ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ

УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ

ПОРЯДОК

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА

ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ

РОБІТ

ДБН А 3.1 2-93

Міністерство України у справах будівництва і архітектури

(Мінбудархітектури України)

КИЇВ 1993

ДБН А.3.1-2-93 C.2

--------------------------------------------------------------------

РОЗРОБЛЕНІ: Держархбудінспекцією України

(інж.Ісаков В.П.)

НДІ БК Мінбудархітектури України

(к.т.н. Кретов В.І.,к.т.н.Тарасюк В.Г ,

к.т.н.Шарапов В.Г

Управлінням ДАБК Київської міської дер-

жавної адміністрації

(інж.Ребіцький О.О.)

ВНЕСЕНІ І ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Держархбудінспекцією України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказом Мінбудархітектури України

від 10.08.93 N 136

та введені в дію з 01.01.94

ДБН А 3.1 2-93 С.3

-------------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

| Управління, організація і технологія |

| --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- |

| Порядок надання дозволу на ДБН А.3 1-2 93 |

| виконання будівельних робіт Вводяться вперше |

-----------------------------------------------------------------

Дані норми встановлюють порядок та умови надання дозволів на

виконання робіт з нового будівництва, розширення реконструкції,

реставрації та капітального ремонту об'єктів будівництва (далі -

дозвіл на будівництво).

Норми обов'язкові для застосування всіма суб'єктами

будівництва, незалежно від форми власності та відомчої належності,

що виконують будівельні роботи.

Норми розроблені згідно з Законом України "Про основи

містобудування" та "Положенням про державний

архітектурно будівельний контроль", затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 року N 225.

Терміни та визначення основних понять наведено в додатку 1.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

--------------------------------------------------------------

1.1. Дозвіл на будівництво є юридичним документом, що

посвідчує право забудовника та генпідрядчика на виконання

будівельних робіт, їх фінансування, підключення об'єкта будівництва

до інженерних мереж видачу ордерів на земляні роботи

1.2. Дозволи забудовникам (замовникам) на виконання робіт з

будівництва видаються органами державного архітектурно-будівельного

контролю України (далідержархбудконтролю).

1.3. Право місцевих органів держархбудконтролю по наданню доз-

волу на будівництво в залежності від характеру функціонального

призначення, джерел та обсягів фінансування та інших особливостей і

умов будівництва об'єкта, визначається вищестоящими органами держа-

рхбудконтролю за підлеглістю.

1.4. Дозволи можуть видаватися на виконання всього комплексу

робіт як на будову в цілому, так і на окремі об'єкти або виконання

окремих видів будівельних робіт (підготовчі роботи земляні роботи,

прокладання комунікацій, нульовий цикл).

1.5. Реєстрацію об'єкта в органах держархбудконтролю та офор-

млення дозволу на виконання робіт з будівництва здійснюють

працівники технічного нагляду забудовника (замовника)

1.6. Виконання зазначених в п.1.2. робіт без дозволу органу

держархбудконтролю забороняється.

2. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ДОЗВОЛУ

-------------------------------------------------------------

2.1. Для реєстрації об'єкта та одержання дозволу на виконання

будівельних робіт забудовник (замовник) повинен подати до органу

держархбудконтролю такі документи:

а) заяву забудовника (замовника) згідно з додатком 2;

б) документ, що посвідчує право забудовника (замовника) на

користування (власність земельною ділянкою, на якій буде

ДБН А 3.1 2-93 С.4

-------------------------------------------------------------------

розміщено об'єкт (будова ;

в) рішення відповідної Ради народних депутатів про погодження

будівництва або державного виконавчого органу в разі делегування

йому Радою своїх повноважень в цьому питанні;

г) затверджену в установленому порядку проектно кошторисну до-

куме нтацію та висновок відповідного місцевого органу у справах

містобудування і архітектури про узгодження проектної документації

відповідного будівництва;

