ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


: >3 № 5-98/72


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЕДЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА
ДК 003 «КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ»

ДСТУ 3739-98

Видання офіційнеДСТУ 3739—98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЕДЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА
ДК 003 «КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ»

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України

ВНЕСЕНО Міністерством праці та соціальної політики України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 14 травня 1998 р, № 314

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 3. РОЗРОБНИКИ: В. Філіповський, канд. екон. наук (керівник розробки), Г. Грошилін. Я. Юзьків, канд. техн, наук, Т. Гречушкіна. В. Сова, Н. Асауленко, Є. Дубінін, канд. екон. наук, С. Степанов, Л. Ольховатова

© Держстандарт України, 1998

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Визначення 2

 4. Загальні положення 2

 5. Обгрунтування користувачами пропозицій щодо змін до КП З

 6. Розгляд органами виконавчої влади, об'єднаннями підприємців пропозицій користувачів щодо змін до КП 4

 7. Розроблення проекту змін до КП 4

 8. Публікація змін до КП 5

 9. Фінансування робіт з ведення КП 5

Додаток А Результати порівняльного аналізу характеристик нових робіт (професій) з аналогічними характеристиками робіт, передба­чених чинними кваліфікаційними (тарифно-кваліфікаційними) характеристиками професій працівників 6

Додаток Б Результати порівняльного аналізу робіт (професій), що пропо­нується укрупнити 7

Додаток В Форма подання змін до Держстандарту України 8

Додаток Г Приклад заповнення форми подання проекту змін до ДК 003 на паперовому носії даних 11ДСТУ 3739-98

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КЛАСИФІКАТОРА
ДК 003 «КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КЛАССИФИКАТОРА
ДК 003 «КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ»

GUDELINES
FOR ACTUALIZATION OF STATE CLASSIFICATORS
OF DC 003 «CLASSIFIER OF OCCUPATIONS»

Чинний від 1998—10—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на органи виконавчої влади, підприємства, організації і установи (незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання), які користу­ються державним класифікатором ДК 003 «Класифікатор професій» (КП).

Стандарт встановлює єдині вимоги щодо організації порядку ведення державного класифіка­тора ДК 003 «Класифікатор професій» (КП).

Положення та вимоги цього стандарту є обов'язковими для міністерств або інших органів і виконавчої влади, підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності та організа­ційно-правових форм господарювання, які беруть участь у розробленні та веденні державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ), а також для органів статистики, які супроводжують Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.2—93 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стандартів

ДСТУ 2226—93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 3456—96 Положення про ведення державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації

ДК 003—95 Класифікатор професій

КНД 50-028—94 Порядок розроблення державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації

КНД 50—039—95 Нормативи трудомісткості та вартість робіт зі стандартизації. •

Видання офіційне

З ВИЗНАЧЕННЯ

Оригінал класифікатора — перший або єдиний примірник класифікатора на паперовому та машинному носіях даних.

Дублікат класифікатора — другий примірник класифікатора, який має юридичну силу оригі­налу.

Носій даних — об’єкт, призначений для запису, зберігання, зчитування або пересилання даних (згідно з ДСТУ 2226).

Еталон класифікатора — оригінал класифікатора, що надається до Держстандарту України організацією з ведення ДК ТЕСІ.

Ведення (актуалізація) державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації ~ внесення змін до ДК ТЕСІ на паперових та машинних носіях даних.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Підставою для змін до КП можуть бути:

 • зміни відповідних законодавчих та нормативних актів України;

 • зміни до Міжнародної стандартної класифікації професій 1988 р. (iSCO-88: International Stan­dard Classification of Occupations/ILO, Geneva), якій КП відповідає в частині концептуальних положень, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань;

 • обгрунтовані пропозиції міністерств, інших органів виконавчої влади, а також підприємств, організацій і установ (надалі — користувачів);

 • необхідність удосконалення КП.

