ДСТУ 2394—94


ДОТУ 2394-94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ,
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС,
АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

Терміни та визначення

Видання офіційне

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом прикладної інформатики

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України N9 68 від 29 березня 1994 р.

З Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/3а-1981

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. АН України; В, Дриянський, С'. Альошкіна: Т, Давиденко; О. Дегтярьова; В.Діденко;

о. Кипені.

©

Видання офіційне

Держстандарт України, 1994

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований
і розповсюджений без дозволу Держстандарту України

ДСТУ 2394—94

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

КОМПЛЕКТУВАННЯ ФОНДУ,
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС, АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

Терміни та визначення ,

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДА,
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ
Термины и определения

INFORMATION AND DOCUMENTATION

ACQUISITION,
BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION, ANALYSIS OF DOCUMENTS
Terms and definitions

Чинний від 1995-01-01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі інформації та документації щодо комплектування фондів біб­ліотек та інформаційних центрів, бібліографічного опису документа, ка­талогізації документів, а також аналізу змісту документів, індексування та реферування.

  2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчаль­но-методичній літературі, що належить до галузі інформації та доку­ментації, а також для робіт зі стандартизації чи для використання резуль­татів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

  3. Цей стандарт використовують разом зі стандартами системи стан­дартів «Інформація та документація».

 2. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, мініс­терств (відомств).НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті с посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»

ДСТУ 2398-94 «Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення»

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Основна частина стандарту містить термінологічні статті, а також абеткові покажчики українських термінів і чужомовних відповідників німецькою, англійською, французькою та російською мовами.

 2. Термінологічна стаття містить такі елементи:

 • класифікаційний номер термінологічної статті, що відображає ло­гічну структуру відповідної предметної галузі;

-термін;

 • абревіатуру терміна (якщо с);

 • один чи більше дозволених синонімів терміна (якщо є);

 • визначення поняття, а також, можливо, примітку (-и) та приклад (-и) (з відповідними позначками);

 • відповідник (-и) терміна (або переклад терміна - у круглих дужках) німецькою, англійською, французькою та російською мовами з відпо­відними позначками «de», «сп», «fr», «ги».

 • визначення, можливо, з приміткою (-ами) та прикладом (-ами) російською мовою (у круглих дужках).

 1. Терміни набрані напівжирним шрифтом, абревіатури - світлим шрифтом, синоніми- курсивом.

 2. Визначальні терміни, що входять до складу цього стандарту, а також інших термінологічних стандартів у галузі інформації та докумен­тації, виділяються підкресленням за першої їх появи в тексті визначення (а також примітки, прикладу).

Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

 1. Позначка, що вказує на галузь використання багатозначного тер­міна, подана в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документації щ стандартизації.

В абетковому покажчику подаються терміни, встановлені цим стандартом, і терміни, визначені в інших стандартах у галузі інформації та документації, якщо вони використовуються як визначальні. Багато­слівні терміни наводяться у звичайній та інвертованій формах.4 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 1. Комплектування фонду

  1. фонд

Миежипа документів бібліотеки чи інформаційного центру

de Bcstand

en stock; holdings

fr foods

ru фонд

(Множество документов библи­отеки или информационного центра

)

 1. комплектування (фонду)

Процес створення та поповнення фонду документів бібліотеки чи ін­формаційного центру відповідно до їх завдань

de Erwerb; Erwerbung;

Beschaffung

en acquisition (of documents)

fr acquisition (de documents)

ru комплектование (фонда)

(Процесс создания и пополне­ния фонда библиотеки или ин­формационного центра в соот­ветствии с их задачами

;

 1. відбір документів

Операція прийняття рішення щодо комплектування фонду шляхом купівлі ДОІІУТКІГШ, обміну чи дат ру на підставі вивчення бібліогра­фічних джерел, проспектів, тема­тичних планів видавництв та кни­готорговельних організацій, самих документів тощо з мстою досяг­нення збалансованого поповнення й оновлення фонду бібліотеки чи Іііфі-'ІІУШШиного центру de Litcraturauswahl cn selection of documents fr choix des documents ru отбор документов

(Операция принятия решения относительно комплектования фонда путем покупки докумен­тов, обмена или дара на основе изучения библиографических источников, проспектов, тема­тических планов издательств и книготорговых организаций, са­мих документов и т п. с целью достижения сбалансированного пополнения и обновления фонда библиотеки или информацион­ного центра

 1. )координоване комплекту­вання

Система, яка передбачає організо­ване та узгоджене комплектуван­ня фондів двох і більше бібліотек чи інформаційних центрів на ло­кальному, регіональному, націо­нальному чи міжнародному рів­нях, так що принаймні один при­мірник кожної публікації знахо­диться в межах заданої геогра­фічної області

 1. платне комплектування Комплектування Фонду шляхом купівлі документів

 2. замовлення

Угода з постачальником, що міс­тить описи документів, які бажано придбати

 1. передплата серіальних ви­дань

Угода про регулярне постачання серіальних видань протягом зазна­ченого періоду, як правило, за фіксовану оплату, зроблену напе­ред

de koopcrativc Erwerbung;

abgcstimmlc Erwerbung cn co-operative acquisition t fr plan'd’acquisition en cooperation ru координированное комплекто­вание.