д) висновок відповідного органу охорони навколишнього природ-

ного середовища про узгодження проектної документації на

будівництво, розширення та реконструкцію об'єктів виробничого приз-

начення, що негативно впливають на стан навколишнього природного

середовища та об'єктів, що розміщуються на землях рекреаційного

призначення;

е) висновок відповідного органу охорони пам'яток історії, ку-

льтури та історичного cередовища про узгодження проектної

документації на будівництво, розширення, реконструкцію,

реставрацію, капітальний ремонт об'єктів та пам'ятників

архітектури, що розміщені в охоронних історико-культурних зонах або

землях історико-культурного призначення;

ж) наказ генпідрядної будівельної організації про призначення

виконавця робіт з його підпискою згідно з додатком 3 та загальний

журнал робіт, оформлений згідно з вимогами встановленими

Мінбудархітектури України;

з) наказ забудовника (замовника) про призначення працівника

технічного нагляду або наказ госпрозрахункового підрозділу держар-

хбудконтролю в разі передачі йому забудовником за укладеним догово-

ром функцій технічного нагляду з підпискою працівника технічного

нагляду згідно з додатком 4;

к) наказ проектної організації про призначення авторського на-

гляду з забов'язанням представника авторського нагляду згідно з до-

датком 5 та журналом авторського нагляду в двох примірниках офор-

мленим згідно з "Положенням про авторський нагляд";

л) копії ліцензії підрядчика на право виконання спеціальних

видів робіт у будівництві;

м) копії будівельного генерального плану в двох примірниках,

погодженого з місцевим органом у справах будівництва і архітектури

та іншими зацікавленими органами (Державтоінспекція, генпідрядчик,

забудовник землекористувачі сусідніх земельних ділянок, якщо під

час будівельних робіт буде використовуватись належна їм ділянка

землі);

н) копію паспорта фасадів будівель у двох примірниках, узгод-

женого з місцевим органом у справах містобудування і архітектури.

2.2. Крім документів, визначених пунктом 2.1 органи держархбу-

дконтролю можуть додатково вимагати від забудовника (замовника):

а) висновок відповідного органу охорони пам'яток історії, ку-

льтури та історичного середовища про виконання (в необхідних випад-

ках) на ділянці, де намічається будівництво, дослідження культурно-

го шару історичних населених пунктів;

б) висновок територіальної геологічної організації про

відсутність або наявність на ділянці, де намічається будівництво,

корисних копалин. При наявністі на такій ділянці корисних копалин

дозвіл про забудову подається в порядку встановленому чинним зако-

нодавством.

2.3. При наданні дозволу на виконання будівельних робіт

ліцензії не подаються у випадку, коли визначений термін

ДБН А 3.1 2-93 С.5

-------------------------------------------------------------------

ліцензування проектних та будівельних робіт ще не завершено. Забу-

довник (замовник) подає відповідні копії ліцензій під час

будівництва об'єкта залежно від отримання їх проектувальником та

генпідрядником.

2.4. Для одержання дозволу на окремі види будівельних робіт

(підготовчі роботи, земляні роботи, прокладання комунікацій нульо-

вий цикл) забудовник (замовник) подає перелічені в пункті 2.1 доку-

менти за винятком повного комплекту проектної документації.

2.5. Узгоджена та затверджена в установленому порядку проектна

документація подається в обсязі, достатньому для виконання

будівельно-монтажних робіт, що обумовлений в заяві на видання доз-

волу.

2.6. В залежності від особливостей будівництва, місцевих умов

та інших обставин органи держархбудконтролю за погодженням з

місцевими органами державного управління можуть встановлювати ско-

рочений перелік документів, необхідних для надання дозволу на

будівництво.

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ДОЗВОЛУ

--------------------------------------------------------------

3.1. Документація, перелічена в пункті 2.1, подається забудов-

ником (замовником) в органи держархбудконтролю за місцем розташува-

ння об'єкта.

Одержана від замовника документація в ксерокопіях чи

оригіналах формується в реєстраційну справу об'єкта (будови).

