НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформаційні технології

А

БЗ № 11-2001/344

РХІТЕКТУРА ВІДКРИТОГО
РОЗПОДІЛЕНОГО КЕРУВАННЯ
ТА ПІДТРИМКА ЗАГАЛЬНОЇ
АРХІТЕКТУРИ БРОКЕРА
ОБ’ЄКТНИХ ЗАПИТІВ (CORBA)

(ISO/IEC 13244:1998, Amd/1;1999, MOD)

ДСТУ 4071:2001

Видання офіційне
Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20) при Держ- споживстандарті України та Інститут кібернетики ім. В. Глушкова НАН України

РОЗРОБНИКИ: О. Демська-Кульчицька, канд. філол. наук; С. Зайцева, канд. фіз.-мат. наук;

Б. Кульчицький; О. Перевозчикова, проф., д-р фіз.-мат. наук (керівник розробки)

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ; наказ Держстандарту України від 12 березня 2002 р. № 146 з 2003-07-01 зі зміною терміну чинності згідно з наказом № 60 від 31 березня 2004 р.

З Цей стандарт відповідає ISO/IEC 13244:1998 | ITU-T Recommendation Х.703 Information technology — Open Distributed Management Architecture (Інформаційні технології. Архітектура відкритого розпо­діленого керування) / Amd/1; 1999 Support using Common Object Request Broker Architecture (CORBA) (Підтримка використання загальної архітектури брокера об’єктних запитів)

Ступінь відповідності — модифікований (MOD)

Переклад з англійської (еп)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2004

ЗМІСТ

с.

