ЦСТУ 2392—94


ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом прикладної інформатики

 2. ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 68 від 29 березня 1994 р.

З Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 5127/1-1983

 1. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 2. РОЗРОБНИКИ: А. Стогній, чл.-кор. АН України; В. Дриянськнй, с.ф.-м.н.; С. Альошкіна; Т. Давиденко; О. Дегтярьова; В. Дідеико;

О. Коренга

и;Япня офіційне " ' ~

. © Держстандарт Украйні, 1994

U. ” стандартне може бути повністю чи частхопо підтжорепий, тиражоиаіікй
розповсюджений беї дозволу Держстандарту України

ДСТУ 2392—94 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ

БАЗОВІ ПОНЯТТЯ
Терміни та визначення

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ,
Термины и определения

INFORMATION AND DOCUMENTATION
BASIC CONCEPTS
Terms and definitions

Чинний від 199S-O1-O1

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

  1. Цей стандарт установлює терміни та визначення базових понять у галузі інформації та документації,

  2. Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для вико­ристання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчаль­но-методичній літературі, що належить до галузі інформації та документації, а також для робіт зі стандартизації або при використанні результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп'ютерних систем.

  3. Цей стандарт використовують разом з іншими стандартами систе­ми стандартів ^Інформація та документація^.

  4. Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ. 2394-94 Інформація та документація, комплектування фон­ду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначенняДСТУ 2398-94 Інформація та документація. Інформаційні мови. Терміни та визначення

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

З 1 Основна частина стандарту містить термінологічні статті, а також абеткові покажчики українських термінів і чужомовних відповідників німецькою, англійською, французькою та російською мовами.

 1. Термінологічна стаття містить такі елементи: ;

 • класифікаційний номер термінологічної статті, що відображає ло­гічну структуру предметної галузі, охоплюваної цим стандартом; • .

-термін;

 • абревіатуру терміна (якщо є);

 • один чи більше дозволених синонімів терміна (якщо и); . ;

 • визначення поняття, а також, можливо, примітку (-и) та приклад (-п) (з відповідними позначками);

-відповідник (-и) терміна (або переклад терміна - у круглих дужках) німецькою, англійською, французькою та російською мовами з відпо­відними позначками «de», «еп», «fn>, «пі».

 • переклад визначення, можливо, з приміткою (-ами) та прикладом (-ами) російською мовою (у круглих дужках).

 1. Терміни набрані напіжирним шрифтом, абревіатури - світлим шрифтом, синоніми - курсивом.

 2. ‘Визначальні терміни, що входять до складу цього стандарту, а також інших термінологічних стандартів у галузі інформації та докумен­тації, виділяються підкресленням за першою їх появи в тексті визначення (атакож примітки, прикладу).

 3. Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термі­нів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

 4. Позначка, що вказує на галузь використання багатозначного тер­міна, подана в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документації зі стандартизації.

В абетковому покажчику подаються терміни, встановлені цим стандартом, і терміни, визначені в інших стандартах у галузі інформації та документації, якщо вони використовуються як визначальні. Багатослів- ні терміни наводяться у звичайній та інвертованій формах.4 ТЕРМІНІ ТД SWtAHEHHH

мсмгаціРаЗЙ?І,таНЙГГаW8^‘ ^^жпих Із галуззю інформації та доху

 1. ЗвгёРьМ поняття

4-І. 1.1 aria?

Еудь-гг-гх? фі.зуиче ц» н$в

^гад^жрийв^у W сув'слткьлу ті'кл, $£ Пр.ЖйіО, зялвл'итъ н!д йй'лол^ттЫ® cpps- ДЙНП-З

da Zclcbcn

ел sign fr signa n> знак

(Любое физическое явление, вястицев- общепринятую или сфбпск?нгарую иятернретацию, которая обыніго зависят от окру- жагощей среды)

4.1.1.2,9»(ЗЧеіН1;) (аадйа) 1»;торпр13йт1ц1я (’йіУйШ» кае’яэЕ-

ЙОГО 8І ДЙДСІЯІЙ

do Bttdeufiing

гл (neaping (of a sign)

fr slgnificatkiti (d'un signs)

ru зпачсклл (знака)

(Илторнратвцня понятна, свя­

занного со знаком)4.i.l.3nOH5JTfH

Буда-зкл ізуажцч думки.

Примітка. Поняття вютртгсто^гцод для ируктурушНіїш sinirth тя слї«;Н»їатіз> гртз- аолнхинього сйіту І не погребе слрпжеіИш

de Begriff

рп concept fr f anion

и» Понятые

(Любая адишгца мысли.

