ДСТУ 2904-94

(ГОСТ 857-95)


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КИСЛОТА СОЛЯНА СИНТЕТИЧНА
ТЕХНІЧНА

Технічні умови

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Київським науково~др£ліднмм інститутом синтезу та екології (КНДІ .Синтеко»),

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО макадон Держстандарту України N9 312 від 9 грудня 1994 р.

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України !^ 196 від 20 червня 1995 р.

З Додаток Б цього стандарту є црвним ауте етичним текстом МС ISO 905—1976.

 1. НА ЗАМІНУ ГОСТ 857-88.

 2. РОЗРОБНИКИ: В. Г. Овчинников, А. С. Мантуло, В. L Лазукін, А. І. Шерстюк, Т. L Соловйова

ф

Видання офіційне

Держг лндарт України, 1995

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відпорений, тиражований
і розповсюджений без дозво* Держстандарту Україн

иЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Технічні вимоги З

 4. Вимога безпеки 6

''Приймання 7

 1. Методи аналізу 8

 2. Транспортування та зберігання .. 21

Додаток А Методика вимірювання масової концентрації хлористого водню у повітрі виробничих приміщень 23

Додаток Б (МС ISO 905-76) 26ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КИСЛОЇ А СОЛЯНА СИНТЕТИЧНА ТЕХНІЧНА

Технічні умови

КИСЛОТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
Технические условия

ХУМТИРТТЛ L'VnDAT’UT -ЧПТГ» 4ГТП плп імппстптАТ ттот-

Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л12

к ГОСТ 857—95 Кислота соляная синтетическая техническая. Технические условия

В каком месте

Напечатано

Догжно быть

Предисловие Таб­лица принятия

Республика Молдова Молдовастандарт(ИУС № 12 1997 г)
медичній, харчовій промисловості, кольоровійтачорнїйметалу pm. ’
Формула: НС1.

Молекулярна маса (за міжнародними атомними масами 1987 р.) — 36,46.

Вимога за пунктами таблиці 2 і 7 цього стандарту є обоь’язковими, інші вимоги — рекомендовані.

2 Нормативні посилання

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществу материа­лов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.ЮЭ-83 ССБТ. Одежда специальная защитнаяДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СЛО1А СОЛЯНА СИНТЕТИЧНА ТЕХНІЧНА

Технічні умови

)ТА СОЛЯНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ
Технические условия

HETIC HYDROCHLORIC ACID FOR INDUSTRIAL USE

Specifications

Чинний вад 1996—4)7—01

 1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на технічну синтетичну соляну кислоту, яку одержують абсорбцією водою хлористого водню, утворюваного лід час взаємодії випареного, електролітичного хлор>, абгазів зрідження хлору з воднем.

Технічну синтетичну соляну кислоту використовують у ХІМІЧНІЙ, медичній, харчовій промисловості, кольоровій та чорній металургії.

Формула: НС1.

Молекулярна маса (за міжнародними атомними масами 1987 р.) — 36,46.

Вимога за пунктами таблиці 2 і 7 цього стандарту є обої/язковими, інші вимоги •— рекомендовані.

 1. Нормативні посилання

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материа­лов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитнаяГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противага ы промышленные фильтрующие.

Технические условия

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 199—78 Натрий уксуснокислый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная

ГОСТ ^874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

ГОСТ З118-77 Реактивы. Кислота соляная. 'Технические условия

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 4204-77 Реактиьы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4212-76 Реактивы. Приготовление растворов для колориметриче­ского и нефелометрического анализа

Г^СТ 4220-75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические усло­вия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. ’* ехнические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 4478-78 Реак- івы. Кислота сульфосалициловая. Технические ус­ловия

ГОСТ 4517-87 Реактивы. Методы пригот вления вспомогательных і > активов и растворов при анализе

ГОСТ 4520-78 Реактивы. Ртуть (II) азотнокислая 1-водная. Техниче­ские условия

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготов­ления растворов индикаторов

/ОСТ 5230-74 Реак-чвы. Ртути окись желтая. Технические условия

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вод° дистиллированная. Технические условия

"ОСТ 9557—87 Поддон плоский деревянный

ГОСТ 10485-75 Реактивы. Методы определения содержания примеси мышья і

ГОСТ 10555-75 Реактивы и особо чистые вещества. Колориметрические метода определения содержания примеси железа

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Трилон Б

ГПСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукция химической про­мышленности. Технические условия

ГОСТ 19433-88 Грузы опасныеГОСТ 19908-90 Тиг.щ, чашки, стаканы из прозрачного кварцевого стек­ла. Общие технические условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в пакетах ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и обрг зцоьые. Общие технически ? условия

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Ти­пы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы*Методы приготов. ения титрованных рас­творов для кислої яо-основно1 э титрования ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648—77) Посуда лабораторная стеклянная. Пи­петки с одной отметкой

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Общие тре­бования

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования

З Технічні вимоги

 1. Технічна синтетична соляна кислота повинна виготовлятись згідно з вимогами цього стандарту за технологічним регламентом, затвер­дженим в установленому порядку.

 2. Характеристики

  1. Соляну кислоту виготовляють двох марок: А і Б.