Національний вступ IV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання З

  1. Ідентичні рекомендації | міжнародні стандарти З

  2. Додаткові джерела 4

  3. Відкриті джерела специфікації 4

 3. Терміни та визначення понять 4

  1. ODP-RM визначення 4

  2. Визначення OSI-керування 6

  3. Додаткові визначення 6

 4. Скорочення 7

 5. Вимоги 8

 6. Загальне середовище 9

  1. Основи 9

  2. Архітектура 9

   1. Погляд з позицій предметної області 9

   2. Інформаційний погляд 10

   3. Обчислювальний погляд 10

   4. . Інжиніринговий погляд 14

   5. Технологічний погляд 15

  3. Багаторазове використовування ODMA-специфікацій 15

 7. Підтримування OSI-керування для ODMA 15

  1. Обчислювальний погляд 16

   1. Зв’язні відгуки 18

   2. Рівні обчислювальної абстракції 18

  2. Інжиніринговий погляд 20

   1. Створювання і видаляння керованих об’єктів 22

   2. Обробляння запитів операцій 22

   3. Нав’язування політики 23

   4. Підтримування ділянки дії крізь множину систем 23

   5. Підтримування фільтрації 24

   6. Підтримування розповсюдження сповіщень 24

   7. Керівна роль 24

   8. Підтримування прозорості розміщення 25

   9. Підтримування прозорості транзакцій 25

   10. Підтримування прозорості сталості 25

   11. Підтримування прозорості відгуку 26

 8. CORBA-підтримування для ODMA 26

  1. Обчислювальний погляд 26

   1. CORBA-керовані об’єкти 26

   2. Обробляння сповіщень 27

   3. Обробляння зв’язних відгуків 27

   4. Підтримування ділянки дії 27

   5. Підтримування фільтрації 27

  2. Інжиніринговий погляд 28

   1. Підтримування прозорості доступу 28

   2. Підтримування прозорості розміщення 28

   3. Підтримування CORBA-реалізацїі 28

   4. CORBA-керовані об’єкти з гетерогенними агентами 28

Додаток А Термінологія OSI-керування 29

Додаток В Функції ODMA 37

 1. Функція диспетчеризації операцій 37

  1. Інформаційний погляд 37

  2. Обчислювальний погляд 38

 2. Функція диспетчеризації сповіщень 38

  1. Інформаційний погляд 38

  2. Обчислювальний погляд 39

 3. Функція нав’язування політики 40

  1. Інформаційний погляд 40

  2. Обчислювальний погляд 40

Додаток С Приклад OSI-керування, що використовує ODP-RM 42

С.1 Погляд предметної області 42

С.2 Інформаційний погляд 42

С.З Обчислювальний погляд 43

С.4 Інжиніринговий погляд 44

С.5 Залежності між поглядами 44

Додаток D Приклад моніторингу метрики 46

D.1 Визначення об’єктів метрики 46

D.2 Визначення класу відношень 47

D.3 Визначення класів керованих об’єктів 47

D.4 Приклад обчислювальних об’єктів метрики 48

D.5 Приклад класу відношень 48

D.6 Приклад відображення відношень 48

D.7 Приклад класів керованих об’єктів 48

Додаток Е Приклади обчислювальних шаблонів 49

 1. Обчислювальний шаблон ITU-T Rec. G.851.1 49

 2. Приклади використовування обчислювального шаблону 49

Додаток F Приклад специфікації спільності предметних областей 51

F.1 ODP-принципи погляду предметної області 51

F.2 Приклад специфікації спільності предметної області 52

F.2.1 Спільність керування простим підмережним з’єднанням 52

F.2.2 Опис дій спільності 52

Додаток G Термінологія CORBA 54

Додаток Н Забезпечення міжмережного обміну CORBA з іншими стандартними протоколами керування 54

Н.1 Міжмережний обмін між GDMO/ASN.1 і ODP IDL 55

Н.2 Міжмережний обмін між SNMP і ODP IDL 55НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є прийнятий із змінами ISO/IEC 13244:1998 | ITU-T Recommendation Х.703 Information technology — Open Distributed Management Architecture (Інформаційні технології. Архі­тектура відкритого розподіленого керування) / Amd/1:1999 Support using Common Object Request Broker Architecture (CORBA) (Підтримка використання загальної архітектури брокера об’єктних запитів)

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 20 «Інформаційні технології».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

 • структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Вступ» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

 • до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено переклад назв стандартів українською мо­вою.

Цей документ (надалі цей стандарт) згармонізований з ISO/IEC 13244:1998 | ITU-T Recommendation Х.703 Information technology — Open Distributed Management Architecture/Amd/1:1999 «Support using Common Object Request Broker Architecture (CORBA) (Інформаційні технології. Архітектура відкри­того розподіленого керування та підтримка використання загальної архітектури брокера об’єктних запитів).

Ступінь відповідності ISO/IEC 13244:1998 — модифікований стандарт.

До стандарту долучено поправку 1999 року, згідно з якою добавлено розділ 8 та додатки G і Н. Крім того, до додатку А добавлено перелік визначень для термінів, запозичених з ISO/IEC-стан­дартів щодо взаємозв'язку відкритих систем; для цих міжнародних стандартів відсутні згармонізо- вані ДСТУ.ДСТУ 4071:2001

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АРХІТЕКТУРА ВІДКРИТОГО РОЗПОДІЛЕНОГО КЕРУВАННЯ
ТА ПІДТРИМКА ЗАГАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ БРОКЕРА
ОБ’ЄКТНИХ ЗАПИТІВ (CORBA)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА ОТКРЫТОГО РАСПРЕДЕЛЕННОГО управления
И ПОДДЕРЖКА ОБЩЕЙ АРХИТЕКТУРЫ БРОКЕРА
ОБЪЕКТНЫХ ЗАПРОСОВ (CORBA)

INFORMATION TECHNOLOGY

OPEN DISTRIBUTED MANAGEMENT ARCHITECTURE
AND SUPPORT USING COMMON OBJECT REQUEST BROKER
ARCHITECTURE (CORBA)

Чинний від 2004-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті розглянуто архітектуру відкритого розподіленого керування (Open Distributed Management Architecture — ODMA). ODMA обумовлює архітектуру для специфікації і розробки як безпосередньо відкритого розподіленого застосування, що здійснює керування системами, так і саме керування відкритими розподіленими застосуваннями. Також ODMA обумовлює архітектурне сере­довище (framework) для розробляння необхідних стандартів. Керування має розподілену природу, що означає:

 • розподіл активності керування;

 • керування розподіленими застосуваннями;

 • керування ресурсами, які потрібно розподілити.