3.2. Орган держархбудконтролю зобов'язаний у термін, що не

перевищує одного місяця, розглянути подані забудовником (замовни-

ком) документи і прийняті рішення про надання або відмову в наданні

дозволу на виконання будівельних робіт.

3.3. В разі позитивного рішення орган держархбудконтролю видає

забудовнику (замовнику) дозвіл на виконання будівельних робіт по

формі згідно з додатком 6. В загальний журнал робіт, один примірник

будгенплану та паспорта фасадів ставиться штамп про реєстрацію

об'єктів в органах держархбудконтролю.

3.4. Дозвіл, зареєстровані органом держархбудконтролю будген-

план, паспорт фасадів, проектна документація, журнал авторського

нагляду та загальний журнал робіт видаються забудовнику (замовнику)

під його розписку на заяві і повинні зберігатися на об'єкті. Вони

пред'являються державним органам нагляду в будівництві на їх вимо-

гу.

3.5. Дозволи реєструються органом держархбудконтролю в книзі

реєстрації наданих дозволів на виконання будівельних робіт по формі

згідно з додатком 7.

Прийнята документація зберігається в органі держархбудконтролю

на протязі строку виконання будівельних робіт і п'яти років після

введення об'єкта в експлуатацію.

3.6. В разі виявлення невідповідності документів законодав-

чим, нормативним вимогам і актам, документація повертається органом

держархбудконтролю забудовнику (замовнику) для усунення виявлених

недоліків.

ДБН А 3.1 2-93 С.6

-------------------------------------------------------------------

3.7. Відмова в наданні дозволу направляється забудовнику (за-

мовнику) письмово з мотивуванням причин прийнятого рішення. В разі

повторного звернення забудовника (замовника) орган держархбудкон-

тролю розглядає питання про надання дозволу в термін, що не

перевищує семи днів з моменту подання необхідних документів.

3.8. Забудовник (замовник) зобов'язаний повідомити органи дер-

жархбудконтролю в строк, що не перевищує тижня, про початок викона-

ння будівельних робіт на об'єкті (будові).

Під час будівництва об'єкта забудовник (замовник) повинен

повідомляти органи держархбудконтролю про зміни умов, на підставі

яких видавався дозвіл (зміна генпідрядника, виконавця робіт осіб,

що здійснювали технічний та авторський нагляд за будівництвом,

закінчення терміну дії ліцензії, суттєві зміни проектних рішень і

т.ін.).

3.9. У випадках передачі в установленому порядку права на

будівництво об'єкта іншому забудовнику (замовнику) або зміни

генпідрядної організації дозвіл на виконання будівельних робіт

підлягає перереєстрації в органах держархбудконтролю.

3.10. Продовження строку дії дозволу здійснюється органами де-

ржархбудконтролю на підставі листа забудовника (замовника), в якому

надається перелік виконаних на об'єкті (будові) робіт, а також вка-

зуються відповідальні за здійснення будівельних робіт технічні

працівники будівельної організації, авторського та технічного

наглядів.

3.11. У випадках консервації об'єкта (будови) забудовник (за-

мовник) зобов'язаний здати органу держархбудконтролю:

а) дозвіл на виконання будівельних робіт;

б) акт технічного стану об'єкта на момент консервації;

в) акт інвентаризації по кожній будівлі окремо на момент

консервації;

г) всі документи про зміну проекту на момент консервації.

3.12. Для одержання дозволу на поновлення будівництва об'єкта

(будови) забудовник (замовник) повинен представити в органи держар-

хбудконтролю крім документів, що перелічені в пункті 2.1, документи

по пункту 3.11, б, в г

3.13. Індивідуальним забудовникам житлових будинків, господар-

ських та побутових споруд дозволи на виконання будівельних робіт

надаються на підставі заяви забудовника документа, що посвідчує

право на землекористування, погодження спорудження будівель

відповідною Радою народних депутатів або виконавчим органом,

проектної документації, погодженої місцевими органами у справах

містобудування і архітектури, а також підписи виконавця робіт і на-