ДЕРЖАВНИЙ СТАДДАРТ УКРАЇНИ

МОЛОКО КОРОВ’ЯЧЕ НЕЗБИРАНЕ Вимоги при закупівлі

МОЛОКО КОРОВЬЕ ЦЕЛЬНОЕ

• Требования при закупке WHOLE COW MILK

Requirements for purchasing

Чинний від 199S—01—01

О ./.оГ.ЧгД

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯс

Пей стандарт поширюється на незбиране сире коров’яче молоко під час закупівлі у молочних Ферм, колективних сітьськогосподарських підприємств, приватних 1 фермерських господарств незалежно від форм власності та видів діяльності, підприємствами з перероблення молока, підприємствами-покушіями молока та приватними, підприємцями і призначене до переробки на молочні продукти.

Вимоги цього стандарту є ооов язковими.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У ЦЬОМУ стандарті наведені посилання на таку нормативну документацію:

ГОСТ 12 1 004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие треоования

ГОСТ 12Л .005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху

рабочей зшчы^^^ 009__7б cQg-p. Электробезопасность.Термины и определения ГОСТ 12 1 010—76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования^

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ; Оборудование производственное. Общие треоования

безо^^'^°^™2.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования без-

опасноши^ 2 042—91 ССБТ. Машины и технолотаческое оборудование для животко-

вопства и кормопроизводства. Общие требования безопасности^

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования ое„-

°'’""''гОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правшта установления допустимых выбросов, вредных веществ промышленными предприятиями

ГОСТ 3624_92 мимолочныепродукты.Методыопределениякиптотности

гост 36^-84 Молоко и молочные продукты. Методы определения плотности

Видання офіційне

ГОСТ 3626—73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого 78 Флягя металлические для молока и молочных продуктов. Техни-

вешества

ГОСТ 5037 ческие усл;озия ГОСТ 5867 ГОСТ 8218

-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира -89 Молоко. Метод определения чистоты

ГОСТ 9218 86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия^

ГОСТ 9225 84 Молоко и молочные продукты. Мстиды микрооиологтдческого анализа^

ГОСТ 13928—84 Молоко и слизки заготовляемые. Правила приемки, методы отоо-

ра проб и подготовка их к анализу

ГОСТ 23327—78 Молоко. Методы определения общего белка

ГОСТ 23452 79 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных

ко.тичеств х-порорганических пестицидов

ГОСТ 23453 90 Молоко. Методы определения количества соматических клеток

ГОСТ 23454—79 Молоко. Методы определения ингиоирующих веществ ГОСТ 24065—80 Молоко. Методы определения соды,

ГОСТ 24066—80 Молоко. Метод определения аммиака ГОСТ 24067—80 М'олоко. Метод определения перекиси водорода ГОСТ 25179—90 Молоко. Методы определения белка У ГОСТ 25228—82 Молоко к ативки. Метод определения термоустойчив ости по а.т-

когольной пробе

ГОСТ 26754—85 Молоко. Методы измерения температуры

ГОСТ 26927—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути

ГОСТ 26929—94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация

для определения токсичных элементов

ГОСТ 26930—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка ГОСТ 26931—86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932 86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

нічні "умови

СанПиН 42—128-

ГОСТ 26933—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия ГОСТ 26934—86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка ТУ 46—14 України 6—92 Молоко. Методи визначення інгібузшдьних речовин. Тех

.4690—88 Санитарные правила содержания территорий каселен-

^СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от оагряо^ения^ 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха и каселен-

ных42—123—4540—87 Максимально допустимые уровни содержания пести

цидов в пищевых продуктах и методы их определения

«Медико-биологические требования и санитарные кормы ного сырья и пищевых продуктов», затверджені Мшістерсівом охорони здоров я СРСР

№ Ілв!) о/1042 Допустимые уровни содержания нитратов в молохе и продуктах его переработки, предназначенных для детского питания

ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіокухлідіз цезію-137 і стронцію-90 в продуктах харчування та питній воді

’МВ 5.08.07/1232 Порядок та періодичніс-йь контролю продово.тьчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки

«Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», затверджені Держагропромом СРСР, 1986 р.

«Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю за их санитарным состоянием», затверджені Держагропромом СРСР, 1986 р.

