НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦУКОР БІЛИЙ

Технічні умови

ДСТУ 4623:2006

В

БЗ № 4- 2006/289

идання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
200

7ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Цукор і крохмалепатокові продукти» (ТК 56), Український науково- дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, Н. Іволга, К. Євреєнко, Т. Карпова

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 червня 2006 р. № 177 з 2007-07-01

 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні чинності ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94), ДСТУ 2213-93 (ГОСТ 22-94))

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформ ації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 200

7ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Технічні вимоги 3

 4. Вимоги безпеки 6

 5. Вимоги щодо охорони довкілля 6

 6. Маркування 7

 7. Пакування 8

 8. Правила транспортування та зберігання 10

 9. Методи контролювання 11

 10. Правила приймання 11

 11. Гарантії виробника 11

Додаток А. Перелік кодів ДКПП згідно з ДК 016 12

Додаток Б. Харчова (поживна) та енергетична цінність (калорійність) цукру 12

Додаток В. Бібліографія 12ДСТУ 4623:2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЦУКОР БІЛИЙ

Технічні умови

САХАР БЕЛЫЙ

Технические условия

WHITE SUGAR

The technical specifications

Чинний від2007-07-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширено на білий цукор (далі за текстом — цукор) — харчовий продукт, який являє собою очищену і кристалізовану сахарозу у вигляді окремих кристалів (кристалічний цукор) або окремих кусків (пресований цукор).

Цукор призначено для реалізації через роздрібну торговельну мережу, використання в системі ресторанного господарства та для промислового перероблення у різних галузях харчової промис­ловості (кондитерській, хлібопекарській, молочній, харчоконцентратній, біофармацевтичній), для виробництва лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв та продуктів дитячого харчування тощо.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 та у розділах 4 і 5.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2075-92 (ГОСТ 12572-93) Цукор-пісок і цукор-рафінад. Метод визначення кольоровості

ДСТУ 2317-93 (ГОСТ 12574-93) Цукор-пісок і цукор-рафінад. Методи визначення золи

ДСТУ 3145-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

ДСТУ 3659-97 (ГОСТ 12570-98) Цукор. Метод визначення вологи та сухих речовин

ДСТУ 3661-97 (ГОСТ 12571-98) Цукор. Метод визначення сахарози

ДСТУ 3748-98 Мішки для цукру. Технічні умови

ДСТУ 3824-98 (ГОСТ 12569-99) Цукор. Правила приймання і методи відбирання проб

ДСТУ 3945-2000 (ГОСТ 12575-2001) Цукор. Метод визначення редукувальних речовин

ДСТУ 4242:2003 Цукор. Метод визначення гранулометричного складу

ДСТУ 4243:2003 Цукор. Методи визначення маси нетто

ДСТУ 4244:2003 Цукор. Метод визначення феродомішок

ДСТУ 4245:2003 Цукор. Умови тривалого зберігання

ДСТУ 4323:2004 Цукор. Методи визначення мікробіологічних показників

ДСТУ 4327:2004 Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови

ДСТУ1) Цукор-сирець тростинний. Технічні умови постачання

1) На розгляді.

Видання офіційне

ДСТУ 4624:2006 Цукор. Методи визначання органолептичних показників

ДСТУ 4627:2006 Цукор пресований. Метод визначання дріб’язку

ДСТУ 4628:2006 Цукор пресований. Метод визначання міцності

ДСТУ 4643:2006 Декстрини. Технічні умови

ГОСТ 12.1.004-1 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования (ССБП. Ус- татковання продовольче. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбро­сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная.Технические условия (Стрічка сталева пакуваль­на. Технічні умови)

ГОСТ 6309-93 Нитки хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия (Нитки бавов­няні і синтетичні. Технічні умови)

ГОСТ 7247-90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на автоматах. Технические ус­ловия (Папір для пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умови)

ГОСТ 7362-78 Бумага перфокарточная. Технические условия (Папір перфокартковий. Технічні умови)

ГОСТ 7625-86 Бумага этикеточная. Технические условия (Папір етикетковий. Технічні умови)

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия (Картон для споживчої тари. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские. Общие технические условия (Піддони пласкі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 10459-87 Бумага-основа для клеевой ленты. Технические условия (Папір-основа для клеєвої стрічки. Технічні умови)

ГОСТ 12301-81 Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие техни­ческие условия (Коробки з картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие техничес­кие условия (Пачки з картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Техн ические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну і миючих засобів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14961-91 Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия (Нитки лляні і лляні з хімічними волокнами. Технічні умови)

