БЗ № 2—96/326

Видання офіційнеДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТЕНДИ РОЛИКОВІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ

ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3333—96ДСТУ 3333—96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТЕНДИ РОЛИКОВІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ

ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Загальні технічні вимоги

Видання офіційнеПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО Державним автотранспортним науково-до­слідним І проектним Інститутом («ДержавтотрансНДІпроект») Міністерства транспорту України

ВНЕСЕНО Міністерством транспорту України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 березня 1996 р. Na 135

 2. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 3. РОЗРОБНИКИ: А. М. Редакж, В. С. Герасименко, В. С. Тер­нер, 3. А. Зарецький, В. S. Агеев, В. О. Білецький

ДОТУ зззз—ее

ЗМІСТ

с.

 1. Галузь використання 1

 2. Нормативні посилання 2

Я Визначення З

 1. Класифікація З

 2. Загальні технічні вимоги 4

  1. Вимоги призначення 4

  2. Вимоги надійності 6

  3. Вимоги стійкості до зовнішніх впливів 6

  4. Вимоги ергономіки та технічної естетики в

  5. Вимоги технічного обслуговування та ремонту .... 7

 1. Вимоги транспортабельності 7

 2. Вимоги безпеки 7

 3. Вимоги стандартизації та уніфікації 8

 4. Конструктивні вимоги 8

 5. Вимоги до джерел живлення 8

 6. Вимоги електромагнітної сумісності 9

Додаток А Основні технічні характеристики гальмівного стенда .' 10ДСТУ 3333—06

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТЕНДИ РОЛИКОВІ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ
ГАЛЬМІВНИХ СИСТЕМ
ДОРОЖНІХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Загальні технічні вимоги

СТЕНДЫ РОЛИКОВЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

ДОРОЖНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие технические требования

ROLLER BRAKE TESTERS
General technical requirements

Чинний від 1097—01—01

 1. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на новостворювані та модернізо- вувані роликові гальмівні стенди для перевірки ефективності галь­мівних систем дорожніх транспортних засобів (далі — ДТЗ) в експлуатації, а також на комбіновані тягово-гальмівні стенди в ча­стині виконання ними функцій гальмівних стендів.

Стандарт встановлює класифікацію та загальні технічні вимоги до стендів.

Вимоги, викладені у 5.9.6, мають рекомендаційний характер, решта вимог цього стандарту є обов'язковими для підприємств, ус­танов і організацій, що діють на території України, а також для гро­мадян — суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

Стандарт є придатним для цілей сертифікації.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические тре­бования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.049—80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопас­ности

ГОСТ 3940—84 Электрооборудование автотракторное. Общие технические условия

ГОСТ 5365—83 Приборы электроизмерительные. Циферблаты и шкалы. Общие технические требования

ГОСТ 12997—84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 13033—84Е ГСП. Приборы и средства автоматизации электрические аналоговые. Общие технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Кате­гории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

Нормы 8—72 Общесоюзные нормы допускаемых индустриаль­ных радиопомех

ГОСТ 22895—77 Тормозные системы и тормозные свойства ав­тотранспортных средств. Нормативы эффективности. Общие техни­ческие требования

ГОСТ 22902—78 Система «человек-машина». Отсчетные устрой­ства индикаторов визуальных. Общие эргономические требования

ГОСТ 25478—91 Автотранспортные средства. Требования к тех­ническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки

ГОСТ 25738—83 Техническая диагностика. Символы на средст­вах диагностирования бензиновых двигателей и электрооборудова­ния автомобилей

ГОСТ 29156—91 Совместимость технических средств электро­магнитная. Устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29191—91 Совместимость технических средств электро­магнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Техничес­кие требования и методы испытаний г 7 j,/

ДСТУ. 2465—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до магнітних полів частоти мережі. Технічні вимоги і методи випробуваньДСТУ 2793—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення

ДСТУ 2625—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до загасаючого змінного магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 2626—94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до імпульсного магнітного поля. Технічні вимоги і методи випробувань.

З ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті подано такі терміни та визначення:

 1. Роликовий гальмівний стенд — засіб технічного діагносту­вання (контролю технічного стану) для визначення показників ефек­тивності гальмування і стійкості ДТЗ під час гальмування, на якому гальмівна сила колеса створюється в його контакті хоча б з одним роликом.

