ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

IHlliS'.l'BKL? Л'ЛІ11 ■..■■ИаЯЕЛ" '.l!!.'!„lJ!LBlMg .

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ
ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЦТВО

Основні терміни та визначення

ДОТУ 3278—05

В

БЗ № 10-94

идання офіційна

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

КиівДСТУ 3278—95

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ
ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЦТВО

Основні терміни та визначення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
КиївПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним Ін­ститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВВДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 грудня 1995 р. № 442

 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 4. РОЗРОБНИКИ: В. С. Тимошенко (керівник розробки),

Г. Г. Бакунова

Є Держстандарт України, 1996

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований та розповсюджений як офіційне видання без дозволу
Держстандарту УкраїниЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Основні положення 2

 4. Загальні поняття З

 5. Види продукції 10

в Стадії життєвого циклу продукції та види робіт .... 23

7 Різновиди документів та учасники робіт 35

Абетковий покажчик українських термінів 41

Абетковий покажчик німецьких термінів 49

Абетковий покажчик англійських термінів 49

Абетковий покажчик французьких термінів 51

Абетковий покажчик російських термінів 51ДСТУ 3278—05

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

Основні терміни та визначення

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ
ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Основные термины и определения

SYSTEM OF PRODUCT DEVELOPMENT AND LANCHiNG
INTO MANUFACTURE

Basic terms and detinitions

Чинний ВІД 1837—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних по­нять стосовно розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для ви­користання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та * »чально-методичній літературі, включаючи програмні засоби до .омп’ютерних систем, що належать до сфери робіт з розроблення та поставлення продукції на виробництво і які використовують ре­зультати цих робіт.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391—94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

Видання офіційне

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та ви­значення

ДСТУ 2860—94 Надійність у техніці. Терміни та визначення

ДСТУ 2890—94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 2925—94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 2960—94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974—95 Технологічне підготовлення виробництва. Ос­новні терміни та визначення

ДСТУ 3021—95 Випробування і контроль якості продукції. Тер­міни та визначення

ДСТУ 3321—96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Недозволен! до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

 1. Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена у разі використання терміна в документах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три) терміни, які мають спільні терміно- елементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї самої статті.

 1. Подані визначення можна, в разі потреби, змінювати, вво­дячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного по­няття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначену у стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.

 1. У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (еп), французькі (fr) і російські (ги) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міждержавних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Термін та його визначення російською мовою, відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, подано в круглих дужках.

 1. У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн­ською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стан­дартизованих термінів кожною мовою окремо.Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, — світлим шрифтом, а не­допустимі форми — курсивом з позначкою «Нд».

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯпродукція

> Матеріальний результат трудо­вої діяльності або виробничих процесів, що має корисні вла­стивості і призначений для використання споживачем.

Примітка. Цей термін вживається тоді, коли результатом діяльності є вироби, матеріали, речовини та Інші матеріальні об'єкти, які перед процесом виробництва підляга­ють розробленню. Тому до про­дукції не можуть бути зараховані, наприклад, природні ресурси, сільськогосподарська продукція, які використовуються безпосе­редньо (без додаткового оброб­лення)

 1. створення продукції Послідовність процесів прове­дення маркетингових дослід­жень, розроблення, виготовлення та передавання зразка про­дукции

 2. життєвий цикл (продук­ції)

Сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обгрунтування en production ru продукция

Материальный результат тру­довой деятельности или про­изводственных процессов, имеющий полезные свойства и предназначенный для использо­вания потребителем.

Примечание. Этот термин приме­няется тогда, когда результатом деятельности являются изделия, ма­териалы, вещества и другие мате­риальные объекты, которые до процесса производства подлежат разработке. Поэтому к продукции не могут быть отнесены, например, природные ресурсы, сельскохозяй­ственная продукция, используемые непосредственно (без дополнитель­ной обработки)

ru (создание продукции

Последовательность процес­сов проведения маркетинго­вых исследований, разработки, изготовления и передачи образ­ца продукции)

вл life cycle

ru жизненный цикл (продукции) Совокупность взаимосвязан­ных процессов последова­тельного изменения состояния продукции от начала иссле- розроблення до припинення експлуатації виробу, застосу­вання (зберігання) матеріалу. Примітка 1, Поняття життєвого циклу продукції стосується ВСІЄЇ сукупності одиниць продукції ОД­НІЄЇ назви та одного позначення. Примітка 2. Умовно вважають, що на початкових стадіях життє­вого циклу продукція Існує як за­дум, вимоги технічного завдання, розроблювана технічна докумен­тація, макети, експериментальні та дослідні зразки тощо

 1. стадія життєвого циклу (продукції)

Частина життєвого циклу про­дукції, яка характеризується певним станом конкретної продукції, сукупністю видів передбачених робіт та їх кін­цевими результатами.

Примітка 1. У життєвому циклі поштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обгрунту­вання розроблення, процес роз­роблення, виробництво, експлу­атація та капітальний ремонт (тільки для виробів, які підлягають капітальному ремонту).