а фізико-хімічними показниками технічна синтетична соляна кислота повинна відповідати нормам, зазначеним у таблиці 1.Таблиця 1

Назва показника

Норма для марки

Методи анадЬу

АОКП21 22110100

БОКП21 22110200

вищого сор­ту ОКП 21 22110220

першого г*рту ОКП 2122110230

1 Зовнішній вигляд

Прозора безбарвна чи Жовтувата рідина

Прозора жовта рідина

Згідно збЛ

2 Масова частка хлористо­го водню, %, не менш'' ніж

35

33

31,5 * ч

Згідне з 6.5

3 Масова частка заліза (Fe), %, не більша ніж

0,001

0,002

0,015

Згідао з 6.6

4 Масова частка залишку після прожарювання, %, не більша ніж,

0,010

0,0Ь

0,100

Згідно з 6.7

5 Масова частка вільного хлору, %, не більша ніж

0,002

0,002

0,008

Згідно збЗ

б Масова частка миш'яку (Аз), %, не більша ніж

0,0001

0,0001

0,0002

Згідно з 6.9

7 Масова частка ртуті (Hg), %, не більша ніж,

0,0003

0,0004

0,0005

Згідно з 6.10

Примітка 1. Масову частку ртуті нормують у кислоті, яку одержують а водню та хлору ртутного електр аізу.

Примітка X Допускається два харчової промисловості аа поіоджвииям to спожива­чем виготовлення кислоти з масовою часткою х. лр стого водню не більшою ніж 26 %.

Примітка X У кислоті, використовуваній для трамлеиня металів, масова частка аалЬ* та залишку після прожарювання но нормується.

І нмИха 4. погодженням to споживачами допускається в кислоті обок марок масова частка хлористого водню не менша ніж ЗО %. 1. Маркування

 1. Транспортне маркування бочок та бутлів—згідно а ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знаку «Герметичне пакування».

Маркування, що характеризує транспортну небезпечність вантажу,—згідно з ГОСТ 194’3 (клас 8, підклас 8.1, класифікаційний шифр 8162« рисунок 8/6 а), серійний номер ООН 1789.

 1. До кожної бочки чи бутля прикріплюють ярлик з фанери чи цупкого картонj, захищений кислотостійкою та вологонепроникною обо­лонкою, на який наносять дані, що характеризують запако ании продукт;

 • назву підприємства та (або) його товарний знак;

 • назву продукту, його марку, сорт;

 • позначення цього стандаріу;

 • номер партії, дату виготовлення;

 • масу брутто і нетто;

 • номер бочки чи бутля га загальну кількість їх у партії.

  1. Знаки та написи на цистернах і контейнерах наносять відпо­відно до вимог «Правил перевозки опасных грузов» (ч. 2, розділ 41, 1987, Москва).

 1. Пакування

  1. Технічну синтетичну соляну кислоту розливають у спеціальні гумовані цистерни відправи» а чи одержувача, гумовані контейнери, поліетиленові бочки місткістю 50 дм3 і скляні бутлі місткістю 20 дм3 згідно з чинною нормативною документацією.

Скляні бутлі пакуютьуящики типу V-I, номер 3-2 згідно з ГОСТ 18573.

Пакування повинно відповідати ГОСТ 26319.

 1. Допускається заливати продукт у цистерни та контейнери із залишком соляної кислоти, якщо аналіз залишку підтверджує відповід­ність його якості вимогам цього стандарту. У протилежному випадку залишок соляної кислоти вилучають, а цистерну чи контейнер промива­ють.

Бочки та бутлі повинні бути сухими та чистими.

 1. Наливні люки цистерн, контейнерів і пробки бочок повини бути герметизовані гумовими чи поліетиленовими прокладками, як під час відправлення споживачу (заповнених кислотою), так і під час повер­нення постачальнику порожньої тари.

ГЬрловини бутлів, закупорені притертими скляними пробками чи запвинчені кришками, повинні бути обгорнуті поліетиленовою плівкою та зав'язані шпагатом.

 1. 4 Рівень (ступінь) заповнення цистерн, контейнерів, бочок і бутлів обчислюють з урахуванням максимального використання ванта­жопідйомності (місткості) та об’ємного розширення продукту за можли­вого перепаду температури на шляху прямування

 1. Вимоїн безпеки

  1. Технічна синтетична соляна кислота — їдка рідина, стабільна у хімічному відношенні.

На повітрі кислота «димить» через виділення хлористого водню та притягнення ним вопоги з повітря, з утворенням кислотного туману.

Метали, які знаходяться у ряді напружень лівіше водню (Al, Zn, Ft, Co, Ni Pb та ін.), витісняють його з соляної і .іслоти, що може привести до утворення вибухонебезпечних воднево-повітряних сумішей.

Заходи безпеки — виключення контакту соляної кислоти з цими металами за рахунок антикорозійних покриттів, продувки азотом і пе­ревірки газової ц.ази з обладнання та труиопроводів на вибуховість перед проведенням вогневих робіт.

 1. Згідно з ГОСТ 12.1.044 продукт належить до негорючих речовин.

 2. 3 Туман соляної кислоти подразнює верхні дихальні шляхи та слизові оболонки очей, пстряпляючи на шкіру — викликає опіки.

 3. Згідно з ГОСТ 12.1.005 гранично допустима концентрація к-"ДК) парів соляної кислоти у повітрі робочої зони—5 мг/м3, клас небезпечнос­ті — 2 (; змовини високонебезпечні).