 1. Користувачі вносять пропозиції щодо змін до КП у випадках, пов’язаних з необхідністю: — введення нових робіт (професій) у зв’язку з освоєнням принципово нових технологій, виникненням нових сфер діяльності;

 • укрупнення існуючих робіт (професій) внаслідок змін у технології, організації виробництва, праці або управління;

 • вилучення застарілих робіт (професій) внаслідок змін у технології, організації виробництва, праці або управління;

 • уточнення окремих кодів або професійних назв робіт, назв професій чи назв класифікацій­них угруповань відповідно до завдань та обов'язків, що виконуються працівниками.

 1. Користувачі, які є суб’єктами права державної власності і функціонально підпорядковані відповідним міністерствам, іншим органам виконавчої влади, а також користувачі, які є суб’єкта­ми права Інших форм власності та за специфікою роботи відносяться до видів економічної діяль­ності, управління якими здійснюють відповідні міністерства, інші органи виконавчої влади, вносять пропозиції щодо змін до КП для узагальнення зазначеним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади (далі — органи виконавчої влади). Якщо у конкретному виді економіч­ної діяльності немає відповідного центрального органу виконавчої влади чи органу господарського управління, користувачі вносять зазначені пропозиції відповідному національному об'єднанню підприємців (далі — об'єднання підприємців).

 2. Органи виконавчої влади або об’єднання підприємців забезпечують розгляд обгрунтова­ності пропозицій щодо змін до КП, які надійшли від відповідних користувачів, і подають прийняті пропозиції до Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Міністерства праці та соціальної політики України (надалі — НДІ соціально-трудових відносин) для розроблення змін ДО КП.

 3. НДі соціально-трудових відносин відповідає за ведення КП в цілому, виконуючи такі функції:

 • проводить експертизу та узагальнює пропозиції щодо змін до КП;

 • розробляє проекти змін до КП;

 • погоджує проекти змін з організаціями обов’язкового погодження;

 • готує проекти змін для проведення Держстандартом України державної експертизи та затвердження;

 • вносить у встановленому порядку зміни до попереднього еталону КП.

  1. Зміни до КП розробляються українською мовою з автентичним російськомовним текстом.Перелік погоджувальних організацій визначається Держстандартом України і Мінпраці України.

  2. Зміни до КП затверджуються наказом Держстандарту України згідно з ДСТУ 1.2.

 1. ОБГРУНТУВАННЯ КОРИСТУВАЧАМИ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ЗМІН ДО КП

  1. Користувачі у разі виникнення питань, пов’язаних з введенням нових робіт (професій), повинні забезпечити вивчення кола і складності завдань та обов’язків відповідних працівників і можливість віднесення виконуваних ними завдань та обов’язків до професійних назв робіт, перед­бачених КП, керуючись чинними кваліфікаційними (тарифно-кваліфікаційними) характеристиками професій працівників (надалі — кваліфікаційними характеристиками) та іншими нормативними документами.

При цьому користувачі виходять з того, що в чинних кваліфікаційних характеристиках наво­дяться тільки основні роботи (посадові обов'язки). Конкретний зміст, обсяг і порядок виконання завдань та обов’язків працівників визначаються користувачами за допомогою робочих або поса­дових Інструкцій, технологічних карт, регламентів тощо.

 1. Робота, яку виконує працівник, може бути конкретизована (доповнена) новими завдан­нями та обов'язками, якщо ці завдання та обов’язки:

 • виконуються в межах робочого місця (зони обслуговування) працівника;

 • є подібними до робіт, які передбачені кваліфікаційними характеристиками та іншими нормативними документами, пов’язаними з визначенням кола завдань і обов’язків відповідного працівника.

 1. Якщо неможливо віднести нові роботи (професії) до професійних назв робіт, передба­чених КП, користувач розробляє та обгрунтовує пропозиції щодо змін до КП.

В обгрунтуванні мають бути зазначені конкретні причини неможливості віднесення нових робіт (професій) до професійних назв робіт, передбачених КП.

