектов и техническом переоснащении действующих предприятий необходимоучитывать результаты обследований, оценки и паспортизации технического состояния зданий, сооружений иинженерных сетей в соответствии с Правилами обследования, установленными соответствующими норматив-ными актами".

По всему тексту ДБН заменить в соответствующих падежах слова: "контракт на строительство объекта"на "договор подряда на строительство объекта"; "техническое перевооружение предприятий" на "техническоепереоснащение действующих предприятий".

Дані норми встановлюють загальні вимоги до організації

будівельного виробництва при будівництві, а також розширенні,

реконструкції і технічному переозброєнні (надалі - "будівництво")

об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого

призначення. Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники

будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До

розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2, 4.3, 4.4 тексту;

2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3; 1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5

та підпункт "г" додатку 7.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до да-

них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом

України у справах містобудування і архітектури і затверджених у

встановленому порядку відомчих нормативних документів, що

відбивають специфіку цих видів будівництва.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Організація будівельного виробництва повинна забезпечува-

ти цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних

рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на

будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в

обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських,

економічних та інших інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс

заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпе-

чують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами

підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його

учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну

організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва

об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку

будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі,

необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пу-

сковому комплексі), і розгортання їх з необхідною інтенсивністю,

повинні бути виконані до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо

розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан-

ня робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній

документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою части-

ною документації на будівництво, поряд з проектно-кошторисною

документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект

організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад

і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлю-

ються у контракті на його будівництво в залежності від виду

будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників

будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов

раціонального використання технологічної спеціалізації організацій

і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних