ДСТУ 3147—95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Коди і кодування інформації

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
МАРКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
ФОРМАТ ТА РОЗТАШУВАННЯ
ШТРИХКОДОВИХ ПОЗНАЧОК EAN
НА ТАРІ ТА ПАКОВАН НІ
ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Загальні вимоги

Видання офіційне

Mas АЗИИ '
Р Р 2600ьЗ” -’й' Ч
еПслільсьшу? ■’ 'Ц

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

•С Л..? ' ■ -■ . < . Ч"'"

■ ' І*,;,.-

? '• • ' >

ДСТУ 3147—95

, ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українською Асоціацією в галузі систем автоматизованої ідентифікації даних та штрихового кодування «СканА»

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 28 липня 1995 р. № 263

З ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ }

 1. РОЗРОБНИКИ: О. Стариченко (керівник теми), В. Голуб, В. Каза­ков Л

І

Г ?Г<.. '

) г .. ,

4 Видання офіційне . > © Держстандарт України, 1995 •'Ії Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований

І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

I ’ : ' ; ,

J •< <.-? 5 іу. і' ’ . , , і

І < II ' " :І

<1

ЗМІСТ


С.

 1. Галузь використання . . 1

 2. Нормативні посилання . . 2

 3. Терміни, позначення і скорочення . 2

 4. Коди одиниць постачання . . . . 2

* rf

 1. Загальні вимоги до кодування одиниць постачання ..... 2

 2. Структура та формат кодів Одиниць постачання . . З

 1. Структура та розміри штрихкодових позначок 6

  1. Вибір штрихових кодів для побудови штрихкодових позначок в

  2. Структура штрихкодових позначок 7

  3. Структура знаків ШК ITF 9

  4. Вимоги до побудови та номінальні розміри штрихкодових позначок 9

 2. Вимоги до якості друку штрихкодових позначок 12

  1. Загальні вимоги 12

V 6.2 Розмірні характеристики 12

'• 6.3 Оптичні характеристики 12

7 Вимоги до розміщення штрихкодових позначок на тарі та пакованні . . 13

 1. Загальні вимоги ... 13

 2. Особливості розміщення штрихкодових позначок

на одиницях постачання, що мають плоску поверхню ... 13

 1. Особливості розміщення штрихкодових позначок на одиницях споживання та дрібних пакованнях .14

 2. Особливості розміщення штрихкодових позначок на одиницях постачання, обгорнутих плівкою 14 <

-

-і.;

І •Y;■;- •
ДСТУ 3147—»5 .

і . •

 1. Особливості розміщення штрихкодових позначок

на одиницях постачання — піддонах 14

« 7.6 Особливості розміщення штрихкодових Позначок

на продукції, що має вигнуту поверхню ... . . 15

Додаток А Розміри штрихкодової позначки DUN-14 . . . 19

- Додаток Б Розміри штрихкодової позначки DUN-16 .... 20


ДСТУ 3147—95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОДИ І КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
МАРКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
ФОРМАТ ТА РОЗТАШУВАННЯ ШТРИХКОДОВИХ ПОЗНАЧОК EAN
НА ТАРІ ТА ПАКОВАННІ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Загальні вимоги

КОДЫ И КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ

ШТРИХОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
МАРКИРОВКА ОБЪЕКТОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ.
ФОРМАТ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТРИХКОДОВЫХ СИМВОЛОВ EAN
НА ТАРЕ И УПАКОВКЕ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Общие требования

CODES AND CODING INFORMATION
BAR CODING
MARKING OBJECTS IDENTIFICATION.
FORMAT AND PLACE OF SYMBOL BAR CODE EAN
ON PACKS AND PACKAGES OF TRADE PRODUCTION

General requirements

Чинний ВІД 199В—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на правила кодування та маркування тари та пакования товарної продукції штрихкодовими позначками.

Стандарт встановлює загальні вимоги до правил кодування, формату та розмірів штрихкодових позначок на одиницях постачання, а також до пра­вил розміщення штрихкодових позначок на тарі та паюванні одиниць пос­тачання і споживання товарної продукції.

 1. Вимоги цього стандарту до кодування та друкування штрихкодових поз­начок на тарі та пакованні одиниць постачання, а також до розміщення штрих- кодових позначок на тарі та пакованні товарної продукції є обов'язковими/