ДСТУ 4273:2003

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО ТА ВЕРШКИ СУХІ

Загальні технічні умови

Видання офіційне

Київ

ДержспоживстандартУкраїни

2003

ДСТУ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом харчової хімії та технології НАН України і Національною асоціацією “Укрконсервмолоко” Міністерства аграрної політики України.

ВНЕСЕНО Міністерством аграрної політики України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держспоживстандарту України

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 1349-85, ГОСТ 4495-97,

ГОСТ 10970-87)

4 РОЗРОБНИКИ С.М.Шульга, канд. фіз.-мат. наук; М.Ю.Кучінка, канд. техн. наук; Т.І.Бурикіна; Л.П.Ільченко; С.І.Калієвський.

______________________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить державі

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю або частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики

II

ДСТУ

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування ...................................................................................................…………

1

2 Нормативні посилання .....................................……………………………………………….

2

3 Терміни та визначення................................................................................................………..

4 Класифікація…………………………………………………………………………………...

4

5

5 Загальні технічні вимоги.................................................................................................……..

5

6 Вимоги безпеки...........................................................................................................…….…...

13

7 Вимоги охорони довкілля..........................................................................................…………

14

8 Правила приймання...................................................................................................………….

14

9 Методи контролю......................................................................................................………….

15

10 Транспортування та зберігання................................................................................…….…..

11 Гарантії виробника …………………………………………………………………………..

16

17

12 Додаток А Бібліографія ……………………………………………………………………...

13 Додаток Б Інформаційні данні про харчову і енергетичну цінність продуктів..

14 Додаток В Код продукції згідно з ДКПП …………………………………………………..

18

20

21

III

ДСТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

______________________________________________________________________________

МОЛОКО ТА ВЕРШКИ СУХІ

Загальні технічні умови

МОЛОКО И СЛИВКИ СУХИЕ

Общие технические условия

MILK AND CREAM DRY

General Spesification

______________________________________________________________________________

Чинний від

1 Сфера застосування

Цей стандарт поширюється на молоко знежирене сухе, молоко незбиране сухе та вершки сухі ( далі по тексту – продукти), що виробляють відповідно з пастеризованого знежиреного молока (або суміші його з маслянкою), нормалізованого коров’ячого молока, нормалізованих вершків згущенням та подальшим висушуванням.

Продукти призначені для безпосереднього вживання в їжу, для реалізації в торговельній мережі та промислової переробки.

Вимоги до безпеки продукції викладено у 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

______________________________________________________________________________

Видання офіційне

1

ДСТУ

2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри і правила застосування

ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихових позначок EAN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3662-97 Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 745-79 Фольга алюминиевая. Технические условия

ГОСТ 1341-84 Пергамент. Технические условия

ГОСТ 2226-88 Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 5958-79 Фанерно-штампованные бочки. Технические условия

ГОСТ 5981-88 (ИСО 1361-83, ИСО 3004.1-86) Банки металлические для консервов. Технические условия.

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия

ГОСТ 9225-84 Молоко и молочные продукты. Методы микробиологического анализа

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размером 800х1200 мм. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 12120-82 Банки металлические и комбинированные. Технические условия

ГОСТ 13357-87 Ящики дощатые для кондитерских изделий. Технические условия

2

ДСТУ

ГОСТ13358-84 Ящики дощатые для консервов. Технические условия

ГОСТ 13479-82 Банки картонные и комбинированные. Общие технические условия

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств. Технические условия

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий Технические условия

ГОСТ 13513-86 Ящики из гофрированного картона для продукции мясной, молочной и птицеводческой промышленности

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия

ГОСТ 13516-86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия

ГОСТ 17065-94 Барабаны картонные навивные. Технические условия

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования

ГОСТ 23651-79 Продукция молочная консервированная. Упаковка и маркировка

ГОСТ 23676-79 Весы для статического взвешивания. Пределы взвешивания. Метрологические параметры

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термоустойчивости по алкогольной пробе

ГОСТ 26809-86 Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

3

ДСТУ

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для

определения содержания токсичных элементов.