№ 3049—84 Методическке рекомендации по определению остаточных количеств антибиотиков в продуктах животноводства

«Методические рекомендации по санитарному контролю за содержанием радиоактивных веществ в объектах внешней среды», Москва, 1980 р.

«Инструкция о порядке проведения государственных закупок (сдачи и приемки) молока и молочной продукции», затверджена Держагропромом СРСР, 1988 р.

:рд 10 02—02—8—87 Методика определения массы молока коровьего заготовляемого при приемке.■

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

І

 1. Молоко, яке закуповують, повинно отримуватись від здорових корів в господарствах, благополучних щодо інфекційних захворювань, та за показниками якості відповідати вимогам цього стандарту.^

Молоко після доїння повинно бути профільтроване та охолоджене.

 1. Молокоіповинно бути натуральним незбираним, чистим, без сторонніх, не властивих свіжому молоку присмаків і запахів.

За зовнішнім виглядом та консистенцією молоко повинно бути однорідною рідиною БІД білого до ясно-жовтого кольору, без осаду та згустків.

Не допускається змішування молока від здорових і хворих корів та заморожування

молока.■

 1. В молоці не допускається зміст інгібувальних речовин (мийно-дезінфікуючих засобів, консервангів, формаліну, соди, аміаку, перекису водню, антибіотиків) (додаток А).

’з.4 За фізико-хімічними, санітарно-гігієнічними та мікробіологічними показниками якості молоко розподіляють на три гатунки; вищий, перший та другий згідно з вимогами, що вказані в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника якості.

Норма для гатунків

озиниця вимірювання

вищий

перший

другий

Кислотність, °Т

16-17

■ <19

<20

Ступінь чистоти за еталоном, група

І

І

II

Загальне бактеріальне обсіменіння, тис./см^

<300

<500 ■■■

<3000

Температура, °С

<8

<10

<10

Масова частка сухих речовин, %

>11,8

>11,5

>10,6

Кількість соматичних клітин, тнс./см3

<400

<600

<800

примітка, молоко, шо відповідас вимогам вишого. першого та другога гатунків, з температурою вище домовленістю сторін, як нео-чолоджеке.'

10 °С, приймається за

 1. Молоко, яке використовується для виробництва продуктів дитячого харчлшання, має бути вищого та першого гатунків, але з кЬтькістю соматичних щтітин < 500 тис./см°, термостійкістю не нижче другої групи-згідно з гост 25228.

,3.6 Молоко всіх гатунків повинно мати іусткну не менше ніж 1027 кг/м^ за темпе- рат>фи 20 °С..

 1. Масова частка :киру та масова частка бЬтку в молоці повинні відповідати базисним нормам, які затверджені Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку.

Закупівельна ціна на молоко та система оплати під час його закупівлі встановлюються і регулюються відповідними нормативними документами з урахуванням встановлених базисних корм по жиру та бітку..

 1. За показниками безпеки молоко вищого, першого та другого гатунків повинно відповідати вимогам, які вказані в таблиці 2.

Таблиця 2

Назва показника безпеки, одиниця вимірювання

гранично допустимий рівень

Токсичні елементі!, МГ/КГ, не бічьше ніж: свинець кадмій - ' миш’як ртуть' мідь цкнк

0.1 (0,05) 0,03 (0,02) 0,05 . 0,005 1,0 5,0

Мікотоксини, мг/кг, не більше ніж: афлатоксин В і аф.азтоксин Мі

0,001 ■

0,0005 і

Антибіотики, од./г, не бшьше ніж:

антибіотики тетрациклінової тупи пекіпилін . стрептоміцин

0,01

0,01

0,5

Пестициди, мг/кг, не більше ніж; гексахлоран ГХЦГ (гама-ізомер)

0,05

. 0,05(0,01)

Нітрати, мг/кг, не більше ніж '

10

Гормональні препарати, мг/кг, не більше ніж: ді етил етил ьбестрол естрадіол-17 -

Не допускається 0,0002

Радіонукліди, Бк/кг, не більше ніж: ^ стронцій-90 ‘ цезій-137

20

100

Примітка. В дужка. вказані граничнодопустимі рівні для молока, яке використовується для виробництва дитячкх і дієтичних ЛрОїП’КТІБ,

•У 3.9 Допускається, за домовленісгю сторін, зак>тговуват£ї молоко з густиною >1026 кг/ьУ за температури 20 °С і кислотністю від 15 °Т та до 21 °Т, але свіже незбиране, яке оцінюється на підставі контрольної проби першим чи другим гатунками, якщо воно за органолептичними показниками, чистотою, загальним бактеріальним обсіменінням, кількістю соматичних клітин, масовою часткою cjochx речовин відповідає вимогам нього стандарту.

