Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи
Рівень використовування Фінансовий стан Формуляр договору Рекомендації

Досвід

Дозвіл на діяльність Близькість

А.27

Процедура пода­вання замовлень на постачання виробів, призначе­них для технічного обслуговування

Інструкції щодо технічної за­купки

Визначення

Замовлення щодо закупівлі Замовлення щодо пропозицій Вибір пропозицій Замовлення на постачання Загальні і технічні умови Комерційні і юридичні умови Умови оплати Встановлення цін Застосовувані стандарти

А.28

Замовлення на постачання виро­бів, призначених для технічного обслуговування

Письмова заявка на виготовлен­ня або постачання виробів, при­значених для технічного обслу­говування

Номер замовлення

Дата

Для кожного виробу:

 • код виробу;

 • опис/технічні умови на виріб;

 • кількість;

 • ціна

Призначення (на склад або безпосередньому користувачу)

Строк

Комерційні умови

А.29

Процедури пере­віряння придбаних матеріалів

Перелік критеріїв, що підлягають перевіренню І технічні умови процедури перевіряння

Замовлення на постачання

Каталог постачальника

Паспорт на машину

Інструкції з технічного обслуговування

Каталог запасних деталей

А.ЗО

Перевірення при­дбаних виробів

Акт приймання (наприклад копія замовлення на постачання)

Код виробу

Дата надходження

Отримана кількість

Стан виробів

А.31

Процедура контро­лювання про­дукції, наданої клієнтом

Перелік критерїїв, що підлягають перевіренню і технічні умови процедури перевіряння

Замовлення на постачання

Каталог постачальника

Паспорт на машину

Інструкції з технічного обслуговування

Каталог запасних деталей

А.32

Статус продукції, наданої клієнтом

Внутрішня письмова заявка на контролювання виробів для тех­нічного обслуговування, нада­них клієнтом

Номер замовлення Дата

Для кожного виробу:

 • ціна виробу;

 • опис;

 • технічні умови;

 • кількість;

 • оцінювана вартість Призначення виробів Термін постачання

А.ЗЗ

Процедура позна­чання виробів І

Керівні вказівки щодо кодуван­ня виробів, кодування розташу-

Формат коду виробу

Формат коду розміщення
Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементивання установок і спосіб зв’язку між кодом виробу і кодом розмі­щення установки

Формат коду виріб — розміщення

Розміщення на складі

Формат посилання на шифри у каталозі постачаль­ника

А.34

Процедура відсте- жування

Керівні вказівки щодо реєст­рації у часі різних місць розмі­щення одного виробу в уста­новці

Формат для записування коду «виріб — розміщен­ня» і для записування часу та керування цими запи­сами

А.35

Процедура контро­лювання діяль­ності з технічного обслуговування

Перелік і форма звітності з тех­нічного обслуговування

Елементи для планування діяльності з технічного обслуговування, зокрема:

 • книжка оцінювання пріоритетів;

 • відповідність календарному плану;

 • продуктивність праці;

 • вартість сировини;

 • відсоткове співвідношення вартості технічного обслуговування за часом простою

А.36

Процедура діяль­ності з нефірмово- го технічного обслуговування

Керівні вказівки з нефірмового технічного обслуговування

Характер і послідовність вторинних операцій Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти

А.37

Процедура діяль­ності з критичного технічного обслу­говування

Керівні вказівки щодо спеціаль­ного технічного обслуговування, яке безпосередньо впливає на засоби виробництва

Характер і послідовність допоміжних операцій

Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти

А.38

Процедура контро­лювання і випро­бовування виробів (під час простою і експлуатування)

Керівні вказівки для контролю­вання і випробовування

Характер і послідовність допоміжних операцій Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти

A. 39

Вироби, що їх вво­дять для терміно­вого не перевіре­ного технічного обслуговування

Реєстр виробів, що їх запровад­жують для безпосереднього ви­користання

Номер замовлення Дата прибуття Постачальник Відділ заявника Дата видачі Для кожного виробу: — код виробу; — назва

A. 40

Процедура калібру­вання устатковання для критичного випробовування

Керівні вказівки для калібруван­ня інструментів

Характер і послідовність допоміжних операцій Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти

A.41

Процедура іденти­фікації випробову- вального устатко­вання, що впливає на ефективність засобу виробницт­ва (устатковання критичного випро­бовування)

Керівні вказівки для глибокого аналізування зниження ефек­тивності устатковання критич­ного випробовування

Характер і послідовність допоміжних операцій

Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти
Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи

А.42

Документація ка­лібрування устат- ковання критично­го випробовування

Реєстр калібрувальних при­строїв, які показують стан за­собу виробництва, зокрема критичні засоби

Кодовий номер випробовувального устатковання

Дата і година

Характеристики калібрування

А.43

Процедура іденти­фікації, документу­вання тощо умов невідповідності продукції, що під­лягає технічному обслуговуванню