ODMA узгоджується з ODP-RM, тобто у розподіленому середовищі керування OSi-системами ODMA можна використовувати разом з іншими технологіями, що реалізують ODP-принципи. Цей стандарт є базовим документом серії стандартів і рекомендацій, розроблюваних щодо ODMA. На рисунку 1 зображені залежності між цим стандартом та іншими стандартами. До стандартів, які можна розробляти в рамках ODMA, належать такі:

 • підтримка ODMA. Ґрунтуючись на загальному середовищі ODMA, ці стандарти дають опис специфічних систем, які підтримують ODMA. Наприклад, тотожні керування OSI-системами і CORBA- підтримка ODMA;

 • нотації опису ODMA. Ці складові стандарти формалізують стандартизовані нотації для опи­су ODP-поглядів на ODMA (наприклад, додаток D). Ці нотації описують в окремих документах ODMA;

 • ODMA-функції. Ці складові стандарти описують функції, необхідні для створювання відкри­тої системи з розподіленим керуванням. Деякі з функцій, наприклад, функції диспетчера операцій і диспетчере повідомлень, розглянуто у цьому стандарті;

Видання офіційне— міжгалузеві ODMA-функції. Ці складові стандарти описують забезпечування міжмережного обміну різних парадигм, що підтримують ODMA, наприклад, між керуванням OSI-системами і CORBA.

Згідно з рисунком 1, у цьому стандарті розглянуто лише підмножину, яка підтримує ODMA-си­стеми, допускаючи розвиток інших положень. Тому цей стандарт складається з двох частин:

 1. загальне середовище (framework). У цій частині ODMA розглянуто як інтерпретацію для цілей керування Еталонною моделлю відкритого розподіленого обробляння. Запроваджено основну термі­нологію відкритого розподіленого керування. Тут також ідентифіковано засоби опису відкритих зас­тосувань, керованих розподілено;

 2. підтримка OSI-керування для ODMA. У цій частині описано підтримку OSI-керування ODMA. Описано взаємозв’язки між сучасними принципами керування OSI-системами і ODMA. Однак цей стандарт розширює сучасні стандарти системного керування, щоб підтримати розподіл активності керування і розподіл керованих ресурсів. Оскільки специфічна інтерпретація стосується OSI-стан­дартів, то допустимі додаткові обмеження, наприклад, механізми OSI-керування можуть підтриму­вати лише ряд видів розподіленої прозорості.

У таблиці 1 відбито, які подання є суттєвими і для яких документів. Знак плюс вказує, що до­кумент розглядає дане подання.

Хоча цей стандарт складається з розділів, концепція ODMA всеоохопна і її використовують як інтегровану архітектуру для різних парадигм, що підтримують ODMA.

На рисунку 1 фраза «стандарти і специфікації, засновані на ODMA», означає всі стандарти і специфікації, що будуть розроблені з використанням ODMA-стандартів. У прямокутниках із суціль­ним контуром розміщено ODMA-документи у межах цього стандарту; у прямокутниках з пунктирним контуром — застосування до цього стандарту, у прямокутниках із заокругленням — ODMA-документи поза рамками цього стандарту.


2

Рисунок 1 — Зв’язки між ODMA-документами

Види опису

Загальне середовище

Підтримка OSI- керування

Підтримка CORBA

Предметна область Інформаційний

+Обчислювальний

+

+

+

Інжиніринговий

Технологічний

+

-і-
ODMA-
функції

+

4-

+


Таблиця 1 — Організація ODMA-документів

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі джерела, стандарти1 і чинні рекомендації ITU-T Бюро стандартизації телекомунікацій ITU (наведено останні публікації документів).

 1. Ідентичні рекомендації | міжнародні стандарти

 • ITU-T Recommendation Х.500 (1993) | ISO/IEC 9594-1:1995 Information technology — Open Systems Interconnection — The Directory: Overview of concepts, models and services (Інформаційні технології— Взаємозв’язок відкритих систем — Каталог: Огляд принципів, моделей і сервісу)

 • ITU-T Recommendation X.701 (1997) | ISO/IEC 10040:1998 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems management overview (Інформаційні технології— Взаємозв’язок відкри­тих систем — Огляд керування системами)

 • ITU-T Recommendation Х.702 (1995) | ISO/IEC 11587:1996 Information technology — Open Systems Interconnection — Application context for systems management with transaction processing (Інформаційні технології— Взаємозв’язок відкритих систем — Прикладний контекст для керування системами з оброблянням транзакцій)

