НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ

ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Т

БЗ № 9-2007/381

ехнічні умови

, ДСТУ 4839:2007

Видання офіційнеКиїв

ПО) ВСТАНД З |<R ЇНИ

2007

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Б. Комірно; Т. Лазор; О. Лукічев (керівник розробки); С. Лютий; О. Швидкий

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 жовтня 2007 р. № 244

З Цей стандарт відповідає EN 228:2004 в частині технічних вимог та методів контролювання

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково
на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

Держспоживстандарт України, 200

7ЗМІСТ

с.

Вступ .. . JV

 1. Сфера застосування 1

 2. Нормативні посилання 1

 3. Класифікація . З

 4. Загальні технічні вимоги З

 5. Вимоги щодо безпеки 6

 6. Вимоги щодо охорони довкілля 8

 7. Маркування та пакування і 8

 8. Транспортування та зберігання 8

 9. Методи контролювання 8

 10. Правила приймання 9

 11. Гарантії виробника 9

Додаток А Діаграма визначання класів леткості бензинів (рисунок А. 1) і рекомендації щодо сезонного застосування бензинів різних класів в Україні (таблиця А.1) 10

Додаток Б Бібліографія 11

Ні

ВСТУП

Бензини автомобільні підвищеної якості відповідають екологічним нормам категорії Євро-4 згідно з EN 228:2004 Automotive fuels ~ Unleaded petrol — Requirements and test methods (Палива автомобільні. Неетилований бензин. Вимоги та методи випробовування).ДСТУ 4839:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЄНЗИНИІ АВТОМОБІЛЬНІ
ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

Технические условия

AUTOMOTIVE PETROLS

OF IMPROVED QUALITY

Specification

Чинний від 2008-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бензини автомобільні підвищеної якості, які використовують як паливо для автомобільних І мотоциклетних двигунів, а також двигунів іншої призначеності (далі за текс­том — бензини). Бензини призначені для внутрішнього ринку та для експортування.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 4 (4.2) та 5.

Стандарт придатний для цілей сертифікування.

 1. ШРВшЭВН ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні ви­моги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

ДСТУ 4160-2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда (ISO 3007:1986, MOD)

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Метод відбирання проб

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ* Бензин. Визначення індивідуального компонентного складу палив для двигунів з іскровим запалюванням методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 50-метровій капілярній колонці

ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246-95) Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем (ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT; ISO 6246-1995, MOD)

* Буде видано.

Видання офіційне ★

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен­клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матері­алів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к ра- бочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавиць! специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи венти­ляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби особистого захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови) f

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредньіх веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлю­вання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Моторний метод визначання октанового числа)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 1756-52 Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров (Нафтопродукти. Метод визначання тиску насиченої пари)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (Нафтопродукти. Методи визначання фракційного складу)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4039-88 Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода (Бензини автомобільні. Методи визначання індукційного періоду)ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Дослідний метод визначання октанового числа)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы (Нафта та нафтопродукти. Методи вимірювання маси)

ГОСТ 28828-90 Бензины. Метод определения свинца (Бензини. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов (Бензини. Метод визначання бензолу та сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів)

ДСТУ EN 237-2003 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення низьких концентрацій свинцю мето­дом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 237:1996, ЮТ)

ДСТУ EN 2381 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії (EN 238:1996, IDT)

ДСТУ EN 1601-2003 Нафтопродукти рідкі. Бензини неетиловані. Визначання органічних кисне­вмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) (EN 1601:1997, ЮТ)

ДСТУ EN 12177* Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії (EN 12177:1998, ЮТ)

ДСТУ EN 13132:2006 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисне­вмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з пе­ремиканням колонок (EN 13132:2000, ЮТ)

ДСТУ EN 14517* Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії (EN 14517:2004, ЮТ)

ДСТУ ISO 20846* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом уль­трафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, ЮТ)

ДСТУ iSO 20847* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом рент- генофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, ЮТ).

З ХЛАСИЄЖАЦШ

 1. Залежно від октанового числа встановлено такі марки бензинів:

A-92-Євро —- з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 92;

А-95-Свро — з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 95;

A-98-Євро — з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 98.

За вмістом сірки бензини ділять на два види:

 1. — вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;

 2. — вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.

