ш

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи

ВИДАННЯ

ОБКЛАДИНКИ ТА ПАЛІТУРКИ

о>

ь-

Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84-2002, ЮТ) ДСТУ ГОСТ 7.84:2008

Видання офіційна

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2009

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО; Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: С. Семенюк

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 31 липня 2008 р. № 257 з 2009-01-01
 2. Національний стандарт відповідає ГОСТ 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікацГі» від 13.03.1992 р.

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить держав).

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 7.84-2002 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 144 «Інформація та документація».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному закондавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • вилучено інформацію щодо надання чинності цьому стандарту в Російській Федерації (відомості «Предисловие» пронумеровані цифрою 3), відповідно змінено номер наведених нижче відомостей;
 • вилучено інформацію щодо права розповсюдження та тиражування стандарту на території Російської Федерації;
 • на першій сторінці стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;
 • долучено структурні елементи стандарту; «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ» та «Бібліофафічні дані», які оформлено згідно з вимогами національної стандартизацГі України.

ГОСТ 7.60-90, на який є посилання в «Нормативных ссылках», є чинним в Україні міждержавним стандартом.

ГОСТ 7.4-95, на який є посилання в «Нормативных ссылках», в Україні не є чинним. Замість нього діє ДСТУ 4861:2007 Інформація і документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7225:1985. NEQ).

гост 7.84-2002

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ ОБЛОЖКИ И ПЕРЕПЛЕТЫ

Общие требования и правила оформления

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

 1. РАЗРАБОТАН Российской книжной палатой Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций и Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 191 «Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело*

Внесен Госстандартом России

 1. ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 4 от 12 апреля 2002 г,, по переписке)

За принятие проголосовали:

Наименование госудіфсіва

Наимен<»ание национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия

Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Уіфаина

Азгосстандарт

Армгосстандарт

Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Моддовастандарт

Госстандарт России

Таджикстандарт

Главгосслужба «Туркменстандартлары»

Узгосстандарт

Госстандарт Украины

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

 1. Область применения 1
 2. Нормативные ссылки 1
 3. Определения 1
 4. Общие положения2
 5. Первая страница обложки. Передняя сторонка переплета2
 6. Корешок обложки, переплета2
 7. Четвертая страница обложки. Задняя сторонка переплета3
 8. Футляр, контейнер, папка и т.п3

Приложение А Образец оформления обложки, переплета3

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система стацдартов по информации, библиотечному и издательскому делу

ИЗДАНИЯ ОБЛОЖКИ И ПЕРЕПЛЕТЫ

Общие требования и правила оформления

System of standards on information, librarianship and publishing. Editions. Paper covers and bindings.

General requirements and rules of presentation

Дата введения в Украине 2009-01-01

 1. Областыфнменения

Настоящий стандарт устанавливает требования к оформлению обложек и переплетов книжных и сериальных изданий.

Стандарт не распространяется на газетные и листовые издания.

Стандарт предназначен для издателей и подшрафических предприятий независимо от их организационно-правовой структуры, ведомственной принадлежности и формы собственности.

 1. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты;

ГОСТ 7.4—95 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Издания. Выходные сведения

ГОСТ 7.60—90 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому деду. Издания. Основные виды. Термины и определения

 1. Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

 1. обловка: Покрытие издания, которое содержит ряд его выходных сведений и является элементом внеишего о^рмления издания.
  1. суперобложка: Дополнительная обложка с клапанами, которая защищает переплетную крышку или обложку и используется как элемент внешнего снформлсния издания, а также для рекламы.
  2. переплет: Прочное покрытие издания, которое содержит ряд его выходных сведений и является элементом оформления издания.
  3. переплегаая цшшка: Основная часть переплета, состоящая из сторонок и корещка, покрытых переплетным материалом.
  4. сторонка переплета: Деталь переплетной крышки из листового картона или другого плотного материала, имеющая, как правило, формат издания.
  5. корешок переплета (обложки): Деталь переплетной крышки, соединяющая его первую и четвертую сторонки и прикрывающая корешок книжного блока.
  6. книжный біііок: Часть материальной конструкции издания, состоящая из комплектов листов, расположенных в определенной последовательности, скрепленных между собой для вставки в переплетную крышку или покрытия обложкой.
  7. футляр: Коробка, предназначенная для упаковки изданий с целью их защиты.