Примітка 2. У життєвому циклі непоштучної продукції виділяють такі стадії: дослідження та обгрун- дования и обоснования раз­работки до прекращения эк­сплуатации изделия, при­менения (хранения) мате­риала.

Примечание 1. Понятие Ж1‘" ненного цикла продукции от­носится ко всей совокупности единиц продукции одного наи­менования и одного обозначе­ния.

Примечание 2. В жизненном цикле условно понимают, что продукция на начальных ста­диях существует в виде замыс­ла, требований технического задания, разрабатываемой тех­нической документации, маке­тов, экспериментальных и опытных образцов и т. д.

ru (стадия жизненного цикла (продукции)

Часть жизненного цикла про­дукции, характеризующаяся определенным состоянием конкретной продукции,, сово­купностью видов предусмот> ренных работ и их конечным!, результатами).

Примечание 1. Для жизненного цикла штучной продукции при­няты такие стадии: исследование и обоснование разработки, про­цесс разработки, производство, эксплуатация и капитальный ре­монт (только для капитально ре­монтируемого изделия).

Примечание 2. Для жизненного цикла нештучной продукции при-

тування розроблення, процес розроблення, виробництво та за­стосування (зберігання)

'.5 властивість продукції

Об'єктивна особливість про­дукції, яка може виявлятись під час її створення, експлуа­тації чи споживання

(ДСТУ 2925)

няты такие стадии: исследование и обоснование разработки, про­цесс разработки, производство и применение (хранение)

en feature

ru свойство продукции

Объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании, эксплуатации или потребле­нии

 1. ознака продукції

Якісна або кількісна характе­ристика будь-яких властивос­тей чи станів продукції (ДСТУ 2925)

 1. параметр продукції

Ознака продукції, яка кількіс­но характеризує певні її влас­тивості

(ДСТУ 2925)

 1. технічний рівень продук­ції

Відносна характеристика яко­сті продукції, яка грунтується на порівнянні значень показ­ників, що характеризують тех­нічну досконалість оцінюваної продукції, з базовими значен­нями відповідних показників (ДСТУ 2925) en attribute of product ru признак продукции

Качественная или количест­венная характеристика любых свойств или состояний про­дукции

en parameter ru параметр продукции

Признак продукции, количес­твенно характеризующий лю­бые ее свойства и состояния

ги (технический уровень продук­ции

Относительная характеристи­ка качества продукции, осно­ванная на сопоставлении зна­чений показателей, характе­ризующих техническое совер­шенство оцениваемой продук­ции, с базовыми значениями соответствующих показате­лей)

 1. взаємозамінність про­дукції

Властивість однієї продукції бути заміненою на іншу для виконання таких самих вимог

 1. сумісність продукції

Придатність продукції до спіль­ного, але без небажаних вза­ємодій використання в заданих умовах для виконання певних вимог

 1. мінливість продукції

Властивість продукції, яка по­лягає в тому, що параметри чи показники якості її одиниць набувають різних значень

 1. однорідність продукції Властивість продукції, за якої її мінливість обмежена певни­ми допустимими межами кож­ного її параметра

 2. захищеність продукції

Властивості конкретної про­дукції, які характеризують її здатність протистояти впливу різних несприятливих умов.

Примітка. Залежно від виду про- еп interchangeability ru взаимозаменяемость продук­ции

Свойство одной продукции быть замененной другой для выполнения одних и тех же_. требований

en compatibility ru совместимость продукции

Пригодность продукции к совместному, но не вызываю­щему нежелательных взаимо­действий, использованию при заданных условиях для вы­полнения установленных тре­бований

en variability ru изменчивость продукции

Свойство продукции, заклю­чающееся в том, что пара­метры или показатели ка­чества ее единиц принимают различные значения

en homogeneity ru однородность продукции

Свойство продукции, при ко­тором ее изменчивость огра-і ничена определенными до­пустимыми границами каждо­го ее параметра

ru (защищенность продукции Свойства конкретной продук­ции, характеризующие ее способность противостоять воздействию различных не­благоприятных условий)

дукції розрізняють захищеність продукції від проникнення пилу, вологи, від впливу високої темпе­ратури, електромагнітних та іоні- зівних випромінювань тощо

 1. безпечність продукції Властивість конкретної про­дукції, яка полягає в її здат­ності бути використаною за призначенням без завдавання будь-якої можливої шкоди.

Примітка 1. Безпечність про­дукції звичайно розглядають як оптимальний баланс низки чин­ників, включаючи такий нетехніч- ний чинник як поведінка людини, який дає змогу звести усувний ризик, пов'язаний з можливістю завдавання шкоди здоров'ю лю­дей та збереження майна, до прийнятного рівня.

Примітка 2. Безпечність про­дукції залежно від виду продукції поєднує такі властивості, як елек­тробезпеку, вибухобезпеку, раді­аційну безпеку, безпеку від впливу хімічних та забрудню­вальних речовин, безпеку від помилкових дій обслуговуючого персоналу, безпеку за рівнем шу­му та вібрації технічних засобів тощо