Залежно від умов використовування встановлюють класи леткості: літні класи —А, В; зимові кла­си — С, D, Е, F; перехідні класи — C-j, D1, E1f F-j.

Діаграму визначання класу леткості бензину наведено у додатку А.

 1. Приклад познаки продукції під час замовляння:

«Бензин автомобільний підвищеної якості A-95-Євро виду І класу А згідно з ДСР/ 4839:2007».

 1. ЗАГАЛЬНІ TEXHNHI ВИМОГИ

  1. Бензини мають відповідати вимогам цього стандарту, їх треба виготовляти за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку.Характеристики

Бензини за своїми фізико-хімічними показниками мають відповідати вимогам І нормам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1 — Фізико-хімічні показники бензинів

Назва показника

Значення для марок

Метод контролювання1

A-92-Євро

А-95-€вро

A-98-Євро

1 Детонаційна стійкість:

— октанове число за дослід­ним методом, не менше ніж

— октанове число за моторним методом, не менше ніж

92,0

82,5

95,0

85,0

98,0

88,0

Згідно з ГОСТ 8226, або EN ISO 5164 [1 ], або ASTM D 2699 [2]2*

Згідно з ГОСТ 511, або EN ISO 5163 [3], або ASTM D 2700 [4]2*

2 Концентрація свинцю, мг/дм3, не більше ніж

5

5

5

Згідно з ДСТУ EN 237а, або ГОСТ 28828, або EN 237 [5]

3 Густина за температури 15 °С, кг/м3, у межах3*

720—775

720—775

720—775

Згідно з ДСТУ ГОСТ 31072, або

ASTM D 1298 [6], або EN ISO 3675 |7], або

EN ISO 12185 [8], або ASTM D 4052 [9]

4 Вміст сірки, мг/кг, не більше ніж

вид 1

вид II

10

50

10

50

10

50

Згідно з ДСТУ ISO 20846, або

EN ISO 20846 [10], або EN ISO 20884 [11]

Згідно з ДСТУ ISO 20846*, або

ДСТУ ISO 20847, або EN ISO 20846 [10], або EN ISO 20847 [12], або EN ISO 20884 [11]

5 Стійкість до окиснення (індукційний період), хв, не менше ніж

360

360

360

Згідно з ГОСТ 4039, або ASTM D 525 [13], або ASTM D 873 [14], або EN ISO 7536 [15]

6 Концентрація фактичних смол, мг/100 см°, не більше ніж

5

5

5

Згідно з ДСТУ ГОСТ 1567, або

ASTM D 381 [16], або EN ISO 6246 [17]

7 Випробовування на мідній пластинці

; чи корозія мідної пластинки (3 год ± 5 хв) за температури 50 °С), клас, не більше ніж

витримує

1

витримує

1

витримує

1

Згідно з ГОСТ 6321

Згідно з ГОСТ 6321, або EN ISO 2160 [18], або ASTM D 130 [19]

8 Зовнішній вигляд

І

прозорий та світ­лий, без механіч­них домі­шок і води

прозорий та світ­лий, без механіч­них домі­шок і води

прозорий та світ­лий, без механіч­

них до­мішок і води

Візуальне обстеження згідно з 9.3

9 Об’ємна частка вуглеводнів, %, не більше ніж4*:

— олефінових

— ароматичних

18

35

18

35

18

35

Згідно з ДСТУ EN 14517, або ГОСТ 29040*, або ASTM D 1319 [20], або ASTM D 5134 [21], або ASTM D 5580 [22], або

ASTM D 6729 [23], або EN 14517 [24]

10 Об’ємна частка бензолу, %, не більше ніж5*

1,0

1,0

1,0

Згідно з ДСТУ 4019, або ДСТУ EN 238, або ДСТУ EN 12177, або ДСТУ EN 14517, або ГОСТ 29040, або СОУ МПЕ 23.2.004 [25]*, або ASTM D 5580 [22], або EN 238 [26], або EN 12177 [27], або EN 14517 [24]

11 Масова частка кисню, %, не більше ніж6*

2,7

2,7

2,7

Згідно з ДСТУ EN 13132, або

ДСТУ EN 1601, або EN 1601 [28], або EN 13132 [29], або ASTM D 5845 [ЗО]