Пртигеяггїр. Попятив яигатьзуетез для (Чрухцрчрсиания ивний н сссприятня окру жшь лето млрд и во требует выра­жения

)

4.1.1.4 скстша de

Шв/'ият.елйт.еоцтіз та рЬдаЗйС** 6П між китзл, щэ стрно^іать едгего " ціле ™


System system sysitJmc слвтсмз (Множество эломептоз и отно­шений МСЖЛУ ними, которые со­ставляют единое целое

 1. )Мом та термінологія


A

4.1.2.1 мова

Система знаків, що забезпечує процес тпмунігзчії. 1, як правило, складається зі словника та правил

c
Sprache са language tr lan gage ru язык

(Система знаков, обеспечиваю­щая процесс коммуникации и, как правило, состоящая из слова­ря и правил)

d

4.1.2.2 природна мова

Здатна до розвитку МШ правила якої відбивають її використання, не потребуючи обов'язкового фор­мального припису

o natllrliche Sprache ед natural language * fr langue naturelfe ru естественный язык

(Способный к развитию язык, правила которого отражают его использование, не требуя обяза­тельного формального предписа­ния

)

de ел fr ru

de en fr ru


 1. штучна мова

Мона.побудована чи контрольова­на за допомогою множини правил

 1. символ

Член множили елементів, від­носно якої досягнута домовленість і яка використовується для орга­нізації, керування та подання да­них.

ПркмЬхі, Символами можуть бути літери, цифри, знаки пунктуації чи Інші птначти, подані, як правило, у вигладі комбінації суміжних або і’єднаних штрихів чи в Іншій фізичній формі на носіях вднит

Kunstsprache artificial language langage artlficlel искусственный язык (Язык, созданный или контроли­руемый с помощью множества правил)

Zeichen character caractere символ (Член множества элементов, от­носительно которого достигнуто соглашение и которое использу­ется для организации, управле­ния я представления данных.

Примечание. Символами могут быть бук­вы, цифры, знаки пунктуации или другие обозначения, сбычно представленные в ви­де комбинации смежных или соединен­ных штрихов либо в другой физической форме на носителях данных

)d

4.1.3.5 слодр

Найменша одиниця мои», одо сама по собі може передавати деяке зня- аі яка може існувати ям са­на одиниця речения.

ПрямЬка. На письмі слом Мдокремлю- ються одне від одного пропусками чи ин­ками пунктуації .

e Wort

еп word (1) .

fr mot (1)

ru слово

(Наименьшая единица языка, которая сама по себе может пере­давать некоторое значение и ко- ■ тора я может существовать как самостоятельная единица пред­ложения.

Примечание. Н* письме слом отм- естся друг от друга пробелами или ана- ***** пунктуации)

d

4.1.3.6 слово (в обробленні даних) Послідовність симдодір. яку іноді зручно розглядати ях ціле

e W1

ел word (2)

fr mot (2)

ru слово (в обработке данных) (Последовательность символов, которую иногда удобно рассмат­ривать как целое)

d

4.1.3.7 словосполучення; вираз; фраза

Граматично дов’язана послідов­ність ьдій, яка не містить визначе­но)' форми дієслова 1 має деякий ці­лісний зміст

e phrase

ел phrase

fr groupc de mots; expression

ru словосочетание; выражение;

фраза

(Грамматически связанная по­следовательность слоя, ие содер­жащая определенной формы г ла го.га и имеющая некоторый целостней смысл)

d

4.1.3.8 термін

Сдора_чн рювосполунсння» засто­соване для позначення деякого щь

e Benennuni;

Beieichnuog;Ausdrudi; Terminus

ед term

fr terme

ru термин

 1. (Слово или словосочетание, ис­пользуемое для обозначения не­которого понятия)ІМ’Я

Слово чи ьДО-асупрлучения« засто­соване для позначення конкретної істоти, об’єкта, маис toHjo

■ . ■■■ . '■

' ' ‘ ’ • v

 1. термінологія

Організована множена ХЕРиШШ будь-якої предметної галузі

 1. номенклатура

Впорядкована ЬШРЖЛНА ЩО використовуються d конкретній предметній галузі

 1. емноніьйя

Властивість двох чи більше тор- цінід, які різняться за фермою, але однакові (або приблизно одна­кові) за зидіченичм

4.1.113 кдазіовддаїмід

Властивість двш чи більше *л;рміг Нін, які різняться за формено, але пддібш ва ажнезййм, і яхі за пев­них с Вставнії ьсквуть шшліаткся ьйягшші/а л Naiac cs name fr nom ru ИМЯ