 2. Інерційний роликовий гальмівний стенд — роликовий галь­мівний стенд, на якому гальмівна сила колеса створюється за раху­нок витрат енергії елементів стенда і ДТЗ, які обертаються за інерцією.

 3. Силовий роликовий гальмівний стенд — роликовий галь­мівний стенд, на якому гальмівна сила колеса створюється за раху­нок постійного підведення енергії від будь-якого зовнішнього джерела.

 4. Інерційно-силовий роликовий гальмівний стенд — ролико­вий гальмівний стенд, на якому гальмівна сила колеса створюється за рахунок витрат енергії елементів стенда і ДТЗ, що обертаються за інерцією або за рахунок постійного підведення енергії від будь- якого зовнішнього джерела.

 5. Статична (динамічна) стійкість ДТЗ на стенді — властивість системи «ДТЗ — стенд» зберігати позитивні нормальні реакції на кожному ролику, на який спираються колеса ДТЗ до початку випро­бувань (під час випробувань).

 1. КЛАСИФІКАЦІЯ

  1. За виконанням стенди поділяють на стаціонарні та пере­сувні.

  2. За способом створення гальмівної сили на колесах випро­бовуваного ДТЗ стенди поділяють на типи:

 • інерційні;

 • силові;

 • інерційно-силові.

 1. За призначенням стенди поділяють на такі види:

 • для легкових автомобілів;для автобусів, тролейбусів, вантажних автомобілів, причепів та напівпричепів:

 • для автомобілів багатоцільового призначення, багатоосних, спеціальних шасі;

 • універсальні стенди (для кількох типів ДТЗ).

 1. За кількістю мостів ДТЗ, які можуть одночасно діагносту­ватися, стенди поділяють на підвиди:

 • для перевірки гальм коліс одного моста;

 • для перевірки гальм коліс двох І більше мостів.

Примітка. Наведена класифікація стендів не визначає їхньої номенкла­тури.

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Вимоги призначення

   1. Стенди повинні забезпечувати перевірку ефективності гальмування робочою, запасною, стоянковою та допоміжною галь­мівними системами ДТЗ. Допускається виробництво стендів силово­го типу, які не забезпечують перевірку допоміжної системи. ,

   2. Стенди повинні забезпечувати визначення значень пара­метрів, необхідних для перевірки гальмівних систем згідно з ГОСТ 25478, ГОСТ 22895 та наведених у таблиці 1.

Таблиця 1 — Вимоги до точності вимірювання параметрів на роликових гальмівних стендах

Назва параметра

Одиниця вимірюван- ня

Границя допустимої основної похибки %, не більше, для стендів

інерційного

силового

інерційно- силового

1. Гальмівна сила колеса

кН

± 3,0

± 3,0

2. Сповільнення колеса

м/с2

± 4,0

± 4,0

3. Тривалість спрацьову­вання гальмівної системи

с

± 1.0

± Т.о

± 1.0

4. Тривалість приведення в дію органа керування

с

± 5,0

+ 5,0

± 5,0Закінчення таблиці 1

Назва параметра

Одиниця вимірюван- ня

Границя допустимої основної похибки %, не більше, для стендів

Інерційного

силового

Інерційно- силового5. Зусилля на органі ке­рування

Н

± 2,5

± 2.5

± 2,5

6. Тиск у пневмопривод!

МПа

± 2,5

± 2.5

± 2,5

7. Гальмівний шлях

м

± 1.5

± 1.5

8. Швидкість

км/год

± 2,0

± 2,0

9. Коефіцієнт нерівномір­ності гальмівних сил ко­ліс осі

± 10,0

± ю.о

± 10,0

10. Загальна питома гальмівна сила

± 10,0

± 10,0

± ю.о

11. Асинхронність трива- лостей спрацьовування гальмівного привода ла­нок автопоїзда

с

± 5,0

± 5,0

± 5,0

12. Коефіцієнт сумісності ланок автопоїзда

± ю.о

± ю.о

± ю.о

Примітка 1. Границю допустимої

основної похибки стендів

зазначено

у відсотках від верхньої границі діапазону вимірювань.Примітка 2. У тому разі, якщо 1 % за пунктами З I 4 становить більше ніж 0,03 с, допустима основна похибка повинна установлюватись у границях + 0,03 с.

