НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ ДИМОВІ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ ОКРЕМО
Частина 1. Загальні вимоги
(EN 13084-1:2007, IDT)

ДСТУ Б EN 13084-1:2014

Київ
Мінрегіон України
2015ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний комітет "Спецмонтаж", ТК-301 "Металобудівництво", ПК-05 "Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій".

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Булаш (науковий керівник),

О.Гарбар

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.12.2014 р. № 361, чинний з 2015-07-01

З Національний стандарт відповідає EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements (Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT) Переклад з англійської (еп)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШ

Е

С.

ПЕРЕДМОВА VI

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 2

 3. Терміни та визначення 4

 4. Експлуатаційні вимоги:

загальний проект 5

  1. Матеріали 5

  2. Фактори димового газу 5

  3. Екологічні аспекти 13

  4. Ізоляція 14

  5. Вентиляція 15

  6. Захисні покриття 15

  7. Фундамент 16

  8. Допоміжне обладнання 16

 1. Експлуатаційні вимоги:

  1. івельне проектування 19

  2. Основні принципи проектування . . 19

  3. Впливи 20

  4. Дефекти 24

  5. Фундамент 24

  6. Газохід 24

 2. Роботи на будмайданчику 25

 3. Огляд і технічне обслуговування ... 25

 4. Інструменти 25

Додаток А

Розрахунок газового потоку 27

А.1 Принципові особливості методу розрахунку 27

А.2 Параметри, пов’язані з типом конструкції 27

А.З Основні дані для розрахунку ... 28 А.4 Визначення температур 31

А.5 Щільність димового газу 34

А.6 Швидкість димового газу 35

А.7 Тиск на вході димового газу в трубу димову 35

А.8 Мінімальна швидкість 38

Додаток В

Роботи на будмайданчику 43

В.1 Виконання 43


раде


Foreword VI

 1. Scope 1

 2. Normative references 2

 3. Terms and definitions 4

 4. Performance requirements;

general design 5

  1. Materials 5

  2. Flue gas considerations 5

  3. Environmental aspects 13

  4. Insulation 14

  5. Ventilation 15

  6. Protective coatings 15

  7. Foundation 16

  8. Accessories 16

 1. Performance requirements:

  1. uctural design 19

  2. Basic design principles 19

  3. Actions 20

  4. Imperfections 24

  5. Foundation 24

  6. Liner 24

 2. Site activities 25

 3. Inspection and maintenance 25

 4. Instrumentation 25

Annex A Gas flow calculation 27

A.1 Principal features of the method of calculation 27

A.2 Parameters related to construction type 27

A.3 Basic values for the calculation . . 28

A.4 Determination of temperatures . . 31

A.5 Density of flue gas 34

A.6 Flue gas velocity 35

A.7 Pressure at entry of flue gas into chimney 35

A.8 Minimum velocity 38

Annex В Site activities 43

 1. Execution 43


C

ЗМІСТ

ONTENTS
 1. Програмування і координація робіт 44

 2. Безпека на майданчику 44

 3. Місцеві умови 44

Бібліографія 45


 1. Programming and coordination


of works 44

 1. Site safety 44

 2. Local conditions 44

Bibliography 45


Додаток НА

Перелік міжнародних та/або регіональ­них стандартів, посилання на які є в EN 13084-1:2007, та відповідних національних стандартів україни

(за їх наявності) 46НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements" (Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги).

EN 13084-1:2007 Free-standing chimneys Part 1. General requirements підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 297 "Free-standing industrial chimneys" ("Промислові димові труби, які розта­шовані окремо"), секретаріатом якого керує DIN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 13084-1:2014 Труби димові, які розташовані окремо. Частина 1. Загальні вимоги (EN 13084-1:2007, IDT) викла­дена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні поло­ження" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.6 "Конструкції будинків та споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -ТК 301 "Металобудівництво".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова "цей європейський стандарт" та "цей документ" замінено на "цей стандарт";

 • структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Титульний аркуш", "Передмова", "Зміст", "Національний вступ" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стан­дартизації України;

 • з "Передмови до EN 13084-1:2007" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

 • додано національний додаток НА, в якому подано перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 13084-1:2007, та відповідних національних стандартів України (за наявності).