Документи виробничого проце­су, в яких зареєстровано умови невідповідності, які треба усу­нути в результаті технічного обслуговування

Звіт про технічне обслуговування, який містить:

 • номер тижня;

 • день;

 • номінальний показник;

 • фактичний показник;

 • зміну щоденного виробництва;

 • час непередбаченого простою;

 • коди часу простою;

 • вчинені дії;

 • час передбаченого простою;

 • час експлуатації;

 • кількість ремонтів;

 • кількість виробів налагоджених з першого разу

А.44

Процедура про­філактичних дій і налагодження

Інструкції з технічного обслуго­вування, в яких описано про­філактичні дії і налагодження, що його треба зробити

Номер і назва виробу

Розміщення

Опис роботи з технічного обслуговування

Відповідальність/цех

Необхідна стандартна кількість людино-годин

А.45

Процедури заван­тажувально-роз­вантажувальних операцій, складу­вання, упакову­вання, зберігання і постачання

Інструкції з організації складу технічних матеріалів

Фізична і адміністративна організація складу

Входи

Вилучення і поповнення запасів матеріалів

Умови складування делікатних, займистих, за­бруднювальних матеріалів і таких, що псуються

А.46

Контролювання документації з тех­нічного обслугову­вання

Журнал всієї документації

Постійно оновлювана документація

Зведення (дата події і опис) важливих спосте­режень і виконаної роботи з технічного обслугову­вання

А.47

Процедури плану­вання і виконання внутрішнього аудиту технічного обслуговування

Інструкції з виконання аудиту технічного обслуговування

Діапазон допустимості

Цілі

Етапи планування і виконання

Виконавці

Аналізування Звіт і план дій Спостереження

А.48

Внутрішній аудит технічного обслу­говування

Перелік критеріїв, які треба пе­ревіряти, що вказують на міні­мальні необхідні характеристи­ки і отримані результати

Реєстр оцінювання пріоритетів

Відповідність календарному плану

Продуктивність праці

Вартість сировини

Вартість технічного обслуговування, виражена відсотковим співвідношенням часу простою Рекомендації і план дії

А.49

Процедура спосте­рігання за корегу­вальними діями внутрішнього аудиту

План дій з періодичним пере­вірянням просування вперед

Дії, які треба виконувати на базі спостережень або аудиту устатковання, споруд, апаратури і транс­портних засобів

Організація (стратегія, методи, системи, стандарти) Керівні вказівки (тип/категорія технічного обслуго­вування, відповідальність за продукцію/якість про­дукції, охорону здоров’я і праці, захист майна, за­хист довкілля)
Назва документа

Опис документа

Інформаційні елементи

А.50

Процедура іденти­фікації вимог до готування

План дій з періодичним пере­вірянням просування вперед

Дії, які треба виконувати на базі спостереження і (або) аудитів готування персоналу (див. В. 13)

А.51

Компетентність персоналу і база даних готування

Файли даних на персонал

Базове готування Кар'єрний профіль Програми готування Специфічні знання Офіційні дипломи

А.52

Процедура конт­ролювання, пере­віряння і звітності щодо наданих послуг з технічно­го обслуговування

Перелік дій з контролювання оцінювання

Договір на ремонтування

Перелік виробів, які підлягають перевіренню Передбачені характеристики у виробничих умовах

А.53

Надані послуги з технічного обслуговування

Остаточний звіт просування і (або) проміжний звіт наданих послуг

Ціна

Просування роботи

Замовлення на внесення модифікацій

Приймання робіт

Пропозиції щодо покращення

А. 54

Процедура конт­ролювання застосування статистичних методів

Керівні вказівки щодо стати­стичного контролювання

Характер і послідовність допоміжних операцій Застережні заходи

Засоби

Необхідні інструменти і ресурси

Цілі, яких треба досягти

А.55

Відповідні закони і нормативні про­цедури

Керівні вказівки стосовно відпо­відних законів і нормативних процедур

Посилання на закони і (або) норми і правила

Відповідні питання

Відповідальність

Що робити, коли і деДОДАТОК В
(довідковий)

ІНФОРМАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ НАРЯДУ-ЗАМОВЛЕННЯ

Таблиця В.1 — Інформаційні елементи наряду-замовлення (НЗ)

Інформаційний елемент наряду-замовлення

Опис інформаційного елемента

В.1 Номер

Код, присвоєний НЗ. Кожен НЗ має свій власний код

В.2 Замовник

Ім'я уповноваженої особи, що подає замовлення на технічне обслуговування

В.З Дата зареєстрування

Дата видавання НЗ

В.4 Дата відкриття

Дата початку виконання НЗ

В.5 Дата закриття

Дата виконання НЗ. Відповідну роботу завершено

В.6 Код виробу

Код, присвоєний виробу всередині фізичної структури установки. Кожен виріб має свій власний код

В.7 Розташунок виробу

Код, що відповідає географічному розміщенню виробу всередині установки. Звичайно він зв'язаний або вміщений у код виробуКінець таблиці В.1