 1. Молоко, яке ЕЄ відповідає вимогам цього стандарту, відноситься до негатунко- вого і може використовуватися для переробки згідно з галузевими рекомендаціями, які затверджені у встановленому порядку.
 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
  1. Під час виробництва та закупівлі молока слід керугватися вимогами безпеки, шо встановлені ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.2.042, «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов», затвердженими Міністерством охорони здоров’я CPC? 01.08.89 № 5061—89, «Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных хозяйств», та «Санитарными правилами по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю за их санитарным состоянием», які затверджені Держагропромом

СРСР, 1986 р.■

 1. Технологічне обладнання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.
  1. Електробезпека — ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.1.009.
  2. Вибухова безпека —ГОСТ 12.1.010. .
  3. Пожежна безпека —ГОСТ 12.1.004. '
 2. ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Повітря робочої'зони і виробничих приміщень—вимогам ГОСТ 12.1.005.
  2. Контроль викидів ватмосферу здійснюєтьсязгідновимогГОСТ17.2.3.02 і

СанПіК № 4946...

 1. Стічні води при виробництві молока підлягають очищенню відповідно

СанПіН№ 4630.'і'^

 1. Охорона грунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюється відповідно СанШН № 42—128—4690.
 2. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Закупівля-приймання молока проводиться партіями згідно з ГОСТ 13928 та «Инструкции о порядке проведения государственных закупок (сдачи и приемки) молока

и молочной продукции»._

 1. Під час закупівлі молока в кожній партії визначаються маса нетто молока згідно

з РД і о 02 02—Г.8 «Методика определения массы молока коровьего заготовляемого при

приемке» та показники якості: органолептичні показники, температура, масова частка жиру, масова частка бітку, масова частка сухих речовин, кислотність, густина, чистота.

Підприємства по переробленню молока, чи підприємства-покупці молока, за погодженням з виробниками молока, за домовленкістю, можуть встановлювати іншу періодичність визначення зазначених показників якості, але не рідше одного разу на декаду. ^

 1. Загальне бактеріальне обсіменіння, кількість соматичних клітин, наявність іна- бува^шних речовин визначають один раз в декаду і додатково ~ за домовленістю сторін. Дата виконання цих випробувань встановлюється підприємствами по переробці молока

або підприємствами-покупцями молока._

Отримані значення цих показників якості поширюються на молоко між даним та

наступним випробуваннями.

■ Інгібуваліні речовини та зага,чьне бактеріальне обсіменшня визначають у пара.тель-

НИХ пробах молока досліджуваного зразка одночасно.

6 4 Під час визначення інгібувальних речовин випробування виконуються послідовно двічі ка пробах молока, які беруть від зразка молока однієї і тієї самої парти. В раз^і кеошозначності отриманих результатів проводять повторне визначення ка контрольній пробі. Якщо контрольне випробування підтверджує наявність інпоуза.дьних речовин в молоці, то таке молоко закупівлі не шд-дягае і не може бути використане д.дя харчових

цітей.

в разі відсутності інгіб^щальних речовин в контрольній прооі, молоко закуповується

як гатункове......

Результати випробування контрольної проби оформляються актом, термін ди якого

поширюється до наступного планового-випробування (п.6.5).

•Ді б 5 Б разі підозри на фальсифікацію молока домішками води, в обов’язковому

порядку проводиться дослідження контрольної проби молока за масовою часткою сухих

речовин, шо підтверджує натуральність молока.

Якщо результати дослідження вмісту сухих речовин в контрольній прооі молока не Бідповщають вимогам цього стандарту, то вони є кінцевими, а відповідна партія молока відноситься до негатункового. В цьому випадку результати досліджень коктро.дьної проби f