Європейські стандарти:

 • EN 287-1, Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels;

 • EN 1418, Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resis­tance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials;

 • EN 1443, Chimneys - General requirements;

 • EN 13084-2, Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys;

 • EN 13084-4, Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution;

 • EN 13084-5, Free-standing chimneys - Part 5: Materials for brick liners - Product specifications;

 • EN 13084-6, Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution;

 • EN 13084-7, Free-standing chimneys-Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners;

 • EN 13084-8, Free-standing chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with sat­ellite components;

 • EN ISO 15611, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualifi­cation based on previous welding experience (ISO 15611:2003);

 • EN ISO 15612, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials-Qualifi­cation by adoption of a standard welding procedure (ISO 15612:2004);

 • EN ISO 15614-1, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials-Weld­ing procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2004);

EN ISO 15614-2, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Weldng procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005), посилання на які є у EN 13084-1:2007, не прийняті в Україні і чинні документи замість них відсутні. Копії цих документів можна отримати в головному фонді нормативних документів.П

Foreword

ЕРЕДМОВА

Цей стандарт (EN 13084-1:2007) був підго­товлений Технічним комітетом CEN/TC 297 "Промислові димові труби, які розташовані окремо", секретаріатом якого керує DIN.

Цей стандарт повинен отримати статус націо­нального стандарту або публікацією ідентич­ного тексту, або підтвердженням не пізніше серпня 2007, і при протиріччях з національ­ними стандартами має бути відмінений не пізніше серпня 2007.

Цей стандарт замінює EN 13084-1:2000.

Цей стандарт є частиною 1 комплекту стан­дартів, які перелічені нижче

EN 13084-1, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 1: Загальні вимоги

EN 13084-2, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 2: Бетонні димові труби EN 13084-4, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 4: Цегляні газоходи - Проек­тування та виробництво

EN 13084-5, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 5: Матеріали для цегляних газоходів - Технічні характеристики

EN 13084-6, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 6: Сталеві газоходи - Проек­тування та виробництво

EN 13084-7, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 7: Технічні характеристки циліндричних сталевих заготовок для викорис­тання у сталевих димових трубах з одинарною стінкою та сталевих газоходах

EN 13084-8, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 8: Проектування та вироб­ництво щоглових конструкцій з допоміжними компонентами

Додатково застосовуються:

EN 1993-3-2, Єврокод 3 - Проектування стале­вих конструкцій - Частина 3-2: Башти, щогли та димові труби - Димові труби

Згідно з внутрішніми постановами CEN/CENELEC, національні органи зі стандартизації таких країн зобов’язані здійснити впровадження цього стандарту: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Іслан­дія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксем­бург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Великобританія.

This document (EN 13084-1:2007) has been pre­pared by Technical Committee CEN/TC 297 "Free-standing industrial chimneys", the secretar­iat of which is held by DIN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by August 2007, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by August 2007.

This document supersedes EN 13084-1:2000.

This document is part 1 of a package of standards as listed below.

EN 13084-1, Free-standing chimneys - Part 1: General requirements

EN 13084-2, Free-standing chimneys - Part 2: Concrete chimneys

EN 13084-4, Free-standing chimneys - Part 4: Brick liners - Design and execution

EN 13084-5, Free-standing chimneys - Part 5: Material for brick liners - Product specifications

EN 13084-6, Free-standing chimneys - Part 6: Steel liners - Design and execution

EN 13084-7, Free-standing chimneys - Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrica­tions for use in single wall steel chimneys and steel liners

EN 13084-8, Free-standing chimneys - Part 8: Design and execution of mast construction with satellite components

Additionally applies:

EN 1993-3-2, Eurocode 3 - Design of steel struc­tures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys

According to the CEN/CENELEC Internal Regula­tions, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Fin­land, France, Germany, Greece, Hungary, Ice­land, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxem­bourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Por­tugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Swe­den, Switzerland and United Kingdom

.НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТРУБИ ДИМОВІ, ЯКІ РОЗТАШОВАНІ ОКРЕМО
Частина 1. Загальні вимоги

ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ
Часть 1. Общие требования

Free-standing chimneys
Part 1. General requirements

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги та основні критерії ефективності проектування та будівництво усіх типів труб димових, які роз­ташовані окремо, включаючи їх газоходи.