 1. Примітка 3. Границя допустимої додаткової похибки стендів повинна бути не більшою від половини допустимої основної похибки (за умови відхилення від нормального значення однієї із величин, що впливають на похибку, але в границях робочого діапазону).Інерційні стенди повинні забезпечувати розгін роликів і коліс ДТЗ до початкової швидкості гальмування, не меншої ніж 40 км/год.

 2. Силові стенди повинні забезпечувати обертання коліс з частотою, що відповідає таким значенням швидкостей:

 • для легкових автомобілів та ДТЗ, які використовуюгь галь­мівні механізми легкових автомобілів, — не менше ніж 4 км/год;

 • для решти ДТЗ — не менше ніж 2 км/год.

  1. Інерційно-силові стенди повинні забезпечувати перевірку ефективності гальмівних систем за швидкостей, наведених у 5.1.3 та 5.1.4.

 1. Вимоги надійності

  1. Конструкція стенда та його заводська упаковка повинні забезпечувати такі показники надійності:

 • середній наробіток на відмову — не менше ніж 500 год;

 • середня тривалість відновлення працездатності — не більша ніж 8 год;

 • середній термін служби — не менший ніж 8 років;

 • середній термін збереженості в заводській упаковці — не менший ніж 2 роки.

 1. Вимоги стійкості до зовнішніх впливів

  1. За стійкістю та міцністю до механічних впливів стенди повинні відповідати вимогам ГОСТ 12997.

  2. За стійкістю до впливу кліматичних факторів стенди по­винні відповідати виконанню УХЛ категорії 4 за ГОСТ 15150.

 2. Вимоги ергономіки та технічної естетики

  1. Конструкція пультів керування та індикації, а також блоків роликів стенда повинна забезпечувати відповідність до антропомет­ричних властивостей людини згідно з ГОСТ 12.2.049 з врахуванням необхідності виконання як безпосередньо робіт з перевірки ДТЗ і регулюванню гальмівних систем, так і робіт з технічного і метрологіч­ного обслуговування, ремонту та монтажу (демонтажу) стенда.

  2. За наявності в комплекті стенда пульта дистанційного ке­рування його вага та розміри повинні забезпечувати можливість од­ночасного удержування самого пульта і органа керування ДТЗ однією рукою або мати пристрої для його фіксації (на рульовому колесі, дверях автомобіля тощо). . > •

  3. За наявності в комплекті стенда датчиків зусиль, що при­кладаються до органів керування ДТЗ, їхні форми і розміри повинні забезпечувати надійне захоплювання руками і запобігати зісковзу­ванню ніг.

  4. Розміри циферблатів і шкал покажчиків стенда та шрифтів написів і цифр, їхнє пофарбування мають забезпечувати можливість зчитування показань з місця водія ДТЗ і відповідати вимогам ГОСТ 5365.

  5. Для зручності оператора та зменшення ймовірності його помилкових дій позначення на стенді необхідно виконувати у вигляді символів згідно з ГОСТ 25738.

  6. Решта ергономічних вимог до циферблатів, шкал, засобів відліку та індикації гальмівних стендів —у відповідності з ГОСТ 22902.

 3. Вимоги технічного обслуговування та ремонту

  1. Стенди повинні забезпечувати можливість безперервної роботи не менше 8 годин на добу.

  2. Стенди (їхні блоки) мають бути пристосовані до застосу­вання підіймально-транспортних механізмів під час виконання мон­тажних і демонтажних робіт.

  3. Стенди мають бути пристосовані для провадження атес­тації і мати в комплекті стенда необхідні засоби вимірювань та при­строї, якщо вони не випускаються серійно.

 4. Вимоги транспортабельності

  1. Стенди повинні бути пристосовані для транспортування автомобільним та залізничним транспортом.

 5. Вимоги безпеки

  1. Для забезпечення можливості додержання санітарно-гігі­єнічних вимог до повітря робочої зони розміщення стенда у від­повідності до вимог ГОСТ 12.1.005 стенд повинен мати в комплекті систему вентиляції чи її частину (витяжний металорукав із засобами встановлення на вихлопну трубу ДТЗ).