ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ ДБН Б.1.1-14:2012

Київ

Мінрегіон України 2012

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: РОЗРОБНИКИ:

ЗА УЧАСТЮ:

Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя.

І.Шпилевський (науковий керівник); Г. Айлікова; І. Волобой;

А. Економов; Д. Жуков; О. Малишева; В. Муха; Т. Несвіт;

Я. Родзевич; В. Токар

Державне підприємство Науково-дослідний проектний інститут містобудування "НДПІмістобудування" (В. Онищенко, канд. арх.;

Н.Соковніна; П. Тарасюк)

Комунальне об’єднання Інститут Генерального плану м. Києва (Т. Нечаева, канд. арх.; В. Присяжнюк)

Державне підприємство Український Науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд" (О. Чижевський, канд. арх.; С. Буравченко, канд. арх.; Т. Криштоп, канд. техн. наук; Н. Семоненко; О. Ханенко)

Київський національний університет будівництва і архітектури (М. Дьомін, д-р арх.)

Мінрегіон України (І. Соколов; С. Білоус)

 1. ВНЕСЕНО:
 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:
 3. НА ЗАМІНУ:

Департамент містобудування, архітектури та планування території Мінрегіону України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України, наказ від 12.03.2012 № 107, чинні з 1 жовтня 2012 р.

ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009 "Настанова щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження детального плану території".

Право власності на цей документ належить державі.

Цей документ не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

© Мінрегіон України, 2012

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Терміни, визначення та скорочення1
 4. Загальні положення2
 5. Графічні матеріали детального планутериторії 4
 6. Текстові матеріали детального планутериторії8
 7. Розроблення детального плану території, проекту внесення змін до

детального плану території9

Додаток А

Форма завдання на розроблення детального плану території

(проекту внесення змін до детального плану території)11

Додаток Б

Склад вихідних даних, які надає замовник, для розроблення детального плану

території (проекту внесення змін до детального плану території) 13

Додаток В

Форма основних техніко-економічних показників детального плану території .... 15 Додаток Г

Бібліографія20

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

СКЛАД ТА ЗМІСТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ

THE COMPOSITION AND THE CONTENT OF THE DETAILED PLAN

OF A TERRITORY

Чинні від 2012-10-01 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Ці будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту детального плану території.
 2. Норми призначені для застосування органами державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності та господарювання при розробленні детальних планів територій.
 3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН Б.1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації ДСТУ-Н Б Б. 1-12:2011 Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг).

 1. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цих Нормах вживаються терміни, встановлені Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" [3]: територія, детальний план території, містобудівна документація, містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, генеральний план, інженерно-транспортна інфраструктура, схема планування району, генеральний план населеного пункту, об’єкти будівництва, містобудівний кадастр, план зонування території, червоні лінії, лінії регулювання забудови;

Земельним кодексом України [5]: державний земельний кадастр, смуги відведення, земельна ділянка;

Законом України "Про природно-заповідний фонд України" [11]: землі природно-заповідного фонду;

Законом України "Про охорону культурної спадщини" [13]: об’єкти культурної спадщини, нерухомий об’єкт культурної спадщини, зони охорони пам’яток, історичний ареал населеного місця;

Законом України "Про землеустрій" [19]: проект землеустрою щодо використання території населеного пункту.

Нижче подано терміни, додатково вжиті у цих будівельних нормах, та їх визначення.

 1. забудова території

Розміщення будинків і споруд із зображенням їх на кресленні з зазначенням основних характеристик за функціональним призначенням (житлова, виробнича, багатофункціональна, громадська, курортна, оздоровча, дачна тощо), планувально-просторових особливостей (блокована, садибна, багатоквартирна тощо) та поверховості (висотна, багатоповерхова, середньоповерхова, малоповерхова або з зазначенням конкретної поверховості)

 1. комплексність забудови

Засіб упорядкування території нової забудови або реконструкції існуючої, проведення інженерної підготовки території, спорудження зовнішніх інженерних і транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об’єктів містобудування

 1. планувальна структура території

Визначене на плані (кресленні) розташування основних структурних елементів планування території, червоних ліній та інших меж (громадських центрів, мікрорайонів, кварталів, ландшафтно- рекреаційних зон, земельних ділянок тощо), що з’єднані транспортно-пішохідною та інженерною інфраструктурами

 1. функціональне використання (призначення) території

Використання території за переважними функціями (багатофункціональна, громадська, житлова, промислова тощо), що існує або встановлюється містобудівною документацією, та наявність інших супутніх функцій, які не суперечать функціям, що переважають

 1. У цих Нормах вживаються скорочення:

АЗС - автозаправні станції;

