ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


УПРАВЛІННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ


ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА


ДБН А.3.1-5-96


Видання офіційне


Державний комітет України

у справах містобудування і архітектури

Київ 1996


РОЗРОБЛЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України

(докт.техн. наук, проф. В.С.Балицький,

докт. техн. наук, проф. О.В.Долотов,

канд. техн. наук В.І.Садовський,

інженери О.Л.Сокол, М.І.Кравець) за

участю інженера А.І.Бічуча

(НДІМЕХМОНТАЖ Української державної

корпорації Укрмонтажспецбуд").


ВНЕСЕНІ: ОП НДІБВ Держкоммістобудування України.


ПІДГОТОВЛЕНІ Управлінням економічного аналізу, зміни

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: форм власності та ринкової інфраструктури

у будівництві Держкоммістобудування України

(В.Ф.Коваленко, С.Г.Гроховський,

М.Ф. Дорошенко).


ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Держкоммістобудування України від

03.04.96 N 49 і введені в дію 01.09.96 р.


3 введенням в дію Державних будівельних норм України

"Організація будівельного виробництва" (шифр ДБН А.3.1-5-96) в

Україні втрачає силу СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного

производства".


Укрархбудінформ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


-------------------------------------------------------------

|Управління, організація і технологія. ДБН А.3.1-5-96 |

|Організація будівельного виробництва Замість |

| СНиП 3.01.01-85* |

-------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють загальні вимоги до організації

будівельного виробництва при будівництві, а також розширенні,

реконструкції і технічному переозброєнні (надалі - "будівництво")

об'єктів (підприємств, будівель, споруд і їх комплексів) будь-якого

призначення. Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники

будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності. До

розряду рекомендаційних відносяться пункти 4.2, 4.3, 4.4 тексту;

2в, 2г, 2д, 2е, 2ж додатку 3; 1в, 1г, 1д, 1з, Зв, Зг, Зд додатку 5

та підпункт "г" додатку 7.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до да-

них правил слід враховувати вимоги погоджених з Державним комітетом

України у справах містобудування і архітектури і затверджених у

встановленому порядку відомчих нормативних документів, що

відбивають специфіку цих видів будівництва.


1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Організація будівельного виробництва повинна забезпечува-

ти цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних

рішень і заходів на виконання зобов'язань по контрактах на

будівництво об'єктів (введення їх в дію з необхідною якістю і в

обумовлені терміни) при дотриманні виробничо-господарських,

економічних та інших інтересів учасників будівництва.

Виконанню робіт на об'єктах повинен передувати комплекс

заходів і робіт по підготовці будівельного виробництва, що забезпе-

чують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами

підрядних контрактів і взаємозв'язану діяльність усіх його

учасників. Підготовка будівельного виробництва включає загальну

організаційно-технічну підготовку, підготовку до будівництва

об'єкта, підготовку будівельної організації і підготовку

будівельно-монтажних робіт. Підготовка виробництва в обсязі,

необхідному для початку будівельно-монтажних робіт на об'єкті (пу-

сковому комплексі), і розгортання їх з необхідною інтенсивністю,

повинні бути виконані до початку будівництва.

Будівництво об'єкта повинно здійснюватися на основі попередньо

розроблених рішень по організації будівництва і технології виконан-

ня робіт, які повинні бути відображені в проектно-технологічній

документації (ПТД). Ця документація є невід'ємною складовою части-

ною документації на будівництво, поряд з проектно-кошторисною

документацією та робочими кресленнями. До її складу входить проект

організації будівництва (ПОВ) і проект виконання робіт (ПВР). Склад

і зміст ПТД, необхідної для здійснення робіт на об'єкті, встановлю-

ються у контракті на його будівництво в залежності від виду

будівництва, складності об'єкта, форм взаємодії учасників

будівництва тощо, на основі положень розділу 3.

Будівельне виробництво слід організовувати виходячи з умов

раціонального використання технологічної спеціалізації організацій

і підрозділів по виконанню окремих видів будівельно-монтажних

робіт, наданню окремих видів послуг або будівництву певних типів

об'єктів. Слід застосовувати, при необхідності, комбіновані

організаційні форми управління, які грунтуються на раціональному


поєднанні промислового та будівельного виробництва, враховують ви-

робничу різноплановість, різницю форм власності учасників

будівництва, їх організаційно-економічну самостійність, домінування

горизонтальних зв'язків ринкового типу.

