Перед розкриттям спожиткової тари місце з’єднання кришки (ковпачка) із тарою протирають тампоном, змоченим етиловим ректифікованим спиртом.

Проби відбирають у боксі поблизу полум’я пальника стерильним пінцетом у стерильну колбу із широким горлом місткістю від 100 см3 до 200 см3 і закупорюють ватно-марлевим тампоном. Першу порцію кількістю 10 % вмісту тари відбирають у окремий посуд і викидають.

 1. Випробовування
  1. Визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів — згідно з розділом 6 ДСТУ 3438 (ГОСТ 30468).
   1. Визначання бактерій Enterobactereaceae — згідно з розділом 6 ДСТУ 3034 (ГОСТ 30282).
    1. Визначання Staphylococcus aureus — згідно з розділом 6 ДСТУ 3031 (ГОСТ 30279).
    2. Визначання Pseudomonas aeruginosa — згідно з розділом 6 ДСТУ 3033 (ГОСТ 30281).
    3. Визначання кількості дріжджів і пліснявих грибів — згідно з розділом 6 ДСТУ 3032 (ГОСТ 30280).
 2. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання виробів декоративної косметики має відповідати вимогам ГОСТ 28303.

 1. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА
  1. Виробник гарантує відповідність виробів декоративної косметики вимогам цього стандарту у разі дотримання наведених у розділі 12 умов транспортування та зберігання.
  2. Термін придатності виробів декоративної косметики визначає підприємство-виробник за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДСанПіН 2.2.9.027-99 Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно- косметичної промисловості, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р., № 27
 2. СНиП 41-01-2003 Санитарные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование (Санітарні норми і правила. Опалювання, вентиляція та кондиціювання), затверджені постановою Держбуду Росії від 26.06.2003 р., № 115
 3. НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МНС України від 19.10.2004 р., № 126; зареєстровано в Мін’юсті України 4.11.2004 р. за № 1410/10009
 4. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами, затверджені наказом МОЗ України від 09.07.1997 р., № 201
 5. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест (Санітарні правила утримування територій населених місць), затверджені наказом МОЗ СРСР від 05.08.1988 р., № 4690
 6. ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 р., № 29
 7. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені наказом МОЗ СРСР від 04.07.1988 р., № 4630.

Код УКНД 71.100.70

Ключові слова: вироби косметичні для макіяжу на жировосковій основі, вироби декоративної косметики, органолептичні показники, фізико-хімічні показники, пакування, маркування, термін придатності.

Редактор Ж. Волкова Технічний редактор О. Касіч Коректор О. Ніколаєнко Верстальник Р. Дученко

Підписано до друку 17.02.2009. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,39. Зам.Цінадоговірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14.01.2006 р., серія ДК, № 1647