ДСТУ 3413-96

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система сертифікації УкрСЕПРО

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

Система сертификации УкрСЕПРО

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Чинний від 1997-04-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення сертифікації продукції, процесів та послуг (далі — продукції) в Системі сертифікації УкрСЕПРО (далі — Система).

Порядок проведення сертифікації конкретної продукції встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту та особливостей виробництва, випробувань та постачання конкретної продукції.

Стандарт враховує положення настанов 180 27, 130/ІЕС 7, 28, 60.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296—93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2462—94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення ДСТУ 3230—95 Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення ДСТУ 3278—95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3414—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення

ДСТУ 3415—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр Системи

ДСТУ 3417—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується

ДСТУ 3419—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3498—96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис ДСТУ 3957—2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок обстеження виробництва ^Д час проведення сертифікації продукції

ДСТУ 130 9002—95 Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, Монтажу та обслуговування

Настанова І80/ІЕС 7:1994 Настанови щодо розроблення стандартів, придатних для оцінювання відповідності

Настанова 150 27:1983 Настанови щодо проведення коригувальних заходів органом з сертифікації у випадку неправильного застосування до виробу знаку відповідності

Настанова І80/ІЕС 28:1982 Загальні правила типової системи сертифікації продукції третьою стороною

Настанова І80/ІЕС 60:1994 Кодекс І80/ІЕС загальноприйнятої практики оцінювання відповідності

ДСТУ 3400—96 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

3 ВИЗНАЧЕННЯ

Поняття, терміни та їх визначення, що використовуються в стандарті, відповідають ДСТУ 2462, ДСТУ 3230 та ДСТУ 3278. (Змінена редакція, Зміна № 2)

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації, а в разі їх відсутності — організації, що виконують функції органів з сертифікації продукції за дорученням Держстандарту України.

4.2 Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

— подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;

— аналіз наданої документації;

—прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

— обстеження виробництва;

—атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

— відбирання, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;

—аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;

— видачу сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди та занесення сертифі-кованої продукції до Реєстру Системи;

—визнання сертифіката відповідності, що виданий закордонним органом;

—технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

— інформацію про результати робіт з сертифікації. (Змінена редакція, Зміна № 2)

4.3 Схеми (моделі), що використовуються під час обов'язкової сертифікації продукції, визначає орган з сертифікації.

При цьому враховуються особливості виробництва, випробувань, поставки і використання конкретної продукції, можливі витрати заявника. Схеми мають бути зазначені у документі, який встановлює порядок проведення сертифікації конкретної продукції.

Схему добровільної сертифікації визначає заявник за погодженням з органом з сертифікації.

Під час вибору схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі органу з сертифікації рекомендується керуватися такими правилами:

1) сертифікат на одиничний виріб видається на підставі позитивних результатів випробувань цього виробу, що проведені у випробувальній лабораторії (центрі), яка акредитована в Системі;

2) сертифікат на партію продукції (виробів) видається на підставі позитивних результатів випробувань в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії (центрі) зразків продукції (виробів), що відібрані від партії в порядку та в кількості, що визначені органом з сертифікації;

Примітка. Розмір та інші ідентифікаційні характеристики партії наводяться заявником у заявці на сертифікацію.

3) сертифікат відповідності на продукцію, що виготовляється серійно протягом терміну дії сертифіката, та ліцензійна угода на право його застосування та маркування продукції

знаком відповідності надаються органом з сертифікації на підставі позитивних результатів сертифікаційних випробувань в акредитованій у Системі лабораторії зразків продукції, відібраних у порядку та в кількості, встановлених органом з сертифікації, та проведення залежно від обраної схеми:

— аналізу наданої заявником документації та подальшого технічного нагляду в період дії сертифіката відповідності шляхом проведення періодично контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду і проведення перевірки виробництва (за необхідності);

Примітка. Ця схема сертифікації також може застосовуватись на стадії поставлення продукті на виробництво.

— обстеження виробництва згідно з вимогами ДСТУ 3957 та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката відповідності, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

—атестації виробництва та подальшого технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції в період дії сертифіката, проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду;

—сертифікації (оцінки) системи якості підприємства-виробника продукції, яка сертифікується, подальшого технічного нагляду за системою якості та проведення контрольних випробувань зразків продукції, що відбираються з виробництва або у постачальника, з торгівлі у порядку, в терміни та в кількості, встановлених у програмі технічного нагляду.

Орган з сертифікації продукції може застосовувати й інші правила щодо вибору схеми (моделі) сертифікації залежно від специфіки продукції та особливостей її виробництва.

Рекомендовані схеми (моделі) сертифікації продукції наведені в додатку А.

Примітка 1. Періодичність та форми технічного нагляду повинні відповідати вимогам, встановленим за порядком (правилами) сертифікації даної продукції.

Примітка 2. Орган з сертифікації має право доручити проведення випробувань сертифікованої продукції з метою технічного нагляду лише у випробувальній лабораторії, що акредитована в Системі.