Погодження виконання комплексу робіт на кожному об'єкті усіма

учасниками його будівництва повинно забезпечуватись на основі

координації їх діяльності генеральним підрядчиком, рішення якого з

питань, пов'язаних з виконанням зобов'язань, передбачених контрак-

том, є обов'язковим для усіх учасників, незалежно від їх відомчої

належності, організаційно-економічного устрою і форм управління.

При організації будівельного виробництва повинні забезпечува-

тись:

- раціональні методи організації будівельно-монтажних робіт,

що забезпечують дотримання умов контрактів на будівництво, а

також відповідають виробничим можливостям і інтересам ви-

конавців (при достатніх для цього обсягах та техніко-еконо-

мічній доцільності - переважно потокові);


- раціональна технологічна послідовність виконання робіт,

техніко-економічно і технолоічно обгрунтоване їх суміщення;

- комплектне забезпечення будівельно-монтажних робіт на кожно-

му організаційно-технологічному модулі (будівлі, споруді,

вузлі, ділянці, секції, поверсі, ярусі, об'ємно-плануваль-

ному елементі, приміщенні тощо) матеріальними і технічними

ресурсами в терміни, що забезпечують виконання робіт у від-

повідності з календарними планами і графіками робіт;

- при техніко-економічній доцільності - зведення будинків,

споруд та їх частин індустріальними методами на основі

комплектної поставки конструкцій, виробів, матеріалів,

устаткування і блоків підвищеної заводської готовності, а

також укрупнювального збирання конструкцій на будівельному

майданчику перед їх встановленням у проектне положення;

- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види

підготовчих робіт, в найбільш сприятливу пору року (якщо

вимогами замовника не передбачено інше);

- використання сучасних інформаційних технологій, засобів

обчислювальної техніки та обміну інформацією при вирішенні

інформаційних задач будівельного виробництва - його підгото-

вки, розробки ПТД, планування і управління, забезпечення

всіма видами ресурсів, обліку тощо;

- умови праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування

працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами;

- суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки

відповідно до Закону України "Про охорону праці", пожежної

безпеки відповідно до Закону України "Про пожежну без-

пеку" та Правил пожежної безпеки в Україні;

- дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного сере-

довища і погоджених умов виконання робіт на ділянках існую-

чої міської забудови.


1.2 До початку виконання будівельно-монтажних (в тому числі

підготовчих) робіт на об'екті замовник повинен одержати дозвіл на

виконання будівельно-монтажних робіт в органах державного

архітектурно-будівельного контролю ДАБК) у порядку, встановленому

ДБН А.3.1-2-93 "Порядок надання дозволу на виконання будівельних

робіт", передати підрядній організації будівельний майданчик і

оформлені у встановленому порядку документи, необхідні для його

повноцінного використання (якщо контрактом не передбачене інше).


При реконструкції (технічному переозброєнні) замовник передає також

необхідний фронт робіт на об'єкті.


1.3 До основних робіт по будівництву об'єкта або його частини

дозволяється приступати лише після відведення в натурі майданчика

(траси) для його будівництва, влаштування необхідних огороджень

будівельного майданчика (охоронних, захисних або сигнальних) і

створення розбивочної геодезичної основи. До початку зведення

будівель та споруд необхідно виконати зняття родючого шару грунту,

складування його в спеціально відведених місцях для подальшого ви-

користання для рекультивації земель, вертикальне планування

будівельного майданчика, роботу по водовідведенню, влаштування

постійних та тимчасових внутрішньомайданчикових доріг, під'їздів та

інженерних мереж (каналізації, водо-, тепло-, енергопостачання то-

що), необхідних на період будівництва та передбачених проектом

організації будівництва і проектами виконання робіт, забезпечення

будови протипожежним водопостачанням, зв'язком та засобами

пожежогасіння.

В тих випадках, коли будівельний майданчик розташований на

території, яка підлягає впливу несприятливих природних і техноген-

них явищ та геологічних процесів (селі, лавини, зсуви, обвали,

заболоченість, підтоплення, просідання, підроблені території і

т.ін.), після створення геодезичної розбивочної основи до початку

виконання внутрішньомайданчикових підготовчих робіт повинні бути

виконані за спеціальними проектами */ першочергові заходи і роботи

по захисту території від вказаних процесів.