(Слдг.-о йлп сдовово»геіавкв, нс-

■ naabdycf.toe для ббозиаЧсіцЩ кон- ttpsti!.o»o существа, о&векта, класса и т. и.)

de Tcnulnclogle

ей kJ ШІЯОІО£У к tenuirtologle гй терминология

(Организованное мкол.сётге тер- мняий любой йредМЕТіюй оола- сгн)

de Mofficnklatur еп hotticflclattiie (* поЛепсІзНііс ru номенклатура

(Упорядоченное множество имен, неполмуемых У КУЖреТ" ) Юй И редметйой <.<•«- JCi й>

de Synonymic

<;й 3.y:ioijyi?.y;.>5’’ipn.yv.jty

■fr ЬуПОПу ;хі;Є

£.ЯЛПГ11!І.!Ий

(СйОЙСТ&О двуя или ІЮ.ДЄС SCIJhiH- йп?., разлиизюш,іїкся по аюрме, но cflHpJir.ofictt: (или арпблчЯп-

. ТОЛЬКО 0ЩЧКІ.К0Г . nt) по енАче- ш;ео)

de Феаяі-Пунсиугпіс

cn quHstaynopyiny; qira$?^yr:v*!yifiity fl' фі.гМчу юпўіпіе ra ізййшсцни’ічдия

■ (.Сьпйсійо даух ііл.-і банно 'терми­нов, рашіїї'Чаюшлкся на ферме, но ас^ггид по значащие, кото-І ■ ■

рые при некоторых Обстоятельст­вах могут сч’ііаться синонима­ми)

Влцсрфіргь сдавд, $ке ьЦедм чр білщре етимологічно пов'язаіпіх л» ■•

de Poliscrnic

СП polisemy h* polis&uie

Пі полисемия

(Свойство слова, имеющего два или более этимологически свя­занных значений

)

4.і.?.ЦрмадімІя

Еріастнвісгь дрох чн більше термі- ПІЛ. ЯКІ мають однакове написання Qif звучання, але різні акдчешц •

de Homonymie

ер homonymy; homonymity

fr homonymic

ru омонимия

(Свойство двух или более терми­нов, имеющих одинаковое напи­сание или звучание, но разные значения) і

-

4.1.2.16 омографа

Властивість дрох чр більше термі­нів. що мають однакове написан­ия, але різні значення

de Homographic

сл homography

fr homographic

ru омографля

(Свойство двух пли более терми­нов, имеющих одинаковое напи­сание, но разные значения

)

4.1.2.17 онофоція

Властивість двох Чи більше тррмі- Нід, що мають однакове звучання, але різні ананаш

de Homophonic

ед homophony

fr homophonic

ru омофония

(Свойство двуя ИЛИ более терми­нов, имеющих одинаковое звуча­ние, йо разные значения

).4.1.3 Комунікація та інформація

 1. комунікацІя Л

Передача значення шляхом пере- сялання сигналів •г

 1. теорія комунікації de

Наукова дисципліна, що займа- сться вивченням процесів комуні? ” капії та комунікаційних систем га

 1. повідомлення de

Факти, що передаються з деякого .^п джерела до одного чи більше пун- " ктів призначення із застосуван- 01 НЯМ відповідної мови чи коду

 1. комунікаційна система de

Система для керівництва проце- еп сами комунікації fr

ru

 1. Л інформація de

Знання, що розглядаються в ас- 6,1 пекті комунікації fr

ги

Kommunikation communication communication коммуникация (Передача значения путем пере­сылки сигналов)

Kommunikalionstheorie communication theory th<&>rie de la communication теория коммуникации (Научная дисциплина, занимаю­щаяся изучением процессов ком­муникации и коммуникацион­ных систем)

Nachricht

message message сообщение

(Факты, передаваемые из како­го-либо источника в один или бо­лее пунктов назначения с ис­пользованием соответствующего языка или кода)

Kommunikationssystem communication system systime de communication коммуникационная система (Система для управления про­цессами коммуникации)

Information information (1, 2) information (1,2) информация (Знания, рассматриваемые в ас­пекте коммуникации)

 1. записана Інформація Інформація, що зберігається за до­помогою носія даних

 2. Інформаційна система (до- кументалістика);

Інформаційно-пошукова система;

1ПС

Комунікаційна гистсма. що забез­печує збирання, пошук, оброблен­ня та пересилання інформації de aufgezcichncte Information

cn recorded information fr information enregistree ru записанная информация

(Информация, хранимая с по­мощью носителя данных)

de Infonnationssystem ео information system fr sysl^mc d'infonnation ru информационная система;