ОГХ

ЩСТЧ 3521-2ХЮ2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Терміни та визначення основних понять

о

0

7

CS

01

со

Ш

ДСТУ 3321:2003

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2005

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики і Державний науково-дослідний інститут «Система» Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: О. Донець; Л. Скиба; Я. Юзьків (керівник розробки), канд. техн. наук; В. Тетера, канд. фіз-мат. наук; О. Одноколов, В. Моргунюк, канд. техн. наук

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 225 від 08 грудня 2003 р.
 2. НА ЗАМІНУ; ДСТУ 3321-96

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 2005

ЗМІСТ

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Загальні пояснення1
 4. Основні поняття2
 5. Види виробів4
 6. Основні види конструкторської документації6
 7. Види текстових конструкторських документів8
 8. Види графічних конструкторських документів11
 9. Позначання конструкторської документації14
 10. Створювання графічних конструкторських документів14
 11. Обіг конструкторської документації23

Додаток А Додаткові терміни та визначення понять,

що їх використовують у конструкторській документації26

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів33

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів 43

Додаток Г Бібліографія50

ДСТУ 3321:2003 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Терміни та визначення основних понять

СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Термины и определения основных понятий

DESIGN DOCUMENTATION SYSTEM Terms and definitions of fundamental conceptions

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1. Цей стандарт устансвлює українські терміни та визначення сснсвних пенять системи кснструктсрськсї дскументації (СКД).
 2. Терміни, устансвлені цим стандартам, треба виксристсвувати в кснструктсрській дскументації усіх видів, у дсвідксвій та навчальнс-метсдичній літературі, ще стссується кснструкгср- ськсї дскументації.
 3. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьсму стандарті є пссилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технслсгічнсї дскументації. Терміни та визначення

ДСТУ 2394-94 Інфсрмація та дскументація. Ксмплектування фснду, біблісграфічний спис, аналіз

дскументів.Терміни та визначення

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Оснсвні псняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2497-94 Оснсвні нсрми взаємсзаміннссті. Різьба і різьбсві з’єднання. Терміни та визначення ДСТУ 2627-94 Системи сброблення інфсрмації. Видавничі ксмп’ютеризсвані системи. Обрсблення та друкування дскументів. Терміни та визначення

ДСТУ 2668-94 Безвідмсвність, сбслугсвування та гстсвність. Терміни та визначення ДСТУ 2510-94 Пскриття лаксфарбсві. Терміни та визначення ДСТУ 2860-фї Надійність техніки. Терміни та визначення ДСТУ 2888-94 Пакування та кснсервація. Терміни та визначення

ДСТУ 2960-94 Організація прсмислсвсгс вирсбництва. Оснсвні псняття. Терміни та визначення ДСТУ 3278-95 Система рсзрсблення та псставлення прсдукції на вирсбництвс. Оснсвні терміни та визначення.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ
  1. Для ксжнсгс псняття встансвленс един, а в скремих випадках два застандартсвані терміни. Прете в межах сдногс дскумента треба вживати лище един із термінів-синснімів.
  2. Частину терміна, псдану напівгрубим щрифтсм в круглих дужках, мсжна не вживати, виксристсвуючи термін у кснструктсрській дскументації. Псяснення, псдане світлим шрифтсм у круглих дужках після терміна, ще сзначає сферу йсго вживання, не є частина терміна.

Наявність квадратних дужск у терміні і визначенні певнсї термінслсгічнсї статті сзначає, ще у ній суміщене дві чи кілька термінсстатей, в яких переважає сднаксвий текст. Першу статтю треба читати, беручи де уваги текст леза дужками разсм із текстам у першій парі квадратних дужск, прс- пускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадрат-

Видання офіційне

НИХ дужок текстом другої пари квадратних дужок, і т. д. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з пбсилкою на той самий номер терміностатті.

 1. Подані визначення можна в разі потреби змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу виозна- чуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.
  1. У стандарті як довідкові подано російські (ги) терміни-відповідники, узяті зі стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), і джерел, зазначених у розділі «Бібліографія».
  2. У стандарті подано абеткові покажчики українських та російських термінів.

4 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

конструкторский документ [1]

ги

'4.1 конструкторський документ

графический конструкторский документ [1]

текстовой конструкторский документ [і]

Документ, який окремо чи разом з іншими документами визначає склад і конструкцію виробу та містить необхідні дані, згідно з якими розробляють, виробляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб

 1. графічний (конструкторський) документги

Конструкторський документ, що містить переважно графічне зображення виробу і (або) його складових частин, будови, принципу дії та внутрішніх і зовнішніх зв’язків його функційних частин

 1. текстовий (конструкторський) документги

Конструкторський документ, що містить переважно суцільний чи поділений на колонки текст.

Примітка. Текстовий документ може містити графічні ілюстрації, які пояснюють викладений текст

конструкторская документация [1]

ги

 1. конструкторська документація

Сукупність конструкторських документів, які містять потрібні у загальному випадку дані, згідно з якими розробляють, виготовляють, контролюють, приймають, постачають, експлуатують та ремонтують виріб.

Примітка 1. Конструкторська документація — це частина технічної документації.