СТО - станції технічного обслуговування автомобілів.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Детальний план розробляється з метою:
 • уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, схеми планування території району;
 • уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту або території за його межами;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки за межами населеного пункту з метою розміщення об’єкта будівництва;

 • формування принципів планувальної організації забудови;
 • встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;
 • виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
 • визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
 • визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок;
 • уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування у разі його наявності;
 • визначення містобудівних умов та обмежень у разі відсутності плану зонування;
 • обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення, зображення існуючих земельних ділянок та їх функціонального використання;
 • визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;
 • забезпечення комплексності забудови території;
 • визначення доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови;
 • створення належних умов охорони і використання об'єктів культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду, інших об'єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;
 • визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території; створення транспортної інфраструктури;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки; комплексного благоустрою та озеленення; використання підземного простору тощо.

 1. Детальний план розробляється:
 • на структурно-планувальні елементи території населеного пункту, які мають цілісний планувальний характер, - на основі затвердженого генерального плану цього населеного пункту відповідно до чинного законодавства, плану зонування (за наявності) з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів;
 • на окрему територію за межами населеного пункту з певним функціональним використанням (житлова, курортна, оздоровча, рекреаційна, дачна або садова, виробнича тощо) або кількох таких територій - на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів;
 • на земельну ділянку за межами населеного пункту для розміщення окремого об’єкта будівництва - на основі затвердженої містобудівної документації відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів.

Примітка 1. Детальний план розробляють, як правило, на територію, що обмежується магістралями, вулицями, магістральними інженерними мережами або елементами ландшафту (водні об’єкти, гори, яри, ліси).

Примітка 2. Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб (малих міст, селищ, сіл), а також курортних, дачних і садових територій детальний план може розроблятися на всю територію та поєднуватися із генеральним планом цього населеного пункту.

 1. Склад та зміст детального плану надано для території кварталів, мікрорайонів житлової забудови. У разі розроблення детального плану території громадського, виробничого, курортного, оздоровчого, ландшафтно-рекреаційного або багатофункціонального призначення, колективних садів, дач склад та зміст текстових і графічних матеріалів, а також техніко-економічних показників визначаються у завданні на розроблення детального плану (додаток А) з урахуванням відповідних будівельних норм і стандартів.
 2. Затверджений детальний план є основою для визначення вихідних даних для:
 • розроблення проектів забудови територій мікрорайонів, кварталів, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;
 • відведення, вилучення земельних ділянок, встановлення та зміни їх цільового призначення, розміщення об’єктів будівництва, реконструкції забудови;
 • визначення (уточнення) містобудівних умов та обмежень;
 • проектування будинків і споруд різного призначення;
 • проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;
 • проведення гідравлічних розрахунків інженерних мереж;
 • проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови або зміни допустимого виду використання об’єкта нерухомого майна;
 • розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;
 • розроблення проектів земельних відводів окремих земельних ділянок;
 • розроблення проектів землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб.
 1. У детальному плані враховуються інвестиційні наміри будівництва для відповідної території на етап реалізації від 3 років до 7 років та надаються орієнтовні показники на розрахунковий етап генерального плану населеного пункту.
 2. У разі внесення змін до генерального плану, плану зонування територій населеного пункту або схеми планування території району, які стосуються території, охопленої чинним детальним планом території, обов’язковим є внесення відповідних змін до детального плану цієї території.
 3. Внесення змін до детального плану за умови його відповідності генеральному плану, плану зонування населеного пункту або схеми планування території району здійснюється шляхом розроблення проекту внесення змін до нього, його погодження та затвердження. Після затвердження відповідного проекту внесення змін він стає невід’ємною складовою частиною детального плану.
 4. Проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб розробляється згідно з проектним планом детального плану території. Склад та зміст регламентується відповідною нормативно-технічною документацією з питань здійснення землеустрою [19]. Затверджений проект землеустрою стає складовою частиною детального плану території [3].
 5. Детальний план, проект внесення змін до детального плану містять графічні і текстові матеріали, склад яких наведено у розділах 5-6 цих Норм.
 6. У разі наявності у складі містобудівної документації таємної або службової інформації ці матеріали (графічні креслення, розділи пояснювальної записки) виготовляють окремими кресленнями або томом в установленому порядку.

5 ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

 1. До складу графічної частини детального плану входить:
 2. Схема розташування територіїу планувальній структурі населеного пункту (району)

На схемі зображаються:

 • планувальна структура населеного пункту, району (відповідно до генерального плану населеного пункту або схеми планування території району), межі території, щодо якої здійснюється детальне планування;
 • функціональне використання (призначення) території, що проектується, та суміжних територій, розміщення основних існуючих та проектних громадських центрів, головних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, інших об’єктів, які впливають на детальне планування території.