 • ITU-T Recommendation Х.710 (1997) | ISO/IEC 9595:1998 Information technology — Open Systems Interconnection — Common management information service (Інформаційні технології— Взаємозв’я­зок відкритих систем — Загальний інформаційний сервіс керування)

 • ССІТТ Recommendation Х.720 (1992) | ISO/IEC 10165-1:1993 Information technology— Open Systems Interconnection — Structure of management information: Management information model (Інфор­маційні технології — Взаємозв’язок відкритих систем — Структура керівної інформації: Інформацій­на модель керування)

 • ССІТТ Recommendation Х.721 (1992) | ISO/IEC 10165-2:1992 Information technology — Open Systems Interconnection — Structure of management information: Definition of management information (Інформаційні технології— Взаємозв’язок відкритих систем — Структура керівної інформації: Ви­значання керівної інформації)

 • ССІТТ Recommendation Х.722 (1992) | ISO/IEC 10165-4:1992 Information technology — Open Systems Interconnection — Structure of management information: Guidelines for the definition of managed objects (Інформаційні технології— Взаємозв’язок відкритих систем — Структура керівної інформації: Настанова щодо визначання керованих об’єктів)

 • ITU-T Recommendation Х.725 (1995) | ISO/IEC 10165-7:1996 Information technology — Open Sys­tems Interconnection — Structure of management information: General relationship model (Інформаційні технології — Взаємозв’язок відкритих систем — Структура керівної інформації: Узагальнена реля- ційна модель)

 • ССІТТ Recommendation Х.734 (1992) | ISO/IEC 10164-5:1993 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems Management: Event report management function (Інформаційні технології — Взаємозв’язок відкритих систем — Системи керування: Функція керування звітами подій)

 • ССІТТ Recommendation Х.735 (1992) | ISO/IEC 10164-6:1993 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems Management: Log control function (Інформаційні технології— Взає­мозв’язок відкритих систем — Системи керування: Функція контролю журналу реєстрації)

 • ITU-T Recommendation Х.739 (1993) | ISO/IEC 10164-11:1994 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems Management: Metric objects and attributes (Інформаційні техно­логії — Взаємозв’язок відкритих систем — Системи керування: Вимірювані об’єкти і атрибути)

 • ITU-T Recommendation Х.749 (1997) | ISO/IEC 10164-19:1997 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems management domain and management policy management function (Інформаційні технології — Взаємозв’язок відкритих систем — Сфера керування системами і функ­ція керування політикою)

 • ITU-T Recommendation Х.750(1996) | ISO/IEC 10164-16:1997 Information technology — Open Systems Interconnection — Systems Management: Management knowledge management function (Інформа­ційні технології— Взаємозв’язок відкритих систем — Системи керування: Функція керування знан­нями)

 • — ITU-T Recommendation Х.901 (1997) | ISO/IEC 10746-1:1998 Information technology — Open Distributed Processing — Reference model: Overview (Інформаційні технології— Відкрите розподіле­не обробляння — Еталонна модель: Огляд)ITU-T Recommendation X.902 (1995) | ISO/IEC 10746-2:1996 Information technology — Open Distributed Processing — Reference model: Foundations (Інформаційні технології— Відкрите розпо­ділене обробляння — Еталонна модель: Основи)

 • ITU-T Recommendation Х.903 (1995) | ISO/IEC 10746-3:1996 Information technology — Open distributed processing — Reference Model: Architecture (Інформаційні технології — Відкрите розподілене обробляння — Еталонна модель: Архітектура)

 • ITU-T Recommendation Х.920 (1997) | ISO/IEC 14750:1998 Information technology — Open Distributed Processing — Interface Definition Language (Інформаційні технології— Відкрите розподі­лене обробляння — Мова опису інтерфейсу)

 • ITU-T Recommendation Х.950 (1997) | ISO/IEC 13235-1:1998 Information technology — Open distributed processing — Trading function: Specification (Інформаційні технології — Відкрите розподі­лене обробляння — Функція пошуку компромісів: Специфікація)

 • ITU-T Recommendation Х.770 (199Х) | ISO/IEC 15427-1 Information technology — Open Distributed Management Architecture — Notification Selection and Dispatch Function (Інформаційні технології — Архітектура відкритого розподіленого керування — Відбір повідомлень та функція пересилання).