ЗАКОН УКРАЇНИ

Про оренду державного та комунального майна

{ Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 30, ст.416 }

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 2270-XII ( 2270-12 ) від 10.04.92, ВВР, 1992, N 30, ст.417 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Декретом N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 53 Законом N 3171-XII ( 3171-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.253 Декретом N 57-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 30, ст.337 Законом N 3875-XII ( 3875-12 ) від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103 }

{ В редакції Закону N 98/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 15, ст. 99 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 326/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.244 N 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.42 N 768/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18, ст. 88 N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301 N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, ВВР, 1999, N 29, ст.239 N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.411 N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272 N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146 N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.5 N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205 N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.539 N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.547 N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, ст.267 N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.89 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008 }

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам. ( Преамбула в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

Стаття 1. Завдання Закону

1. Цей Закон регулює:

організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів; ( Абзац другий частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності. ( Абзац третій частини першої статті 1 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

( Частину другу статті 1 виключено на підставі Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

2. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, об'єктів майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук" ( 3065-14 ). ( Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, із змінами, внесеними згідно із Законами N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 )

3. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які ведуть його облік у спеціальному порядку, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ). ( Статтю 1 доповнено частиною згідно із Законом N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99 )

4. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.

Оренда майна інших форм власності регулюється положеннями цього Закону, якщо орендарями є державні підприємства, в тому числі Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта". ( Частину статті 1 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001 )

Стаття 2. Оренда

1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

2. Державну політику у сфері оренди здійснюють: Кабінет Міністрів України, а також Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо державного майна; органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, - щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим; органи місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній власності. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

( Стаття 2 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. ( Стаття 3 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 4. Об'єкти оренди

1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс. ( Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;

нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств; ( Абзац четвертий частини першої статті 4 в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

майно, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації). ( Абзац п'ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

2. Не можуть бути об'єктами оренди:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 );

цілісні майнові комплекси казенних підприємств; ( Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 )

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво"; ( Частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 )

об'єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (крім пам'яток культурної спадщини), а також об'єкти, включені до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" ( 847-14 ), які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 1905-15 ) від 29 червня 2004 року. { Частину другу статті 4 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3126-IV ( 3126-15 ) від 29.11.2005, N 574-VI ( 574-17 ) від 23.09.2008 }

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об'єктами оренди. ( Частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 5. Орендодавці

Орендодавцями є:

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук; ( Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 )

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності; ( Абзац третій статті 5 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 )

підприємства - щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує на одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, - також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу . ( Абзац четвертий статті 5 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99, N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

Стаття 6. Орендарі

1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. ( Абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. ( Абзац другий частини першої статті 6 в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України. ( Частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 )

Стаття 7. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону. Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону. ( Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 )

2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

3. Трудовий колектив протягом п'ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВРвід 23.12.97 )

Стаття 8. Порядок прийняття рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу

1. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.

2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

4. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство. ( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВРвід 23.12.97 )

Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі - матеріали), відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону. ( Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )

2. У разі надходження до орендодавця заяви про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець у п'ятиденний строк після дати реєстрації заяви надсилає копії матеріалів органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а у разі якщо: ( Абзац перший частини другої статті 9 в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 )