КОНТРОЛЬНИЙ ПРИМІРНИК

/і !■

ш

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

. Концентрати харчові

ito

ю

о

о

сч

і

Ч"“

■Г“

€П

Ш

СОЛОДКІ СТРАВИ ЖЕЛЕ, МУСИ, ПУДИНГИ, КОНЦЕНТРАТИ МОЛОЧНІ

Загальні технічні умови ДСТУ 3718:2007

У

і

Ц. ''

1 V

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

л. ■

г;'р:

с.

Сфера застосування ^

Нормативні посилання ^

Терміни та визначення понять....

4

Класифікація

‘ь

Загальні технічні вимоги

5

 1. Характеристики

D

 1. Вимоги до сировини ^

Вимоги щодо безпеки :: ^

Вимоги щодо охорони довкілля о

’ 8

Маркування

8

Пакування

Правила транспортування та зберігання .jq

Методи контролювання

Правила приймання

Гарантії виробника

даток А Код ДКПП

даток Б Інформаційні дані про калорійність та поживну цінність 100 г концентратів солодких страв

даток В Бібліографія ^2

ДСТУ 3718:2007

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНЦЕНТРАТИ ХАРЧОВІ

СОЛОДКІ СТРАВИ >КРЛЕ, МУСИ, ПУДИНГИ,

КОНЦЕНТРАТИ МОЛОЧНІ Загальні технічні умови

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ

• СЛАДКИЕ БЛЮДА ЖЕЛЕ. МУСЫ, ПУДИНГИ. КОНЦЕНТРАТЫ МОЛОЧНЫЕ

Общие технические условия.

FOOD CONCENTRATES

SWEET DISHES JELLIES. MOUSSES, PUDDINGS, MILK CONCENTRATES

General specifications

Чинний від 2009-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ-
  1. Цей стандарт поширюється на харчові концентрати, солодкі страви (далі за текстом — шсдкі страви), що є сумішшю різних попередньо підготовлених продуктів, фасованих насипом І у брикетованому вигляді, призначених для приготування желе, мусів, пудингів, молочних концентратів.

Солодкі страви реалізують через торговельну мережу та використовують у системі ресто- JHHOTO господарства.

 1. Вимоги щодо безпечності продукції викладено в 5.1.7, 5.1.8 та розділах 6 і 7.
 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2515-94 Устаткування для пакування харчових продуктів. Терміни та визначення ДСТУ 3147-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів іден- іфікації. Формат та розташування штрихкодових позначок EAN на тарі та пакованні товарної )одукціі. Загальні, вимоги

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна харчова. Технічні умови ДСТУ 3845-99 Барвники натуральні харчові. Технічні умови ,ЦСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови ДСТУ 4273:2003 Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови ДСТУ 4380:2005 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови ДСТУ 4391:2005 Какао-порошок. Загальні технічні умови ДСТУ 4394:2005 Кава натуральна розчинна. Загальні технічні умови ДСТУ 4623:2006 Цукор білий. Технічні умови

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонталь-

ій метод виявлення Salmonella

ідання офіційнеі

лимонна моногідрат харчова. Технічні умови ДК 016-97 Державний класифікатор продукціТ та послуг

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ.Шум.Общие требованиябезопасности (ССБП Шум Загальні ви

моги щодо безпеки)^ • '^згальні ви-

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП Пожежна пека. Загальні вимоги)' пожежна оез-

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к возлуху пябпиой зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)Рабочей

nвещества. Классификация и общие требования беэппяо

ности (ССБП. Шкідливі речовиїї^. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)^езопас-

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ.Вибрационная безопасность.Общиетребовав їСГг;п r «-

на безпека. Загальні вимоги)^треоования (ССБП. Вібрацій-

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие тоебовяимо сти (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)бо^ачия безопасно-

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безомяг-ип "ммь) “еимог» £одо безпе^ ро^»х

гост 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила устаноаления долтетимых

сов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природиппииГ

визначання допустимих вихидів шкідливих речовин промисловими Цриемстод”^^" "

ГОСТ 1341—97 Пергамент растительный Техничргігмо иоплшии. /п’

Технічні умови)ительныи. іехнические условия (Пергамент рослинний.