Димова труба може вважатися розташованою окремо, якщо вона має відтяжки або підтри­мується з боків, або встановлена на іншій кон­струкції.

Димові труби, приєднані до будівель, мають бути спроектовані як такі, що розташовані окремо, у відповідності з цим стандартом у разі, якщо вони відповідають хоча б одному із наступних критеріїв:

 • відстань між боковими опорами більше ніж 4 м;

 • вільна висота над найвищим кріпленням до конструкції більше ніж 3 м;

 • вільна висота над найвищим кріпленням до конструкції для димових труб із прямо­кутним поперечним перерізом більше ніж у 5 разів перевищує найменший зовнішній розмір;

 • горизонтальна відстань між будівлею і зов­нішньою поверхнею димової труби більше ніж 1 м.

Димові труби, приєднані до щогл, які розта­шовані окремо, вважаються такими, що роз­ташовані окремо.

Проектування конструкцій труб димових, які розташовані окремо, бере до уваги умови експлуатації та інші впливи для перевірки механічного опору, стійкості та безпечності у використанні.

Чинний від 2015-07-01

 1. Scope

This European Standard deals with the general requirements and the basic performance criteria for the design and construction of all types of free-standing chimneys including their liners.

A may also be considered as free-standing, if it is guyed or laterally supported or if it stands on an­other structure.

Chimneys attached to buildings have to be struc­turally designed as free-standing chimneys in ac­cordance with this European Standard when at least one of the following criteria is met:

 • the distance between the lateral supports is more than 4 m;

 • the free-standing height above the uppermost structural attachment is more than 3 m;

 • the free-standing height above the uppermost structural attachment for chimneys with rectangular cross section is more than five times the smallest external dimension;

 • the horizontal distance between the building and the outer surface of the chimney is more than 1 m.

Chimneys attached to free-standing masts are considered as free-standing chimneys.

The structural design of free-standing chimneys takes into account operational conditions and other actions to verify mechanical resistance and stability and safety in use.

Детальні вимоги щодо спеціалізованих конст­рукцій наведені у стандартах для бетонних димових труб, сталевих димових труб та газо­ходів.

Примітка. В інших частинах стандарту серії EN 13084 буде наведено, де продукти димових труб відповідно до EN 1443 (та пов’язані з ним стандарти на продукцію) можуть бути використані для труб димових, які розташовані окремо.

Detailed requirements relating to specialized de­signs are given in the standards for concrete chimneys, steel chimneys and liners.

NOTE In other parts of the series EN 13084 rules will be given where chimney products in accordance with EN 1443 (and the relating product standards) may be used in free-standing chimneys

. 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи є обов’язко­вими для використання цього документа.

Для датованих посилань застосовують лише зазначене видання.

Для недатованих посилань застосовують останнє видання документа, на який посила­ються (включаючи всі його зміни).

EN 287-1, Атестація зварників - Зварювання плавленням - Частина 1: Сталі

EN 1418, Зварювальний персонал - Кваліфіка­ційні випробування зварювальних операторів для зварювання плавленням та обладнання контактного зварювання для повністю механі­зованого та автоматизованого зварювання металевих матеріалів

EN 1443, Труби димові - Загальні вимоги

EN 13084-2, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 2: Бетонні димові труби

EN 13084-4, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 4: Цегляні газоходи - Проек­тування та виробництво

EN 13084-5, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 5: Матеріали для цегляних газоходів - Технічні характеристики

EN 13084-6, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 6: Сталеві газоходи - Проек­тування та виробництво

EN 13084-7, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 7: Технічні характеристики циліндричних сталевих заготовок для викорис­тання в сталевих димових трубах з одинарною стінкою і сталевих газоходах

EN 13084-8, Труби димові, які розташовані окремо - Частина 8: Розробка та виробництво щоглових конструкцій з допоміжними компо­нентами

 1. Normative references

The following referenced documents are indis­pensable for the application of this document.