Примітка 2. Технічна документація — сукупність документів, необхідна і достатня для безпосереднього користування на кожній стадії життєвого циклу виробу від його створення до зутилізування

I

система конструкторской документации [1]

ru

4.5 система конструкторської документацП"; СКД

Комплекс національних стандартів, які встановлюють взаємопов’язані правила розробляння, оформлювання та обігу конструкторської документації

стадия разработки конструкторской документации [1]

ги

 1. стадія розробляння (конструкторської документації")

Закінчена частина процесу розробляння конструкторської документації, яка може полягати в розроблянні технічної пропозиції, ескізного проекту, технічного проекту чи робочої конструкторської документації

этап разработки конструкторской документации [1]

ги

 1. етап розробляння конструкторської документації

Закінчена частина стадії розробляння конструкторської документації, яка становить певний вид робіт з-поміж визначених для цієї стадії

 1. комплектність конструкторської документаціїги

комплектность конструкторской документации [1]

Наявність конструкторських документів, необхідних і достатніх, щоб виготовляти, експлуатувати та ремонтувати певний виріб

ru основной

конструкторский документ [1]

 1. основний конструкторський документ

Конструкторський документ, який окремо чи разом з іншими зазначеними в ньому конструкторськими документами повністю й однозначно визначає певний виріб та його склад.

Примітка. Основний конструкторський документ для складйнних одиниць, комплексів та комплектів — специфікація, а для деталей — крёсленик деталі

основной комплект конструкторских документов [1]

 1. основний комплект конструкторських документівru

Комплект конструкторських документів, що стосуються виробу в цілому.

Примітка. Конструкторські документи складових частин до основного комплекту конструкторських документів не належать

ru полный комплект конструкторских документов [1]

 1. повний комплект конструкторських документів

Комплект конструкторських документів, складений з основного комплекту конструкторських документів на даний виріб і основних комплектів конструкторських документів на всі його складові частини, застосовані згідно зі своїми основними конструкторськими документами

техническое задание [1]

 1. технічне завдання; ТЗru

Документ, що встановлює основну призначеність, показники якості виробу, техніко-економічні та спеціальні вимоги до нього та до обсягу, стадій розробляння і складу конструкторської документації (див. також ДСТУ 3278).

примітка. Технічне завдання до конструкторських документів не належить

технологический контроль (конструкторской документации) [1]

конструкция изделия [1]

 1. [технологічне контролювання] [технологічний контроль]ru (конструкторської документації")

[Процес] [Служба] контролювання відповідності конструкції виробу встановленим вимогам до його виробничої, експлуатаційної та ремонтної технологічності, застосовності раціональних методів виготовляння з урахуванням обсягу випуску виробів та визначеної но- менклатури-аастосовуваних матеріалів

 1. конструкція виробуru

Сукупність властивостей виробу, яку характеризують склад його частин, призначеність, взаємна розташованість, форма, розміри і матеріали складових частин та види з’єднання їх між собою

 1. [нормоконтролювання] [нормоконтроль]

[Процес контролювання] [Служба, призначена контролювати] виконування конструкторської документації згідно з нормами, вимогами і правилами, установленими нормативними документами

 1. комплект запасних частин, інструменту та приладдя

Запасні частини, інструменти, приладдя та матеріали, потрібні для технічного обслуговування і ремонтування виробів, укомплектовані залежно від їхньої призначеності та особливостей використовування.

ru нормоконтроль [13]

ru комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей [1]

5 ВИДИ ВИРОБІВ

 1. виріб (СКД)гиизделие [12]

Будь-який предмет або набір предметів, що їх виробляють на підприємстві.

Примітка. Виріб — одиниця промислової продукції, кількість якої обчислюють у штуках (примірниках) (ДСТУ 2391)

 1. детальгидеталь [1]

Виріб, що його виготовляють із матеріалу одної марки, не виконуючи складальних операцій

 1. складанна одиниця; складеньruсборочная единица [1]

Виріб, складові частини якого з’єднують між собою на підприємстві-

виробнику

 1. комплексruкомплекс [1]

Кілька розспецифікованих виробів взаємопов’язаної призначеності,

які не з’єднують між собою на підприємстві-виробнику

 1. комплектгикомплект [1]

Кілька виробів спільної функційної призначеності, переважно допоміжного характеру, які не з’єднують між собою на підприємстві-

виробнику

 1. нерозспецифіковний вирібгинеспецифицированное

Виріб, що не має складових частин.изделие [1]

 1. розспецифіковний вирібгиспецифицированное

Виріб, що має кілька складових частин.изделие [1]

Примітка. Складовою частиною може бути будь-який виріб (деталь, складанна одиниця, комплекс і комплект)

 1. оригінальний вирібгиоригинальное изделие [1]

Виріб, який вперше розроблено і застосовано у конструкторській

документації одного виробу

 1. зуніфікований вирібruунифицированное

Виріб, застосовуваний у конструкторській документації кількох виробівизделие [1]

 1. стандартний вирібruстандартное изделие [1]

Виріб, застосовний згідно з нормативним документом, яким цілком і

однозначно встановлено його конструкцію, показники якості, методи контролювання, правила приймання та постачання

 1. застосований вирібruпримененное изделие[1]

Виріб, розроблений раніше та використовуваний у конструкторській

документації іншого виробу

 1. комплектувальний виріб; комплектівкаruкомплектующее

Виріб підприємства-постачальника, застосовуваний як складова ча-изделие [1]

стина виробу, що його випускає підприємство-виробник

 1. комплектованияruкомплектующие

Набір комплектувальних виробів(изделия) [1]

 1. покупний вирібru

Виріб, виготовлений згідно з технічною документацією підприємства-постачальника, який надходить на підприємство у готовому вигляді

 1. скооперований вирібги

Комплектувальний виріб, виготовлений згідно з конструкторською документацією підприємства, на яке він надходить у готовому вигляді

 1. зразок виробуги

Представник групи виробів одної призначеності та однакової конструкції, який використовують для досліджування, контролювання чи оцінювання виробу

 1. модель виробуги

Виріб, який відтворює або імітує конкретні властивості даного виробу, призначений для перевіряння принципу його дії та визначання певних характеристик (див. також ДСТУ 3278)

ДСТУ 3321:2003 покупное изделие [1]

кооперированное изделие [1]

образец изделия [1]