гост 222П?(Підпергамент.Технічні умови)

ГОСТ 8ЙП?~07“®шочная Технические условия (Папір мішковий. Технічні LoBH)

ГОСТ 6805-97 Кофе натуральный жареный. Общие технические условия (Кава натипяп.и смажена. Загальні технічні умови)Іі'аванатуральна

toCT tmI'SfcnoBHa(Крупи манні. Технічні умови)

І ОСТ 7247 90 Бумага для упаковывания пищевых продуктов на яптпмятоу т

ловия (Папір д™ пакування харчових продуктів на автоматах. Технічні умое%І"3-

ГОСТ 7730-89 Пленка целлюлозная. Технические условия ЇПлівкя иятлпп-жзк, т • •

ГОСТ 7933-89 Картон для потребительской тары. Общие технические условия^їКяп1-о“°^'^^ спожиткової тари. Загальні технічні умови)условия (Картон для

раслей промышленности: селІ^кстГхоТ^^

:о";„Ге“Г;одиГ"’'"РомиоловоЛ,оШьсь^оГГодіг

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения лоожжяй u ппоокз« дг [Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)плесневых грибов

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения копич(.гтвя аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові (ількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів) ®‘’^ч®чання

гастпищевой. Технические условия (Желатин харчовий. Технічні умови)

ГОСТ 11354-93 Ящики из древесины и древесных материалов многооборотные для пооя^ дии пищевых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Технические ^ло^иГ fSj

» деревини I деревних матеріалів багатообігові для продукції харчових галузей промислояЇЇГ^я яльського господарства. Технічні умови)промисловості та

ГОСТ 12303-80 Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов Обшие техниия.

:ие условия (Пачки 13 картону, паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічніїї^^виТ . мої? 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов спичек табака 1 моющих средств. Технические условия (Ящики 3 гофрованого картону для харчових поод^ ярників, тютюну та мийних засобів. Технічні умови)харчових продуктів.

ГОСТ 13512-91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий Технические

картону для кондитерських виробів. Технічні умови)'

ГОСТ 13515-91 Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и мао

арина. Технические условия (Ящики з тарного плаского склееного картону для вершшвоД масла маргарину. Технічні умови)вершкового масла

Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15113 0-77 Концентраты пищевые. Правила приемки, отбор и подготовка nnnfi rxou іентраги харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб)(^он-

іяттГКонцентратыпищевые. Методы определения качества упаковки массы

1ЄТГ0, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных виіІоГппо іукта и крупности помола (Концентрати харчові. Методи визначання як^тінот

,1елуГ°'компонентів, розміру окремих видів продукту’і крупності

Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности

редителями хлебных запасов (Концентрати харчові. Методи визначання домішок і заоаженпгті икідниками хлібних запасів)мимішок і зараженості

ГОСТ 15113.3-77 Концентраты пищевые. Методы определения органолептических показа елей, готовности концентратов к употреблению и оценки дисперсности суспензии^^^^^^^

и харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживL ія І оцінювання дисперсності суспензії)'цснтратів до вживан-

(Концентрати харчові.

арчоТ,1е;од’„^:іГнГнГГТ“"

ГОСТ 15113.6-77 Концентраты пищевые. Методы определения сахарозы (Концентоати хап ОВІ. Методи визначання сахарози)(концентрати хар-

гостbLTh''“’О™"(Агар«РЧОВНЙ.Технічніумови)

mrl яп^ГтоТехничесхие условия (Ванілін. Технічні умови)

~(Е«-Р=кг„„лорові та

хе InllfinДЛ" ""Щевьіх продуктов и стеклянной тары Техннчео-

ГОСТ 24207 Я7Д™ХДРЛОВИХ продукта і СКЛЯНОЇ тари. Технічні умови)

укціТ Заіальн^«""тРоль проГОСТ 24370-80 Пакеты из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические vr эвия (Пакети з паперу і комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24508-80 Концентраты пищевые. Упаковка, маркировка, транспортирование и хоане-

маркування, транспортування і зберігання)

ііботака^^хніГумТе:;"''"”(Борошиотатонинне

4п 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетиоова-

1Я. Общие технические условия (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів па ітування. Загальні технічні умови)«^-увонням засооїв па-

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологичес-

гибГвб'поГГ^®'відбиранняпробдлямікробіологічниханалізів)

mПродуктыпищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических

іализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічних аналізів)

,пиГ2 мПродуктыпищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти

ірчові. Методи культивування мікроорганізмів) "цфодукти

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина і продукти ірчові. Метод визначання ртуті)Іпродукти