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 29245-91 Консервы молочные. Методы определения физических и органолептических показателей

ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги

ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира

ГОСТ 29248-91 Консервы молочные. Йодометрический метод определения сахаров

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методики выполнения измерений индкса растворимости

ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод)

ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотності

ГОСТ 30305.4-95 Продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений индекса растворимости

ГОСТ 30347-97 Молоко и молочные продукты. Методы определения Staphylococcus aureus

3 Терміни та визначення

У цьому стандарті використані терміни з відповідними визначеннями:

Сухий молочний продукт – сухий молочний продукт, сконцентрований згущенням та наступним сушінням.

4

ДСТУ

Молоко незбиране сухе - продукт, який одержують з нормалізованого пастеризованого коров’ячого молока, сконцентрований згущенням та наступним сушінням.

Молоко знежирене сухе – продукт, який одержують з пастеризованого знежиреного

коров’ячого молока або суміші його з маслянкою згущенням та подальшим висушуванням.

Вершки сухі – продукт, який одержують з нормалізованих згущених вершків висушуванням.

Маслянка - плазма вершків, одержана під час перероблення вершків на масло.

4 Класифікація

4.1 Залежно від сировини, яку застосовують, виробляють:

- молоко знежирене сухе;

- молоко незбиране сухе 20 % та 25 % жирності;

- вершки сухі.

4.2 Залежно від способу сушіння молоко знежирене сухе та молоко незбиране сухе 25 % жирності поділяють на;

- розпилювальне;

- плівкове.

4.3 Молоко незбиране сухе 20 % жирності виробляють тільки на розпилювальних сушильних установках.

4.4 Залежно від органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників молоко незбиране сухе та вершки сухі поділяють на вищий та перший гатунки.*

4.5 Не допускається молоко незбиране сухе та вершки сухі першого гатунку вживати в їжу, реалізувати в торговельній мережі. Таке молоко і вершки направляють на промислову переробку.

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Продукти виготовляють відповідно до вимог цього стандарту з додержанням санітарних норм і правил згідно технологічної та технічної документації, затвердженої у встановленому порядку для конкретного виду продукту.

5

ДСТУ

5.2 За органолептичними показниками продукти повинні відповідати вимогам та нормам, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1 Органолептичні показники продуктів

Назва показника

Характеристика

молоко знежирене сухе

молоко незбиране сухе

вершки сухі

розпилювальне

плівкове

розпилювальне

плівкове

Смак і запах

Властивий свіжому пастери-

зованому знежи-

реному молоку,

без сторонніх

присмаків та за -

пахів. Допуска-

ється присмак

перепастеризації

Властивий

перепастери-зованому знежиреному молоку без будь-яких сторонніх присмаків і запахів

Властивий свіжому пастеризовано-му молоку без

сторонніх присмаків і запахів

Властивий

перепасте-ризованому

(кип’ячено-му) молоку без сторонніх

присмаків і запахів

Власти-вий пастери-

зованим вершкам, без сторонніх присмаків і запахів

Консистенція

Дрібнорозпиле-ний сухий порошок

Сухий поро-шок з подріб-нених плівок

Дрібний сухий порошок, який

складається з агломерованих частинок сухого молока.

Допускається незначна кількість грудо

чок, які легко

розсипаються при механічній дії

Мілкий сухий поро-

шок з под-

рібнених

плівок, який складається з

агломеро-ваних час-тинок сухого

молока

Дрібний

сухий порошок.

Допуска-ються грудочки, які легко розпадаються при

механіч-

ній дії

Дозволяється незначна кількість крупинок, які легко розпадаються при механічній дії

Колір

Білий з світлим кремовим відтінком

Від світло-кремового до кремового

Білий з легким кремовим відтінком

Кремовий.

Допуска-ються поо-динокі

пригоріли

частинки

Білий з

кремовим відтінком

Примітка. Допускається наявність окремих пригорівших частинок для молока знежиреного сухого в транспортній тарі і молока незбираного сухого першого ґатунку.