(Система, предполагающая ор­ганизованное и согласованное і комплектование фондов двух и более библиотек или информа­ционных центров на локальном, региональном, национальном или международном уровнях, так что, по крайней мере, одна копия каждой публикации име­ется в пределах заданной геогра­фической области)

de Erwerbung durch Kauf Oder Tausch

en поп-gratuitous acquisition fr acquisition a titre oncreux ru платное комплектование

(Комплектование фонда путем покупки документов)

de Bestcllung

en order

fr commando

ru заказ

(Соглашение с поставщиком, содержащее описания докумен­тов, которые желательно приоб­рести)

de Abonnement

en subscription (1) fr abonnement

 1. ru подписка на сериальные издания (Соглашение о регулярной по­ставке сериальных изданий в те­чение указанного периода, как правило, за фиксированную оп­лату, произведенную заранее)передплата (видання)

Угода, що укладається до публіка­ції документа між особою чи орга­нізацією та чи авто­

ром, згідно з якою вона зобов’язу­ється придбати документ за зазна­ченою ціною

 1. постійне замовлення

Замовлення, то уповноважує по­стачальника протягом певного пе­ріоду систематично відшукувати й купувати документи для замовни­ка

 1. заочне комплектування; безу.шши с паде план н я Надсилання дцкумрЦІІД до дішхк чи інформаційних, центрів з ініциативи видавництва чи книго­торговельної організації на підставі раніше укладеної угоди

 2. очне комплектування;

уд< ішн f и atku.'t аі in я

Надсилання документів вядавниц- ХК’М чи книготорговельною органі­зацією тля перегляду їх постачаль­никам, яке передбачає можливість ЬІД-ЧЧІИ «ід них

de Subskription

en subscription (2)

ft souscription

ru подписка(издания)

(Соглашение, которое составля­ется до публикации документа между лицом или организацией и издательством или автором, согласно которому оно (она) обязуется купить документ по указанной цене)

de laufende Bestellung;

Pauschalbestcllung

en standing order

fr commande pemianente ru постоянный заказ

(Заказ, уполномачивающий по­ставщика на протяжении опре­деленного периода системати­чески отыскивать и покупать до­кументы для заказчика)

de Dauerauflrag en blanket order fr envoi d’office ru заочное комплектование;

безусловная рассылка

(Рассылка документов в биб­лиотеки или информационные центры по инициативе изда­тельства или книготорговой ор­ганизации на основе ранее за­ключенного договора)

de Ansichtsscndung

en sending on approval; sending on approbation

fr envoi pour examen; envoi sous condition; envoi en communica­tion; envoi vue

ru очное комплектование;

условная рагтнтка(Рассылка документов изда­тельством или книготорговой организацией для просмотра их поставщиком, предполагающая возможность отказа от них)

d

4.1.12 обмін (документами) Кшйпдтхвання_фйадш на під­ставі домовленості між організаці­ями про постачання документів одна одній

e Schriftentausch

еп exchange (of documents)

fr cchange (de documents) ru обмен (документами)

(Комплектование фондов на ос­новании договоренности между организациями о поставке доку­ментов друг другу)

d

4.1.13 внутрішньодержавний об­мін (документами)

Обмін документами між організа­ціями однієї країни

e nationalcr Schriftentausch еп yationa! cxchangc(of documents) fr echange national

ru внутригосударственный обмен (документами) '

(Обмен документами между ор­ганизациями одной страны)

d

4.1.14 міжнародний обмін (доку­ментами)

Обміікдокумсніами. між організа­ціями різних країн чи міжнарод­ними організаціями

e internationaler Schriftentausch еп international exchange (of documents)

fr ^change international

ru международный обмен (доку­ментами)

(Обмен документами между ор­ганизациями разных стран или международными организация­ми)

d

4.1.15 безоплатне комплектування Комлдсхгудання фонду дйкхть том чи множиною документів шля­хом, відмінним від купівлі

e Erwerbung ohne Kauf Oder Tausch en free acquisition

fr acquisition^ titre gratuit ru бесплатное комплектование

 1. (Комплектование фонда доку­ментом или множеством доку­ментов путем, отличным от по­купки)дар

Безоплатна передача деякій орга­нізації ДЦКУДІСШД чи множини до­кументів, можливо, супроводжу­вана певними зобов’язаннями, яка передбачає право одержувача на відмежу

de Schcnkung; Stiftung; Zuwendung en donation; gift fr dona lion ru дар

(Безвозмездная передача неко­торой организации документа или множества документов, воз­можно, сопровождаемая опреде­ленными обязательствами, ко­торая предусматривает за полу­чателем право отказа)

 1. заповідальний дар;

.■ICCiinl

Заповідання дшдаиаид чи множ и - Ш1 документів деякій організації, можливо, супроводжуване певни­ми зобов’язаннями, яке передбачає за одержувачем право відмови

de Vcrmachtnis; Legal

cn bequest; legacy

fr legs

ru завещательный дар; легат

(Завещание документа или мно­жества документов некоторой организации, возможно, сопро­вождаемое определенными обя­зательствами, которое предус­матривает за получателем право отказа

)

4.1.19 правочинно депонування de Зобов’язання про депонування ор­ганізаціями, переліченими н законі сп чи якімсь угоді, деякої кількості примірників певних категорій до- ги кументів, що видаються чи розпов­сюджуються в даній країні