■ J J I ’НИК J
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Л

6

Концентрати харчові

С

БЗ № 11-2007/536

Загальні технічні умови


ОЛОДКІ СТРАВИ
ЖЕЛЕ, МУСИ, ПУДИНГИ,
КОНЦЕНТРАТИ МОЛОЧНІ

ДСТУ 3718:2007

Видання офіційн

е
Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009
М*-* » І ю.хии/

ЗМІСТ

Сфера застосування 1

Нормативні посилання 1

Терміни та визначення понять 4

Класифікація 5

*

Загальні технічні вимоги 5

 1. Характеристики 5

 2. Вимоги до сировини 7

Вимоги щодо безпеки : : 7

Вимоги щодо охорони довкілля 8

Маркування 8

Пакування 9

Правила транспортування та зберігання ю

Методи контролювання 10

Правила приймання 10

Гарантії виробника 11

даток А Код ДКПП 11

даток Б Інформаційні дані про калорійність та поживну цінність 100 г концентратів солодких страв 1Т

даток В Бібліографія 12ДСТУ 3718:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ

СОЛОДКІ СТРАВИ
ЖДЛЕ, МУСИ, ПУДИНГИ,
КОНЦЕНТРАТИ МОЛОЧНІ
Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ

СЛАДКИЕ БЛЮДА
ЖЕЛЕ, МУСЫ, ПУДИНГИ,
КОНЦЕНТРАТЫ МОЛОЧНЫЕ

Общие технические условия

FOOD CONCENTRATES

SWEET DISHES
JELLIES, MOUSSES, PUDDINGS,
MILK CONCENTRATES

General specifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт поширюється на харчові концентрати, солодкі страви (далі за текстом — >лодкі страви), що є сумішшю різних попередньо підготовлених продуктів, фасованих насипом і у брикетованому вигляді, призначених для приготування желе, мусів, пудингів, молочних концентратів. Солодкі страви реалізують через торговельну мережу та використовують у системі ресто- знного господарства.

  2. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1.7, 5.1.8 та розділах 6 і 7.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2515-94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів іден- іфікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної юдукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна харчова. Технічні умови

ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 4380:2005 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови

ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови

ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонталь- ій метод виявлення Salmonella

чдання офіційне 4ДСТУ ГОСТ 908:2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні ви­моги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна без­пека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовину. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібрацій­на безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно­сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасно­сти к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки робочих місць)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила визначання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия (Кава натуральна смажена. Загальні технічні умови)

ГОСТ 7022-54 Крупа манная. Технические условия (Крупи манні. Технічні умови)

ҐОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические ус­ловия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия (Плівка целюлозна. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для спожиткової тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых от­раслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з дереви­ни і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання <ількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 11293-89 Желатин пищевой. Технические условия (Желатин харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для продук- дии пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические условия (Ящики > деревини і деревних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промисловості та нільського господарства. Технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие техничес­кие условия (Пачки із картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака і моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, ;ірників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические 'словия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и мар- арина. Технические условия (Ящики з тарного плаского склеєного картону для вершкового масла маргарину. Технічні умови) ’ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых > кидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів і харчо- зих рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113.0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка проб (Кон­центрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб)

ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы ! іетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов про­дукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначання якості пакування, маси нет- 0, об’ємної маси, масової часткіокремих компонентів, розміру окремих видів продукту і крупності юмелу)

ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности іредителями хлебных запасов (Концентрати харчові. Методи визначання домішок і зараженості икідниками хлібних запасів)

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показа- елей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии (Концентра- и харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживан- я і оцінювання дисперсності суспензії)

ГОСТ 15113.4-77 Концентраты пищевые. Методы определения влаги (Концентрати харчові.

Іетоди визначання вологи)

ГОСТ 15113.5-77 Концентраты пищевые. Методы определения кислотности (Концентрати арчові. Методи визначання кислотності)

ГОСТ 15113.6-77 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы (Концентрати хар­ові. Методи визначання сахарози)

ГОСТ 16280-88 Агар пищевой. Технические условия (Агар харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 16599-71 Ванилин. Технические условия (Ванілін. Технічні умови)

TQCT 18078-72 Экстракты плодовые и ягодные. Технические условия (Екстракти плодові та

гідні. Технічні умови)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Техничес-

ле условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови) і

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Общие требования (Вхідний контроль про-

укції. Загальні вимоги) і

ГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические ус- эвия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24508-80 Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране-

<іе (Концентрати харчові. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 26574-85 Мука пшеничная хлебопекарная. Технические условия (Борошно пшеничне іібопекарське. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирова­ли. Общие технические условия (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів па­нування. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологичес-

IX анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів) і ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических

іализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти ірчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти ірчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде- жия содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінера- зація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і про- кти харчові. Метод визначання миш’яку) to


ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина і продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировинні продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання ток­сичних елементів)

ГОСТ 30363-96 Продукты яичные. Общие технические условия (Продукти яєчні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявлення і визна­чання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення згідно з ДСТУ 2515, а також додаткові нові терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять.

 1. муси

Суміш екстрактів (плодових, ягідних або плодових із ягідними) з манними крупами, цукром, харчовими кислотами, з доданням чи без додання харчових натуральних барвників

 1. желе

Суміш екстрактів (плодових, ягідних або плодових із ягідними) чи ароматичних харчових есенцій з цукром, харчовими кислотами, агаром, желатином або желювальним картопляним крохмалем з доданням харчових натуральних чи штучних або синтетичних, ідентичних натураль­ним, барвників

 1. киселі

Суміш сухого незбираного молока, цукру, кукурудзяного крохмалю, смакових та ароматичних речовин

 1. креми желейні

Суміш сухого незбираного молока, цукру, агару чи желювального крохмалю, смакових та ароматичних речовин

 1. креми заварні

Суміш сухих вершків, незбираного молока, сухої підсирної сироватки, сироваткового концен­трату збагачувача, яєчного порошку, яєчно-сироваткового концентрату, цукру, пшеничного борош- <а, кукурудзяного крохмалю, смакових та ароматичних речовин

 1. гарячий шоколад; суміш для приготування гарячого шоколаду

Суміш цукру, какао-порошку, сухого незбираного молока чи сухих вершків, крохмалю, солі та іроматичних речовин

 1. десерти

Суміш цукру, сухого незбираного молока, желатину, какао-порошку, ваніліну, натуральних чи итучних або синтетичних, ідентичних натуральним, барвників, ароматичних речовин

 1. пудинги десертні