 1. За необхідності здійснюються фотохронометражні спостереження з метою вивчення структури витрат робочого часу відповідних працівників та визначення кола найбільш характерних завдань та обов’язків, які вени виконують.

Визначення складності нових завдань та обов’язків здійснюється шляхом їх порівняння з аналогічними характеристиками робіт, передбачених чинними кваліфікаційними характеристиками.

Результати аналізу оформлюються у вигляді порівняльної таблиці, в якій наводяться відповід­ні коди та професійні назви робіт (професій), що порівнюються, а також завдання та обов’язки, найбільш характерні для цих робіт чи професій (додаток А). За необхідності завдання та обов'яз­ки розподіляються за тарифними розрядами відповідно до аналогічних характеристик і прикладів робіт, передбачених чинними кваліфікаційними характеристиками, а також наводяться дані про структуру витрат робочого часу, які одержані на основі фотохронометражних спостережень.

 1. У разі укрупнення робіт (професій) повинні виконуватися такі умови:

  1. роботи (професії), що поєднуються у нову роботу (професію) більш широкого профілю, мають бути передбачені законодавством в одному і тому ж списку пільгового пенсійного забезпе­чення або зовсім не передбачені у списках;

  2. встановлена законодавством по цих роботах (професіях) додаткова відпустка за роботу із шкідливими умовами праці має бути однакової тривалості або не передбачатися законодавством;

  3. встановлена законодавством по цих роботах (професіях) скорочена тривалість робочого дня за роботу із шкідливими умовами праці має бути однаковою або робочий день не повинен скорочуватися законодавством.

  4. В усіх перелічених вище випадках, коли укрупнюються роботи (професії), назви яких застосовуються в разі визначення права на пільгове пенсійне забезпечення, на додаткову відпустку чи скорочений робочий день, має бути проведено відповідний порівняльний аналіз цих робіт.

Результати порівняльного аналізу оформлюються як порівняльна таблиця, в якій наводяться коди та професійні назви робіт, що укрупнюються, а також відповідні дані про пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку і скорочений робочий день з посиланням на відповідні форму­лювання в актах законодавства, де ці професійні назви використовуються (додаток Б).

Якщо укрупнення робіт (професій) передбачає пільгове пенсійне забезпечення або додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці, або скорочену тривалість робочого дня (для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці), мають бути підготовлені у встановленому порядку обгрунтування щодо умов праці і погоджені з органами Державної екс­пертизи умов праці Мінпраці України.

 1. У разі подання пропозицій щодо вилучення з КП застарілих назв робіт (професій) в обгрунтуванні зазначається конкретна причина, з якої виникла необхідність у вилученні назви роботи (професії) з КП, та дається прогнозна оцінка про те, що ця робота (професія) у майбут­ньому не з’явиться.

У випадку, якщо робота (професія), яку пропонується вилучити з КП, застосовується в інших галузях (сферах) діяльності, провадиться обов'язкове погодження з відповідними органами вико­навчої влади або об’єднаннями підприємців,

  1. У разі внесення пропозицій щодо уточнення окремих кодів або професійних назв робіт, назв професій або назв класифікаційних угруповань в обгрунтуванні слід детально проаналізувати завдання та обов'язки, що виконуються працівниками, за необхідності, зіставити їх із завданнями та обов'язками інших працівників та дати оцінку відповідності кодів І професійних назв робіт завданням та обов'язкам, що виконуються цими працівниками.

  2. У разі подання пропозицій до відповідного органу виконавчої влади або об’єднання підпри­ємців щодо змін до КП користувачі подають обгрунтування необхідності внесення цих змін з ураху­ванням результатів аналізу, проведеного відповідно до пунктів 5.1—5.4 цього стандарту у двох примірниках за підписом керівника підприємства, установи, організації.

 1. РОЗГЛЯД ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОБ’ЄДНАННЯМИ ПІДПРИЄМЦІВ ПРОПОЗИЦІЙ КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ЗМІН ДО КП

  1. У разі розгляду обгрунтувань пропозицій користувачів щодо змін до КП визначають: