Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Постанова Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2004 р. № 1243

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що додається.

2. Державному комітетові України з будівництва та архітектури:

 • забезпечувати здійснення вибіркового контролю за додержанням порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
 • затвердити у двомісячний строк форми актів з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ В. ЯНУКОВИЧ

* * *

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2007 р. № 88

Київ

Про внесення змін до Порядку

прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 38, ст. 2500), такі зміни:

в абзаці першому пункту 6 слова "державного нагляду з охорони праці" замінити словами "промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, державного енергетичного нагляду,";

абзац другий пункту 8 після слів "промислової безпеки" доповнити словами "нормативам щодо технічного стану електричних, теплових та тепловикористовувальних установок і мереж";

в абзаці другому пункту 12 слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словами "Держгірпромнагляду, Держенергонагляду".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів Українивід 22 вересня 2004 р. № 1243

Порядокприйняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

1. Цей Порядок визначає основні вимоги та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів незалежно від джерел фінансування їх будівництва.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів полягає у підтвердженні державними приймальними комісіями готовності до експлуатації об'єктів нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівель і споруд як житлово-громадського, так і виробничого призначення, інженерних мереж та споруд, транспортних магістралей, окремих черг пускових комплексів (далі - закінчені будівництвом об'єкти), їх інженерно-технічного оснащення відповідно до затвердженої в установленому порядку проектної документації, нормативних вимог, вихідних даних на проектування.

2. Особливості підтвердження готовності до експлуатації закінчених будівництвом об'єктів із специфічними умовами експлуатації визначаються відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади за погодженням з Держбудом з урахуванням вимог цього Порядку.

3. Об'єкти виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50 або вартістю понад 5 млн. гривень, а також об'єкти житлово-громадського призначення III, IV і V категорій складності до пред'явлення їх державним приймальним комісіям попередньо приймаються робочими комісіями.

4. Особливості прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що розташовані на території іноземних держав і є власністю України, визначаються МЗС за погодженням з Держбудом з урахуванням вимог законодавства держави місцезнаходження.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що є власністю іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, здійснюється відповідно до цього Порядку.

Якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила ніж ті, що містяться у цьому Порядку, застосовуються правила міжнародних договорів України.

5. Для пред'явлення закінченого будівництвом об'єкта державній приймальній комісії відповідно до пункту 3 Порядку замовником будівництва об'єкта (далі - замовник) утворюється робоча комісія.

Робоча комісія утворюється не пізніше ніж у п'ятиденний строк після отримання замовником письмового повідомлення від генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта з проханням утворити робочу комісію.

6. До складу робочої комісії включаються представники генерального підрядника, субпідрядної організації, генерального проектувальника (автор проекту), експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду, державного пожежного нагляду, державного нагляду з охорони праці, охорони навколишнього природного середовища, державної інспекції з енергозбереження та інших органів, що здійснюють державний нагляд відповідно до призначення об'єкта.

Головою робочої комісії призначається представник замовника.

Голова робочої комісії установлює за погодженням з генеральним підрядником порядок роботи комісії.

Члени робочої комісії здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

7. Генеральний підрядник надає робочій комісії:

 • перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконуваних ними робіт, прізвищ та ініціалів відповідальних інженерно-технічних працівників;
 • комплект виробничої документації на виконані будівельно-монтажні роботи згідно з переліком, визначеним нормативними документами, та виконавчу документацію;
 • документи, що свідчать про відповідність нормативним вимогам використаних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання;
 • результати досліджень якості питної води, ґрунту, атмосферного повітря залежно від конкретних умов будівництва.

8. Робоча комісія повинна перевірити відповідність:

 • архітектурних і конструктивних рішень закінченого будівництвом об'єкта затвердженому проекту, санітарним, протипожежним, радіаційним та екологічним вимогам і нормам, а також вимогам з охорони праці, промислової безпеки та енергозбереження;
 • виконаних будівельно-монтажних робіт вимогам нормативної документації;
 • результатів проведених індивідуальних і комплексних випробувань устаткування нормативним показникам;
 • виробничої документації нормативним вимогам.

9. На підставі проведеної перевірки робоча комісія визначає готовність закінченого будівництвом об'єкта до пред'явлення державній приймальній комісії.

Результати перевірки робочою комісією готовності закінченого будівництвом об'єкта до пред'явлення державній приймальній комісії оформляються актами, форми яких затверджуються Держбудом.

Акти робочої комісії оформляються генеральним підрядником, підписуються головою та членами робочої комісії і передаються державній приймальній комісії.

10. У разі виявлення на закінченому будівництвом об'єкті недоліків вони повинні бути усунені у строки, визначені робочою комісією.

Після усунення недоліків та підписання робочою комісією відповідного акта закінчений будівництвом об'єкт передається генеральним підрядником замовнику під охорону і збереження.

11. Державна комісія з прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (далі - державна приймальна комісія) утворюється, якщо об'єкти збудовано:

 • із залученням коштів державного бюджету в розмірі 30 млн.гривень і більше або із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України, а також у разі розташування об'єкта на території двох і більше областей (лінійні об'єкти, комплекси окремих споруд (будівель), що діють як єдине ціле, гідротехнічні, іригаційні системи, системи зв'язку, продуктопроводи тощо) - рішенням міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (відповідно до сфери управління), а у разі, коли зазначені об'єкти розташовуються на території лише однієї області, - обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією;
 • із залученням коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим у розмірі 30 млн. гривень і більше - Радою міністрів Автономної Республіки Крим;
 • із залученням коштів державного бюджету або республіканського бюджету Автономної Республіки Крим у розмірі до 30 млн. гривень або місцевих бюджетів, а також коштів інших джерел фінансування - відповідно обласною та районною держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради міста обласного значення.

У разі коли закінчений будівництвом об'єкт розташовано на території двох і більше районів як єдине ціле, державну приймальну комісію утворює відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація.

12. До складу державної приймальної комісії включаються представники органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що утворив комісію, виконавчого комітету місцевої ради, на території якої розташовано закінчений будівництвом об'єкт, замовника, генерального підрядника, генерального проектувальника (автора проекту), експлуатаційної організації, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, органів державного санітарно-епідеміологічного та державного пожежного нагляду.

У випадках, визначених законодавством, до складу державної приймальної комісії включаються також представники Мінприроди, Мінпраці, Держнаглядохоронпраці, Держком-енергозбереження, Держатомрегулювання.

Для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом автомобільних доріг, комплексів та об'єктів дорожнього сервісу до складу державної приймальної комісії включається представник державної автомобільної інспекції.

Включення до складу державної приймальної комісії представників інших органів, установ та організацій, не передбачених цим пунктом, забороняється.

13. Замовник зобов'язаний після надходження повідомлення генерального підрядника про закінчення будівництвом об'єкта, а по об'єктах, які попередньо приймаються робочими комісіями, після підписання акта робочої комісії звернутися протягом 5 днів до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що визначені у пункті 11 цього Порядку, з пропозицією щодо утворення державної приймальної комісії.

Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов'язаний протягом 10 днів після надходження звернення від замовника утворити відповідно до цього Порядку державну приймальну комісію.

14. Строк прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією установлюється органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, що утворив комісію, і не повинен перевищувати 30 днів.

У разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта вартістю 30 млн. гривень і більше зазначений строк може бути продовжений, але не повинен перевищувати 60 днів.

15. Строк, установлений для прийняття закінченого будівництвом об'єкта державною приймальною комісією, не включається до загального строку будівництва об'єкта.

16. Підготовку акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта для підписання членами державної приймальної комісії забезпечує замовник.

17. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта здійснюється за умови закладення проектної документації до страхового фонду документації, що підтверджується відповідним актом, виданим Державним департаментом страхового фонду документації.

Перелік об'єктів і споруд, за якими проектна документація закладається до страхового фонду документації, та її склад визначаються спільним наказом Держбуду та МНС.

18. Головою державної приймальної комісії призначається представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що утворив комісію.

Голова державної приймальної комісії організовує та забезпечує виконання завдань, покладених на комісію.

Члени комісії зобов'язані за викликом голови брати участь у її роботі, а також здійснювати свої повноваження як представники відповідних органів.

19. Замовник, генеральний підрядник разом із генеральним проектувальником подають державній приймальній комісії проектну та виробничу документацію, пред'являють виконані будівельно-монтажні роботи, змонтоване технологічне обладнання та документальне підтвердження відповідності виконаних робіт вихідним даним на проектування об'єкта.

20. На закінченому будівництвом об'єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією та державними нормами роботи, змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, де встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом, створено безпечні умови для праці виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної безпеки, екологічних та санітарних норм.

21. У виняткових випадках до призначення державної приймальної комісії замовник, який затвердив проект, може вносити погоджені в установленому порядку пропозиції щодо зміни складу пускових комплексів. При цьому із складу пускових комплексів не повинні вилучатися будівлі та споруди санітарно-побутового призначення, а також ті, що передбачені для створення безпечних умов життєдіяльності (очищення, знешкодження і уловлювання шкідливих викидів в атмосферу, воду і ґрунт, лінії зв'язку, меліоративні заходи, системи забезпечення пожежної безпеки тощо).

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, на якому зміни до складу пускових комплексів внесені з порушенням встановленого порядку, заборонено.