Издавав офвцнальаое

 1. шт|міховой код: Код Международной ассоциации товарной нумерации (EAN), который используется для маркировки изданий с целью контроля за их реализацией.
  1. титульный лист издания: Страница издания, на которой размещаются его основные выходные сведения.
  2. выходные сведения надання: По ГОСТ 7.4.
  3. издание: По ГОСТ 7.60.
  4. книжное вэдавие: По ГОСТ 7.60.
  5. журнальное издание: По ГОСТ 7.60.
 2. Общие положения
  1. Оформление обложки и переплета издания определяется художественным замыслом издателя и типологическими особенностями издания.
  2. Сведения, размещаемые на обложке, суперобложке и переплете, должны идентифицировать издание и соответствовать выходным сведениям, приводимым на титульном листе издания. Не допускается приведение на обложке, суперобложке и переплете сведений, искажающих или противоречащих выходным сведениям на титульном листе издания.
 3. Первая страница обложки. Передняя сторонка переплета
  1. На левой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета обязательно приводят:
 • имя автора (авторов);
 • заглавие издания.

Количество авторов на первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета должно соответствовать количеству авторов, указанных на титульном листе издания и, как правило, не должно прсвьппатъ трех.

 1. На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета официальных и нормативных изданий обязательно приводят:
 • наименование официального учреждения;
 • имя автора (авторов);
 • заглавие издания.
  1. На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета многотомных изданий обязательно приводят:
 • имя автора (авторов);
 • заглавие издания;
 • обозначение и номер тома.
  1. На первой странице обложки, суперобложки или на псредаїей сторонке переплета выпусков книжных серий приводят:
 • название серии и/или марку серии, номер выпуска серии;
 • имя автора;
 • заглавие издания.
  1. На первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета периодических и продолжающихся изданий должны быть указаны;
 • номер ISSN (в правом верхнем углу);
 • порядковый номер издания;
 • заглавие издания;
 • год выпуска издания
  1. Издатель может приводить на первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета все выходные сведения, которые указаны на титульном листе издания.
  2. При отсутстви и титульного листа на первой странице обложки приводятся все необходимые выходные сведения (по гост 7.4).
 1. Корешок обложки, переплета
  1. При толщине книжного блока свыше 9 мм на корешке обложки, переплета указывают;
 • имя автора (авторов);
 • заглавие издания;
 • обозначение и номер тома, выпуска, части (для многотомных изданий);
 • первые и последние слова или буквы (для многотомных справочных изданий и словарей).
  1. Сведения на корешке печатают в установленной выше последовательности сверху вниз (см. приложение А). Для изданий, толщина блока которых превышает 40 мм, возможно использование поперечного расположения приводимых сведений.
  2. Сведения, приводимые на корешке, разделяют полиграфическими средствами.
 1. Четвертая страница обложки. Задняя сторонка переплета
  1. На четвертой странице обложки, суперобложки или на задней сторонке переплета в их нижней части приводится штриховой код издания.
  2. Дополнительно могут приводиться сведения об авторах, о серии, об издателе и иная рекламная информация.
 2. Футляр, контейнер, папка и т. п.
  1. Футляр, контейнер, папку и т. п. оформляют так же, как и обложку или переплет издания (см. разделы 4—7).

ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

Образец оформления обложки, переплета

Код УКНД 01.140.40 Ключові слова: издания, книги и брошюры, сериальные издания, переплеты, обложка, корешок, выходные сведения, штриховой код. Международный стандартный номер сериального издания.

Підписано до друку 03.03.2009. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,39. Зам. S'hS Ц'на договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115 Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції' від 14.01.2006 p., серія ДК, № 1647