ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3-2012

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2012

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО ДБН А.2.2-3-2012

Видання офіційне

Київ

Мінрегіон України 2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

РОЗРОБНИКИ: За участю:

Орендне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва"

О.Галінський, к.т.н.; А. Брусан; М. Захарчук

Мінрегіону України (Д. Ісаєнко; А. Беркута, к.е.н.; В. Глущенко,

к.т.н.; П. Губень)

МНС України (О. Лещенко)

Асоціації "Українське об’єднання проектних організацій"

(П. Антонюк; О. Луганов, к.т.н.)

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
 3. НА ЗАМІНУ

Інженера А. Кармінського

Департаментом технічного регулювання та науково-технічного розвитку Мінрегіону України

наказ Мінрегіону від 03.03.2012 № 98, чинні з 1 липня 2012 р.

ДБН А.2.2-3-2004

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2012

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Мінрегіону України Державне підприємство "Укрархбудінформ"

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни та визначення понять2
 4. Загальні положення4
 5. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), техніко-економічний розрахунок (ТЕР) . . 6
 6. Ескізний проект (ЕП)7
 7. Проект (П)7
 8. Робочий проект (РП)7
 9. Робоча документація (Р)8
 10. Кошторисна документація9

Додаток А

Перелік вихідних даних та технічних умов, які надаються замовником 10

Додаток Б

Завдання на проектування. Перелік основних даних та вимог11

Додаток В

Склад техніко-економічного обґрунтування (ТЕО), техніко-економічного розрахунку (ТЕР) 12

Додаток Г

Склад ескізного проекту (ЕП)14

Додаток Д

Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів невиробничого призначення 15

Додаток Е

Склад проекту (затверджувальної частини РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури17

Додаток Ж

Склад робочої документації (Р)20

Додаток И

Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП)

на будівництво житлових будинків21

Додаток К

Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП)

на будівництво громадських будинків 22

Додаток Л

Склад основних даних і техніко-економічних показників проекту (РП) на будівництво об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури23

Додаток М

Категорія складності об’єкта будівництва 24

Додаток Н

Бібліографія25

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА БУДІВНИЦТВО

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

STRUCTURE AND CONTENT OF PROJECT DOCUMENTATION

FOR CONSTRUCTION

Чинні від 2012-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

Додаткові вимоги до об’єктів галузевої специфіки встановлюються галузевими будівельними нормами та нормативними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу та змісту проектної документації на реставрацію об’єктів культурної спадщини; на об’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; при ліквідації наслідків аварій і катастроф; на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами з урахуванням положень цих Норм.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.2-4-2006 Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)

ДБН В.1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-14-2008 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування ДБН В.2.2-17-2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації. Основні положення

ДСТУ Б А.2.2-8:2010 Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об’єктів

Видання офіційне

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ДСТУ-H Б В.1.2-ХХ:201Х Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Визначення та використання класу наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними понять.

 1. будівництво

Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення об’єктів будівництва

 1. об’єкт будівництва

Будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно- транспортної інфраструктури

 1. будівлі

Споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджу- вальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів

 1. будинок

Різновид будівлі, яка призначена, як правило, для проживання та обслуговування людей

 1. споруди

Будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельних робіт

 1. об’єкт виробничого призначення

Об’єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв’язок тощо)

 1. об’єкт невиробничого призначення

Об’єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров’я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов’язаних з розвитком науки, а також пам’ятників і монументів тощо

 1. лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури

Наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо

 1. нове будівництво

Будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури

 1. реконструкція

Перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Реконструкція передбачає збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

 1. капітальний ремонт

Сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні системи при заміні або відновленні конструкцій, інженерних систем та обладнання введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)

 1. технічне переоснащення

Комплекс заходів щодо підвищення експлуатаційних властивостей об’єктів невиробничого призначення, техніко-економічного рівня виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, механізації і автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним

 1. комплекс (будова)

Сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно- транспортної інфраструктури, об’єднаних цільовим призначенням, зведення яких здійснюється, як правило, за єдиною проектною документацією

 1. містобудівна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій

 1. передпроектні роботи

Роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об’ємно-просторових та містобудівних рішень:

 • розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);
 • розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);
 • опрацювання технологічної та інженерної характеристик об’єкта;
 • складання завдання на інженерні вишукування;
 • обміри та обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;
 • інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування
 1. проект (проектні рішення) повторного використання

Документація на об’єкт або його частину, що використовується повторно при проектуванні іншого об’єкта будівництва, що затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил

 1. проектна документація

Затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва

 1. проектні роботи

Роботи, які пов’язані зі створенням проектної документації на будівництво

 1. черга будівництва

Визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва, що входять до складу комплексу (будови), введення в дію яких частково забезпечує випуск продукції або надання послуг, їх безпечну експлуатацію та самостійне функціонування. Черга будівництва може поділятися на пускові комплекси

 1. пусковий комплекс

Визначена проектною документацією сукупність об’єктів будівництва будь-якого призначення (або їх частин), що є складовою комплексу (будови) або його (її) черги, введення яких в експлуатацію забезпечує випуск продукції або надання послуг на об’єктах підсобного і обслуговуючого призначення, безпечну експлуатацію та їх самостійне функціонування

 1. стадії проектування

Визначені такі стадії проектування:

 • техніко-економічне обґрунтування (ТЕО);
 • техніко-економічний розрахунок (ТЕР);
 • ескізний проект (ЕП);
 • проект (П);
 • робочий проект (РП);
 • робочу документація (Р).

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. При розробленні проектної документації для будівництва враховується чинна містобудівна документація.

Не допускається розроблення проектної документації без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1 на нових земельних ділянках, а при реконструкції та капітальному ремонті об’єктів - без уточнення раніше виконаних інженерних вишукувань та інструментального обстеження об’єктів.

 1. Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів.
 2. Проектувальники при розробленні проектної документації повинні забезпечувати відповідність проектних рішень:
 • архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки;
 • вихідним даним;
 • вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, зокрема ДБН В.1.1-7, ДБН В.1.2-4, ДБН В.2.2-17, ДСТУ Б А.2.2-7;
 • основним вимогам до об’єктів щодо забезпечення механічного опору та стійкості; дотримання вимог пожежної безпеки; забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища; забезпечення безпеки експлуатації; забезпечення захисту від шуму; економії енергії;
 • вимогам з охорони праці та експлуатаційної надійності.