Завершення зовнішньомайданчикових і внутрішньомайданчикових

підготовчих робіт в обсязі, що забезпечує будівництво об'єкта або

його черги, повинно бути підтверджене актом, складеним замовником і

генпідрядчиком за участю субпідрядних організацій, що виконували

роботи підготовчого періоду, профспілкового комітету генпідрядчика

та представників територіальних органів Державного нагляду за охо-

роною праці за формою, наведеною у додатку 12.


1.4 Забороняється розпочинати роботи по зведенню конструкцій

будинку (споруди) або його частини (секції, прогону, ділянки, зах-

ватки тощо) до повного завершення влаштування підземних конструкцій

і зворотньої засипки котлованів, траншей, пазух з ущільненням грун-

ту до щільності його у природному стані або заданій проектом (за

винятком підземних конструкцій, зведення яких проектом виконання

робіт передбачено в інші терміни).


1.5 При будівництві крупних об'єктів будівельні і монтажні ро-

боти по їх спорудженню рекомендується здійснювати по пускових ком-

плексах або чергах будівництва, склад і черговість яких встановлює-

ться контрактом.


1.6 Будівництво крупних підприємств, в яких можуть бути

виділені взаємозв'язані між собою технологічні вузли, слід

організовувати переважно вузловим методом, при якому завершення

будівельно-монтажних робіт на окремих вузлах створює таку технічну

готовність їх, яка дозволяє автономно, незалежно від готовності

об'єкта в цілому, проводити налагоджувальні роботи і випробування

агрегатів, механізмів і пристроїв.

---------------------------------------------------

*/ Тут і налалі термін "проект" означає проектно-кошторисну

документацію, розроблену для конкретного об'єкта у відпо-

відності з вимогами ДБН на порядок розробки, погодження

та затвердження проектної документації для будівництва.


В цьому випадку календарні терміни будівництва, поставки уста-

ткування і конструкцій, потреба у матеріалах та їх комплектна пос-

тавка на будову, забезпечення трудовими ресурсами і засобами ме-

ханізації повинні розглядатись у розрізі виділених вузлів.


1.7 При техніко-економічній доцільності зведення типових та

таких, що багаторазово повторюються, будівель, споруд і їх частин

(котельні, компресорні та насосні станції, трансформаторні

підстанції, транспортні галереї, вбудовані приміщення виробничих

будівель тощо), а також монтаж технологічних ліній, агрегатів, ус-

тановок і інженерного обладнання може здійснюватися комплектно-бло-

чним методом - з агрегуванням устаткування і конструкцій в блоки на

заводах-постачальниках, збірно-комплектувальних підприємствах або

базах будівельної індустрії.

Організація будівельного виробництва в цьому випадку повинна

охоплювати виготовлення, поставку на будівництво комплектів блоків,

їх укрупнювальне збирання і зведення об'єкта з них у відповідності

з проектно-кошторисною документацією.

Проект організації будівництва повинен включати необхідні

техніко-економічні обгрунтування, а також організацію виготовлення,

випробування і поставки блоків до місця установки їх в проектне по-

ложення. Поставка блоків повинна забезпечувати можливість зведення

об'єкта в запроектованій технологічній послідовності та в потрібні

терміни.


1.8 При спорудженні лінійних об'єктів (транспорту, зв'язку,

меліоративних систем, ліній електропередач тощо), а також при

необхідності виконання робіт на значній віддалі від місця постійної

дислокації будівельних організацій доцільно використовувати

мобільні будівельні формування, які оснащені відповідно до профілю

роботи засобами транспорту, пересувними механізованими установками

і пристроями енергетичного забезпечення, а також мобільними

(інвентарними) будівлями для потреб будівництва.

В необхідних випадках, при техніко-економічній доцільності,

допускається застосовувати в таких ситуаціях вахтовий метод

організації будівництва, який передбачає виконання робіт на виїзді

силами підрозділів, що регулярно змінюють одне одного.


1.9 Для виконання робіт, що потребують спеціалізованого облад-

нання і відповідно підготовлених кадрів (штучне хімічне, криогенне