Примітка 3. У разі, якщо заявник отримав сертифікат відповідності за результатами сертифікації одного чи декількох найменувань продукції одного типу, сертифікати відповідності на інші найменування продукції того ж самого типу можуть бути видані органом з сертифікації без повторного проведення обстеження, атестації чи сертифікації системи якості.

Примітка 4. Оцінка системи якості проводиться органами з сертифікації систем якості відповідно до вимог ДСТУ 3419, але без оформлення сертифіката на систему якості.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

4.4 Під час сертифікації перевіряються характеристики (показники) продукції і застосовуються методи випробувань, які дозволяють:

— провести ідентифікацію продукції, в тому числі перевірити належність до класифікаційної групи, відповідність технічної документації, походження, приналежність до даної партії та ін.;

—повно і вірогідно підтвердити відповідність продукції заданим вимогам.

5 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ПРОДУКЦІЮ, ЩО СЕРТИФІКУЄТЬСЯ

5.1 (Вилучено, Зміна № 2)

5.2 (Вилучено, Зміна № 2)

5.3 У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час обов'язкової сертифікації, повинні ясно та однозначно наводитись технічні вимоги, що підтверджуються сертифікацією. Норми та дозволені відхилення слід задавати таким чином, щоб забезпечувалась можливість їх вимірювання з заданою або відомою точністю під час випробувань.

Вступна частина нормативного документа або розділ “Галузь використання” мають містити вказівку щодо можливості використання документа для сертифікації (наприклад, “стандарт придатний для обов'язкової сертифікації”).

5.4 У нормативних документах на продукцію, які застосовуються під час обов'язкової сертифікації, в спеціальному розділі або через посилання на інший нормативний документ повинні встановлюватись методи, умови, обсяг і порядок випробувань для підтверджені-відповідності до технічних вимог. Слід встановлювати вимоги щодо показників точності вимірювань та випробувань, що забезпечують зіставлення результатів, які отримані різними випробувальними лабораторіями. Якщо послідовність проведення випробувань впливає на результати випробувань, вона має бути наведена.

5.5 Нормативні документи на методи випробувань є обов'язковими, якщо в нормативна документах на продукцію в частині перевірки обов'язкових вимог наведені посилання на нормативні документи.

5.6 Вимоги щодо маркування, які встановлені нормативними документами, повинні забезпечувати однозначну ідентифікацію продукції, а також містити вказівки про спосіб нанесення знака відповідності.

5.7 Органи з сертифікації продукції не пізніше, як за шість місяців, сповіщають підприємств яким ними надано право застосування сертифіката відповідності, про заплановані зміни в стандартах, що розповсюджуються на сертифіковану продукцію.

6 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З СЕРТИФІКАЦІЇ

6.1 Подання та розгляд заявки

6.1.1 Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник подає до акредитованої органу з сертифікації продукції заявку. Форма заявки наведена в додатку Б.

Інформація про акредитовані в Системі органи з сертифікації продукції міститься в дові, кових матеріалах, що складаються за даними Реєстру Системи та видаються Держстандарте України.

Примітка. При цьому заявник повинен дати органу з сертифікації письмову гарантію того, що він заявляв цю продукцію на сертифікацію іншим органам з сертифікації. Заявником на сертифікацію одиничн виробів або партій продукції може бути будь-яка юридична чи фізична особа. Заявником на сертифікаи продукції.. що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, що діє і свого Імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно із заявкою нада документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе тіж ж сї обов'язки, що і заявник.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

6.1.2 Заявки на сертифікацію продукції іноземного виробництва за схемами з обстеже ням, атестацією виробництв або сертифікацією систем якості подаються за встановлені порядком.

(Змінена редакція, Зміна № 2)

6.1.3 У разі відсутності на час подання заявки акредитованого в Системі органу з серт фікації продукції заявка подається до Держстандарту України, який розглядає її і не пізнії одного місяця від дня подання сповіщає заявника про своє рішення , що оформлюєть згідно з додатком В. Копія рішення направляється організації, що визначена Держстанда том для проведення робіт з сертифікації.

6.1.4 Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукі заявник має право подати заявку до будь-якого з них.

6.1.5 Орган з сертифікації розглядає заявку і не пізніше одного місяця після її подан сповіщає заявника про своє рішення, яке повинно вміщати основні умови сертифікації. Фс ма рішення наведена в додатку Г. Копії рішення направляються:

—до органу з сертифікації систем якості (в разі необхідності);

—до випробувальної лабораторії, що буде проводити випробування;

—до органу, що здійснюватиме технічний нагляд (за необхідності);

—до територіального центру стандартизації, метрології та сертифікації за місцем роз^ шування заявника.

^?6^2 Аналіз документації ^^в.2Л Аналіз документації проводиться з метою перевірки її відповідності встановлен

^ 6 - ° ^цчас аналізу наданої документації перевіряється-