гост 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для олоеде- жия содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб Мінеоа- зація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина і поо- кти харчові. Метод визначання миш’яку)

гост 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сиоовиня і ппп дукти харчові. Методи визначання міді)^(«-провинаіпроГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методыопределениясвинца(Сиоовинаіппо

дукти харчові. Методи визначання свинцю)провинаіпроГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методыопределениякалмияі

дукти харчові. Методи визначання кадмію)ировинаіпро

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения иинка харчові. Метод визначання цинку)Р^Деленияцинка (Сировина і продукти

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метпл

технін°амота“^’®°(Продукти ЯЄЧНІ, загальні

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бахтапый группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчоїі. Методи^и^^Гетая ?3а чання кількості бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій)).'®изна-

З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті вжито терміни та визначення згідно з ДСТУ 2515 а ravnw ••

терміни з відповідними визначеннями позначених ними понять.’Додатковінові

 1. муси

Суміш екстрактів (плодових, ягідних або плодових із ягідними) з манними коупами nwnnM харчовими кислотами, з доданням чи без додання харчових натуральних барвниТв

 1. желе

еоенцГиу^оТ^;ч'одйГкГо’^^^^^^^^^

 1. киселі

речота’[!"“'кукурудзяногокрохмалю,смакоанх та ароматичних

 1. креми желейні

зром^Гчних''ретавГ®“’’""°™крохмалю, смакових та

 1. креми заварні

гпогвершків,незбираногомолока,сухоїпідсирноїсироватки,сироватковогокониен

грату збагачувача, яєчного порошку, яєчно-сироваткового концентрату, цукру пшеничного бооош іа, кукурудзяного крохмалю, смакових та ароматичних речовиншеничногоборош-

 1. гарячий шоколад; суміш для приготування гарячого шоколаду

ФОмїГих тачотаняисухихвершків, крохмалю, солі та

 1. десерти

Суміш цукру, сухого незбираного молока, желатину, какао-порошку, ваніліну натуральних чи .тучних або синтетичних, ідентичних натуральним, барвників, ароматичних речовиГ

 1. пудинги десертні

^ Суміш цукру, сироватки підоирної сухої, сироваткового концентрату збагачувача кукуоудзя ого крохмалю, смакових та ароматичних речовин з доданням чи баз додання харчових hbtoS их, чи штучних, або синтетичних, Ідентичних натуральним, барвниківнатураль-

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

 1. Солодкі страви поділяють на такі види- ‘ -"«Uvrплодовихіягіднихекстрактів:

муси,

 • желе;

б) концентрати молочні:

•— киселі;

 • креми желейні;
 • креми заварні;

’— гарячий шоколад;^

 • десерти;

в) пудинги десертні.

 1. Код продукції ДКПП згідно з ДК 016 зазначено в додатку А.

Крем заварний «Шоколадний (на^молоцоГдС^^харчові.Солодкістрави.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Характеристики

rjzszz=i:;™~=

ЛИЦІ 1стравимаютьвідповідативимогам,аазнаиенимутаб

Ч— Зовнішній вигляд концентрату солодкої страви

Характеристика

Назва показника

Однорідна порошкоподібна сипка маса

Дозволено наявність нещільно злежалих грудочок які від легкого дотику розсипаютьсяНУМ^МОК,ЯКІВІД

Цілий, правильної форми, рівномірний за товщиною

Зовнішній ВИГЛЯД насипного концентрату Зовнішній вигляд брикету

^ —: І-І уіивщиНОЮ

солодко"с?раїиТпГо7о7зТзначеГиГГ^^^зконцеїТф^ту

таблиці 2.етикетці,маютьвідповідативимогам,зазначениму

Назва показника

Зовнішній вигляд

Метод контролювання

Згідно з ГОСТ 15113.3

Колір

SSof відповідній страві, виготовленій звичайним ку^й^ ^WBO-ягідних желе дозволена опалесценція; помутніння не

Таблиця 2 ^ Органолептичні показники готової солодкої страви

Характеристика

Смак і запах

а-.; — .-.-. — *-

Згідно з ГОСТ 15113.3

Згідно з ГОСТ 15113.3

Консистенція

Згідно з ГОСТ 15113.3

— ; .■ —

Мусів — тноподгбна, однорідна;