ГОСТ 18251-87 Лента клеевая на бумажной основе. Технические условия (Стрічка клейова на паперовій основі. Технічні умови)

ГОСТ 18477-79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контей­нери універсальні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 18992-97 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная. Техничес­кие условия (Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів в транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Техничес­кие условия (Пакети транспортні для харчових продуктів і скляної тари. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тар­но-штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 24831-81 Тара-оборудование. Типы, основные параметры и размеры (Тара-обладнан- ня. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия (Плівка полі­етиленова термозсідальна. Технічні умови)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування з застосуванням засобів паке­тування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина і продук­ти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опреде­ления содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералі­зація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і про­дукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина і про­дукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26996-86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические условия (Поліпропілен і сополімери пропілена. Технічні умови)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения ток­сичных элементов (Сировина і продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсич­них елементів).

 1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

  1. Цукор повинен відповідати вимогам цього стандарту і його виробляють згідно з Правилом усталеної практики [1], затвердженого у встановленому порядку, з додержанням санітарних пра­вил та норм, затверджених у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Код цукру ДКПП згідно з ДК 016 наведено у додатку А.

 1. Характеристики

  1. Залежно від способу вироблення цукор поділяють на кристалічний, сахарозу для шам­панського, цукрову пудру і пресований.

  2. Кристалічний цукор залежно від показників якості поділяють на чотири категорії: першу, другу, третю і четверту; пресований цукор — на три категорії: першу, другу і третю. Сахарозу для шампанського виробляють першої та другої категорій, цукрову пудру — першої, другої та третьої категорій.

  3. Кристалічний цукор виробляють з розмірами кристалів від 0,2 мм до 2,5 мм, сахарозу для шампанського — розмірами від 1,0 мм до 2,5 мм. Допускається виробляти кристалічний цу­кор з іншими розмірами кристалів. Для кристалічного цукру і сахарози для шампанського допус­тимі відхили від мінімального і максимального граничних розмірів до 5 % від маси кристалів.

Цукрову пудру виробляють у вигляді подрібнених кристалів розмірами не більше ніж 0,2 мм.

 1. Пресований цукор виробляють у вигляді окремих кусочків різної форми і розмірів.

Пресований цукор залежно від асортименту поділяють на:

 • пресований колотий;

 • пресований швидкорозчинний;

 • пресований дорожний.

 1. За органолептичними показниками цукор повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Органолептичні показники

Назва показника

Характеристика

Зовнішній вигляд

Білий, чистий без плям і сторонніх домішок, для цукру третьої і четвертої категорій допускають жовтуватий відтінок

Кристалічний цукор повинен бути сипким, без грудочок. Для цукру третьої і четвертої категорій допускають грудочки, що розпадаються у разі легкого натискання

Запах і смак

Солодкий без сторонніх запаху і присмаку, як в сухому цукрі, так і в його водному роз­чині, для цукру четвертої категорії допускають слабкий запах меляси

Чистота розчину

Розчин цукру повинен бути прозорим, без нерозчинного осаду, механічних та інших домішок. Для цукру третьої і четвертої категорій допускають опалесценцію. Для цук­рової пудри не визначають 1. За фізико-хімічними показниками кристалічний цукор повинен відповідати нормам, заз­наченим у таблиці 2.

Таблиця 2 — Фізико-хімічні показники кристалічного цукру

Назва показника

Значення за категоріями кристалічного цукру, сахарози для шампанського і цукрової пудри

1

2

3

4

Масова частка сахарози (поляризація), %, не менше ніж

99,7

99,7

99,61

99,5

Масова частка редукувальних речовин (в перерахуванні на суху речовину), %, не більше ніж

0,04

0,04

0,05

0,065

Масова частка вологи, %, не більше ніж:

кристалічного цукру

0,1

0,1

0,14

0,15

сахарози для шампанського

0,1

0,1

цукрової пудри

0,2

0,2

0,2

Масова частка золи (в перерахуванні на суху речовину), не більше ніж:

%

0,027

0,04

0,04

0,05

балів

15,0

Кольоровість в розчині, не більше ніж:

одиниць ICUMSA

45,0

60,0

104,0

195,0

балів

6

8

умовних одиниць

0,8

1,5

Масова частка феродомішок, %, не більше ніж

0,0003

0,0003

0,0003

0,0003

Величина окремих часток феродомішок, в найбільшому лінійному вимірі, мм, не більше ніж

0,5

0,5

0,5

0,5